Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Светлозар Костов

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал.2 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Светлозар Костадинов Костов – административен ръководител на Специализираната прокуратура, на основание чл.312, ал.1, т.2, вр. чл.311, т.2, б „б”, вр. чл.308, ал.1, т.6, вр. чл.307, ал. т.4 и т. 5 ЗСВ.
На основание чл.316, ал.3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев и Незабравка Стоева.
Предложението за образуване на дисциплинарно производство по отношение на Светлозар Костадинов Костов, както и предложението за отстраняването му от длъжност е направено от Даниела Попова, административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура.
В предложението на Даниела Попова се съобщава, че при извършена служебна проверка по реда на чл. 46, ал.3 НПК на постановление от 17.07.2015г. на административния ръководител на Специализираната прокуратура по преписка № П-9/2015г. по описа на СП, са установени данни за грубо неизпълнение на служебните задължения от автора на постановлението и действия, които дълбоко накърняват престижа на съдебната власт. Тя посочва неизпълнение на задължения, свързани с прилагане на процесуалния закон и действащите подзаконови нормативни актове, получило широка гласност и крайно негативна оценка от обществото, засягащо по-изключително отрицателен начин прокурорската работа и прокуратурата като цяло.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд