КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 46
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 10 СЕПТЕМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Христо Иванов – министър на правосъдието 
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Галина Карагьозова, Галя Георгиева, Магдалена Лазарова, Мария Кузманова, Милка Итова, Румен Боев, Сотир Цацаров, Юлия Ковачева.
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 09.40 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.т. 13,21,27.
IІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
38. Проект на решение по заявление за отвод на редовен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища, обявен с решение на ВСС по протокол № 42/23.07.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
39. Проект на решение по заявления за отвод на членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на конкурси за първоначално назначаване в окръжните съдилища – гражданска и търговска колегия, обявени с решение на ВСС по протокол
№ 37/25.06.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
40. Проект на решение за промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война /КАС/ .
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 45/13.08.2015 г., т. 107.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

„БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
1. ОТНОСНО: Писмо от Национален институт на правосъдието с вх. № 33-00-098/13.08.2015 г. с повторно искане за осигуряване на средства за неотложен ремонт на покрив на сградата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Национален институт на правосъдието за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 000 лв. за неотложен ремонт на покрив на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2015 г. във връзка с писмо вх. № 04-14-088/13.08.2015 г. на Министерство на труда и социалната политика

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2015 г. на основание чл. 112, ал. 3 и чл. 113, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-14-088/13.08.2015 г. от Министерство на труда и социалната политика, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с 9 618 лв.
УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с 9 618 лв.
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с 9 618 лв.
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с 9 618 лв.
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с 9 618 лв.
Функция „Отбрана и сигурност” с 9 618 лв.
Група „Съдебна власт” с 9 618 лв.
в т.ч. по показатели:
Текущи разходи с 9 618 лв.
Персонал с 9 618 лв.
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 9 618 лв.
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на 9 618 лв. съгласно писмо на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 9104-284/12.08.2015 г. /вх. № 04-14-088/ от 13.05.2015 г.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 348 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” със 7 000 лв. за покриване на разходи за издръжка на съда до края на месец септември.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
4.2. Препоръчва на административния ръководител отпуснатите целево средства да бъдат изразходвани по предназначение, с оглед спазването на финансовата дисциплина.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 512 лв. за ремонт на копирна машина.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 474 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Перник по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 850 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на служебен автомобил

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка” с 1 126 лв. за извършване на ремонт на служебен автомобил.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела за валидизиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността на съдиите, проведена на 22.06.2015 г. и 17.07.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 128 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Враца за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 055 лв. за доставка и монтаж на климатик MIDEA 9 000 BTU (530 лв. за климатик, 150 лв. за доставка и монтаж, 375 лв. за тръбна връзка).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Мотиви:
1. Климатикът в сървърното помещение ще е допълващо, а не основно средство за поддържане на температурата.
2. За помещения под 20 м2 работа е достатъчен климатик до 9 000 BTU, който ще работи само през горещите летни дни.
3. Избраният климатик е инверторен. Ефектът от инверсия на топлината отделяна от компресора в работата на уреда е при отопление, а такова не е нужно.
4. В изолирано помещение без работни места, в което монтираната разнообразна шумна техника шуми, не е нужен луксозен климатик. Климатик марка MIDEA с авторестарт и с мощност 9 000 BTU е 530 лв. с ДДС.

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка” с 569 лв. за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Средствата в размер на 569 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Враца по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 499 лв. за закупуване на 1 брой сървър.
Средствата в размер на 3 499 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 7 536 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
13./ОТТЕГЛЕНА/
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на сейф за секретно деловодство, транспорт, монтаж, анкериране и обучение на персонала, както и сертифициране на каса на ниво Тип 1

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2015 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” със 752 лв. за транспорт, монтаж и анкериране на каса ниво Тип 3 и обучение на персонала със същата, както и сертифициране на каса на ниво Тип 1.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 112 лв. за доставка и монтаж на сейф за секретно деловодство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Дряново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 720 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Елена за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 894 лв. за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за неотложен ремонт на сервизни помещения

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Елена за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 8 214 лв. за неотложен ремонт на сервизни помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Елин Пелин по § 10-00 „Издръжка” с 885 лв. за закупуване на 1 брой скенер.
Средствата в размер на 885 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Карнобат по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 038 лв. за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на 4 038 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
19.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Карнобат по § 10-00 „Издръжка” с 380 лв. за закупуване на 2 броя принтери.
Средствата в размер на 380 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 702 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
21. /ОТТЕГЛЕНА/
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по т. 29, протокол № 10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Районен съд гр. Плевен и Софийски районен съд за 2015 г., с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови и служебни правоотношения” с 1 918 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови и служебни правоотношения” с 1 918 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Тутракан за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 12 568 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка” с 2 804 лв., от които 2 096 лв. за закупуване на 3 броя компютри, 338 лв. за закупуване на 13 броя батерии за UPS и 370 лв. за закупуване на 4 броя батерии за UPS за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за ремонт на санитарни помещения и подмяна на олуци и водосточни казанчета

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Чирпан за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 15 450 лв. за ремонт на санитарни помещения и за подмяна на олуци и водосточни казанчета.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Перник от § 52-00 „Придобиване на ДМА” в § 10-00 „Издръжка”.
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 480 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 3 480 лв.
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
27. /ОТТЕГЛЕНА/
28. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Варна за трансформиране на 1 щ.бр. за длъжност „касиер” в 1 щ.бр. за длъжност „главен специалист-касиер-счетоводител” и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 щ.бр. за длъжност „касиер” в 1 щ.бр. за длъжност „главен специалист-касиер-счетоводител” и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност в Административен съд гр. Варна.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед извършване на голям обем счетоводна дейност, изготвяне на справки, статистически отчети, декларации, ежедневно осчетоводяване и др.. Налице е финансова обезпеченост.
29. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Кюстендил за трансформиране на длъжност „касиер” в длъжност „младши специалист”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност „касиер” в длъжност „младши специалист” в Районен съд гр. Кюстендил.
30. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда”-Генерал Тошево за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Районен съд гр. Генерал Тошево да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда”-Генерал Тошево за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции.
31. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Ивайловград за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда”-Свиленград за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Районен съд гр. Ивайловград да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда”-Свиленград за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции.
32. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Плевен за даване на съгласие за сключване на граждански договор с външен изпълнител за извършване на ремонтни дейности на офис-оборудване, ел. инсталация, ВиК-инсталация и др.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на граждански договор с външен изпълнител за извършване на ремонтни дейности на офис-оборудване, ел. инсталация, ВиК – инсталация и др. в Районен съд гр. Плевен.
МОТИВИ: РС-Плевен не разполага с работник по поддръжка на ел. инсталации, ВиК инсталации, поддръжка на офис-оборудване и др., поради което е необходимо сключването на граждански договор с външен изпълнител. Съгласно чл. 29, ал. 2 от Правилника за безопасност и здраве при работа с ел. съоръжения, лицата, извършващи поддръжка на ел. инсталации, следва да притежават сертификат за придобита квалификация по безопасност при работа по ел. съоръжения. Налице е финансова обезпеченост.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

33. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представител на Висшия съдебен съвет за участие по Проект 3 „Финансиране съдебната система“ в първата Съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), която ще се проведе в периода 24-25 септември 2015 г. в гр. Париж, Франция

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

33.1. КОМАНДИРОВА за участие по Проект 3 „Финансиране на съдебната система“ в първата Съвместна среща на проектните екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за 2015-2016 г. за периода 23 – 26 септември 2015 г. в гр. Париж, Франция:
- Каролина Неделчева– член на ВСС.
33.2. Пътните разходи, разходите за настаняване, дневни пари и медицинска застраховка са за сметка на ВСС.
34. ОТНОСНО: Определяне състава на Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, създаден съгласно решение на ВСС по т. 69 от протокол №38/02.07.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВКЛЮЧВА в състава на Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, съгласно решение на ВСС по т. 69 от протокол №38/02.07.2015 г., следните лица:
1. От Висшия съдебен съвет:
- Милка Итова – член на Висшия съдебен съвет и член на комисия „Международна дейност”;
- Елка Атанасова – член на Висшия съдебен съвет и член на комисия „Бюджет и финанси”.
- Маргарита Радкова – директор дирекция „Финанси и бюджет“.
- Божидар Илиев – старши експерт „Европейски и международни програми и проекти“.
2. От Върховния административен съд:
- Александър Николов – главен секретар на ВАС.
3. От Върховния касационен съд:
- Таня Райковска – заместник – председател на ВКС и ръководител на Търговска колегия.
4. От Прокуратурата на Република България:
- Даниела Машева – прокурор в отдел „Аналитичен” във ВКП.
5. От Националния институт на правосъдието:
- Смилена Костова – директор на дирекция „Институционални и международни отношения”;
- Станимир Керемидчиев – програмен координатор, дирекция „Институционални и международни отношения” – резервен член.
6. От Инспектората към Висшия съдебен съвет:
- Янка Гочева – инспектор в ИВСС;
- Кирил Арнаудов – гл. експерт в отдел „Човешки ресурси и правно обслужване” на ИВСС.
35. ОТНОСНО: Доклад за цялостното изпълнение на Плана за действие на Прокуратурата на Република България, за периода 01.09.2013 г. – 01.03.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на ВСС.
36. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклади от проведени международни срещи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

36.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладите от проведените международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет, както и представители на администрацията на ВСС.
36.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” да публикува докладите на Интернет страницата на ВСС в съответните раздели.
37. ОТНОСНО: Доклади за изпълнение на дейностите и отчети за усвояването на средствата за периода 01.04.2015 г. – 30.06.2015 г., от ръководителите на проекти, по които Висшия съдебен съвет е бенефициент, съгласно решение на ВСС по т. 48 от протокол №12/13.03.2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

37.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладите за изпълнение на дейностите и отчетите за усвояване на средствата за периода 01.04.2015 г. – 30.06.2015 г., предоставени от ръководителите на проекти, по които Висшият съдебен съвет е бенефициент, съгласно решение на ВСС по протокол №12/13.03.2014 г.
37.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ изготвените в табличен вид обобщени информации за изпълнение на дейностите и за получените и изразходвани средства за проектите, по които ВСС е бенефициент.
37.3. ДОКЛАДИТЕ за отделните проекти и Обобщената информация за изпълнение на дейностите ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на Интернет страницата на ВСС/Раздел: Регистър на международните проекти и програми.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

38. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/23.07.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

38.1. Определя доц. д-р Юрий Страшимиров Кучев за редовен член на конкурсната комисия за административните съдилища, на мястото на проф. д-р Александър Асенов Воденичаров.
38.1.1. Определя чрез жребий проф.д-р Сашо Пенов – ВТУ за резервен член – хабилитиран преподавател по административно право, на конкурсната комисия за административните съдилища на мястото на доц. д-р Юрий Страшимиров Кучев.
39. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на конкурси за първоначално назначаване в окръжните съдилища – гражданска и търговска колегия, обявени с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.1. Определя чрез жребий доц. Кристиан Таков – ВТУ за резервен член – хабилитиран преподавател по гражданско право, на конкурсната комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия на мястото на доц. д-р Веселина Манева.
39.2. Определя Жана Маркова Колева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, за редовен член на конкурсна комисия за окръжните съдилища – търговска колегия, на мястото на Жаклин Димитрова Петрова -Комитова.
39.2.1. Определя чрез жребий Георги Йовчев Георгиев – съдия в ОС Варна за резервен член – съдия в окръжните съдилища – търговска колегия, на конкурсната комисия за окръжните съдилища – търговска колегия на мястото на Жана Маркова Колева.
40. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война (КАС)

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за изграждане на КАС, чл.109, ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.5 от Постановление № 36 на Министерски съвет от 2001 г. за изграждане на КАС, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С: 200 000 лв.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Капиталови разходи - 200 000 лв.
в т.ч. по органи на съдебната власт:
Върховен касационен съд - 200 000 лв.
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 200 000 лв.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) 200 000 лв.
III. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА
АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2015 г. С 200 000 лв.
IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2015 г. С 200 000 лв.

40.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховния касационен съд с 200 000 лв. по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за изграждане на КАС.
40.3. На основание чл.109, ал.5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
41. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 45/13.08.2015 г., т. 107.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 45/13.08.2015 г., т. 107, като вместо „Магдалена Исталиянова Накова” решението се чете: „Магдалена Исталиянова Такова”.
 

/Закриване на заседанието – 10.20 ч./ 

Публикуван на:
11.09.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд