Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Игнат Колчев за председател на Административен съд - гр. Смолян

Висшият съдебен съвет избра с 14 гласа „за”, 4 „против” и 4 „въздържали се” Игнат Цветков Колчев за председател на Административен съд – гр. Смолян след балотаж с Добринка Иванова Грибачева - Узунова, и.ф. председател на Административен съд – гр. Смолян, която получи 6 гласа „за”, 5 „против” и 11 „въздържали се”. Третият кандидат Красимира Вергилова Селенова, съдия в Административен съд – гр. Смолян, получи 3 гласа „за”, 10 „против” и 9 „въздържали се”. 

Съдия Колчев има над 30 години общ трудов стаж, от които над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода от 1998г. до 2013г. е бил съдия в Районен съд – Смолян, като е заемал последователно административните длъжности заместник-председател и председател на Районния съд. От 04.03.2003г. е съдия в Окръжен съд – Смолян, а от 30.11.2009г. и понастоящем е заместник на административния ръководител на Окръжен съд Смолян и Председател на гражданското отделение. От  2000г. Игнат Колчев е участвал в работни групи и постоянни комисии към ВСС, както и в реализацията на международни проекти в областта на информационните технологии, бил е член на Експертния съвет по информационни технологии на ВСС в два последователни състава, лектор по съдебна администрация към Националния институт на правосъдието в периода 2000-2003г.

В изслушването си пред членовете на ВСС съдия Колчев представи пътна карта за изпълнение на Концепцията си за стратегическо управление на Административен съд – Смолян, която предвижда реализация на четири програми съдържащи краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Сред предложените цели са създаване на стратегически план за работата на съда през следващия петгодишен период; подобряване качеството на правораздаването, запазване и завишаване на показателите за срочност при разглеждане на делата; оценка и анализ на вътрешната организация на работата и набелязване на мерки за нейната оптимизация; прилагане на политики за използването и разширяването на приложното поле на информационните технологии в правораздавателната и административна дейност; прозрачно и ефективно управление на материалните ресурси; внедряване и използване на система за управление и контрол на движението на делата; подобряване административното обслужване на гражданите и достъп до съдебна информация; повишаване доверието в институцията чрез прилагане на мерки за противодействие на корупция и прозрачност в дейността на съда.

Главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова попита кандидата за  мотивите му да участва в конкурсната процедура, какви конкретни грешки вижда в управлението на Административен съд – Смолян и какви мерки ще предприеме за отстраняването им.

Игнат Колчев бе подкрепен от члена на ВСС Галина Карагьозова, която се позова на личните си впечатления от работата на кандидата, креативната му концепция, иновативния подход и визия за управление на  съда. Тя посочи, че съдия Колчев е професионалист, който притежава всички изискуеми от закона качества, проявява изключителна отговорност, има поглед върху дейността на съдебната система и е участвал в различни работни групи, въз основа на чиято дейност са въведени иновации на национално ниво.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд