Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 48

ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 24 септември 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Костинброд
Кандидати:
- Аксиния Борисова Атанасова – съдия в Районен съд
гр. Сливница;
- Силвия Андреева Житарска – Димитрова –. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Бяла Слатина.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Червен Бряг
Кандидати:
- Йохан Мирославов Дженов – съдия в Районен съд гр. Червен бряг;
- Виолета Григорова Николова – съдия в Районен съд гр. Червен бряг;
- Зоя Георгиева Панчева - Илиева – съдия в Районен съд гр. Червен бряг.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

3. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 9/2010 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
4. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 21/2014 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
5. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 20/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за налагане на дисциплинарно наказание на Виолета Иванова Йовчева – съдия в Софийски градски съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Димитрова Раденкова – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Сливница.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Благоевград за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Иванова Иванова – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

9. Изслушване на Стела Светлинова Шипковенска - съдия в Районен съд гр. Шумен, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
КОНКУРСИ
10. Проект на решение за одобряване на поименните списъци на магистрати от Върховния касационен съд за избор на членове на конкурсни комисии по обявените с протокол № 41/16.07.2015 г. на ВСС конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименните състави на конкурсните комисии по обявените с протокол № 41/16.07.2015 г. на ВСС конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури по обявения с решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г. .
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на ВСС по протокол № 37/25.06.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА

14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за поощряване на Златка Стамова Златилова - Тодорова - съдия в Апелативен съд гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по молбата на Златка Стамова Златилова - Тодорова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по молбата на Мариян Стефанов Марков за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за периодично атестиране на Веселина Петкова Вълева – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за периодично атестиране на Драгомир Асенов Кояджиков – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Румяна Ангелова Бакалова – съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. София за периодично атестиране на Ивайло Петров Георгиев – съдия в Окръжен съд гр. София, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Ваня Костадинова Вълкадинова – съдия в Административен съд гр. Благоевград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Снежина Мойнова Иванова – съдия в Административен съд гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Йордан Росенов Русев – съдия в Административен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за периодично атестиране на Добромир Андреев Андреев – съдия в Административен съд София-град, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за периодично атестиране на Цветанка Атанасова Гребенарова – съдия в Районен съд гр. Ботевград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за периодично атестиране на Галина Димитрова Василева – съдия в Районен съд гр. Силистра, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за повишаване на Теодорина Михайлова Димитрова - Николова – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за повишаване на Жанета Димитрова Георгиева – съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за повишаване на Валентина Тотева Бошнякова - Събинска – съдия в Окръжен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за повишаване на Евгения Георгиева Иванова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Своге за повишаване на Гергана Иванова Кратункова - Димитрова – съдия в Районен съд гр. Своге, на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

32. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за увеличаване щатната численост на районни прокуратури.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
33. Проект на решение предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за поощряване на Илия Самуилов Танчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив /освободен от длъжност с решение на ВСС/.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
34. Проект на решение по молбата на Пламен Миланов Иванов за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
35. Проект на решение по молбата на Георги Йорданов Стоилов за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Благоевград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
36. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за освобождаване на Димитър Василев Кайряков от длъжността „заместник на административния ръководител – заместник–окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Варна и назначаване на Красимир Маринов Конов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Исперих за назначаване на Валентин Цанев Цанев – прокурор в Районна прокуратура гр. Исперих, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Исперих.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
38. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Шумен за назначаване на Емилия Дамянова Янчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Шумен.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
39. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Лом за придобиване статут на несменяемост на Росен Обретинов Станев – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Лом /към момента на предложението – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом/, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
40. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора за придобиване статут на несменяемост на Мария Енева Йорданова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
41. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Самоков за извънредно периодично атестиране на Валентин Тодоров Кралев – прокурор в Районна прокуратура гр. Самоков.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
42. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Росен Димчев Димов – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
43. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Стоил Георгиев Тойчев – прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
44. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратура за периодично атестиране на Пламен Иванов Марков – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
45. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за периодично атестиране на Николай Иванов Иванов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
46. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Владимир Иванов Дилков – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца /към момента на предложението прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца/ , на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
47. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Иво Николаев Йолов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
48. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Шумен за периодично атестиране на Румен Илиев Рачев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
49. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Мартин Константинов Бешков – прокурор в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
50. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Георги Николов Николов – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
51. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Иван Валериев Първанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
52. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Бойко Стелианов Василев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
53. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Аделина Вергилова Борисова - Алексиева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Перник /към момента на предложението заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Перник/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
54. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Даниела Йорданова Банкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
55. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Кремена Пламенова Господинова - Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. София /към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура гр. Перник/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
56. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Цветелина Иванова Евтимова – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
57. Проект на решение по предложението на Живко Иванов Желязков – прокурор в Районна прокуратура гр. Тервел /към момента на предложението административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тервел/, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
58. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Силвия Иванова Борисова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
59. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Иван Николов Делчев – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура /към момента на предложението следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
60. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Нелияна Маринова Константинова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
61. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Милко Николаев Гашев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
62. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора за периодично атестиране на Лъчезар Стоянов Колев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
63. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Търговище за периодично атестиране на Дарина Николова Цанева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Търговище, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
64. Проект на решение по предложението на Стамен Стоянов Стаматов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за повишаване на място в ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
* * * * * * *
65. Предложения на Комисията по предложенията и атестирането за изменения и допълнения на Закона за съдебната власт за подобряване и промяна начина на атестиране и на кариерно израстване на магистратите.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
66. Проект на решение за корекции по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
67. Проект на решение по писмо от Прокуратурата на Република България, с вх. № 11-03-1101/15.09.2015 г., с искане за корекция по бюджета за 2015 г. с цел възстановяване разходи на магистрати участвали в конкурсни комисии и Дискусионна кръгла маса за оптимизиране на натовареността на следователите.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
68. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на помещение с пет работни места и два коридора, обзавеждане на същото и доставка на 40 бр. офис столове.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
69. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на репартитор за телефонна централа.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
70. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
71. Проект на решение по писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив, с вх. № 11-06-1101/10.09.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
72. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по изпълнителен лист.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
73. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
74. Проект на решение по писмо от председателя на Административен съд гр. Велико Търново, с вх. № 11-11-397/09.09.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
75. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
76. Проект на решение относно Анализ на изпълнението на бюджета за 2015 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
77. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
78. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
79. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
80. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за ремонт и оборудване на тоалетни.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
81. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
82. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
83. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
84. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
85. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие”
86. Проект на решение по писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив, с вх. № 11-06-1101/10.09.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
87. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
88. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
92. Проект на решение по решение на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ по протокол № 31/03.08.2015 г. във връзка с получен сигнал от адв. Тодор Ташев, гр. Хасково относно определянето и събирането на държавните такси от Районен съд гр. Димитровград, препратен от Министерство на правосъдието.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

93. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Айтос за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
94. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Горна Оряховица за даване на съгласие за трансформиране на длъжност „административен секретар” в длъжност „съдебен администратор”, съгласно чл. 357, ал. 2 от ЗСВ и преназначаване на съдебен служител.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
95. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Елена даване на съгласие за сключване на граждански договори с външни изпълнители за ремонтни дейности.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

96. Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Внася: Комисия по правни въпроси

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

97. Проект на решение за командироване на Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС, за периода 27-28 септември 2015 г., за участие в срещата Групата на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 28 септември 2015 г,. в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
98. Проект на решение за командироване на Страхил Недков – младши експерт в дирекция „Международна дейност” в АВСС, за участие в стажантска програма на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 03.10.2015 г. – 28.11.2015 г., в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
99. Проект на решение относно доклад за цялостното изпълнение на Плана за действие на Прокуратурата на Република България, за периода 01.09.2013 г. -01.03.2015 г. /отложена с решения на ВСС по протокол № 46/10.09.2015 г и по протокол № 47/17.00.2015 г../
Внася: Комисия „Международна дейност”

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
СОНЯ НАЙДЕНОВА

Публикуван на:
18 септември 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд