Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет утвърди промени в Таблица 1 на ВСС и Класификатора на длъжностите в администрацията

Висшият съдебен съвет утвърди промени в съответствие с изискванията на чл.218 от ЗСВ актуализирана Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 01.11.2015г., както и актуализиран класификатор на длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ считано от 01.11.2015г.
Решението е взето след извършен експертен анализ от служителите в дирекция „Финанси и бюджет” на изпълнението на бюджета на съдебната власт за осем месеца и очакваното изпълнение към 31.12.2015г., при което е установено, че единствената възможност за изпълнение на решението на ВСС по т.1 от Протокол №9/26.02.2015г. е актуализираната Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и актуализирания Класификатор на длъжностите в администрацията да влязат в сила от 01.11.2015г., като необходимите средства ще бъдат в рамките на утвърдения бюджет на съдебната власт.
Висшия съдебен съвет с решение по протокол №9 от 26.02.2015г.  прие проект на актуализирана Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и проект на Класификатор на длъжностите в администрацията в съответствие с изискванията на чл. 218 и чл. 341 от ЗСВ и предложи проект за Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2015г. с приложена финансова обосновка.
Предложеният проект бе изпратен от министъра на правосъдието за съгласуване на министъра на финансите.
С писмо с Изх. №04-14-52/14.04.2015г. министърът на финансите уведомява министърът на правосъдието, че не подкрепя представения проект на постановление и приложената финансова обосновка, поради факта, че със ЗДРРБ за 2015г. не са планирани средства за увеличение на доходите на заетите в бюджетната сфера. В писмото си министърът на финансите препоръчва да бъдат търсени възможности за решаване на проблема в рамките на одобрените разходи на съдебната власт за 2015г. с оглед избягване завеждането на административни дела срещу ВСС.
В приетия от Висшия съдебен съвет проект на бюджет на съдебната власт за 2016г. и представен на Министъра на финансите, са заложени необходимите средства за обезпечаване на актуализираните възнаграждения.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд