Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 47

ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 17 септември 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Административен съд гр. Смолян
Кандидати:
- Игнат Цветков Колчев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Смолян;
- Красимира Вергилова Селенова – съдия в Административен съд гр. Смолян;
- Добринка Иванова Грибачева - Узунова – и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд гр. Смолян.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Гълъбово
Кандидат:
- Христо Алексеев Ангелов – административен ръководител –председател на Районен съд гр. Гълъбово.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

3. Проект на решение по заповеди на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Габрово, с които е обърнато внимание на Милчо Иванов Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Габрово, на основание чл. 327 от ЗСВ, за сведение.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
4. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която е обърнато внимание на Диана Велчева Спасова – прокурор в Софийска районна прокуратура /командирована в Софийска градска прокуратура/, на основание чл. 327 от ЗСВ, за сведение.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратура за налагане на дисциплинарно наказание и за отстраняване от длъжност на Светлозар Костадинов Костов – административен ръководител на Специализираната прокуратура и становище от Светлозар Костов – административен ръководител на Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за налагане на дисциплинарно наказание на Елка Христова Пенчева – съдия в Софийски градски съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за налагане на дисциплинарно наказание на Златка Николова Чолева – съдия в Софийски градски съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за налагане на дисциплинарно наказание на Олга Велиславова Кадънкова – съдия в Софийски градски съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за налагане на дисциплинарно наказание на Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийски градски съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
10. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 10/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
11. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 27/2013 г. по описа на ВСС /отложено с решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г., т. 8/ .
Внася: Дисциплинарен състав

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

12. Изслушване на Иван Цветозаров Иванов - съдия в Районен съд гр. Козлодуй, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Изслушване на Татяна Иванова Тодорова – съдия в Районен съд гр. Радомир, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Изслушване на Димитър Цветанов Цвятков – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА

15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Румяна Иванова Андреева - Атанасова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Цветелина Евгениева Георгиева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Цветелина Александрова Кънева – съдия в Административен съд гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София - град за периодично атестиране на Галин Станиславов Несторов – съдия в Административен съд София-град, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Румяна Димова Христова - Ненова – съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за периодично атестиране на Михаил Александров Малчев – съдия в Районен съд гр. Дупница, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за периодично атестиране на Диана Симеонова Стателова – съдия в Районен съд гр. Панагюрище, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за периодично атестиране на Десислава Николаева Великова – съдия в Районен съд гр. Русе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за повишаване на Петя Георгиева Георгиева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за повишаване на Маргарита Йорданова Стергиовска – съдия в Административен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за повишаване на Христинка Данчева Димитрова – съдия в Административен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Димитър Петков Чардаков – прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Георги Стойков Кузманов – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за повишаване на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Атанас Георгиев Янков – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Русе за повишаване на Борислав Иванов Велков – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Русе за повишаване на Надежда Димитрова Митева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Сливен за повишаване на Ваня Димитрова Белева - Терзиева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
33. Проект на решение по предложението на Яна Миткова Николова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен /командирована в Окръжна прокуратура гр. Разград/, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
34. Проект на решение по предложението на Лилия Матейчова Цветкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
35. Проект на решение по предложението на Стела Веселинова Юрчиева – Башева – прокурор в Районна прокуратура гр. Златоград /към момента на предложението административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Златоград/, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
36. Проект на решение по предложението на Петя Пенчева Радева – прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Асен Ангелов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на място в ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„ДАВА СЪГЛАСИЕ”
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинет на председателя, съдийски кабинет и канцелария Бюро съдимост/Регистратура.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на преводачи за извършени преводи по образувани дела по чл. 279 и чл. 280 от НК с подсъдими чужди граждани, които не владеят български език.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .
43. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
46. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Ямбол, по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1520 в Административен съд гр. Габрово.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Елхово.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
49. Проект на решение по предложение от Прокуратурата на Република България за провеждане на търг на служебни МПС, на основание Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение за възстановяване на липса по набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр. Добрич.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
51. Проект на решение за откриване на набирателна сметка на Окръжна прокуратура гр. Търговище.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
52. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за определяне на допълнително възнаграждение на Доротея Иванова Мишкова - Кехайова - съдия в Софийски районен съд, за присъдена образователна и научна степен „доктор”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
53. Проект на решение за извършване на устни и писмени преводи за нуждите на ВСС, прекратяване на действащ договор и възлагане на нова поръчка със същия предмет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

54. Проект на решение по уведомлението на Иван Петров Йонов – главен вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

55. Проект на решение относно доклад за цялостното изпълнение на Плана за действие на Прокуратурата на Република България, за периода 01.09.2013 г. -01.03.2015 г. /отложена с решение на ВСС по протокол № 46/10.09.2015 г./
Внася: Комисия „Международна дейност”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
14 септември 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд