КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 47
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 17 СЕПТЕМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Сотир Цацаров
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 09.40 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.53.
IІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
56. Проект на решение по молбата на Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд, за освобождаване от заеманата длъжност „изпълняващ функциите на заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски градски съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
57. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Петрич за придобиване статут на несменяемост на Емил Борисов Дончев – прокурор в Районна прокуратура гр. Петрич.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
58. Проект на решение по писмо от Националния институт на правосъдието относно началото на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори – випуск 2015 – 2016 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
59. Проект на решение за утвърждаване на промени в Таблица
№ 1 на ВСС и Класификатора на длъжностите в администрацията, в съответствие с изискванията на чл. 218 и чл. 341, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение по искането на председателя на Окръжен съд гр. Добрич за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда” – Добрич за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
61. Проект на решение по писмо от Министъра на правосъдието, вх. № 04-00-217/02.09.2015 г. с искане за определяне на член на ВСС за участие в междуведомствена работна група във връзка с Решение № 617/12.08.2015 г. на МС за приемане на анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите и за утвърждаване на списък с основни проблеми области и предложения за мерки по тях.
Внася: Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”
62. Проект на решение относно сформиране на екипи за изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по т. 1.5 от протокол № 40/15.07.2015 г.
Внася: Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт
63. Изменение и допълнение на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 37/25.06.2015 г., т. 7. за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – гражданска колегия
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
64. Изменение и допълнение на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 37/25.06.2015 г., т. 8. за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – търговска колегия
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
65. Изменение и допълнение на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 37/25.06.2015 г., т. 9. за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – наказателна колегия
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТАТ ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Административен съд – гр. Смолян.
Кандидати:
- Игнат Цветков Колчев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”/Атестиран с решение на ВСС по Протокол №1/09.01.2014 г., комплексна оценка „Много добра”/;
- Красимира Вергилова Селенова – съдия в Административен съд – гр. Смолян, с ранг „съдия в АС” ”/Атестирана с решение на ВСС по Протокол №27/21.05.2015 г., комплексна оценка „Много добра”/;
- Добринка Иванова Грибачева – Узунова – и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд – гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” ”/Атестирана с решение на ВСС по Протокол №19/24.04.2014 г. г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 10 гласа “за”, 2 “против” и 10 “въздържали се” за Игнат Цветков Колчев; 3 гласа “за”, 10 “против” и 9 “въздържали се” за Красимира Вергилова Селенова и 6 гласа “за”, 3 “против” и 13 “въздържали се” за Добринка Иванова Грибачева – Узунова, и СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ: с 14 гласа „за”, 4 „против” и 4 „въздържали се” за Игнат Цветков Колчев; 6 гласа „за”, 5 „против” и 11 „въздържали се” за Добринка Иванова Грибачева – Узунова, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Игнат Цветков Колчев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Административен съд – гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Гълъбово
Кандидат:
- Христо Алексеев Ангелов – и.ф.административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Гълъбово, с ранг „съдия в ОС”/Атестиран с решение на ВСС по Протокол №27/21.05.2015 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 21 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо Алексеев Ангелов – и.ф.административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Гълъбово, с ранг „съдия в ОС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд – гр. Гълъбово, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА
3. ОТНОСНО: Заповед на Надежда Желева – административен ръководител на Окръжна прокуратура – гр. Габрово, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Милчо Иванов Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Габрово

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПРИЕМА за сведение Заповеди № 81/14.07.2015 г. и № 83/15.07.2015 г. на Надежда Желева – административен ръководител на Окръжна прокуратура – гр. Габрово, с които, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Милчо Иванов Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Габрово и същите да се приложат към кадровото досие на магистрата.
3.2. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
4. ОТНОСНО: Заповед на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Диана Велчева Спасова – прокурор при Софийска районна прокуратура, командирована в Софийска градска прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 2584/07.08.2015 г. на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Диана Велчева Спасова – прокурор при Софийска районна прокуратура, командирована в Софийска градска прокуратура и същата да се приложи към кадровото досие на магистрата.
4.2. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
5. ОТНОСНО: Предложение от Даниела Попова – административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура, за налагане на дисциплинарно наказание на Светлозар Костадинов Костов – административен ръководител на Специализираната прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1.Не уважава молбата на Светлозар Костов – административен ръководител на Специализираната прокуратура, за изслушване пред ВСС преди образуване на дисциплинарното производство срещу него
5.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Светлозар Костадинов Костов – административен ръководител на Специализираната прокуратура.
5.3. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев и Незабравка Стоева.
6. ОТНОСНО: Предложение от Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, за налагане на дисциплинарно наказание на Елка Христова Пенчева – съдия в Софийски градски съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Елка Христова Пенчева – съдия в Софийски градски съд.
6.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Даниела Костова, Ясен Тодоров и Елка Атанасова.
Решението е взето без участието на : Милка Итова, Васил Петров, Незабравка Стоева и Мария Кузманова, поради направени самоотводи по чл. 35 от ЗСВ.
7. ОТНОСНО: Предложение от Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, за налагане на дисциплинарно наказание на Златка Николова Чолева – съдия в Софийски градски съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Златка Николова Чолева – съдия в Софийски градски съд.
7.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Васил Петров, Михаил Кожарев и Магдалена Лазарова.
8. ОТНОСНО: Предложение от Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, за налагане на дисциплинарно наказание на Олга Велиславова Кадънкова – съдия в Софийски градски съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Олга Велиславова Кадънкова – съдия в Софийски градски съд.
8.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Камен Иванов, Мария Кузманова и Милка Итова.
9. ОТНОСНО: Предложение от Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, за налагане на дисциплинарно наказание на Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийски градски съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийски градски съд.
9.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Каролина Неделчева, Румен Георгиев и Светла Петкова.
10. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 10/2015 г. по описана ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЛАГА на Евелин Ангелов Драганов – съдия в Районен съд – гр. Раднево, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност”, за извършено от него нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 4 от ЗСВ.
11. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 27/2013 г. по описа на ВСС/отложено с решение на ВСС по Протокол № 44/30.07.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЛАГА на Елка Йорданова Филчева – Ерменкова – съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност”, за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

12. ОТНОСНО: Изслушване на Иван Цветозаров Иванов – съдия в Районен съд – гр. Козлодуй, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка, на основание чл.205, ал. 2 от ЗСВ /поканен, не се явява за изслушване/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Иван Цветозаров Иванов – съдия в Районен съд – гр. Козлодуй,
12.2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Цветозаров Иванов – съдия в Районен съд – гр. Козлодуй,
12.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „добра” – 82 /осемдесет и две/ точки на Иван Цветозаров Иванов – съдия в Районен съд – гр. Козлодуй,
13. ОТНОСНО: Изслушване на Татяна Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – гр. Радомир, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл.205, ал. 2 от ЗСВ /не се явява за изслушване, представен болничен лист/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на ВСС.
14. ОТНОСНО: Изслушване на Димитър Цветанов Цвятков – прокурор в Районна прокуратура – гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка, на основание чл.205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ИЗСЛУШВА на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Димитър Цветанов Цвятков – прокурор в Районна прокуратура – гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка.
14.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Димитър Цветанов Цвятков – прокурор в Районна прокуратура – гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”.
14.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Цветанов Цвятков – прокурор в Районна прокуратура – гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”.
14.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра" - 91 точки на Димитър Цветанов Цвятков – прокурор в Районна прокуратура – гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”.

СЪДИЛИЩА

15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Румяна Иванова Андреева – Атанасова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Румяна Иванова Андреева – Атанасова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цветелина Евгениева Георгиева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
16.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветелина Евгениева Георгиева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цветелина Александрова Кънева – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветелина Александрова Кънева – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галин Станиславов Несторов – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галин Станиславов Несторов – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Румяна Димова Христова - Ненова - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Румяна Димова Христова - Ненова - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Михаил Александров Малчев – съдия в Районен съд гр. Дупница.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Михаил Александров Малчев – съдия в Районен съд гр. Дупница.
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Диана Симеонова Стателова – съдия в Районен съд гр. Панагюрище.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диана Симеонова Стателова – съдия в Районен съд гр. Панагюрище.
22. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Десислава Николаева Великова – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС“.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Николаева Великова – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС“.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петя Георгиева Георгиева - съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Маргарита Йорданова Стергиовска – съдия в Административен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христинка Данчева Димитрова – съдия в Административен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

26. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Петков Чардаков - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик.
26.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Петков Чардаков - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Георги Стойков Кузманов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Бисер Димитров Любенов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Георгиев Янков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Борислав Иванов Велков – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Надежда Димитрова Митева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ваня Димитрова Белева - Терзиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Яна Миткова Николова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Лилия Матейчова Цветкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стела Веселинова Юрчиева - Башева – прокурор в Районна прокуратура гр. Златоград, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Петя Пенчева Радева – прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”.
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Асен Ангелов Илиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„ДАВА СЪГЛАСИЕ”
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по Протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 9 383 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 331 лв.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 406 лв.
4. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 8 646 лв.
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Балчик по § 10-00 „Издръжка” с 2000 лв., с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 135 годишнина от създаването на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Гълъбово по § 10-00 „Издръжка” с 894 лв. за закупуване на 2 броя принтери /МФУ/ от среден клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Гълъбово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на 4 625 лв. за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинет на председателя, съдийски кабинет и канцелария Бюро съдимост/Регистратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Исперих за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 7 000 лв. за обзавеждане на кабинет на председателя, съдийски кабинет и канцелария Бюро съдимост/Регистратура.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на преводачи за извършени преводи по образувани дела по чл. 279 и чл. 280 от НК с подсъдими чужди граждани, които не владеят български език

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Малко Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 000 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на преводачи за извършени преводи по образувани дела по чл. 279 и чл. 280 от НК с подсъдими чужди граждани, които не владеят български език.
Средствата в размер на 6 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
43. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 31 796 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 149 453 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 173 696 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със 73 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 480 лв., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 300 лв., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 622 лв., съгласно Приложение № 1.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 922 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
46. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Ямбол по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изпълнението на препоръките по т. 4 и т. 5.2 от одобрения с решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015 г. план за действие, съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Ямбол.
47. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1520 в Административен съд гр. Габрово

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА резултатите от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Габрово.
48. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Елхово

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Елхово.
2. ОДОБРЯВА изпълнението на препоръките съгласно предоставения план за действие.
РАЗНИ
49. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за провеждане на търг на служебни МПС, на основание Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратурата на Република България да предложи за продажба чрез търг служебните автомобили по приложения списък, при спазване изискванията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
50. ОТНОСНО: Възстановяване на липса по набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр. Добрич

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА непотърсените в законоустановения срок съдебни гаранции да не бъдат превеждани по сметка на Висшия съдебен съвет, съгласно Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт и да останат по набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр. Добрич за възстановяване на липсата в размер на 10 080,30 (десет хиляди и осемдесет лева и 30 ст.) лв.
51. ОТНОСНО: Откриване на набирателна сметка на Окръжна прокуратура гр. Търговище

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде закрита набирателна сметка с титуляр Окръжна следствена служба гр. Търговище, в ОББ АД и да бъде открита нова набирателна сметка с титуляр Окръжна прокуратура гр. Търговище.
52. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийски районен съд за определяне на допълнително възнаграждение на Доротея Иванова Мишкова - Кехайова - съдия в Софийски районен съд за присъдена образователна и научна степен „доктор”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на Доротея Иванова Мишкова - Кехайова - съдия в Софийски районен съд, да бъде определено допълнително парично възнаграждение в размер на 10 % към определената индивидуална работна заплата за придобита научна степен „доктор”, считано от датата на вземане на решението.
53. /ОТТЕГЛЕНА/

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

54. ОТНОСНО: Уведомление от Иван Петров Йонов – главен вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит” за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

54.1. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда трудовото правоотношение с Иван Петров Йонов – главен вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит”, считано от датата на вземане на решението.
54.2. На съдебния служител да се изплатят дължимите обезщетения по Кодекса на труда и ЗСВ.
54.3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да подпише всички необходими документи във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

55. ОТНОСНО: Доклад за цялостното изпълнение на Плана за действие на Прокуратурата на Република България, за периода 01.09.2013 г. – 01.03.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на ВСС, в присъствието на главния прокурор на Република България.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
56. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, от заеманата длъжност „изпълняващ функциите на заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
57. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Емил Борисов Дончев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Петрич, с ранг „прокурор в ОП”.
57.1. Емил Борисов Дончев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Петрич, с ранг „прокурор в ОП” ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата навземане на решението.
58. Проект на решение по писмо от Националния институт на правосъдието относно началото на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори – випуск 2015 – 2016 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗПРАЩА приетите с решения на ВСС по Протокол № 44/30.07.2015 г., д.т. 35 и д.т. 36 окончателни списъци на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори на Националния институт по правосъдието за осъществяване на обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.
59. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в Таблица № 1 на ВСС и Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с изискванията на чл. 218 и чл. 341, ал. 1 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УТВЪРЖДАВА в съответствие с изискванията на чл. 218 от ЗСВ актуализирана Таблица № 1 на ВСС /за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи/ считано от 01.11.2015 г., съгласно приложение № 1.
2. УТВЪРЖДАВА актуализиран Класификатор на длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ считано от 01.11.2015 г., съгласно приложение № 2.
3. Решението да се изпрати на министъра на финансите, за да бъде взето предвид при изготвянето от Министерство на финансите на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
60. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Добрич за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда”-Добрич за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Окръжен съд гр. Добрич да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда” - Добрич за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции.
61. ОТНОСНО: Писмо от Министъра на правосъдието, вх. № 04-00-217/02.09.2015 г. с искане за определяне на член на ВСС за участие в междуведомствена работна група във връзка с Решение № 617/12.08.2015 г. на МС за приемане на анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите и за утвърждаване на списък с основни проблеми области и предложения за мерки по тях

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ Незабравка Стоева – член на ВСС, за представител на Висшия съдебен съвет в междуведомствената работна група, сформирана във връзка с Решение № 617/12.08.2015 г. на МС, за приемане на анализ на проблемите възпрепятстващи нарастването на инвестициите и за утвърждаване на списък с основни проблемни области, и предложения за мерки по тях.
62. ОТНОСНО: Сформиране на екипи за изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по т. 1.5 от Протокол № 40/15.07.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

62.1. ОПРЕДЕЛЯ състав на екипи от членове на Висшия съдебен съвет, както следва:
62.1.1. За апелативен район София:
Калин Калпакчиев – КАОСНОСВ
Елка Атанасова – КАОСНОСВ, КБФ, КПА
Галина Карагьозова – КАОСНОСВ
Румен Георгиев – КАОСНОСВ, КБФ
Юлия Ковачева - КПВ
Камен Иванов - КАОСНОСВ, КБФ, КПА
62.1.2. За апелативен район Пловдив:
Елка Атанасова – КАОСНОСВ, КБФ, КПА
Мария Кузманова – КАОСНОСВ
Румен Боев – КАОСНОСВ, КПА, КСА
Соня Найденова – представляващ ВСС
Галя Георгиева – КПА, КСА
62.1.3. За апелативен район Велико Търново:
Даниела Костова – КПА
Румен Боев – КАОСНОСВ, КПА, КСА
Милка Итова – КПА, КАОСНОСВ
Димитър Узунов – КБФ, КСА
Незабравка Стоева – КПВ
Галя Георгиева – КДП, КСА
62.1.4. За апелативен район Варна:
Юлиана Колева – КАОСНОСВ
Елка Атанасова – КАОСНОСВ, КБФ, КПА
Милка Итова – КПА, КАОСНОСВ
Димитър Узунов – КБФ, КСА
Каролина Неделчева – КСА, КБФ, КПВ
Незабравка Стоева - КПВ
62.1.5. За апелативен район Бургас:
Милка Итова – КПА, КАОСНОСВ
Румен Боев–КАОСНОСВ, КПА, КСА
Камен Иванов –КАОСНОСВ, КПА, КБФ
Димитър Узунов – КБФ, КСА
Румен Георгиев – КАОСНОСВ, КБФ
Ясен Тодоров - КПА
62.2. Екипите да подготвят мотивирано предложение за съответния апелативен район съгласно решението на ВСС от 15.07.2015 г., т. 1.5., Протокол № 40.
62.3. ВЪЗЛАГА на главния секретар на Висшия съдебен съвет в срок до 30.09.2015 г. да определи за всеки от екипите по един експертен и технически сътрудник от служителите в администрацията на ВСС, които да подпомагат работата на екипите.
63. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 37/25.06.2015 г., т. 7. за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – гражданска колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

63.1. Изменя и допълва решение на Висшия съдебен по Протокол №37/25.06.2015 г., т. 7.4, като същото да се чете :
„7.4. Писменият изпит да се проведе на 24.10.2015 г. (събота) от 9.00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 14”. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно” - „Конкурсни процедури”- „Конкурс за първоначално назначаване”.
63.2. Отменя решение на Висшия съдебен по Протокол №37/25.06.2015 г., т. 7.7.
64.ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 37/25.06.2015 г., т. 8. за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – търговска колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

64.1. Изменя и допълва решение на Висшия съдебен по Протокол № 37/25.06.2015 г., т. 8.4, като същото да се чете :
„8.4. Писменият изпит да се проведе на 31.10.2015 г. (събота) от 9.00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 14”. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно” - „Конкурсни процедури”- „Конкурс за първоначално назначаване”.
64.2. Отменя решение на Висшия съдебен по Протокол №37/25.06.2015 г., т. 8.7.
65. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 37/25.06.2015 г., т. 9. за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – наказателна колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

65.1. Изменя и допълва решение на Висшия съдебен по Протокол №37/25.06.2015 г., т. 9.4, като същото да се чете :
«9.4. Писменият изпит да се проведе на 07.11.2015 г. (събота) от 9.00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 14”. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно” - „Конкурсни процедури”- „Конкурс за първоначално назначаване”.
65.2. Отменя решение на Висшия съдебен по Протокол №37/25.06.2015 г., т. 9.7.

/Закриване на заседанието – 16.05 ч./ 

Публикуван на:
18.09.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд