Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 46

ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 10 септември 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
1. Проект на решение по писмо от Националния институт на правосъдието, с вх. № 33-00-098/13.08.2015 г. с повторно искане за осигуряване на средства за неотложен ремонт на покрив на сградата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение за корекция на бюджета на съдебната власт за 2015 г. във връзка с писмо вх. № 04-14-088/13.08.2015 г. на Министерство на труда и социалната политика.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на служебен автомобил.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела за валидизиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността на съдиите, проведена на 22.06.2015 г. и 17.07.2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-1786/20.08.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на сейф за секретно деловодство, транспорт, монтаж, анкериране и обучение на персонала, както и сертифициране на каса на ниво Тип 1.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за неотложен ремонт на сервизни помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за неотложни ремонти на климатична инсталация и покрив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за ремонт на санитарни помещения и подмяна на олуци и водосточни казанчета.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Перник за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

27. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Пазарджик за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за длъжност „съдебен помощник”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
28. Проект на решение по искането на председателя на Административен съд гр. Варна за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжност „касиер” в 1 щ. бр. за длъжност „главен специалист – касиер - счетоводител” и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
29. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Кюстендил за трансформиране на длъжност „касиер” в длъжност „младши специалист”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
30. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево за даване на съгласие за сключване на договор с дирекция „Бюро по труда” - Генерал Тошево за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
31. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Ивайловград за даване на съгласие за сключване на договор с дирекция „Бюро по труда” – Свиленград за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
32. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Плевен за даване на съгласие за сключване на граждански договор с външен изпълнител за извършване на ремонтни дейности на офис-оборудване, ел.инсталация, ВиК –инсталация и др..
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

33. Проект на решение за командироване на представител на Висшия съдебен съвет по проект 3 „Финансиране на съдебната система” за участие в първата Съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ за 2015-2016 г., за периода 23-26 септември 2015 г. в гр. Париж, Франция.
Внася: Комисия „Международна дейност”
34. Проект на решение за определяне състава на Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към Висшия съдебен съвет, създаден с решение на ВСС по протокол № 38/02.07.2015 г.
Внася: Комисия „Международна дейност”
35. Проект на решение относно доклад за цялостното изпълнение на Плана за действие на Прокуратурата на Република България, за периода 01.09.2013 г. -01.03.2015 г.
Внася: Комисия „Международна дейност”
36. Проект на решение относно доклади от проведени международни срещи, представени пред комисия „Международна дейност” на ВСС в периода юни – септември 2015 г.
Внася: Комисия „Международна дейност”
37. Проект на решение относно доклади за изпълнение на дейностите и отчетите за усвояването на средствата за периода 01.04.2015 г. – 30.06.2015 г. от ръководителите на проекти , по които Висшия съдебен съвет е бенефициент, съгласно решение на ВСС по протокол № 12/13.03.2014 г., т. 48, ведно с обобщена информация за изпълнение на дейностите по проектите, изпълнявани от ВСС, за периода 01.04.2015 г. – 30.06.2015 г. и Обобщена справка за получените и изразходвани средства за същия период.
Внася: Комисия „Международна дейност”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
7 септември 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд