Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 49

ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 1 октомври 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас
Кандидат:
- Калина Стефанова Чапкънова - Кючукова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велинград
Кандидати:
- Елена Илкова Малинова – прокурор в Районна прокуратура гр. Велинград;
- Асен Димитров Палавеев – прокурор в Районна прокуратура гр. Велинград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

3. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна, с която е обърнато внимание на Даниела Михайлова Вълчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
4. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Самоков, с която е обърнато внимание на Христо Огнянов Белстойнев – прокурор в Районна прокуратура гр. Самоков, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
5. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Видин, с която е обърнато внимание на Валентин Антиев Найденов – следовател в отдел „Следствен” в Окръжна прокуратура гр. Видин, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

СЪДИЛИЩА

6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Окръжен съд гр. Плевен.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Гоце Делчев.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. София за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Своге.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за периодично атестиране на Петя Николаева Колева - Рушанова – заместник на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Зорница Венциславова Хайдукова – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Даниела Радкова Стоичкова – съдия в Софийски районен съд /командирована в Софийски градски съд/, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” и изготвена нова оценка, в изпълнение на решение на ВСС, по протокол 45/13.08.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за периодично атестиране на Зорница Юриева Кръстева – Дойчинова – съдия в Районен съд гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за повишаване на Красимир Атанасов Машев – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на Ивета Миткова Антонова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на Нели Бойкова Алексиева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на Татяна Костадинова Костадинова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на Пенка Иванова Велинова – съдия в Софийски районен съд /командирована в Софийски градски съд/, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на Даниела Генчева Шанова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за повишаване на Жанета Димитрова Георгиева – съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

22. Проект на решение по възражението на Зоя Милтиядова Милтиядова – Инджова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, срещу решение на Комисията по предложенията и атестирането, по протокол № 37/14.07.2015 г., т. П-33.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кърджали за периодично атестиране на Бонка Венкова Василева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кърджали, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Силистра за периодично атестиране на Ивелин Василев Чафаланов – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Силистра, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Антон Михов Радойнов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София , на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Георги Иванов Герасимов – прокурор в Софийска градска прокуратура /към момента на предложението – прокурор в Софийска районна прокуратура/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Антоанета Георгиева Софрониева – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Венцислава Александрова Хаджиева – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Емилия Николаева Варадинова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Илияна Иванова Кирилова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Мадлена Любомирова Атанасова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Невена Яворова Зартова – заместник на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Николай Димитров Димитров – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Пламен Георгиев Рашков – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Петя Василева Василева – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
36. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Лом за периодично атестиране на Валери Константинов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Айтос за периодично атестиране на Илиян Ангелов Пантелеев – прокурор в Районна прокуратура гр. Айтос, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
38. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Асеновград за периодично атестиране на Димитър Ангелов Молев – прокурор в Районна прокуратура гр. Асеновград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
39. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране на Диана Ангелова Неева – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
40. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Анелия Желева Яръмова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
41. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Даниел Стефанов Йорданов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
42. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Тодор Георгиев Киферов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
43. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Ангелина Тодорова Пенева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
44. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Кръстина Михайлова Димитрова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
45. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране на Александър Милчев Борисов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
46. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране на Маруся Тошкова Русинова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
47. Проект на решение по предложението на Емил Борисов Дончев – прокурор в Районна прокуратура гр. Петрич, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

48. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
49. Проект на решение за корекции по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
51. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист от 19.05.2014 г., издаден от Софийски градски съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
53. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
54. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на договорено възнаграждение за правна защита и съдействие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
55. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
56. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за монтаж, профилактика на 3 бр. климатици и преграждане на помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
57. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за покриване на текуща издръжка до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за ремонт на новопридобити помещения за архив, доставка на обзавеждане и доставка и монтаж на климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на РС ПБЗН – Тутракан.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .
64. Проект на решение за корекции на бюджетите на органите на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения”, във връзка с решение на ВСС по Протокол № 47/17.09.2015 г., за актуализиране на Таблица № 1 на ВСС и Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с изискванията на чл. 218 и чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, считано от 01.11.2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
65. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
67. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Враца.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
68. Проект на решение по писмо от и.ф. председател на Районен съд гр. Мадан с искане за извършване на извънреден вътрешен одит в Районен съд гр. Мадан.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

69. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Велико Търново за трансформиране на длъжност „съдебен статистик” в длъжност „съдебен деловодител, той и статистик”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

70. Проект на решение за командироване на представители на ВСС за участие в Международна конференция „Съдилища и комуникация” и Среща на Борда на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети за периода 14-17 октомври 2015 г. в гр. Будапеща, Унгария
Внася: Комисия ”Международна дейност”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
28 септември 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд