Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г. конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за «съдия» в окръжен съд – гражданска колегия се уведомяват всички кандидати, че съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г. мястото на провеждане на насрочения за 24.10.2015г. /събота/ от 9:00 часа писмен изпит ще се състои в Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 14, зали 32 и 42. На Интернет-страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурс за първоначално назначаване/2015 е публикуван график  за провеждане на насрочения писмен изпит с допуснатите кандидати. 

Кандидатите ще се допускат в залата от 8.15 ч., след представяне на лична карта, входящ номер и полагане на подпис в присъствен списък.

Всеки един от участниците в конкурса ще получи голям плик, съдържащ десет подпечатани бели листа, както и малък плик с фиш, в които следва да бъдат попълнени трите имена, ЕГН, вх.№ издаден от ВСС, както и датата на изпита.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд