Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Виолета Николова за председател на Районен съд – гр. Червен бряг

Висшият съдебен съвет избра с 15 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се” Виолета  Григорова Николова за председател на Районен съд – гр. Червен бряг. Другите кандидати получиха съответно Йохан Мирославов Дженов – съдия в Районен съд – гр. Червен бряг 2 гласа „за”, 7 „против” и 10 „въздържали се” и Зоя Георгиева Панчева – Илиева 1 гласа „за”, 11 „против” и 7 „въздържали се”.

Съдия Виолета Николова има над 11 години юридически стаж, от които 9 в органите на съдебната власт като прокурор и съдия.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Николова определя като приоритет: повишаване качеството на работа на съдиите и съдебните служители; въвеждане и утвърждаване на електронното правосъдие, създаване и утвърждаване на колегиална работна атмосфера и добър микроклимат, съблюдаване на етичните правила и морала, подобряване на материално битовите условия, взаимодействие с гражданите, обществеността и медиите. Сред конкретните мерки са гарантиране равномерна натовареност на съдиите при разпределение на делата; въвеждане на екипен принцип на работа; повишаване срочността и процента на приключилите дела в тримесечен срок; въвеждане на времеви стандарти; създаване на регистър на спрените дела и регистър на отводите; провеждане на регулярни работни съвещания между съдиите и служителите, периодично изпращане на указания до кметствата за реда на призоваването по ГПК и НПК, както и провеждане на срещи с кметовете на населени места по въпроси за връчването и връщането на съда на призовки и други съобщения. По отношение на проблема със сградния фонд бе посочено, че е целесъобразно построяването на нова сграда, както и създаване на подходяща архитектурна среда за хора с увреждания.

Кандидатът бе подкрепен от членовете на ВСС Даниела Костова и Светла Петкова, които се позоваха на високата оценка на помощната атестационна комисия и представената концепция от съдия Николова показваща изключително добро познаване на съда и неговите проблеми, за които се предлагат конкретни адекватни решения и мерки. Отчетено бе критичното отношение на кандидата по отношение актуалното състояние на съда, разграничаването в качеството на работа между отделните районни съдилища в съдебния район и визията за развитие на съда.

             

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд