КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 45
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА 13 АВГУСТ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Христо Иванов – министър на правосъдието 
ОТСЪСТВАТ: Лозан Панов, Георги Колев, Сотир Цацаров, Соня Найденова, Васил Петров, Даниела Костова, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Каролина Неделчева, Мария Кузманова, Ясен Тодоров 
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/ 

/Откриване на заседанието – 13.20 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
40. Проект на решение по заявление за отвод на резервен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на ВСС по протокол № 37/25.06.2015 г. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
41. Проект на решение по заявление за отвод на редовен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, обявен с решение на ВСС по протокол № 28/27.05.2015 г. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
42. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Атанас Ангелов Маджев – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
43. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Светослав Василев Василев – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
44. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за периодично атестиране на Елена Захариева Калпачка – съдия в Районен съд гр. Асеновград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
45. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Деница Димитрова Славова – съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
46. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Елина Пламенова Карагьозова – съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
47. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Ивелина Златкова Владова – съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
48. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Радостин Георгиев Петров – съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
49. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Ваня Борисова Иванова - Згурова – съдия в Районен съд гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
50. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Христо Кръстев Крачунов – съдия в Районен съд гр. Плевен /командирован в Софийски районен съд/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
51. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Стефка Тодорова Михова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
52. Проект на решение по молбата на Вихра Костадинова Попхристова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Софийска градска прокуратура. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
53. Проект на решение по молбата на Петя Лазарова Станишева за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Габрово. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
54. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за извънредно периодично атестиране на Мая Йосифова Кирчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
55. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Ивелина Христова Христова - Желева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
56. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Ивайло Христов Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
57. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Борислав Георгиев Кънев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. 
„Дава съгласие” 
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 20 бр. компютърни конфигурации. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
59. Проект на решение относно допълнение към искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
60. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
61. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
62. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
63. Проект на решение по допълнение към искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на принтери. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
64. Проект на решение по допълнение към искането на зам. председателя на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на компютри. 
65. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на климатична система за сървърно помещение. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
66. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
67. Проект на решение по искането на зам. административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два климатика за съдийски кабинети. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
68. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на принтери. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
69. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
70. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
71. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
72. Проект на решение по искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
73. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати по етапи и тип дела в провеждащото се изследване на натовареността на съдиите. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
74. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
75. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, МФУ и НТУ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
76. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за ремонт на архивохранилище и доставка и монтаж на стелажи за архив. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
77. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
78. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина. 
79. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
80. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
81. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за ремонт на корниз на сградата на Съдебната палата. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
82. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
83. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение с три сървъра. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
84. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
85. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
86. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на Автоматична телефонна централа. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
87. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, UPS за сървър, персонални UPS и принтери. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
88. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
89. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
90. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционални устройства. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
91. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала със сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
92. Проект на решение по становище на Министерство на правосъдието по искане на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за ремонтни дейности по покрив. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
93. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на пътни и дневни разходи на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
94. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
95. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на трима новоназначени служители. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
96. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и принтер. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
97. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 3 бр. климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
„Не дава съгласие” 
98. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОД „Охрана“ – Пловдив – за охранително осветление около сградата, метална ограда, матови стъкла и заключващи механизми, метални решетки за стълбищни клетки, противоударно фолио за зали и др. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
99. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за ремонт на аварийно-евакуационно осветление. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
100. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОЗ „Охрана“ – Благоевград. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г . 
101. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
102. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2015 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Разни 
108. Проект на решение относно Решение № 220/06.04.2015 г. на Министерски съвет за предоставяне на имот, публична държавна собственост и прилежащото към него движимо имущество на Министерство на правосъдието за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура гр. Видин. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
109. Проект на решение относно предоставяне на телефонна централа Alkatel – Lucent в Съдебната палата – София, бул. „Витоша“ № 2. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
110. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2015 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
111. Проект на решение по доклад от главния секретар на Висшия съдебен съвет относно одобряване на проект на пълна документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”. 
Внася: Димитър Тончев – главен секретар на ВСС 
112. Предложение от Васил Михов – директор на дирекция „Дисциплинарна дейност“-АВСС, за упълномощаване на Силвия Иванова Георгиева – младши експерт-юрисконсулт в отдел „Дисциплинарни дела на ВСС“, дирекция „Дисциплинарна дейност“-АВСС, да представлява Висшия съдебен съвет по дела, свързани с дисциплинарни производства, пред съдебни и други органи 
Внася: Комисията по дисциплинарни производства 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

1. ОТНОСНО: Заповед № 67/06.07.2015 г. на Ангел Алексов – и.ф. административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Радомир, с която на основание чл.327 от ЗСВ е обърнато внимание на Весела Веселинова Младенова – прокурор в Районна прокуратура гр. Радомир

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 67/06.07.2015 г. на Ангел Алексов – и.ф. административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Радомир, с която на основание чл.327 от ЗСВ е обърнато внимание на Весела Веселинова Младенова – прокурор в Районна прокуратура гр. Радомир. 
1.2. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата. 
2. ОТНОСНО: Заповед № 1980/24.06.2015 г. на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с която на основание чл.327 от ЗСВ е обърнато внимание на Кирил Христов Николов – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 1980/24.06.2015 г. на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с която на основание чл.327 от ЗСВ е обърнато внимание на Кирил Христов Николов – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. 
2.2. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата. 
3. ОТНОСНО: Предложение от Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, за налагане на дисциплинарно наказание на Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски съд. 
3.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова, Михаил Кожарев. 

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ 

4. ОТНОСНО: Изслушване на Даниела Радкова Стоичкова – съдия в Софийски районен съд /командирована в Софийски градски съд/, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Даниела Радкова Стоичкова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка. 
4.2. УВАЖАВА възражението на Даниела Радкова Стоичкова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, по изготвената й комплексна оценка. 
4.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Даниела Радкова Стоичкова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

КОНКУРСИ 

5. ОТНОСНО: Откриване на процедура за Избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОТКРИВА на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва: 
1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Гоце Делчев – изтичащ мандат на 01.10.2015 г. 
1.2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Тутракан – изтичащ мандат на 01.10.2015 г. 
1.3. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Плевен – изтичащ мандат на 05.10.2015 г. 
1.4. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Царево – изтичащ мандат на 07.10.2015 г. 
1.5. Административен ръководител – военно – окръжен прокурор на Военно – окръжна прокуратура – София – изтичащ мандат на 12.10.2015 г. 
1.6. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Никопол – изтичащ мандат на 14.10.2015 г. 
1.7. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Велико Търново – изтичащ мандат на 19.10.2015 г. 
1.8. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Горна Оряховица – изтичащ мандат на 19.10.2015 г. 
1.9. Административен ръководител – председател на Районен съд – Своге – изтичащ мандат на 21.10.2015 г. 
5.2. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 2-4 от ЗСВ), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат : подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или осигурителна книжка; концепция за работата им като административен ръководител /която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане/; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от ВСС, документи удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. 
5.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара Загора за трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „прокурор” в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Стара Загора

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Стара Загора, считано от датата на вземане на решението. 
6.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „заместник на административния ръководител – заместник - районен прокурор” в Районна прокуратура гр. Стара Загора, считано от датата на вземане на решението.
7. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните прокуратури, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/04.06.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. Определя Румен Илиев Колчев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните прокуратури, на мястото на Оля Борисова Туечка - Станева. 
7.2. Определя чрез жребий Николай Енчев Соларов, прокурор във Върховна касационна прокуратура, за резервен член на конкурсната комисия за апелативните прокуратури, на мястото на Румен Илиев Колчев. 
8. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в административните съдилища, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 35/18.06.2015 г

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. Определя Таня Желязкова Куцарова - Христова – съдия във Върховен административен съд, за редовен член на конкурсната комисия за административните съдилища, на мястото на Марина Михайлова Дойчинова. 
8.1.1. Определя чрез жребий Александър Еленков Еленков, съдия във Върховния административен съд, за резервен член на конкурсната комисия за административните съдилища, на мястото на Таня Желязкова Куцарова - Христова. 
8.2. Определя Марио Димитров Маринов – съдия във Върховен административен съд, за редовен член на конкурсната комисия за административните съдилища, на мястото на Фани Йорданова Тенева-Найденова. 
8.3. Определя чрез жребий Галина Иванова Солакова, съдия във Върховния административен съд, за резервен член на конкурсната комисия за административните съдилища, на мястото на Марио Димитров Маринов. 
8.4. Определя чрез жребий Румяна Борисова Монова, съдия във Върховен административен съд, за редовен член на конкурсната комисия за административните съдилища, на мястото на Тодор Кирилов Петков. 

СЪДИЛИЩА 

9. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Румяна Симеонова Митева – Насева – съдия в Районен съд гр. Петрич, с ранг „съдия в ОС”. 
9.1. Румяна Симеонова Митева – Насева – съдия в Районен съд гр. Петрич, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
10. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в ОС”, за откриване на процедура за периодично атестиране. 
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Татяна Иванова Маслинкова – съдия в Районен съд гр. Пловдив. 
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Татяна Иванова Маслинкова – съдия в Районен съд гр. Пловдив. 
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивета Павлова Такова - съдия в Районен съд гр. Радомир, с ранг „съдия в АС”. 
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивета Павлова Такова - съдия в Районен съд гр. Радомир, с ранг „съдия в АС”. 

ПРОКУРАТУРИ 

13. Не провежда периодично атестиране на Стефка Георгиева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Дулово. 
14. Не провежда периодично атестиране на Десислава Димитрова Димитрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа. 
15. Не провежда периодично атестиране на Радослав Георгиев Воруков - прокурор в Районна прокуратура гр. Лом. 
16. Не провежда периодично атестиране на Мирослав Емилов Йосифов - прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян. 
17. Не провежда периодично атестиране на Живка Павлова Мангърова - прокурор в Районна прокуратура гр. Тутракан. 
18. ПРОВЕЖДА извънредно периодично атестиране на Христина Запрянова Жисова - прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли. 
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христина Запрянова Жисова - прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли. 
19. Не провежда периодично атестиране на Бригита Пламенова Байрякова - прокурор в Районна прокуратура гр. Чепеларе. 
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Венциславова Милушева – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник. 
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Венциславова Милушева – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник. 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. 
„Дава съгласие” 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия. 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 766 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Видин за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 766 лв. 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия. 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 500 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 500 лв. 
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по т. 29, протокол № 10/04.03.2009 г. 
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета на Окръжен съд гр. Хасково и Районен съд гр. Хасково за 2015 г., както следва: 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 478 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован младши съдия от Окръжен съд гр. Хасково в Районен съд гр. Хасково за изпълнение на длъжността „съдия”. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 478 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован младши съдия от Окръжен съд гр. Хасково в Районен съд гр. Хасково за изпълнение на длъжността „съдия”. 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие във втора работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати по етапи и тип дела в провеждащото се изследване на натовареността на съдиите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Бургас за 2015 г. с 55 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати по етапи и тип дела, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 55 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Бургас с 55 лв. 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 02–00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със 708 лв., с цел осигуряване средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велики Преслав за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 965 лв. за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5024. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за покриване на разходи за закупен климатик, 4 бр. електронни подписи и необходимост от закупуване на нови 3 бр. електронни подписи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ със 750 лв. за климатик – сървърно помещение. 
Разходът е за сметка на неразпределения резерв за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица, във връзка с искането за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. електронни подписа, да се съобрази с писмо на ВСС с изх. №11-04-200/23.06.2015 г., с оглед възможностите за централизирана доставка. 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за изплащане на суми по сключен договор между съда и МТСП, дирекция „Бюро по труда” по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Ивайловград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 297 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” за периода от 01.01.2015 г. до 31.07.2015 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. 
След коригиране на бюджета на съдебната власт за 2015 г. с размера на предоставените трансфери от МТСП, бюджета на Районен съд гр. Ивайловград няма да бъде коригиран за периода от 01.01.2015 г. до 31.07.2015г. 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия. 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 647 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Кубрат за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 647 лв. 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” с 805 лв. за закупуването на работно място с пълна функционалност в интегрираната система за управление „Поликонт”. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2015 г. с цел осигуряване на средства за закупуването на работно място с пълна функционалност в интегрираната система за управление „Поликонт”. 
2.1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” със 142 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” със 142 лв. 
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Царево за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 410 лв. за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
„Отлага” 
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Административен съд гр. Кърджали за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ на стойност 1 500 лв. за покриване на разходи във връзка с чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с тях прегледи на зрението и изработка на очила на съдии и съдебни служители. 
Предлага на административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието. 
33. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” със 103 113 лв., съгласно Приложение № 1. 
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 65 240 лв., съгласно Приложение № 1. 
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 168 353 лв., съгласно Приложение № 1. 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
35. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на автомобил марка „Додж”, модел „Рам” за нуждите на Национална служба за охрана при президента на Република България

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 28 от Закона за държавната собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратурата на Република България да предостави безвъзмездно автомобил марка „Додж“, модел „Рам“, рег. № С 5297 МН, двигател без номер, шаси № 2В7JB31Y4PK513801 на Национална служба за охрана при президента на Република България. 
36. ОТНОСНО: Издаване на мотивирано решение на ВСС, с което се обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие”, открита с Решение № 10-00-032/06.07.2015 г. на Румен Георгиев – член на ВСС и ръководител проект

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, открита с Решение № 10-00-032/06.07.2015 г. на Румен Георгиев – член на ВСС и ръководител проект и упълномощено лице с Решение на ВСС по протокол № 2/16.01.2014год. и обявена в Регистъра на обществените поръчки на 06.07.2015 г.с предмет: „Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие”, по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, договор № 13-33-2/27.12.2013 г., с бенефициент Висшия съдебен съвет, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, констатациите и съображенията, изложени в Протоколи от дейността на комисията, назначена със Заповед № 95-00-253 от 31.07.2015 г за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие”, по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, договор № 13-33-2/27.12.2013 г., с бенефициент Висшия съдебен съвет, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, открита с Решение № 10-00-032/06.07.2015 г. на Румен Георгиев – член на ВСС и ръководител проект, упълномощен с решение на ВСС по протокол №2/16.01.2014г. и обявена в Регистъра на обществените поръчки на 06.07.2015г. 
I. ОТСТРАНЯВА: 
от участие в процедурата: 
1. Участник № 2 - „АЙ ПИ СЕК” ЕООД, гр. София. 
Мотиви: 
При подробното разглеждане на Техническото предложение на участника комисията е установила следното несъответствие с изискванията на възложителя: В позиция 1.2 „Дисков масив (NAS Storage) – 1 брой“ от спецификацията и изискванията към изпълнението на поръчката от Техническата спецификация, Възложителят е определил нужните му допълнителни компоненти към доставката на дисковия масив – 4 x 8Gb FC SW SFP Transceivers и 4 х 5m Fiber Optic Cable LC-LC (ред 10 от таблицата с минимални технически изисквания). 
В своето техническо предложение фирма „АЙ ПИ СЕК” ЕООД обявява, че ще достави дисков масив (NAS Storage), 1 брой. В таблицата с описанието на техническите характеристики на предложения модел, като допълнителни компоненти са включени само 4 броя 5m Fiber Cable (LC), продуктов номер: но не и изискваните от Възложителя 4 броя 8Gb FC SW SFP Transceivers. 
Описаната констатация представлява несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на възложителя. При констатиране на такова, според разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата. 
Вземайки предвид посочените по-горе констатации, на основание на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП, Комисията е предложила Участника за отстраняване от участие в процедурата, а Възложителя приема напълно нейните мотиви и отстранява предложението на участника „АЙ ПИ СЕК” ЕООД, гр. София от процедурата. 
2. Участник № 3 - „ЕС ЕС АЙ ТЕХ” ООД, гр. София. 
Мотиви: 
При подробното разглеждане на Техническото предложение на участника комисията е установила следните несъответствия с изискванията на възложителя: 
2.1. В спецификацията и изискванията към изпълнението на поръчката, Възложителят е заложил следното минимално изискване за поддържани протоколи в точка 1.1. Дисков масив (NAS Storage) – 1 брой: CIFS/SMB (Microsoft), NFS (Linux/UNIX), AFP/Bonjour (Apple), FTP, SFTP TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, rsync, iSCSI, SNMP. 
В точка 1.1. на техническото си предложение, участникът „ЕС ЕС АЙ ТЕХ” ООД декларира, че ще достави дисков масив (NAS Storage) – Netgear ReadyNAS 2120v2 със 4 диска х 4ТВ. По-надолу в описанието на стандартните технически параметри на системата, в ред 9 от таблицата с описанието на характеристиките, са изброени поддържаните протоколи, където е видно, че от така предложената конфигурация отсъства поддръжка на SNMP протокола. 
2.2. В точка 2. „Доставка на 2 броя сървърни конфигурации“ в спецификацията и изискванията към изпълнението на поръчката, Възложителят е заложил минимално изискване за доставка на 2 броя 2.5in, 300GB, 10K, 6Gbps инсталирани дискове във всяка от конфигурациите. 
В точка 2 на техническото си предложение, участникът „ЕС ЕС АЙ ТЕХ” ООД декларира, че ще достави 2 броя сървърни конфигурации LENOVO/IBM x3650 M5 (x3650 M5, Xeon 6C E5-260v3 85W 1,6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2,5in SATA/SAS, SR M5210, Multiburner, 550W p/s, Rack), конфигурирани с 300GB 10K 6Gbps SAS 2,5in G3HS HDD с продуктов номер 00AJ096. От упоменатото в същата таблица количество е видно, че конфигурациите ще бъдат окомплектовани с по 1 твърд диск, вместо минимално заложените от Възложителя по 2 боря дискове, инсталирани във всяка конфигурация. 
Описаните констатации представляват несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на възложителя. При констатиране на такова, според разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията е длъжна да предложи участника за отстраняване от процедурата. 
Вземайки предвид посочените по-горе констатации, на основание на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП, Комисията е предложила Участника за отстраняване от участие в процедурата, а Възложителя приема напълно нейните мотиви и отстранява предложението на участника „ЕС ЕС АЙ ТЕХ” ООД, гр. София от процедурата. 
II. ОБЯВЯВА: 
класирането в открита с решение № 10-00-032/06.07.2015 г. на Румен Георгиев, член на ВСС и Ръководител на проекта процедура по ЗОП с предмет: „Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, договор № 13-33-2/27.12.2013 г., с бенефициент Висшия съдебен съвет, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, публикувано обявление в АОП № 675960/06.07.2015г., преписка № 00833-2015-0006, както следва: 
Първо място - Участник № 1 – „АКСИОР” ООД, гр. София 
Комплексна оценка 100.00 точки. 
III. ОПРЕДЕЛЯ: 
участника, „АКСИОР” ООД, гр. София класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка. 
IV. На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до всички участници в процедурата. 
V. На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП настоящото решение да се публикува на профила на купувача заедно с протоколите на комисията в деня на изпращането му на участниците. 
VI. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 120 и следващи от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 
37. ОТНОСНО: Доклад от главния секретар на Висшия съдебен съвет относно изпълнение по договор № 45-06-028/18.06.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

37.1. ПРИЕМА доклад изготвен от Васил Чобанов – външен експерт и член на работна група, сформирана с Решение на ВСС по Протокол № 26/20.05.2015 г., за извършена работа в изпълнение на задълженията му по договор № 45-06-028/18.06.2015 г. 
37.2. УПЪЛНОМОЩАВА главния секретар на ВСС да подпише предавателно-приемателен протокол с изпълнителя по договор № 45-06-028/18.06.2015 г. за окончателно приемане на доклад за извършената работа. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

38. ОТНОСНО: Определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща с екип от Европейската комисия, в рамките на експертна мисия по Механизма за сътрудничество и оценка

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

38.1. ОПРЕДЕЛЯ за участие в среща с екип от Европейската комисия, в рамките на експертна мисия по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе на 28 септември 2015 г. следните членове на ВСС: 
- Соня Найденова – представляващ ВСС и председател на КМД 
- Милка Итова – председател на КПА 
- Ясен Тодоров – председател на КПЕПК 
- Юлиана Колева – председател на КПВ 
- Калин Калпакчиев – председател на КАОСНОСВ 
- Елка Атанасова – член на ВСС 
- Незабравка Стоева – председател на КПУКИВИВСС 
- Галя Георгиева – председател на КДП 
- Магдалена Лазарова – председател на комисия „Публична администрация” 
38.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информация от комисии на Висшия съдебен съвет по изпълнение на препоръките на Европейската комисия от Доклада на ЕК от 28.01.2015 г. за периода януари - юли 2015 г. 
38.3. Информацията от комисии на Висшия съдебен съвет по изпълнение на препоръките на Европейската комисия от Доклада на ЕК от 28.01.2015 г. за периода януари - юли 2015 г. да се изпрати на Министерство на правосъдието. 
39. ОТНОСНО: Определяне на участници в проектните екипи на ЕМСС за 2015 – 2016 г. и командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в първата съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 24-25 септември 2015 г. в гр. Париж, Франция

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.1. ОПРЕДЕЛЯ за регистрация за участие в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) през 2015-2016 г. следните членове на Висшия съдебен съвет: 
По Проект 1 – Независимост и отчетност – продължение 
- Незабравка Стоева – член на ВСС 
- Юлия Ковачева - член на ВСС 
По Проект 2 – Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление. 
- Магдалена Лазарова - член на ВСС 
- Елка Атанасова - член на ВСС 
- Юлиана Колева - член на ВСС 
По Проект 3 – Финансиране на съдебната система. 
- Каролина Неделчева - член на ВСС 
- Камен Иванов – член на ВСС 
39.2. КОМАНДИРОВА за участие в първата Съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2015-2016 г. за периода 23-26 септември 2015 г. в Париж, Франция, следните членове на ВСС: 
По Проект 1 – Независимост и отчетност – продължение 
- Незабравка Стоева – член на ВСС 
По Проект 2 – Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление. 
- Юлиана Колева - член на ВСС 
По Проект 3 – Финансиране на съдебната система 
НЕ ОПРЕДЕЛЯ участник. Представител следва да се уточни след съгласуване с Каролина Неделчева и Камен Иванов – членове на ВСС. 
39.3. КОМАНДИРОВА за участие в първата Съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2015-2016 г. за периода 23-26 септември 2015 г. в Париж, Франция, следните лица: 
- Марияна Стойчева – преводач от български на английски език и обратно 
- Малина Стефанова – преводач от български на английски език и обратно. 
39.4. Пътните разходи, разходите за настаняване, дневни пари, медицински застраховки, както и разходите за двама преводачи, са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването ще се извърши със самолет. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

40. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Определя чрез жребий доц. д-р Веселина Манева – НБУ, за резервен член – хабилитиран преподавател по гражданско право, на конкурсната комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия на мястото на доц. д-р Павел Атанасов Сарафов. 
41. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, обявен с решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 28/27.05.2015г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

41.1. Определя проф. д-р Момяна Мартинова Гунева за редовен член на конкурсната комисия за районните съдилища, на мястото на проф. д-р Поля Неделчева Голева 
41.2. Определя чрез жребий проф. дюн Маргарита Иванова Чинова – Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски”, за резервен член – хабилитиран преподавател, на конкурсната комисия за районните съдилища на мястото на проф. д-р Момяна Мартинова Гунева. 
42. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанас Ангелов Маджев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
42.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Ангелов Маджев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
43. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светослав Василев Василев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
43.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светослав Василев Василев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
44. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елена Захариева Калпачка - съдия в Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”. 
44.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елена Захариева Калпачка - съдия в Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”. 
45. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Деница Димитрова Славова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”. 
45.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Деница Димитрова Славова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”. 
46. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елина Пламенова Карагьозова - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”. 
46.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елина Пламенова Карагьозова - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”. 
47. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивелина Златкова Владова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС“. 
47.1 ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивелина Златкова Владова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС“. 
48. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Радостин Георгиев Петров – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”. 
48.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радостин Георгиев Петров – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”. 
49. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ваня Борисова Иванова - Згурова - съдия в Районен съд гр. Плевен. 
49.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ваня Борисова Иванова - Згурова - съдия в Районен съд гр. Плевен. 
50. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христо Кръстев Крачунов – съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в ОС“. 
50.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Кръстев Крачунов – съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в ОС“. 
51. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стефка Тодорова Михова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“. 
51.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стефка Тодорова Михова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“. 
52. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Вихра Костадинова Попхристова от заеманата длъжност „прокурор” в Софийска градска прокуратура, считано от 10.09.2015 г. 
53. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Петя Лазарова Станишева от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Габрово, считано от 31.08.2015 г. 
54. ПРОВЕЖДА извънредно периодично атестиране на Мая Йосифова Кирчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив. 
54.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мая Йосифова Кирчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив. 
55. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивелина Христова Христова - Желева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна. 
55.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивелина Христова Христова - Желева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна. 
56. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивайло Христов Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в АП”. 
56.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Христов Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в АП”. 
57. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Борислав Георгиев Кънев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас. 
57.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Борислав Георгиев Кънев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас. 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. 
„Дава съгласие” 
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 20 бр. компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 18 760 лв. за закупуване на 20 бр. компютърни конфигурации. 
Средствата в размер на 18 760 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
59. ОТНОСНО: Допълнение към искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Специализиран наказателен съд по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 740 лв. за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 624 лв. за закупуване на 7 бр. компютърни конфигурации. 
Средствата в размер на 6 624 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 920 лв. за доставка и монтаж на климатик. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 57 173 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
2. Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закони и да дава указания по тяхното прилагане, относно законосъобразността за определяне размера на дължимите обезщетения по КТ и ЗСВ. 
63. ОТНОСНО: Допълнение към искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на принтери

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 560 лв. за закупуване на 3 бр. принтери от среден клас. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
64. ОТНОСНО: Допълнение към искане от зам. председателя на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на компютри

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Кърджали по § 10-00 „Издръжка” с 5 600 лв. за закупуване на 8 броя компютри. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на климатична система за сървърно помещение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Монтана по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на 2 200 лв. за закупуване на климатична система за сървърно помещение. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
66. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 4 203 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
67. ОТНОСНО: Искане от зам. административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два климатика за съдийски кабинети

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 310 лв. за доставка и монтаж на два климатика за съдийски кабинети. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
68. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на принтери

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 851 лв. за закупуване на 21 бр. принтери. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
69. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски окръжен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 158 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
70. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 570 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 570 лв. 
71. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 8 097 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
72. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Административен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 142 лв. за закупуване на МФУ среден клас на стойност 746 лв. и 2 бр. компютри на стойност 1 396 лв. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
73. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати по етапи и тип дела в провеждащото се изследване на натовареността на съдиите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Монтана за 2015 г. с 86 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати по етапи и тип дела, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 86 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Монтана с 86 лв. 
74. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 342 лв. за закупуване на модул „Съдебен призовкар”. 
Средствата в размер на 342 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
75. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, МФУ и НТУ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 9 980 лв. за закупуване на 11 бр. компютърни конфигурации. 
Средствата в размер на 9 980 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 817 лв., от които 829 лв. за закупуване на 2 бр. МФУ и 988 лв. за закупуване на 11 бр. НТУ. 
Средствата в размер на 1 817 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
76. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за ремонт на архивохранилище и доставка и монтаж на стелажи за архив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Берковица за 2015 г., както следва: 
1. По § 10-00 „Издръжка” с 2 350 лв. за ремонт на архивохранилище. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 991 лв. за доставка и монтаж на стелажи за архив, съгласно оферта на „ТрансКом СА” ООД. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
77. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 29 314 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
78. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 990 лв. за доставка и монтаж на копирна машина Xerox WC 5945. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
79. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Гълъбово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 606 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. 
80. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Дупница по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на 1 880 лв. за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
81. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за ремонт на корниз на сградата на Съдебната палата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2015г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 500 лв. за ремонт на корниз на сградата на Съдебната палата. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
82. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Каварна по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 475 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. 
83. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение с три сървъра

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кърджали за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 670 лв. за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение с три сървъра. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
84. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Ловеч по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 9 040 лв. за закупуване на 10 броя компютърни конфигурации. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
85. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 35 383 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
86. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на Автоматична телефонна централа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Панагюрище за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 346 лв. за доставка и монтаж на АТЦ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
87. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, UPS за сървър, персонални UPS и принтери

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Петрич по § 10-00 „Издръжка” с 4 735 лв., от които 2 456 лв. за закупуване на 3 бр. UPS за сървър, 1 059 лв. за закупуване на 10 бр. персонални UPS и 1 220 лв. за закупуване на 8 бр. принтери. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Петрич по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 19 240 лв. за закупуване на 24 бр. компютърни конфигурации. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
88. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 12 766 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
89. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 050 лв. с цел закупуване на 2 бр. скенери. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 990 лв. за закупуване на 13 бр. принтери. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
90. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционални устройства

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Раднево по § 10-00 „Издръжка” с 2 088 лв. за закупуване на 6 бр. мултифункционални устройства. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
91. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала със сървър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 850 лв. за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала със сървър. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
92. ОТНОСНО: Становище на Министерство на правосъдието по искане на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за ремонтни дейности по покрив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Севлиево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 15 627 лв. за ремонт на покрив на сградата. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
93. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на пътни и дневни разходи на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Средец за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 220 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на пътни и дневни разходи на командирован съдия от Районен съд гр. Поморие в Районен съд гр. Средец за период от три месеца. 
Средствата в размер на 1 220 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
94. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Царево за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 10 324 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
95. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на трима новоназначени служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Царево за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 641 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на трима новоназначени служители. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
96. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и принтер

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 562 лв. за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации. 
Средствата в размер на 2 562 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 168 лв. за закупуване на 1 бр. принтер. 
Средствата в размер на 168 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
97. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Раднево по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 057 лв. за доставка и монтаж на 3 броя климатици.Средствата в размер на 3 057 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

„Не дава съгласие” 
98. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОД „Охрана“ – Пловдив – за охранително осветление около сградата, метална ограда, матови стъкла и заключващи механизми, метални решетки за стълбищни клетки, противоударно фолио за зали и др.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с 35 202,63 лв. за изпълнение на предписания на ГД „Охрана”, поради липса на средства и източници на финансиране. 
Мотиви: Предписанията на ГД „Охрана” на база охранителни обследвания са с препоръчителен характер и при липса на аварийност и неотложност в условията на свит бюджет могат да се планират по-далеч във времето. 
99. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за ремонт на аварийно-евакуационно осветление

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 810 лв. за ремонт на аварийно-евакуационно осветление. 
Мотиви: Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 81-21з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, изискванията за ниво на осветление 1Lx на евакуационното осветление влизат в сила от 31.12.2016 г. Съгласно §5 от Преходните и заключителни разпоредби от същата контролът по изпълнение на наредбата се извършва от органите на ПБЗН. При заварено положение важат изискванията на Наредба № 2 за ПСТН (Противопожарни строителни технически норми). 
100. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОЗ „Охрана“ – Благоевград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Административен съд Благоевград за изграждане на система за видеонаблюдение в изпълнение на предписанията на ОЗ „Охрана” – Благоевград. Съгласно двустранно подписан от МП и ВСС „План за действие за доизграждане на националната система за електронна сигурност на съдебните сгради, управлението и поддръжката на охранителните системи, обезпечаване на работата им с човешки и финансов ресурс и осигуряване на реакция на алармените сигнали от сигнално-охранителната техника, след отпадане на дейността СОД в МВР”, извършването на нужните действия за повишаване на ефективността на охранителните системи е в прерогативите на ГД „Охрана” към Министерство на правосъдието. 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г. 
101. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 16 179 лв., съгласно Приложение № 1
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 12 118 лв., съгласно Приложение № 1
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 28 085 лв., съгласно Приложение № 1
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” със 102 лв., съгласно Приложение № 1
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със 110 лв., съгласно Приложение № 1
102. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на Winsent Messenger-програма, предназначена за незабавни съобщения в рамките на локалната мрежа. 
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 800 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с 800 лв. 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
„Разни” 
108. ОТНОСНО: Решение № 220/06.04.2015 г. на Министерски съвет за предоставяне на имот, публична държавна собственост и прилежащото към него движимо имущество на Министерство на правосъдието за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура гр. Видин

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 11, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА във връзка с решение № 220/06.04.2015 г. на Министерски съвет да бъдат предоставени безвъзмездно движими вещи в имот гр. Видин, ул. „Дунавска” № 14 на Окръжна прокуратура гр. Видин. 
109. ОТНОСНО: Предоставяне на телефонна централа Alkatel – Lucent в Съдебната палата – София, бул. „Витоша“ № 2

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 11, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде предоставена безвъзмездно на Прокуратура на Република България телефонна централа Alkatel – Lucent от Министерство на правосъдието, на стойност 37 139,74 лв. 
110. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

110.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2015 г. 
110.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2015 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
111. ОТНОСНО: Доклад от главния секретар на Висшия съдебен съвет относно одобряване на проект на пълна документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на пълна документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители 
112.ОТНОСНО: Предложение от Васил Михов – директор на дирекция „Дисциплинарна дейност“-АВСС, за упълномощаване на Силвия Иванова Георгиева – младши експерт-юрисконсулт в отдел „Дисциплинарни дела на ВСС“, дирекция „Дисциплинарна дейност“-АВСС, да представлява Висшия съдебен съвет по дела, свързани с дисциплинарни производства, пред съдебни и други органи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Силвия Иванова Георгиева – младши експерт-юрисконсулт в отдел „Дисциплинарни дела на ВСС“, дирекция „Дисциплинарна дейност“-АВСС, да представлява Висшия съдебен съвет по дела, свързани с дисциплинарни производства, пред съдебни и други органи.

/Закриване на заседанието – 14.35 ч./ 

Публикуван на:
13.08.2015г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд