Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет прие предложения за промяна на ЗСВ в атестирането

Висшият съдебен съвет гласува предложения за изменения и допълнения на Закона за съдебната власт свързани с подобряването и промяната на начина на атестиране. Те са обосновани с приетия от ВСС анализ на Комисията по предложенията и атестирането на проблемите, очертани при прилагането на съществуващата правна уредба в областта на атестирането, целта на който е и да улесни законодателя при изработване на текстовете за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Изходна позиция при формулиране на предложенията са препоръките на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), залегнали в Становище № 17 от 24.10.2014 г. където по-специално е посочено, че в случаите, където се прилага система на формална индивидуална оценка, (каквато съществува и в България), „ основните елементи – като критерии, процедура трябва да бъдат посочени ясно и изчерпателно в първичното законодателство, а подробностите да бъдат изложени в подзаконови нормативни актове.”
Част от предложенията предвиждат регламентиране възможността атестацията за статут на несменяемост да се зачита за периодично атестиране; въвеждане на атестиране на младшите съдии и младшите прокурори преди назначаването им като съдии и прокурори; редуциране честотата на периодичното атестиране, отчитайки обобщената в анализа статистическа информация. Тя показва, че за периода до 01.09.2015 г. по предложение на Комисията по предложенията и атестирането са проведени 2879 процедури по атестиране на магистрати, от които извършените от комисията атестации за придобиване статут на несменяемост са 252, а откритите процедури за атестиране на административни ръководители 281.
Тези предложения са съобразени и с изразените в параграфи 36 и 40 препоръки на КСЕС, че „оценителите трябва да разполагат с достатъчно време и ресурси за цялостна оценка на индивидуалните умения и производителност на всеки съдия”, както и че „ редовните оценки....не трябва да се извършват твърде често, за да се избегне впечатлението за постоянен контрол, което би могло по своята същност да застраши независимостта на съдебната власт”.
Предложенията за изменения и допълнения в Закона за съдебната власт са изготвени в резултат на дейността на създадената през 2014 г. работна група към КПА за „Подобряване и промяна на начина на атестиране”, в която взеха участие магистрати от апелативните райони в страната.
При подготовката им са взети предвид и добрите европейски практики, включително по време на дискусионните форуми, проведени през 2014 г. и 2015 г. с участие на чуждестранни експерти - представители на съдебната власт. Обсъдени са с магистрати от апелативните райони на състоялите се срещи в страната и с Гражданския съвет към ВСС.
Предстои предложенията да бъдат коментирани на съвместни форуми с Министерство на правосъдието и магистратите през м.ноември.
По решение на ВСС те ще бъдат изпратени на председателя на Народното събрание, на председателя на Правната комисия към Народното събрание, както и на председателите на парламентарните групи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд