Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 45

ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 13 август 2015 г. от 13.00 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

1. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Радомир, с която е обърнато внимание на Весела Веселинова Младенова – прокурор в Районна прокуратура гр. Радомир, на основание чл. 327 от ЗСВ, за сведение. 
Внася: Комисия по дисциплинарните производства 
2. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която е обърнато внимание на Кирил Христов Николов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 327 от ЗСВ, за сведение. 
Внася: Комисия по дисциплинарните производства 
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за налагане на дисциплинарно наказание на Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски съд. 
Внася: Комисия по дисциплинарните производства 

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ 

4. Изслушване на Даниела Радкова Стоичкова – съдия в Софийски районен съд /командирована в Софийски градски съд/, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

КОНКУРСИ 

5. Проект на решение за откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора за трансформиране на 1 /една/ щатна длъжност „прокурор” в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Стара Загора. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
7. Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните прокуратури, обявен с решение на ВСС по протокол № 31/04.06.2015 г. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
8. Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в административните съдилища, обявен с решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015 г. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

СЪДИЛИЩА 

9. Проект на решение по предложението на Румяна Симеонова Митева - Насева – съдия в Районен съд гр. Петрич /към момента на предложението – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград/, за придобиване статут на несменяемост.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
10. Проект на решение по предложението на Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд гр. Благоевград, за периодично атестиране във връзка с участие в конкурс. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Татяна Иванова Маслинкова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за периодично атестиране на Ивета Павлова Такова – съдия в Районен съд гр. Радомир, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

ПРОКУРАТУРИ 

13. Проект на решение по предложението на Стефка Георгиева Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Дулово, за извънредно периодично атестиране. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
14. Проект на решение по предложението на Десислава Димитрова Димитрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа, за извънредно периодично атестиране. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
15. Проект на решение по предложението на Радослав Георгиев Воруков – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом, за извънредно периодично атестиране. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
16. Проект на решение по предложението на Мирослав Емилов Йосифов – прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян, за извънредно периодично атестиране. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
17. Проект на решение по предложението на Живка Павлова Мангърова – прокурор в Районна прокуратура гр. Тутракан, за извънредно периодично атестиране. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
18. Проект на решение по предложението на Христина Запрянова Жисова – прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли, за извънредно периодично атестиране. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
19. Проект на решение по предложението на Бригита Пламенова Байрякова – прокурор в Районна прокуратура гр. Чепеларе, за извънредно периодично атестиране. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Мария Венциславова Милушева – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. 
„Дава съгласие” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие във втора работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати по етапи и тип дела в провеждащото се изследване на натовареността на съдиите. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за покриване на разходи за закупен климатик, 4 бр. електронни подписи и необходимост от закупуване на нови 3 бр. електронни подписи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за изплащане на суми по сключен договор между съда и МТСП, дирекция „Бюро по труда” по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
„Отлага” 
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2015 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г . 
33. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Разни 
35. Проект на решение по предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на автомобил марка „Додж”, модел „Рам” за нуждите на Национална служба за охрана при Президента на Република България. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
36. Проект на решение относно издаване на мотивирано решение на ВСС, с което се обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, открита с решение № 10-00-032/06.07.2015 г. на Румен Георгиев – член на ВСС и ръководител проект. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
* * * * * * * * * 
37. Проект на решение по доклад от главния секретар на Висшия съдебен съвет относно изпълнение по договор № 45-06-028/18.06.2015 г. 
Внася: Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

38. Проект на решение за определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща с екип от Европейската комисия, в рамките на експертна мисия по Механизма за сътрудничество и оценка. 
Внася: Комисия „Международна дейност” 
39. Проект на решение за определяне на участници в проектните екипи на ЕМСС за 2015 – 2016 г. и командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в първата съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 24-25 септември 2015 г. в гр. Париж, Франция. 
Внася: Комисия „Международна дейност” 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
10 август 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд