КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 48
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 24 СЕПТЕМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Христо Иванов – министър на правосъдието, Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Каролина Неделчева, Незабравка Стоева, Юлиана Колева
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 09.45 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т.99 от дневния ред
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
100. Проект на решение по предложението на Иво Вътев Вътев – съдия в Районен съд гр. Провадия, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
101. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Ивелина Ленкова Мавродиева – съдия в Районен съд гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
102. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Христо Атанасов Анчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
103. Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, обявен с решение на ВСС по протокол № 28/27.05.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
104. Проект на решение по писмо от председателя на Софийски окръжен съд относно използването на Системата за управление на съдебните дела /СУСД/ в СОС и прилежащите му районни съдилища.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТАТ ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд–гр.Костинброд
Кандидати:
- Аксиния Борисова Атанасова – съдия в Районен съд-гр.Сливница, с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 36/30.07.2014 г., комплексна оценка „Много добра”/;
- Силвия Андреева Житарска-Димитрова – административен ръководител – председател на Районен съд–гр.Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 37/26.09.2013 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 16 гласа “за”, 2 “против” и 3 “въздържали се” за Аксиния Борисова Атанасова; 5 гласа “за”, 7 “против” и 9 “въздържали се” за Силвия Андреева Житарска-Димитрова, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Аксиния Борисова Атанасова – съдия в Районен съд-гр.Сливница, с ранг „съдия в АС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд–гр.Костинброд, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд–гр.Червен бряг
Кандидати:
- Йохан Мирославов Дженов – съдия в Районен съд-гр.Червен бряг, с ранг „съдия в ОС” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 19/09.04.2015 г., комплексна оценка „Добра”/;
- Виолета Григорова Николова – съдия в Районен съд-гр.Червен бряг, с ранг „съдия в ОС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 27/21.05.2015 г., комплексна оценка „Много добра”/;
- Зоя Георгиева Панчева-Илиева – съдия в Районен съд-гр.Червен бряг, с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 41/22.10.2009 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 2 гласа “за”, 7 “против” и 10 “въздържали се” за Йохан Мирославов Дженов; 15 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се” за Виолета Григорова Николова; 1 гласа “за”, 11 “против” и 7 “въздържали се” за Зоя Георгиева Панчева-Илиева, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Виолета Григорова Николова – съдия в Районен съд-гр.Червен бряг, с ранг „съдия в ОС” на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд–гр.Червен бряг, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

3. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 9/2010 г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че Петър Василев Сантиров – съдия в Софийски градски съд, не е извършил дисциплинарно нарушение по чл.307, ал.4, т.3 и т.4 ЗСВ и не налага дисциплинарно наказание.
4. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 21/2014 г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЛАГА на Светлозар Костадинов Костов – административен ръководител на Специализираната прокуратура, дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.5 от ЗСВ „ освобождаване от длъжност – административен ръководител на Специализираната прокуратура”.
5. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 20/2015 г. по описана ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЛАГА на Румян Жеков Христов – заместник-председател на Апелативен съд-Велико Търново, дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.5, предл.второ от ЗСВ – „освобождаване от длъжност като заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд-Велико Търново.
Решението е взето без участието на Лозан Панов – председател на ВКС, поради направен самоотвод по чл.35 от ЗСВ
6. ОТНОСНО: Предложение от Калоян Топалов – административен ръководител на Софийски градски съд, за налагане на дисциплинарно наказание на Виолета Иванова Йовчева – съдия в Софийски градски съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Виолета Иванова Йовчева – съдия в Софийски градски съд.
6.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Юлия Ковачева, Галина Карагьозова, Незабравка Стоева.
7. ОТНОСНО: Предложение от Наталия Николова – административен ръководител на Окръжна прокуратура – гр. София, за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Димитрова Раденкова – административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Сливница

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Димитрова Раденкова – административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Сливница.
7.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Румен Георгиев, Михаил Кожарев, Камен Иванов.
8. ОТНОСНО: Предложение от Борислав Ковачки – административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Благоевград, за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Иванова Иванова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Благоевград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Иванова Иванова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Благоевград.
8.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Незабравка Стоева, Калин Калпакчиев, Елка Атанасова.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

9. ОТНОСНО: Изслушване на Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд–гр.Шумен, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд – гр. Шумен, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
9.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд–гр.Шумен.
9.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл.196, т. 2 от ЗСВ, на Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд–гр.Шумен.
9.4. ПРИЕМА, на основание чл.206, във връзка с чл.205, ал.3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „добра” – 80 /осемдесет/ точки на Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд–гр.Шумен.

КОНКУРСИ

10. ОТНОСНО: Одобряване на поименните списъци на магистрати от Върховния касационен съд, за избор на членове на конкурсни комисии по обявените с пр. 41/16.07.2015г. на Висшия съдебен съвет конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА поименните списъци на магистрати от Върховния касационен съд, за избор на членове на конкурсни комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия.
Забележка: Поради предстоящо освобождаване от длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ /навършване на 65 годишна възраст/, от списъка са изключени, както следва : Юрий Димитров Кръстев, Елена Тодорова Величкова и Мария Василева Славчева
11. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименните състави на конкурсните комисии по обявените с пр.41/16.07.2015г. на Висшия съдебен съвет конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий поименните състави на конкурсните комисии, на основание чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия.
1. Конкурсна комисия – апелативен съд – гражданска колегия:
Редовни членове:
Борислав Николов Белазелков – ВКС, гражданска колегия
Любка Богданова Гелкова – ВКС, гражданска колегия
Любка Николова Андонова – ВКС, гражданска колегия
Гълъбина Генчева Петрова – ВКС, гражданска колегия
Жива Динкова Декова – ВКС, гражданска колегия
Резервни членове:
Геника Атанасова Михайлова – ВКС, гражданска колегия
Даниела Симеонова Стоянова – ВКС, гражданска колегия
2. Конкурсна комисия – апелативен съд – търговска колегия:
Редовни членове:
Дария Никова Проданова – ВКС, търговска колегия
Мариана Господинова Костова – ВКС, търговска колегия
Таня Иванова Райковска – ВКС, търговска колегия
Тотка Калчева Димитрова – ВКС, търговска колегия
Анна Кирилова Баева – ВКС, търговска колегия
Резервни членове:
Ирина Ставрева Петрова – ВКС, търговска колегия
Росица Иванова Ковачева – ВКС, търговска колегия
3. Конкурсна комисия – апелативен съд – наказателна колегия:
Редовни членове
Севдалин Иванов Мавров – ВКС, наказателна колегия
Спас Николов Иванчев – ВКС, наказателна колегия
Цветинка Николаева Пашкунова – ВКС, наказателна колегия
Марио Първанов Първанов – ВКС, наказателна колегия
Лада Любомирова Паунова – ВКС, наказателна колегия
Резервни членове:
Лидия Христова Стоянова – ВКС, наказателна колегия
Антоанета Благоева Данова – ВКС, наказателна колегия
12. ОТНОСНО: Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури по обявения с решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Елгина Янчева Чалъмова – „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в АП”, в длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
13. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. Определя чрез жребий доц.д-р Ивайло Стайков – НБУ, за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на доц.д-р Кристиан Петров Таков.

СЪДИЛИЩА

14. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1, вр. ал. 2, т. 2, буква „б” от ЗСВ, Златка Стамова Златилова-Тодорова - съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
15. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Златка Стамова Златилова – Тодорова от заеманата длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Варна, считано от 01.10.2015 г.
16. НЕ ОСВОБОЖДАВА Мариян Стефанов Марков от заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС” по подадена от него молба.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Веселина Петкова Вълева - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселина Петкова Вълева - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Драгомир Асенов Кояджиков - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Драгомир Асенов Кояджиков - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл.196, т.2 от ЗСВ, на Румяна Ангелова Бакалова – съдия в Окръжен съд гр.Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Румяна Ангелова Бакалова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивайло Петров Георгиев – съдия в Окръжен съд гр. София, с ранг „съдия в ОС”.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Петров Георгиев – съдия в Окръжен съд гр. София, с ранг „съдия в ОС”.
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ваня Костадинова Вълкадинова – съдия в Административен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС“.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ваня Костадинова Вълкадинова – съдия в Административен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС“.
22. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Снежина Мойнова Иванова – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Снежина Мойнова Иванова – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“.
23. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Йордан Росенов Русев - съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йордан Росенов Русев - съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“.
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Добромир Андреев Андреев – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Добромир Андреев Андреев – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”.
25. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цветанка Атанасова Гребенарова – съдия в Районен съд гр. Ботевград, с ранг „съдия в АС”.
25.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветанка Атанасова Гребенарова – съдия в Районен съд гр. Ботевград, с ранг „съдия в АС”.
26. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галина Димитрова Василева – съдия в Районен съд гр. Силистра.
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Димитрова Василева – съдия в Районен съд гр. Силистра.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Теодорина Михайлова Димитрова - Николова - съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. (ОТЛОЖЕНА)
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентина Тотева Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Евгения Георгиева Иванова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ОСТАВЯ без уважение предложението на и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Своге за повишаване на Гергана Иванова Кратункова - Димитрова - съдия в Районен съд гр. Своге, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”.

ПРОКУРАТУРИ

32. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор за увеличаване щатната численост на районни прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Берковица, считано от 02.10.2015 г.
32.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Тутракан, считано от 02.10.2015 г.
32.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Левски, считано от 20.10.2015 г.
32.4. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Горна Оряховица, считано от 20.10.2015 г.
32.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Павликени, считано от 20.10.2015 г.
32.6. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Велико Търново, считано от 20.10.2015 г.
33. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Илия Самуилов Танчев с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.
34. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ Пламен Миланов Иванов от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура-гр.Варна, считано от 29.09.2015 г.
35. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Георги Йорданов Стоилов от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Благоевград, считано от 01.10.2015 г.
36. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Димитър Василев Кайряков – прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” от заеманата длъжност „заместник-административен ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура, гр. Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
36.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Красимир Маринов Конов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
37. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Валентин Цанев Цанев – прокурор в Районна прокуратура гр. Исперих, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността “заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Исперих, с ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
38. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Емилия Дамянова Янчева – прокурор в Районна прокуратура Шумен, с ранг „прокурор в ОП”, на длъжността “заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
39. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Росен Обретинов Станев – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Лом, с ранг „прокурор в ОП”.
39.1. Росен Обретинов Станев – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Лом, с ранг „прокурор в ОП”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
40. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Мария Енева Йорданова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.
40.1. Мария Енева Йорданова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
41. ПРОВЕЖДА извънредно периодично атестиране на Валентин Тодоров Кралев - прокурор в Районна прокуратура гр.Самоков.
41.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валентин Тодоров Кралев - прокурор в Районна прокуратура гр.Самоков.
42. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Росен Димчев Димов – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
42.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росен Димчев Димов – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
43. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стоил Георгиев Тойчев - прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП”.
43.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стоил Георгиев Тойчев - прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП”.
44. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Пламен Иванов Марков - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
44.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Иванов Марков - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
45. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николай Иванов Иванов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
45.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Иванов Иванов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
46. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Владимир Иванов Дилков – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
46.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Владимир Иванов Дилков – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
47. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иво Николаев Йолов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП”.
47.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иво Николаев Йолов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП”.
48. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Румен Илиев Рачев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в АП”.
48.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Румен Илиев Рачев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в АП”.
49. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мартин Константинов Бешков - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
49.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мартин Константинов Бешков - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
50. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Георги Николов Николов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
50.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Николов Николов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
51. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Валериев Първанов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
51.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Валериев Първанов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
52. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Бойко Стелианов Василев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч.
52.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Бойко Стелианов Василев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч.
53. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Аделина Вергилова Борисова - Алексиева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор в АП”.
53.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Аделина Вергилова Борисова - Алексиева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор в АП”.
54. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Даниела Йорданова Банкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник.
54.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Йорданова Банкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник.
55. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кремена Пламенова Господинова - Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в ОП”.
55.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кремена Пламенова Господинова - Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в ОП”.
56. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цветелина Иванова Евтимова – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор в ОП”.
56.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветелина Иванова Евтимова – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор в ОП”.
57. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Живко Иванов Желязков - прокурор в Районна прокуратура гр. Тервел, с ранг „прокурор в АП”.
57.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Живко Иванов Желязков - прокурор в Районна прокуратура гр. Тервел, с ранг „прокурор в АП”.
58. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Силвия Иванова Борисова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
58.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Силвия Иванова Борисова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
59. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Николов Делчев – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
59.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Николов Делчев – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
60. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Нелияна Маринова Константинова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
60.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нелияна Маринова Константинова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
61. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милко Николаев Гашев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Сливен.
61.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милко Николаев Гашев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Сливен.
62. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Лъчезар Стоянов Колев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „следовател в НСлС”.
62.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Лъчезар Стоянов Колев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „следовател в НСлС”.
63. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Дарина Николова Цанева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Търговище, с ранг „следовател в НСлС”.
63.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Дарина Николова Цанева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Търговище, с ранг „следовател в НСлС”.
64. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стамен Стоянов Стаматов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
65. ОТНОСНО: Предложения на Комисията по предложенията и атестирането за изменения и допълнения на Закона за съдебната власт за подобряване и промяна начина на атестиране и на кариерно израстване на магистратите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

65.1. Приема анализа на Комисията по предложенията и атестирането в областта на атестирането и предложенията за изменения и допълнения на Закона за съдебната власт за подобряване и промяна начина на атестиране.
65.2. Предложенията да се изпратят на председателя на Народното събрание, на председателя на Правната комисия към Народното събрание, както и на председателите на парламентарните групи.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„ДАВА СЪГЛАСИЕ”
66. ОТНОСНО: Корекции по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА актуализация на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г. в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.
67. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с вх.№ 11-03-1101/15.09.2015 г. с искане за корекция по бюджета за 2015 г. с цел възстановяване разходи на магистрати, участвали в конкурсни комисии и Дискусионна кръгла маса за оптимизиране на натовареността на следователите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Прокуратура на Република България за 2015 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участници в конкурсни комисии и Дискусионна кръгла маса за натовареността на следователите, както следва:
67.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 9 550 лв.
67.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Прокуратура на Република България с 9 550 лв.
68. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на помещение с пет работни места и два коридора, обзавеждане на същото и доставка на 40 бр. офис столове

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 11 935 лв. за ремонт на помещение с пет работни места и два коридора (4 835 лв.), обзавеждане на същото (3 100 лв.), и доставка на 40 бр. офис столове (4 000 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Мотиви: Приетите лимити за работни столове са 100 лв./бр. с ДДС.
69. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на репартитор за телефонна централа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 480 лв. за доставка и монтаж на репартитор за телефонна централа.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
70. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 11 618 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
71. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив с вх. № 11-06-1101/10.09.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по т. 29, Протокол № 10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Окръжен съд гр. Пловдив и Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г., с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
71.1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови и служебни правоотношения” с 15 808 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
71.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови и служебни правоотношения” с 15 808 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
72. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по изпълнителен лист

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” в размер на 740 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по изпълнителен лист на Областна дирекция на МВР - Силистра.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
73. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 408 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
74. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Велико Търново с вх. № 11-11-397/09.09.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

74.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Велико Търново с 577 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
74.2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново да бъдат спазени изискванията за представяне на необходимите документи за дължимото обезщетение по ЗСВ и КТ в размер на 9 892 лв.
75. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 15 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
76. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета за 2015 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджетите за 2015 г. на Военен съд гр. София, Военен съд гр. Сливен, Военен съд гр. Пловдив и Окръжен съд гр. Ямбол, Апелативен съд гр. Пловдив и Апелативен съд гр. София по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Ямбол с 10 000 лв.
2. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Апелативен съд гр. Пловдив с 30 000 лв.
3. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Апелативен съд гр. София с 45 000 лв.
и
4. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военен съд гр. София с 46 000 лв.
5. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военен съд гр. Сливен с 14 000 лв.
6. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военен съд гр. Пловдив с 25 000 лв.
77. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 357 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
78. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 14 969 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
79. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Девня за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 179 лв. за доставка и монтаж на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
80. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за ремонт и оборудване на тоалетни

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Дряново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 500 лв. за подмяна на канализационни части и поправка на тоалетно казанче.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
81. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Карнобат за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 427 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
82. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Козлодуй за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 14 230 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
83. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за зала

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кърджали за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 300 лв. за доставка и монтаж на климатик за зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
84. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Ловеч за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 14 201 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
85. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Шумен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 11 869 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
„НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ”
86. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив с вх. № 11-06-1101/10.09.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 44 925 лв., поради наличие на средства.
Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно, при възникване на реален недостиг в края на финансовата година.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
87. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2015 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 54 000 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 54 000 лв.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2015 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2015 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 5 000 лв.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 000 лв.
88. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 19 333 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 109 374 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 128 433 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 10 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” с 264 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
92. ОТНОСНО: Решение на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ по протокол №31/03.08.2015 г. във връзка с получен сигнал от адв.Тодор Ташев, гр. Хасково относно определянето и събирането на държавните такси от Районен съд гр. Димитровград, препратен от Министерство на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира проверка по изложените в сигнала факти и обстоятелства.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

93. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Айтос за увеличаване на щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Айтос с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник”.
МОТИВИ: Съотношение бр. служители/бр. магистрати – около средното за районните съдилища в страната. Натовареността на РС-Айтос е около средната за районните съдилища в страната. Наблюдава се тенденция на намаляване броя на делата за разглеждане и натовареността по щат за 2012 г. – 37,65; 2013-36,46 и 2014-32,69 бр.дела. Въпреки финансовата възможност няма такава висока натовареност, която да обосновава искането.
94. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Горна Оряховица за даване на съгласие за трансформиране на длъжност „административен секретар“ в длъжност „съдебен администратор“, съгласно чл. 357, ал. 2 от ЗСВ и преназначаване на съдебен служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност „административен секретар” в длъжност „съдебен администратор” в Районен съд гр. Горна Оряховица, съгласно чл. 357, ал. 2 от ЗСВ и преназначаване на съдебен служител.
МОТИВИ: Липса на финансови средства по бюджета на РС-Горна Оряховица за обезпечаване на исканата трансформация.
95. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Елена за даване на съгласие за сключване на граждански договори с външни изпълнители за ремонт на ел. инсталация, подмяна на контакти и осветителни тела, рязане и прибиране на дърва за огрев

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Районен съд гр. Елена да сключи граждански договори с външни изпълнители за извършване на ремонтни дейности на ел. инсталация, подмяна на контакти и осветителни тела, рязане и прибиране на дърва за огрев.
МОТИВИ: РС-Елена не разполага с работник по поддръжка за извършване на ремонтни и др. дейности, поради което е необходимо сключването на граждански договори с външни изпълнител. Налице е финансова обезпеченост.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

96. ОТНОСНО: Одобрение на проекта на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СЪГЛАСУВА проекта на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

97. ОТНОСНО: Командироване на Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за периода 27-28 септември 2015 г., за участие в срещата на Групата на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 28 септември 2015 г. в гр.Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

97.1. ВЪЗЛАГА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ВСС ДА КОМАНДИРОВА Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за периода 27-28 септември 2015 г., за участие в срещата на Групата на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 28 септември 2015 г. в гр.Брюксел, Белгия.
97.2. Пътните разходи, както и разходите за нощувка са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
97.3. Разходите за дневни пари за два дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
98. ОТНОСНО: Командироване на Страхил Недков – младши експерт в дирекция „Международна дейност” в АВСС за участие в стажантската програма на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 03.10.2015 г. – 28.11.2015 г. в гр. Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

98.1. ВЪЗЛАГА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ВСС ДА КОМАНДИРОВА Страхил Недков – младши експерт в дирекция „Международна дейност” в АВСС за участие в стажантската програма на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 03.10.2015 г. – 28.11.2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
98.2. Пътните разходи, както и разходите за настаняване са за сметка на Европейската мрежа на съдебните съвети.
98.3. Разходите за медицинска застраховка, както и разходите за дневни пари се поемат от ВСС и се определят в размер на 30% от полагащите се дневни пари съгласно чл.18, ал.3, т.2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
99. /ОТЛОЖЕНА/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

100. ПРОВЕЖДА извънредно периодично атестиране на Иво Вътев Вътев – съдия в Районен съд гр. Провадия.
100.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иво Вътев Вътев – съдия в Районен съд гр. Провадия.
101. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивелина Ленкова Мавродиева - съдия в Районен съд гр. Бургас с ранг „съдия в ОС”.
101.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивелина Ленкова Мавродиева - съдия в Районен съд гр. Бургас с ранг „съдия в ОС”.
102. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христо Атанасов Анчев - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
102.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Атанасов Анчев - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
103. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, обявен с решение на ВСС по протокол № 28/27.05.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

103.1. Определя проф.д.ю.н.Маргарита Иванова Чинова за редовен член на конкурсната комисия за районните съдилища на мястото на проф.д-р Момяна Мартинова Гунева.
103.2. Определя чрез жребий проф.д-р Евгения Николова Коцева – НБУ, за редовен член на конкурсната комисия за районните съдилища на мястото на проф.д.ю.н.Маргарита Иванова Чинова.
104. ОТНОСНО: Проект на решение по писмо от председателя на Софийски окръжен съд относно използването на Системата за управление на съдебните дела /СУСД/ в СОС и прилежащите му районни съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Потвърждава решението си по Протокол № 31/04.06.2015 г., т.10 допълнителна.

/Закриване на заседанието – 15.45 ч./ 

Публикуван на:
25.09.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд