КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 44
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 30 ЮЛИ 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет, и Христо Иванов – министър на правосъдието

/Откриване на заседанието – 9,45 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
31. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Търговище, с която е обърнато внимание на Александър Александров Добрев – прокурор в Районна прокуратура гр. Търговище, на основание чл. 327 от ЗСВ, за сведение.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за налагане на дисциплинарно наказание на Калинка Иванова Илиева – Пандохова - съдия в Софийски районен съд /командирована в Софийски градски съд/.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
33. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за налагане на дисциплинарно наказание на Светлана Димитрова Ризова - заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
34. Предложение за обединяване на производствата по дисциплинарно дело № 15/2015 г. по описа на ВСС и дисциплинарно дело № 7/2015 г. по описа на ВСС в едно производство.
Внася: Дисциплинарен състав
35. Проект на решение относно приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответните длъжности, съобразно заявеното им желание.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
36. Проект на решение относно приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши прокурори по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
37. Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на конкурси за преместване чрез събеседване в районните съдилища и районните прокуратури, обявени с решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 25/14.05.2015 г. и протокол № 27/21.05.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
38. Проект на решение по заявление за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 28/27.05.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
39. Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на конкурси за първоначално назначаване в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, обявени с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
40. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за извънредно периодично атестиране на Ванина Симеонова Колева – съдия в Административен съд гр. Бургас.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
41. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Евелина Торос Папазян - Ангелова – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
42. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Милена Бориславова Рангелова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
43. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за придобиване статут на несменяемост на Христо Кръстев Крачунов – съдия в Районен съд гр. Плевен /командирован в Софийски районен съд/.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
44. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Александър Емилов Ангелов – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
45. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за периодично атестиране на Тони Петков Гетов – съдия в Районен съд гр. Ботевград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
46. Проект на решение по предложението на Милена Стоянова Стоянова – съдия в Районен съд гр. Видин, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
47. Проект на решение по предложението на Цветомила Георгиева Велчева – съдия в Районен съд гр. Ловеч, за периодично атестиране , на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
48. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за определяне на Таня Цветанова Димитрова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък, за изпълняващ функциите на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
49. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Добрич за назначаване на Димитър Николов Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Добрич.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
50. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен за назначаване на Георги Николов Василев – военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор” на Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
51. Проект на решение по предложението на членове на Висшия съдебен съвет за поощряване на Владимир Спасов Йорданов – съдия във Върховен касационен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
52. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за поощряване на Найден Денев Памуков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
53. Проект на решение по молбата на Коста Василев Костов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
54. Проект на решение по предложението на Ваня Атанасова Прокопова – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
55. Проект на решение по предложението на Татяна Андонова Лефтерова - Савова – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
56. Проект на решение по предложението на Евгений Владимиров Милев – прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
57. Проект на решение по предложението на Владимир Сашков Сираков – прокурор в Районна прокуратура гр. Оряхово, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
58. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за извънредно периодично атестиране на Тодор Иванов Денков – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
59. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Десислава Живкова Кайнакчиева – прокурор в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
60. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Деян Вълев Маринов – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
61. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Любомир Цанков Русев – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
62. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Камен Георгиев Господинов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
63. Проект на решение във връзка с влязло в сила решение № 84/14.07.2015 г. по наказателно дело № 1928/2014 г. по описа на Върховен Касационен съд, за освобождаване на Румен Ивайлов Пенев от длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Шумен.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
64. Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2016 г. и актуализирани прогнози за 2017 г. и 2018 г., внесени от Министъра на правосъдието.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
65. Проект на решение по искането на административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за доставка и монтаж на стационарни рентгенови системи за инспекция на багаж.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
66. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
67. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатична система за сървърно помещение, принтери и компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
68. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ ремонт на общите части на Съдебната палата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
69. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
70. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
71. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника, принтери и сканиращи устройства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
72. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
73. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, персонални токозахранващи устройства (UPS), документен скенер, както и средства за доизграждане на компютърната мрежа в съда и закупуване на допълнителен модул „Съдебен призовкар”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
74. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
75. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
76. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на пътни разходи на свидетели и вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
77. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначени служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
78. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет и профилактика на климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
79. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за оборудване на архивно помещение, профилактика на климатици и доставка и монтаж на климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
80. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за реновиране на паркет в работни помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
81. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
82. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за бетониране на част от компрометираната настилка на двора.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
83. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
84. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдия и двама съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
85. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
86. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение по чл. 225 от КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
87. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на вентилатор за котел, предпазители за ел. табло, както и труд за демонтаж, монтаж и наладъчни работи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
88. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за ремонт на 98 прозоречни крила – шлайфане, лакиране, маджуниране, прогонване и уплътняване.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
89. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
90. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
91. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
92. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
93. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. дисков масив, 3 бр. твърди дискове за сървър, 2 бр. UPS устройства за сървър и 1 бр. високоскоростно мрежово устройство.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
94. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за закупуване на документен скенер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
95. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за подмяна на дограма, ремонт на санитарни помещения, покрив, ВиК, електрическа инсталация, подмяна на настилки, демонтаж ламперия, шпакловки, боядисване и други.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Отлага”
96. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства по бюджета на съда за 2015 г. по § 52-04 „Придобиване на транспортни средства”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .
97. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
98. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.
99. Проект на решение по предложението на Главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Недка Петрова Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Разград.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
100. Проект на решение по предложението на председателя на Военен съд гр. Сливен за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Керанка Петкова Мухтарова – съдебен деловодител във Военен съд гр. Сливен.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
101. Проект на решение за одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
102. Проект на решение относно писмо от председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства с приложен образец на регистър на специалните разузнавателни средства на заместник-председателя на Върховния касационен съд, ръководещ Наказателната колегия и правила за воденето му.
Внася: Комисия по правни въпроси
103. Проект на решение относно предложение от адвокатско дружество „Попов и партньори” относно обхвата на обществена поръчка с предмет „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”.
Внася: Комисия по правни въпроси
104. Проект на решение относно Анализ на резултатите от проведеното проучване на общественото мнение за дейността на ВСС и съдебната власт през 2014 г. сред различни ключовите общности според Комуникационната политика на ВСС.
Внася: Комисия „Публична комуникация”
105. Заявление за отвод от член на Висшия съдебен съвет по д.д. 24/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Васил Петров – член на Висшия съдебен съвет
106. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Милен Петков Евтимов – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
107. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Иван Костадинов Кадев – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
108. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Цветана Венциславова Петкова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
109. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за извънредно периодично атестиране на Томи Любомиров Наков – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
110. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Димитровград за периодично атестиране на Антон Петков Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
111. Проект на решение по предложението на Йордан Маринов Кожухаров - административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
112. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Дупница за повишаване на Анета Кирилова Стоева – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Милка Итова – член на ВСС
/Внесена на основание чл. 37, ал. 2 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация/

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТАТ ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Апелативен съд-гр.Бургас
Кандидат:
- Деница Вълева Вълкова-Петкова – съдия в Апелативен съд-гр.Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 47/28.11.2013 г., комплексна оценка „много добра"/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: със 17 гласа “за”, 5 “против” и 2 “въздържали се” за Деница Вълева Вълкова-Петкова, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Деница Вълева Вълкова-Петкова – съдия в Апелативен съд-гр.Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Апелативен съд-гр.Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Сандански
Кандидат:
- Николай Владимиров Захманов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Сандански /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 35/18.06.2015 г., комплексна оценка „много добра"/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 13 гласа “за”, 5 “против” и 5 “въздържали се” за Николай Владимиров Захманов, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Николай Владимиров Захманов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Сандански, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура-гр.Сандански, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Обсъждане на мерки за осигуряване на достъпна среда в съдебните сгради за хората с увреждания – съгласно решения на ВСС по Протоколи № 37/25.06.2015 г., № 38/02.07.2015 г., № 39/09.07.2015 г., № 41/16.07.2015 г. и № 42/23.07.2015 г.
/Поканени за участие – министъра на правосъдието и главния секретар на МП/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

В срок до началото на м.септември 2015 г. да се организират срещи на експертно ниво между ВСС и МП с цел предлагане на решение за осигуряване на достъпна среда.
4. ОТНОСНО: Обсъждане на доклада на главен директор на ГД „Охрана” относно недостиг на личен състав за осигуряване на охраната на съдебните сгради и обекти – съгласно решения на ВСС по Протоколи № 37/25.06.2015 г., № 38/02.07.2015 г., № 39/09.07.2015 г., № 41/16.07.2015 г. и № 42/23.07.2015 г.
/Поканени за участие – министъра на правосъдието и ресорния заместник-министър на правосъдието/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение информацията, предоставена от министъра на правосъдието.
5. Предложение за обсъждане на действия на ВСС по прилагането на чл. 218, ал. 3 от ЗСВ – съгласно решение на ВСС по Протоколи № 41/16.07.2015 г. и № 42/23.07.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА за следващо заседание.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

6. ОТНОСНО: Заповед № 290/21.04.2015 г. на Яна Колева – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Бургас, с която, на основание чл. 314, ал.1, вр. с чл.308, ал. 1, т. 1, е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Магдалена Стоянова Маринова – съдия в Районен съд гр. Бургас

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ПОТВЪРЖДАВА, на основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт, наложеното със Заповед № 290/21.04.2015 г. на Яна Колева – административния ръководител-председател на Районен съд гр. Бургас, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Магдалена Стоянова Маринова – съдия в Районен съд гр. Бургас, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 5 от ЗСВ.
6.2. Заповед № 290/21.04.2015 г. на Яна Колева – административния ръководител-председател на Районен съд гр. Бургас, ведно с решението на ВСС да се приложат към кадровото досие на магистрата.
7. ОТНОСНО: Заповед № РП-67/30.06.2015 г. на Гергана Мутафова – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, с която, на основание чл. 314, ал.2, вр. с чл.308, ал. 1, т. 1, е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Даниела Костадинова Начева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив /командирована в СпП гр. София/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. ИЗМЕНЯ, на основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт, наложеното със Заповед № РП-67/30.06.2015 г. на Гергана Мутафова – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Даниела Костадинова Начева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив /командирована в СпП гр. София/, в частта относно правната квалификация на допуснатите дисциплинарни нарушения, като вместо по чл. 307, ал. 4, т. 1 и 2 ЗСВ, същото се налага за дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 2 ЗСВ и ПОТВЪРЖДАВА наложеното наказание.
7.2. Заповед № РП-67/30.06.2015 г. на Гергана Мутафова – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, ведно с решението на ВСС да се приложат към кадровото досие на магистрата.
8. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 27/2013 г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на дисциплинарно дело № 27/2013 г. за заседанието на 17.09.2015 г., от 11.00 ч.

КОНКУРСИ

9. ОТНОСНО: Одобряване на поименните списъци на хабилитираните преподаватели по административно право и магистрати от административните съдилища за избор на членове на конкурсна комисия по обявения с Протокол № 42/23.07.2015 г. на Висшия съдебен съвет конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА поименните списъци на хабилитираните преподаватели по административно право и магистрати от административните съдилища за избор на членове на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища.
10. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по обявения с Протокол № 42/23.07.2015 г. на Висшия съдебен съвет конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия, на основание чл.183 от ЗСВ, по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища, както следва:
Конкурсна комисия – административен съд:
Редовни членове:
- Красимира Неофитова Милачкова – АдС – София-град
- Юлия Георгиева Тодорова – АдС – София-град
- Стефан Диев Станчев – АдС – Перник
- Веселин Валентинов Енчев – АдС – Бургас
- проф. д-р Александър Воденичаров – НБУ
Резервни членове:
- Марин Димитров Маринов – АдС – Разград
- Доц. Д-р Юрий Страшимиров Кучев - ВТУ
11. ОТНОСНО: Одобряване на поименните списъци на магистрати от Върховна касационна прокуратура, за избор на членове на конкурсната комисия по обявения с пр. № 31/04.06.2015 г. на Висшия съдебен съвет конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА поименните списъци на магистрати от Върховна касационна прокуратура, за избор на членове на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури.
Забележка: В списъците не са включени следните магистрати : Камен Михов Михов и Иванка Тодорова Которова – Духлакова - прокурори във ВКП, поради определянето им за национален член и за заместник на националния член в Евроюст с решение на МС № 38 от 23.01.2014г., с обичайно работно място гр. Хага, Кралство Нидерландия, за срок от четири години, считано от 12 февруари 2014 г.
12. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по обявения с Протокол № 31/04.06.2015 г. на Висшия съдебен съвет конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия, на основание чл.189, ал.8 от ЗСВ, по обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури, както следва:
Конкурсна комисия – апелативна прокуратура:
- Ангелина Иванова Митова – ВКП
- Наташа Димитрова Бърнева – ВКП
- Румяна Костова Арнаудова – ВКП
- Емилена Георгиева Попова – ВКП
- Оля Борисова Туечка –Станева – ВКП
Резервни членове:
- Румен Илиев Колчев – ВКП
- Радосвета Райчева Раева – ВКП
13. ОТНОСНО: Одобряване на поименните списъци на магистрати от Върховния административен съд, за избор на членове на конкурсната комисия по обявения с пр. 35/18.06.2015 г. на Висшия съдебен съвет конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА поименните списъци на магистрати от Върховния административен съд, за избор на членове на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища.
Забележка : В списъка не е включен Андрей Тодоров Икономов, поради предстоящо му освобождаване от длъжност през месец декември 2015 г., на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
14. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по обявения с Протокол № 35/18.06.2015 г. на Висшия съдебен съвет конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия, на основание чл.189, ал.8 от ЗСВ, по обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища, както следва:
Конкурсна комисия – административен съд:
- Марина Михайлова Дойчинова – ВАС
- Фани Йорданова Тенева – Найденова – ВАС
- Тодор Кирилов Петков – ВАС
- Василка Миткова Шаламанова – ВАС
- Нина Методиева Докторова – ВАС
Резервни членове:
- Таня Желязкова Куцарова – Христова – ВАС
- Марио Димитров Маринов – ВАС
15. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Лилия Георгиева Терзиева – Владимирова – съдия в Районен съд гр. Пещера против недопускане за участие в конкурс за преместване в районните съдилища, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол 27/21.05.2015 г.

СЪДИЛИЩА

16. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение за поощряване на магистрати от Софийски градски съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Калоян Христов Топалов – административен ръководител - председател на Софийски градски съд, с ранг ”съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.
16.2. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Десислава Любомирова Попколева – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.
16.3. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Евелина Торос Папазян - Ангелова – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.
16.4. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.
16.5. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Анжелина Данчова Христова – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.
16.6. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Хрипсиме Киркор Мъгърдичян – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.
16.7. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Любомир Илиев Василев – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.
16.8. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Красимир Атанасов Машев – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.
16.9. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Евгени Димитров Георгиев – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.
17. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1, от Закона за съдебната власт, Евгени Димитров Георгиев – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, от заеманата длъжност „и. ф. заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
18. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1, от ЗСВ, Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
19. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Евелина Торос Папазян – Ангелова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски градски съд, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
19.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Даниела Велинова Борисова - Райчинова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски градски съд, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
19.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Десислава Любомирова Попколева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски градски съд, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.

ПРОКУРАТУРИ

20. НЕ НАЗНАЧАВА Георги Христов Ханджиев, прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Ямбол, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” на длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура – гр. Бургас.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от трима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС, да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт.
21.2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от трима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС да определи изпълнител на обществена поръчка с предмет „Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, съгласно договор № 13-33-2 от 27.12.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
22. ОТНОСНО: Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратура на Република България

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периода от 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП.
23. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2015 г.
23.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2015 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

24. ОТНОСНО: Искане на председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора за увеличаване щатната численост на съда от 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжен съд гр. Стара Загора с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор”.
МОТИВИ: Необходимост от втори системен администратор, с оглед нормалното функциониране на информационните системи на съда: инсталиране на нов мрежов софтуер, ежедневно архивиране на основните бази данни, периодично актуализиране на основните системи /операционни, деловодна, информационни/, профилактика и поддържане на хардуер, компютърна техника, принтери и др. Липса на възможност за съвместяване, предвид спецификата на длъжността. Налице е финансова обезпеченост.
25. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Ботевград за увеличаване щатната численост на съда от 0,5 /половин/ щ.бр. на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Ботевград с 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „системен администратор”.
МОТИВИ: Необходимост от увеличаване щ.бр. на системния администратор от 0,5 на 1 щ.бр., с оглед нормалното функциониране на информационните системи на съда и поддържането им през целия работен ден, профилактика и поддържане на хардуер, компютърна техника, принтери и др. Липса на възможност за съвместяване, предвид спецификата на длъжността. Налице е финансова обезпеченост.
26. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Велико Търново за увеличаване щатната численост на съда с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители на длъжности: „съдебен секретар” и „съдебен деловодител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Велико Търново с 2 /две/ щ.бр. за длъжности „съдебен секретар” и „съдебен деловодител”.
МОТИВИ: Натовареността на РС-В.Търново е под средната за районните съдилища в страната. Съдът разполага с достатъчно съдебна администрация – съдебни секретари, съдебни деловодители, завеждащи-служби и др. Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт.
27. ОТНОСНО: Сключване на граждански договори с външни изпълнители в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на органите на съдебната власт преди сключването на граждански договори с външни изпълнители да съгласуват искането си с комисия „Съдебна администрация” към Висшия съдебен съвет.
МОТИВИ: С решение на ВСС по протокол № 27/11.07.2013 г., т.52 е задължен главния секретар на ВСС преди сключването на граждански договори да съгласува същите с комисия „Съдебна администрация” и комисия „Бюджет и финанси”. Следва по аналогичен начин и административните ръководители на органите на съдебната власт да съгласуват сключването на граждански договори, както с оглед да се избегне дублиране на функции вменени в трудовите правоотношения на служителите по щата на съответния съд и с оглед преценка финансовата обезпеченост на съответния съд, което задължително следва да се съгласува с комисия „Бюджет и финанси”.
ПРАВНИ ВЪПРОСИ
28. ОТНОСНО: Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г., ведно със становището на Комисията по правни въпроси към ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

28.1. ПРИЕМА Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г., ведно със становището на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет.
28.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от ЗСВ, внася Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г. в Народното събрание.

ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ

29. ОТНОСНО: Продължаване на Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.Отворени съдилища и прокуратури” сред ученици с цел превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, одобряване на Концепция и проект на Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

29.1. Продължава Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” сред ученици с цел превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.
29.2. Одобрява Концепция на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” сред ученици с цел превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България.
29.3. Одобрява Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката относно продължаване на Образователната програма сред ученици с цел превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.
29.4. Упълномощава представляващия ВСС Соня Найденова да подпише Споразумението за сътрудничество между ВСС и МОН.
29.5. Изразява благодарност на всички органи на съдебната власт и всички магистрати и съдебни служители, които са участвали в изпълнението на пилотната програма през 2014-2015 г.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

30. ОТНОСНО: Одобряване на кандидатурите на съдии за членове и национални лица за контакт на Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България и Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

30.1. ОДОБРЯВА кандидатурите за членове на Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България и Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, както следва:
Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България:
1. Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в наказателно отделение при Окръжен съд – гр. Варна, командирована в наказателно отделение на Апелативен съд – гр. Варна;
2. Татяна Гьонева Коева – съдия при Окръжен съд – гр. Стара Загора
3. Мариета Неделчева Маринова – съдия в Специализирания наказателен съд – гр. София;
4. Румяна Господинова Илиева – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд – гр. София;
5. Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийски градски съд;
6. Татяна Валентинова Грозданова-Чакърова – съдия в Софийски окръжен съд, Наказателно отделение.
Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България:
1. Дарина Ангелова Костова – съдия в Окръжен съд – гр. Бургас;
2. Наталия Панайотова Неделчева – съдия в Окръжен съд – гр. Варна;
3. Галя Василева Маринова – съдия в Апелативен съд–Велико Търново;
4. Ивелина Тодорова Солакова – съдия в Окръжен съд – Велико Търново;
5. Валентина Тотева Бошнякова-Събинска – съдия в Окръжен съд – гр. Смолян;
6. Богдана Николова Желявска – съдия в Софийски градски съд;
7. Рената Георгиева Мишонова-Хальова – съдия в Окръжен съд – гр. Враца;
30.2. ОДОБРЯВА за национално лице за контакт за Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България:
Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в наказателно отделение при Окръжен съд – гр. Варна, командирована в наказателно отделение на Апелативен съд – гр. Варна.
30.3. ОДОБРЯВА за национално лице за контакт за Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – граждански дела:
Богдана Николова Желявска – съдия в Софийски градски съд.
30.4. ОБЯВЯВА нов конкурс за национално лице за контакт за Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

31. ОТНОСНО: Заповед № 67/21.07.2015 г. на Любен Владимиров – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Търговище, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Александър Александров Добрев – прокурор в Районна прокуратура гр. Търговище

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

31.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 67/21.07.2015 г. на Любен Владимиров – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Търговище, с която на основание чл.327 от ЗСВ е обърнато внимание на Александър Александров Добрев – прокурор в Районна прокуратура гр. Търговище.
31.2. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
32. ОТНОСНО: Предложение от Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, за налагане на дисциплинарно наказание на Калинка Иванова Илиева-Пандохова – съдия в Софийски районен съд /командирована в Софийски градски съд от 03.07.2013 г. до 06.07.2015 г./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

32.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Калинка Иванова Илиева-Пандохова – съдия в Софийски районен съд.
32.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Михаил Кожарев, Калин Калпакчиев, Незабравка Стоева.
33. ОТНОСНО: Предложение от Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България, за налагане на дисциплинарно наказание на Светлана Димитрова Ризова – заместник административен ръководител-заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр.Кюстендил

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

33.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Светлана Димитрова Ризова – заместник административен ръководител-заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр.Кюстендил.
33.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Магдалена Лазарова, Димитър Узунов, Каролина Неделчева.
34. ОТНОСНО: Предложение за обединяване на производствата по дисциплинарно дело № 15/2015 г. по описа на ВСС и дисциплинарно дело № 7/2015 г. по описа на ВСС в едно производство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИСЪЕДИНЯВА дисциплинарно дело № 15/2015 г. към дисциплинарно дело № 7/2015 г., и двете по описа на ВСС, образувани срещу съдия Владимира Янева Янева-Манолева, за извършени от нея в качеството й на председател на Софийски градски съд дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т.3, 4 и 5 от ЗСВ, в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 7/2015 г.
35. ОТНОСНО: Приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответните длъжности, съобразно заявеното им желание

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

35.1. ПРИЕМА, на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ, окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии, съобразно заявеното им желание, както следва:
1. Васил Валентинов Александров - Софийски градски съд
2. Петър Иванов Минчев - Софийски градски съд
3. Йоанна Наскова Станева - Софийски градски съд
4. Богдан Русев Русев - Софийски градски съд
5. Тодор Димитров Митев - Окръжен съд гр. Бургас
6. Мартин Рачков Баев - Окръжен съд гр. Бургас
7. Десислава Стоянова Влайкова - Софийски градски съд
8. Атанас Василев Димитров - Окръжен съд гр. Русе
9. Мария Веселинова Богданова - Софийски градски съд
10. Андон Вълков Вълков - Окръжен съд гр. Варна
11. Велизар Стоянов Костадинов - Софийски градски съд
12. Цветомир Милчев Минчев - Софийски градски съд
13. Пламена Недкова Славова - Окръжен съд гр. Пловдив
14. Илина Венциславова Джукова - Окръжен съд гр. Велико Търново
15. Неделина Евгениева Маринова - Окръжен съд гр. Варна
16. Весела Петрова Петрова - Окръжен съд гр. Пловдив
17. Ивета Венциславова Иванова - Окръжен съд гр. Перник
18. Георги Росенов Гетов - Окръжен съд гр. Пловдив
19. Николай Диянов Голчев - Окръжен съд гр. Пловдив
20. Пламен Петев Танев - Окръжен съд гр. Варна
21. Мария Ангелова Ненова - Окръжен съд гр. Пазарджик
22. Невена Пламенова Великова - Окръжен съд гр. София
23. Веселина Любенова Павлова - Окръжен съд гр. Враца
24. Катерина Въткова Ненова - Окръжен съд гр. София
25. Димитър Куртев Демирев - Окръжен съд гр. Благоевград
26. Мария Емилова Антова - Окръжен съд гр. Кюстендил
27. Магдалена Георгиева Татарева - Окръжен съд гр. Пазарджик
28. Свилен Иванов Жеков - Окръжен съд гр. Стара Загора
29. Никола Динков Кънчев - Окръжен съд гр. Стара Загора
30. Калин Валентинов Иванов - Окръжен съд гр. Враца
31. Десислава Константинова Николаева – Георгиева - Окръжен съд гр. Плевен
32. Десислава Иванова Тодорова - Окръжен съд гр. Хасково
33. Радина Василева Хаджикирева - Окръжен съд гр. Хасково
34. Йоана Николаева Вангелова - Окръжен съд гр. Търговище
35. Светозар Любомиров Георгиев - Окръжен съд гр. Монтана
36. Грета Иванова Денчева - Окръжен съд гр. Разград
37. Ина Милчева Генжова - Окръжен съд гр. Шумен
38. Ралица Каменова Райкова - Окръжен съд гр. Силистра
39. Поля Петрова Сакутова - Окръжен съд гр. Кърджали
36. ОТНОСНО: Приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши прокурор по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. ПРИЕМА, на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ, окончателен списък на одобрените кандидати за младши прокурори, съобразно заявеното им желание, както следва:
1. Ива Красимирова Иванова – Софийска районна прокуратура
2. Петър Любомиров Мандичев – Софийска районна прокуратура
3. Веселина Стоянова Караджова – Софийска районна прокуратура
4. Васил Николов Янев – Районна прокуратура, гр. Пловдив
5. Кънчо Георгиев Кънев – Районна прокуратура, гр. Варна
6. Санко Сабинов Банчев – Районна прокуратура, гр. Хасково
7. Явор Герчев Начев – Софийска районна прокуратура
8. Деница Янкова Янева – Софийска районна прокуратура
9. Людмила Валериева Чобанска – Софийска районна прокуратура
10. Стефан Георгиев Димитров – Районна прокуратура, гр. Габрово
11. Диляна Бориславова Барбутова – Районна прокуратура, гр. Кюстендил
12. Емилия Емилова Ганева – Районна прокуратура, гр. Перник
13. Иван Тошков Иванов – Районна прокуратура, гр. Елин Пелин
14. Зорница Александрова Щърбева – Районна прокуратура, гр. Бургас
15. Десимира Руменова Недкова – Районна прокуратура, гр. Разград
16. Валентина Валентинова Пенчовска – Районна прокуратура, гр. Враца
17. Теодора Йонкова Йонова – Районна прокуратура, гр. Ботевград
18. Светослав Венциславов Великов – Районна прокуратура, гр. Русе
19. Лидия Антоанова Георгиева – Районна прокуратура, гр. Бургас
20. Мария Светославова Терзиивзнова – Районна прокуратура, гр. Велико Търново
21. Евгения Георгиева Стефанова – Районна прокуратура, гр. Свиленград
22. Лилия Здравкова Торньова – Районна прокуратура, гр. Казанлък
23. Георги Филипов Харизанов – Районна прокуратура, гр. Смолян
24. Марина Красимирова Куртева – Районна прокуратура, гр. Ямбол
25. Диана Венелинова Петрова – Йорданова – Районна прокуратура, гр. Шумен
26. Веселина Стоянова Стоянова – Районна прокуратура, гр. Ловеч
27. Стефан Радев Радев – Районна прокуратура, гр. Варна
28. Щелиян Веселинов Димитров – Районна прокуратура, гр. Варна
29. Надежда Валериева Божилова – Районна прокуратура, гр. Гоце Делчев
30. Даниел Миленов Илиев – Районна прокуратура, гр. Добрич
31. Николай Росенов Каменов – Районна прокуратура, гр. Видин
37. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на конкурси за преместване чрез събеседване в районните съдилища и районните прокуратури, обявени с решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 25/14.05.2015 г. и пр. № 27/21.05.2015г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

37.1. Определя чрез жребий Пламен Христов Дацов – съдия в АС София, за резервен член на конкурсната комисия за районните съдилища, на мястото на Галина Тодорова Канакиева.
37.2. Определя чрез жребий Емил Христов Дангов – прокурор в АП София за резервен член на конкурсната комисия за районните прокуратури, на мястото на Стоил Георгиев Тойчев.
38. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, обявен с решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 28/27.05.2015г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Определя чрез жребий Велемира Денчева Димитрова – съдия в Районен съд-Габрово, за резервен член на конкурсната комисия за районните съдилища на мястото на Миглена Илиева Площакова.
39. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на конкурси за първоначално назначаване в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, обявени с решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.1. Определя Павел Александров Ханджиев – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, за редовен член на конкурсна комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Величка Петрова Белева.
39.1.1. Определя чрез жребий Росица Богданова Савова – заместник-председател на ОС-Кюстендил за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия на мястото на Павел Александров Ханджиев.
39.1.2. Определя чрез жребий Росен Бориславов Димитров – съдия в СГС за редовен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия на мястото на Соня Иванова Гешева.
39.1.3. Определя проф. д-р Иван Русчев Русчев за редовен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на проф. дюн Владимир Богданов Петров.
39.1.4. Определя чрез жребий доц. д-р Павел Атанасов Сарафов – ВТУ, за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия на мястото на проф. д-р Иван Русчев Русчев.
39.2. Определя чрез жребий Жана Маркова Колева – съдия в ОС Варна за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – търговска колегия на мястото на Красимир Георгиев Ненчев.
39.3. Определя Недялка Николова Нинова – съдия в Окръжен съд гр. София, за редовен член на конкурсна комисия за окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Георги Щастливов Веселинов.
39.3.1. Определя чрез жребий Елен Михайлов Маламов – заместник-председател на ОС-Смолян, за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – наказателна колегия на мястото на Недялка Николова Нинова.
40. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Административен съд гр. Бургас за откриване на процедура за извънредно периодично атестиране на Ванина Симеонова Колева – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в ОС“.
41. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Евелина Торос Папазян – Ангелова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
41.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Евелина Торос Папазян – Ангелова –съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
42. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милена Бориславова Рангелова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
42.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милена Бориславова Рангелова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
43. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Христо Кръстев Крачунов - съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в ОС”.
43.1. Христо Кръстев Крачунов - съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
44. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Александър Емилов Ангелов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдя в ОС”.
44.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Александър Емилов Ангелов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдя в ОС”.
45.1 ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Тони Петков Гетов - съдия в Районен съд гр. Ботевград, с ранг „съдия в ОС”.
45.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тони Петков Гетов - съдия в Районен съд гр. Ботевград, с ранг „съдия в ОС”.
46. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милена Стоянова Стоянова – съдия в Районен съд гр. Видин, с ранг „съдия в ОС”.
46.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милена Стоянова Стоянова – съдия в Районен съд гр. Видин, с ранг „съдия в ОС”.
47. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цветомира Георгиева Велчева – съдия в Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в ОС”.
47.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветомира Георгиева Велчева – съдия в Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в ОС”.
48. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Таня Цветанова Димитрова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП”, за изпълняващ функциите на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
49. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Димитър Николов Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
50. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, капитан Георги Николов Василев – прокурор във Военноокръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-военноокръжен прокурор” на Военноокръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
51. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Владимир Спасов Йорданов – съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.
52.ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Найден Денев Памуков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСЛС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.
53.ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, Коста Василев Костов от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „следовател в НСлС”, считано от 03.08.2015 г.
54. НЕ ПРОВЕЖДА периодично атестиране на Ваня Атанасова Прокопова - прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград.
55. ПРОВЕЖДА извънредно периодично атестиране на Татяна Андонова Лефтерова – Савова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна.
55.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Татяна Андонова Лефтерова – Савова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна.
56. НЕ ПРОВЕЖДА периодично атестиране на Евгений Владимиров Милев - прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър.
57. ПРОВЕЖДА извънредно периодично атестиране на Владимир Сашков Сираков - прокурор в Районна прокуратура гр. Оряхово.
57.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Владимир Сашков Сираков - прокурор в Районна прокуратура гр. Оряхово.
58. ПРОВЕЖДА извънредно периодично атестиране на Тодор Иванов Денков – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив.
58.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тодор Иванов Денков – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив.
59. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Десислава Живкова Кайнакчиева - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
59.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Живкова Кайнакчиева - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
60. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Деян Вълев Маринов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
60.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Деян Вълев Маринов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
61. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Любомир Цанков Русев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
61.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Любомир Цанков Русев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
62. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Камен Георгиев Господинов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас.
62.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Камен Георгиев Господинов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас.
63. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, Румен Ивайлов Пенев от длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр. Шумен, считано от датата на вземане на решението.
64. ОТНОСНО: Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2016 г. и актуализирани прогнози за 2017 г. и 2018 г., внесени от министъра на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2016 г. и прогнози за 2017–2018 г. (ВАРИАНТ 3), с доклад и приложенията към него.
Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2016 г. и прогнози за 2017 г.-2018 г., ведно с приложенията, да бъдат внесени в Министерството на финансите в указания срок за включване в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„ДАВА СЪГЛАСИЕ”
65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за доставка и монтаж на стационарни рентгенови системи за инспекция на багаж

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Върховен касационен съд за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 120 000 лв. за доставка и монтаж на две стационарни рентгенови системи за инспекция на багаж.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за доставка и монтаж на двете стационарни рентгенови системи за инспекция на багаж, административния ръководител на Върховния касационен съд да информира ВСС за точния размер на извършения разход, с цел извършване на корекция по бюджета на съда с размера на неусвоената сума.
66. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 9 440 лв., за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации.
Средствата в размер на 9 440 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
67. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатична система за сървърно помещение, принтери и компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

67.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 560 лв. с цел закупуване на климатична система за сървърно помещение (1 130 лв.) и 3 бр. компютърни конфигурации (2 430 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
67.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 850 лв., за закупуване на 20 бр. принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”по бюджета на съдебната власт.
68. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ ремонт на общите части на Съдебната палата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 12 470 лв. за текущ ремонт на общите части на Съдебната палата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
69. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

69.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 778 лв., с цел закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
69.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 532 лв., за закупуване на 2 бр. принтери (МФУ) от среден клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
70. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 510 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
71. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника, принтери и сканиращи устройства

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

71.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Ловеч за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 100 лв., от които 3 500 лв. за закупуване на 5 бр. компютри и 600 лв. за закупуване на 2 бр. лазерни принтери.
Средствата в размер на 4 100 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
71.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Ловеч за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 500 лв. за закупуване на 2 бр. високоскоростни документни скенери.
Средствата в размер на 3 500 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА.
72. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Ловеч за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 990 лв. за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5945.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
73. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, персонални токозахранващи устройства (UPS), документен скенер, както и средства за доизграждане на компютърната мрежа в съда и закупуване на допълнителен модул „Съдебен призовкар”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

73.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Перник по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 17 162 лв., от които 15 200 лв. за закупуване на 16 броя компютърни конфигурации и 1 962 лв. за закупуване на 1 брой документен скенер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
73.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” с 2 696 лв., от които 2 480 лв. за закупуване на 20 броя UPS и 216 лв. за доизграждане на компютърната мрежа в съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
73.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Перник по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 342 лв. за закупуване и внедряване на модул „Съдебен призовкар” към ПП САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
74. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Враца за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 732 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
75. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол №10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
75.1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 14 040 лв.
75.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София – град за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с 14 040 лв.
76. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на пътни разходи на свидетели и вещи лица

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Военен съд гр. Сливен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на пътни разходи на свидетели и вещи лица, във връзка с двудневни командировки в гр. Бургас и гр. Варна.
Средствата в размер на 1 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
77. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначени служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 6 205 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт.
След утвърждаване на вътрешно-компенсирани промени по бюджета на съда, съгласно дадените Указания относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г., съда ще разполага с достатъчно средства за покриване на разходите за възнаграждения за съдебни заседатели.
78. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет и профилактика на климатици

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 545 лв. за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет и профилактика на климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
79. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за оборудване на архивно помещение, профилактика на климатици и доставка и монтаж на климатици

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 780 лв. за оборудване на архивно помещение (2 510 лв.), профилактика на климатици (1 120 лв.) и доставка и монтаж на климатици (1 150 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
80. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за реновиране на паркет в работни помещения

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 611 лв. за реновиране на паркет в работни помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
81. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

81.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Велики Преслав за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 5 855 лв., с цел закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации (3 755 лв.) и 1 бр. документен скенер ( 2 100 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
81.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Велики Преслав за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 984 лв., за закупуване на 5 бр. персонални UPS устройства (750 лв.), 5 бр. персонални принтери (1 250 лв.), 4 бр. батерии за персонални UPS устройства (192 лв.), 4 бр. памети (272 лв.), 4 бр. твърди дискове (520 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
82. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за бетониране на част от компрометираната настилка на двора

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велики Преслав за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 5 300 лв. за бетониране на част от компрометираната настилка на двора.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
83. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 14 277 лв., с цел закупуване на 17 бр. компютри (10 863 лв.) и 24 бр. персонални принтери (3 414 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
84. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдия и двама съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Видин за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 3 602 лв., за изплащане на облекло на съдия – 1 730 лв., новоназначен служител от 03.06.2015 г. – 1 000 лв. и новоназначен служител от 01.07.2015 г. – 872 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт.
85. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Враца за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 9 150 лв., с цел закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
86. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение по чл. 225 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Районен съд гр. Кнежа за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 000 лв. с цел осигуряване на средства за доплащане на обезщетение по съдебно решение № 457/2015 г. на Районен съд гр. Велико Търново.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт.
87. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на вентилатор за котел, предпазители за ел. табло, както и труд за демонтаж, монтаж и наладъчни работи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Мадан за 2015 г. както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка“ със 700 лв. за закупуване на вентилатор за котел и предпазители за ел. табло.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. По § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонал“ с 800 лв. за труд за демонтаж, монтаж и наладъчни работи.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
88. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за ремонт на 98 прозоречни крила – шлайфане, лакиране, маджуниране, прогонване и уплътняване

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Панагюрище за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 5 625 лв. за шлайфане, лакиране, маджуниране, прогонване и уплътняване на прозоречни крила.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
89. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

89.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Провадия за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 485 лв., с цел закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
89.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Провадия за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 590 лв. за закупуване на 3 бр. монитори.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
90. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на сървър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Сандански за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 5 428 лв. за закупуване на 1 бр. сървър.
Средствата в размер на 5 428 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
91. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

91.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Свиленград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 5 906 лв., с цел закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации (1 244 лв.) и 3 бр. документен скенер (4 662 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
91.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Свиленград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 1 642 лв. за закупуване на 4 бр. принтери (1 248 лв.) и 1 бр. батерии за UPS (394 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
92. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

92.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Своге за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 470 лв. за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас.
Средствата в размер на 1 470 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
92.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Своге за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 5 370 лв., от които 382 лв. за закупуване на 2 бр. UPS устройства за сървър, 4 088 лв. за закупуване на 10 бр. компютри и 900 лв. за закупуване на 10 бр. UPS устройства.
Средствата в размер на 5 370 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
93. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. дисков масив, 3 бр. твърди дискове за сървър, 2 бр. UPS устройства за сървър и 1 бр. високоскоростно мрежово устройство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

93.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с 3 797 лв., от които 594 лв. за закупуване на високоскоростно мрежово устройство, 2 299 лв. за закупуване на 2 бр. UPS устройства за сървър и 904 лв. за закупуване на 3 бр. твърди дискове.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
93.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 2 178 лв. за закупуване на 1 бр. дисков масив.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
94. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за закупуване на документен скенер

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Тополовград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 1 018 лв. за закупуване на 1 бр. документен скенер.
Средствата в размер на 1 018 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
95. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за подмяна на дограма, ремонт на санитарни помещения, покрив, ВиК, електрическа инсталация, подмяна на настилки, демонтаж ламперия, шпакловки, боядисване и други

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Царево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 21 840 лв. за ремонт на покрив, тераса и подмяна на дограма.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
„ОТЛАГА”
96. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства по бюджета на съда за 2015 г. по § 52-04 „Придобиване на транспортни средства”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за осигуряване на средства по бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 52-04 „Придобиване на транспортни средства”.
Предлага на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
97. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

97.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ, КТ и ЗОДОВ, както следва:
97.1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” с 1 500 000 лв.
97.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 500 000 лв.
97.1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 1 000 000 лв.
97.2. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.
98. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
98.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 62 861 лв., съгласно Приложение № 1.
98.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 59 766 лв., съгласно Приложение № 1.
98.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 119 111 лв., съгласно Приложение № 1.
98.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата”с 2 130 лв., съгласно Приложение № 1.
98.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със 186 лв., съгласно Приложение № 1.
98.6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 200 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
101. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за II-ро тримесечие на 2015 г.
2. Одобрява направените разходи за командировки на председателя на върховния касационен съд за II-ро тримесечие на 2015 г.
3. Одобрява направените разходи за командировки на Главния прокурор на Република България за II-ро тримесечие на 2015 г.
4. Одобрява направените разходи за командировки на директора на националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2015 г.
5. Приема за сведение информацията на Председателя на Върховния административен съд и на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за II-ро тримесечие на 2015 г.
102. ОТНОСНО: Писмо от Бойко Рашков – председател на Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства с приложен образец на регистър на специалните разузнавателни средства на заместник-председателя на Върховния касационен съд, ръководещ Наказателната колегия и правила за воденето му

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА образец на регистър за специалните разузнавателни средства на заместник-председателя на Върховния касационен съд, ръководещ Наказателната колегия и правила за воденето му, на основание чл. 34е, ал. 3 от ЗСРС.
103. ОТНОСНО: Предложение от Адвокатско дружество „Попов и партньори” относно обхвата на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

103.1. ОДОБРЯВА изготвено от Адвокатско дружество „Попов и партньори” Допълнение към финансова обосновка и анализ на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”.
103.2. ПРИЕМА обществена поръчка с горепосочения предмет да бъде възложена чрез провеждане на открита процедура по реда на чл.14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки при критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта”.
103.3. ИЗМЕНЯ решението си по протокол № 32/16.07.2015 г., в частта определяща обхвата на обществената поръчка, като ПРИЕМА в рамките на определената прогнозна стойност в размер на 1 700 000 лв. да се осигури покритие освен на основните рискове в резултат на Злополука и на допълнителни рискове в резултат на заболяване, както следва: 1.) Смърт; 2.) Трайна загуба на работоспособност; 3.) Временна загуба на работоспособност; 4.) Медицински разноски; 5.) Дневни пари за болничен престой; 6.) Ритуални разходи при смърт и за репатриране, съобразно посочените параметри в одобреното по т.1 от настоящото решение Допълнение към финансова обосновка и анализ на прогнозна стойност на обществената поръчка.
103.4. ОПРЕДЕЛЯ застрахователна сума за всяко застраховано лице за основните рискове от Злополука в размер на 35 000 лв., а за допълнителните рискове в резултат на Заболяване в размер на 5 000 лв.
103.5. ПРИЕМА с оглед бързина и икономия на време, да не се назначава работна група по чл.30, ал.1 от ВПВОПВСС.
103.6. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка по реда на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП и да подпише договор с определения изпълнител за срок от три години или да прекрати процедурата.
104. ОТНОСНО: Анализ на резултатите от проведеното проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт през 2014 г. сред различните ключови общности според Комуникационната политика на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

104.1. ПРИЕМА за сведение Анализа на резултатите от проведеното проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт през 2014 г. сред различните ключови общности според Комуникационната политика на ВСС.
104.2. Анализът на резултатите от проведеното проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт през 2014 г. сред различните ключови общности да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел «За нас», подраздел «Доклади, декларации и анализи».
105. ОТНОСНО: Заявление за отвод от член на Висшия съдебен съвет по д.д. 24/2015 г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗБИРА чрез жребий на мястото на Васил Петров – член на дисциплинарен състав по дисциплинарно дело Румен Георгиев.
106. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милен Петков Евтимов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
106.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милен Петков Евтимов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
107. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Костадинов Кадев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
107.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Костадинов Кадев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
108. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цветана Венциславова Петкова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
108.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветана Венциславова Петкова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
109. ПРОВЕЖДА извънредно периодично атестиране на Томи Любомиров Наков – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
109.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Томи Любомиров Наков – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
110. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Антон Петков Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг „прокурор в АП”.
110.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антон Петков Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг „прокурор в АП”.
111. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Йордан Маринов Кожухаров – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
111.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йордан Маринов Кожухаров – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
112. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Анета Кирилова Стоева – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

/Закриване на заседанието – 15,50 ч./

Публикуван на:
31.07.2015 г.
 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд