Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на ВСС участваха във втората информационна среща с посланици и представители на чуждестранните дипломатическите представителства акредитирани у нас от страните - членки на ЕС, Кралство Норвегия и САЩ

На 23 септември 2015г., в сградата на Висшия съдебен съвет /ВСС/, по инициатива на комисия „Международна дейност” се проведе втората информационна среща на членове на ВСС с посланици и представители на чуждестранните дипломатическите представителства акредитирани у нас, от страните - членки на Европейския съюз, от Кралство Норвегия, от Съединените американски щати.

Поканата уважиха с присъствието си посланиците на: Белгия, Кипър, Чешката република, Дания, Финландия, Нидерландия, Хърватия, Франция, Федерална Република Германия, Великобритания, както и представители на дипломатическите мисии на Унгария, Италия, Великобритания, Гърция, Полша, Ирландия, Румъния, Португалия, Словакия, Норвегия, Испания и САЩ.

От страна на ВСС участваха членовете Галина Карагьозова,  Галя Георгиева,  Димитър Узунов,  Елка Атанасова, Калин Калпакчиев, Магдалена Лазарова,  Мария Кузманова, Милка Итова, Соня Найденова, Юлия Ковачева, Ясен Тодоров.

На срещата бяха представени предприетите от ВСС действия в изпълнение на препоръките по Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 28 януари 2015г. Представена бе информация относно: Системата за случайно разпределение на делата и преписките. Електронното правосъдие; Дисциплинарната дейност на Висшия съдебен съвет за периода от 03.10.2012г. до 17.09.2015г.; Проверката от Висшия съдебен съвет в Софийски градски съд и направените препоръки за работа към новото ръководство на  съда.

Гостите бяха подробно запознати с изпълнението на междинната мярка за създаване и въвеждане на Централизирана уеб базирана на сървър на ВСС система за случайно разпределение на делата в съдилищата, с която да се замени софтуера Low Choice. Направен бе обзор на извършените действия във връзка с одобрените от ВСС на 18.12.2014г. минимални технологични и функционални изисквания към софтуерните продукти за случайно разпределение на делата, които да се използват в съдебната система; дейността на създадената в тази връзка работна група, включваща и външни експерти от Народното събрание, Президентството, Министерски съвет, Техническия университет и Софийския университет; одобрената с решение на ВСС от 07.05.2015г. Централизирана система за случайното разпределение на делата разработена от „Смарт системс 2010” ЕООД и предстоящото въвеждане в експлоатация на системата през месец октомври 2015г. Посочено бе, че с решение на ВСС от 23 юли 2015г. е одобрен модула за случайно разпределение на преписките, вграден в Унифицираната информационна система на прокуратурата УИС – 2.

 Представител на фирмата изпълнител „Смарт системс 2010” ЕООД презентира софтуерния продукт за случайното разпределение на делата в съдилищата.

Дипломатите бяха информирани, че ВСС е обезпечил важни елементи от Концепцията за електронно правосъдие, чрез проекта по ОПАК „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, който ще приключи на 30.10.2015г., като е разработен единен електронен портал на съдебната власт, чрез който ще се реализира публичен достъп до информация за съдебните дела със заличени лични данни и оторизиран достъп до пълното съдържание на електронната папка по делото, както и връзка със системата за електронно призоваване.

Демонстрирана бе разработената интегрирана информационна система за електронно гласуване за пряк избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите, на принципа „един магистрат – един вот”. Посочено бе, че системата е реализирана в съответствие с параграф 33 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 2012г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд