КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 49
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 1 ОКТОМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Каролина Неделчева, Румен Георгиев
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 09.45 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
71. Проект на решение за откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
72. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Апелативен съд гр. Велико Търново с оглед наложеното на Румян Жеков Христов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на съда, с решение на ВСС по протокол № 48/24.09.2015 г. дисциплинарно наказание „освобождаване от длъжност като заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Апелативен съд гр. Велико Търново.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
73. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за определяне на Андрей Митков Андреев – заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура, за изпълняващ функциите на административен ръководител на Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
74. Проект на решение за плащане по договор № 45-06-045/31.08.2015 г. между ВСС и „Аксиор” ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
75. Проект на решение за плащане по договор № 45-06-027/15.06.2015 г. между ВСС и „Абати” АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
76. Проект на решение за плащане по договор № 45-06-022/16.04.2015 г. между ВСС и Обединение „Попов и партньори - Мапекс” за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес /без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица/ и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
77. Проект на решение по писмо от директора на Националния институт на правосъдието във връзка с подготовката за провеждането на задължителния курс на първоначално обучение по смисъла на чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори.
Внася: Комисия „Правни въпроси”
78. Проект на решение за приемане на Методика за контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
79. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Велики Преслав за налагане на дисциплинарно наказание на Стоян Ангелов Момов - съдия в Районен съд гр. Велики Преслав.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
80. Предложение от дисциплинарния състав по д.д. № 29/2015 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 18/2015 г. и д.д. № 29/2015 г.
Внася: Дисциплинарен състав
81. Проект на решение по предложение от член на ВСС относно Доклад на Световната банка „Описание на етапите в съдебното производство в България”.
Внася: Каролина Неделчева – член на Висшия съдебен съвет
82. Проект на решение по покана за партньорство от Министерство на правосъдието по проект във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление”.
Внася: Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас
Кандидати:
- Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 20/15.05.2014 г., комплексна оценка „Много добра”/;

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 19 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се” на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА” Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велинград
Кандидати:
- Елена Илкова Малинова – прокурор в Районна прокуратура гр. Велинград, с ранг „прокурор в АП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 45/15.10.2014 г., комплексна оценка „Много добра”/;
- Асен Димитров Палавеев – прокурор в Районна прокуратура гр. Велинград, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 33/17.07.2014 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 13 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се” за Елена Илкова Малинова и 6 гласа “за”, 8 “против” и 6 “въздържали се” за Асен Димитров Палавеев, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елена Илкова Малинова – прокурор в Районна прокуратура гр. Велинград, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Велинград, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

3. ОТНОСНО: Заповед на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр.Варна, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Даниела Михайлова Вълчева – прокурор в Районна прокуратура – Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-422/13.08.2015 г. на Цветанка Гетова - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Варна, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Даниела Михайлова Вълчева – прокурор в Районна прокуратура – Варна.
3.2. Прилага Заповед РД-422/13.08.2015 г. на Цветанка Гетова - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Варна, към кадровото досие на магистрата.
3.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
4. ОТНОСНО: Заповед на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Самоков, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Христо Огнянов Белстойнев – прокурор в Районна прокуратура- гр.Самоков

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 47/02.06.2015 г. на Ваня Панева - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Самоков, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Христо Огнянов Белстойнев – прокурор в Районна прокуратура- гр.Самоков.
4.2. Прилага Заповед 47/02.06.2015 г. на Ваня Панева - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Самоков, към кадровото досие на магистрата.
4.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
5. ОТНОСНО: Заповед на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Видин, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Валентин Антиев Найденов – следовател в Окръжна прокуратура - гр.Видин

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 256/06.08.2015 г. на Маруся Илиева - административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Видин, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Валентин Антиев Найденов – следовател в Окръжна прокуратура - гр.Видин.
5.2. Прилага Заповед № 256/06.08.2015 г. на Маруся Илиева - административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Видин, към кадровото досие на магистрата.
5.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.

СЪДИЛИЩА

6. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Александър Людмилов Григоров – административен ръководител - председател на Окръжен съд, гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Окръжен съд, гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 06.10.2015 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Мария Василева Карагьозова – административен ръководител - председател на Районен съд, гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС” за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд, гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2015 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
8. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Надя Стефанова Бакалова – административен ръководител - председател на Районен съд, гр. Своге, с ранг „съдия в АС” за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд, гр. Своге, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 22.10.2015 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Николаева Колева - Рушанова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Николаева Колева - Рушанова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Зорница Венциславова Хайдукова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Зорница Венциславова Хайдукова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
12. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Даниела Радкова Стоичкова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206, във вр. с чл. 205, ал.3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” 92 – (деветдесет и две) точки на Даниела Радкова Стоичкова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Зорница Юриева Кръстева - Дойчинова – съдия в Районен съд гр. Перник.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Зорница Юриева Кръстева - Дойчинова – съдия в Районен съд гр. Перник.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимир Атанасов Машев – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивета Миткова Антонова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нели Бойкова Алексиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Борис Константинов Динев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Татяна Костадинова Костадинова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пенка Иванова Велинова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Даниела Генчева Шанова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Жанета Димитрова Георгиева – съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

22. ОСТАВЯ без уважение възражението на Зоя Милтиядова Милтиядова-Инджова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в ОП”, срещу решението на Комисията по предложенията и атестирането, с което е върнато предложението на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас, за повишаването й в по-горен ранг „прокурор в АП”.
22.1. ВРЪЩА преписката на Комисията по предложенията и атестирането за откриване на процедура за периодично атестиране.
23. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Бонка Венкова Василева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кърджали, с ранг „прокурор в ОП”.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Бонка Венкова Василева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кърджали, с ранг „прокурор в ОП”.
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивелин Василев Чафаланов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор в АП”.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивелин Василев Чафаланов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор в АП”.
25. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на майор Антон Михов Радойнов - прокурор във Военноокръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП”.
25.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на майор Антон Михов Радойнов - прокурор във Военноокръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП”.
26. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Георги Иванов Герасимов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Иванов Герасимов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
27. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Антоанета Георгиева Софрониева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антоанета Георгиева Софрониева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
28. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Венцислава Александрова Хаджиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Венцислава Александрова Хаджиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Емилия Николаева Варадинова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емилия Николаева Варадинова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
30. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Илияна Иванова Кирилова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Илияна Иванова Кирилова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
31. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мадлена Любомирова Атанасова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мадлена Любомирова Атанасова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
32. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Невена Яворова Зартова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
32.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Невена Яворова Зартова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николай Димитров Димитров - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
33.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Димитров Димитров - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
34. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Пламен Георгиев Рашков – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Георгиев Рашков – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
35. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Василева Василева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
35.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Василева Василева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
36. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Валери Константинов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом, с ранг „прокурор в ОП”.
36.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валери Константинов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом, с ранг „прокурор в ОП”.
37. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Илиян Ангелов Пантелеев – прокурор в Районна прокуратура гр. Айтос, с ранг „прокурор в АП”.
37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Илиян Ангелов Пантелеев – прокурор в Районна прокуратура гр. Айтос, с ранг „прокурор в АП”.
38. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Ангелов Молев – прокурор в Районна прокуратура гр. Асеновград, с ранг „прокурор в АП”.
38.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Ангелов Молев – прокурор в Районна прокуратура гр. Асеновград, с ранг „прокурор в АП”.
39. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Диана Ангелова Неева – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”.
39.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диана Ангелова Неева – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”.
40. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Анелия Желева Яръмова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас.
40.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анелия Желева Яръмова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас.
41. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Даниел Стефанов Йорданов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в АП”.
41.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниел Стефанов Йорданов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в АП”.
42. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Тодор Георгиев Киферов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
42.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тодор Георгиев Киферов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
43. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ангелина Тодорова Пенева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
43.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ангелина Тодорова Пенева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
44. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кръстина Михайлова Димитрова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
44.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кръстина Михайлова Димитрова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
45. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Александър Милчев Борисов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе.
45.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Александър Милчев Борисов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе.
46. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Маруся Тошкова Русинова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе.
46.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Маруся Тошкова Русинова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе.
47.ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Емил Борисов Дончев - прокурор в Районна прокуратура, гр. Петрич, с ранг „прокурор в ОП, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

48. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

48.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г.
48.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
49. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 240 000 лв., в т.ч. по §§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 240 000 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 11 693 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Разград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 11 537 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист от 19.05.2014 г., издаден от Софийски градски съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Софийски окръжен съд по § 10-00 „Издръжка” в размер на 9 867 лв. за изплащане на задължение по изпълнителен лист от 19.05.2014 г., издаден от Софийски градски съд, Граждански отделение - 54 състав.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Ямбол по § 10-00 „Издръжка” с 6 720 лв. за покриване на разходи за авансово плащане на природен газ за месеците ноември и декември 2015 г. и месец януари 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на договорено възнаграждение за правна защита и съдействие

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 100 лв. за изплащане на договорено възнаграждение за правна защита и съдействие.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 227 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за монтаж, профилактика на 3 бр. климатици и преграждане на помещение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 580 лв. за монтаж, профилактика на 3 бр. климатици (780 лв.) и преграждане на помещение (3 800 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 17 280 лв. за вътрешен ремонт на помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Бяла Слатина за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 304 лв. за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5330.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за покриване на текуща издръжка до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Лом за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 13 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Луковит за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 500 лв. за авариен ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за ремонт на новопридобити помещения за архив, доставка и монтаж на балатум в същите, преграждане на помещение за оформяне на две канцеларии, доставка на два метални шкафа и доставка и монтаж на три климатика

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Перник за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 11 836 лв. за ремонт на новопридобити помещения за архив (7 836 лв.), преграждане на помещение за оформяне на две канцеларии (538 лв.), доставка на два метални шкафа (720 лв.) и доставка и монтаж на три климатика (2 742 лв.).
Сумата за ремонта е изчислена на база избраната оферта без позициите: шпакловка, фина шпакловка, топлоизолация по тавани, OSB плоскости и линолеум и е прибавена сума от 1 467 лв. за настилка от гранитогрес.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 10 739 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на РС ПБЗН – Тутракан

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Тутракан за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 964 лв. (включващи 10% непредвидени разходи към офертата с най-ниска стойност) за изпълнение на предписания на РС ПБЗН – Тутракан.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
64. ОТНОСНО: Корекции на бюджетите на органите на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения”, във връзка с решение на ВСС по Протокол № 47/17.09.2015 г., за актуализиране на Таблица № 1 на ВСС и Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с изискванията на чл. 218 и чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, считано от 01.11.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

64.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения”, съгласно Приложение № 1, както следва:
64.1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 3 065 260 лв.
64.1.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 3 065 260 лв.
64.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 378 630 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения”.
65. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

65.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г., както следва:
65.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 1 142 лв.
65.1.2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 1 142 лв.
65.2. При необходимост от корекция по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”, същата ще бъде извършена служебно в края на годината.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
67. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Враца

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

67.1. ПРИЕМА резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Окръжен съд гр. Враца.
67.2. ОДОБРЯВА плана за действие, утвърден от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Враца за изпълнение на препоръките и изпълнението на препоръките по т. 3, т. 4.2 и т. 5, от плана за действие, съгласно представената писмена информация.
68. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Районен съд гр. Мадан с вх. № 11-07-1935/17.09.2015 г., с молба за извършване на извънреден вътрешен одит в Районен съд гр. Мадан

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира проверка по изложените в писмото факти и обстоятелства.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

69. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Велико Търново за трансформиране на длъжност „съдебен статистик” в длъжност „съдебен деловодител, той и статистик”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност „съдебен статистик” в длъжност „съдебен деловодител, той и статистик” в Районен съд гр. Велико Търново.
МОТИВИ: Необходимост от исканата трансформация, тъй като съдебният деловодител ще поеме обработката на делата, ще прави справки на граждани и адвокати, и ще съвместява дейността на съдебния статистик, като изготвя всички видове справки и статистически отчети.
МЕЖДУРАНОДНА ДЕЙНОСТ
70. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представители на ВСС за участие в Международна конференция „Съдилища и комуникация“ и Среща на Борда на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, за периода 14 – 17 октомври 2015 г. в гр. Будапеща, Унгария

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

70.1. КОМАНДИРОВА за участие в Международна конференция „Съдилища и комуникация“ за периода 14 – 17 октомври 2015 г. в гр. Будапеща, Унгария, Албена Марчева Ботева – заместник-председател на СРС, и Пламен Стоянов Георгиев – съдия в РС-Хасково.
70.2. Разходите за пътни, дневни за 4 дни и медицинска застраховка за посочения период са за сметка на Висшия съдебен съвет и се определят съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Пътуването ще се извърши със самолет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

71. ОТНОСНО: Откриване на процедура за Избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

71.1. ОТКРИВА на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Благоевград – изтичащ мандат на 02.11.2015 г.
1.2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил – изтичащ мандат на 05.11.2015 г.
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Благоевград – изтичащ мандат на 22.11.2015 г.
1.4. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Димитровград – изтичащ мандат на 30.11.2015 г.
1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград – изтичащ мандат на 02.12.2015 г.
1.6. Административен ръководител – председател на Районен съд – Брезник – изтичащ мандат на 29.12.2015 г.
71.2. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 2-4 от ЗСВ), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат : подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или осигурителна книжка; концепция за работата им като административен ръководител /която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане/; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от ВСС, документи удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
71.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
72. СЪКРАЩАВА на основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Апелативен съд, гр.Велико Търново.
72.1. РАЗКРИВА на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Апелативен съд, гр. Велико Търново.
73. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Андрей Митков Андреев - заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, за изпълняващ функциите на административен ръководител на Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
74. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-045/31.08.2015 г. между ВСС и „Аксиор” ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – 72 154,80 лв. с ДДС по договор № 45-06-045/31.08.2015 г. между Висшия съдебен съвет и „Аксиор ” ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договора № 13-33-2/27.12.2013 г.
Сумата по ф-ра №0000302939/24.09.2015 г. за „Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” в размер на 72 154,80 лв. да се плати със средства от бюджета на съдебната власт до верифицирането им от Управляващия орган на ОПАК.
75. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-027/15.06.2015 г. между ВСС и “Абати”АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договора № 13-33-2/27.12.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – 192 000,00 лв. с ДДС по договор № 45-06-027/15.06.2015 г. между Висшия съдебен съвет и „Абати” АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договора № 13-33-2/27.12.2013 г.
Сумата по ф-ра № 0000000370/28.09.2015 г. за „Разработка на софтуер за електронни услуги„ в размер на 192 000,00 лв. да се плати със средства от бюджета на съдебната власт до окончателното верифициране от Управляващия орган на ОП ”Административен капацитет”.
76. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-022/16.04.2015 г. между ВСС и Обединение “Попов и партньори – Мапекс” за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договора № 13-33-2/27.12.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – 99 900,00 лв. с ДДС по договор № 45-06-022/16.04.2015 г. между Висшия съдебен съвет и Обединение ”Попов и партньори – Мапекс” за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договора № 13-33-2/27.12.2013 г.
Сумата по фактури №0000000001/25.09.2015 г., №0000000002/25.09.2015 г. и №0000000003/25.09.2015 г. на обща стойност 99 900,00 лв. да се плати със средства от бюджета на съдебната власт до окончателното верифициране от Управляващия орган на ОП ”Административен капацитет”.
77. ОТНОСНО: Писмо от директора на Националния институт на правосъдието във връзка с подготовката за провеждането на задължителния курс на първоначално обучение по смисъла на чл. 249, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договорите за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в Националния институт на правосъдието при условията на договора по решение по Протокол № 45 от заседанието на ВСС на 25.10.2012 г., т. 6.
78. ОТНОСНО: Приемане на Методика за контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

78.1. ПРИЕМА Методика за контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, разработена в рамките на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистиците, в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“, договор с рег. № С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ със съдействието на Европейския социален фонд.
78.2. ВЪВЕЖДА Методиката, отчитаща дейността на съдилищата и съдиите в Република България, считано от 01.01.2016 г.
78.3. Годишните статистически отчети за дейността на съдилищата за 2015 г. следва да бъдат изготвени и представени във ВСС, съгласно Методиката.
78.4. Методиката, отчитаща дейността на съдилищата и съдиите в Република България, да се публикува на Интернет-сайта на ВСС.
79. ОТНОСНО: Предложение от Мирослав Марков – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Велики Преслав, за налагане на дисциплинарно наказание на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд гр. Велики Преслав

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

79.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд гр. Велики Преслав.
79.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Румен Боев, Васил Петров, Светла Петкова.
80. ОТНОСНО: Предложение от дисциплинарния състав по д.д. № 29/2015 г., по описа на ВСС, за обединяване на производствата по д.д. № 18/2015 г. и д.д. № 29/2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА производствата по дисциплинарно дело № 18/2015 г. и дисциплинарно дело № 29/2015 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу съдия Елка Христова Пенчева, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 – т. 5 от ЗСВ, в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 18/2015 г.
81. ОТНОСНО: Предложение от член на ВСС относно Доклад на Световната банка „Карта на съдебните производства в България”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

81.1. Докладът на Световната банка „Карта на съдебните производства в България” да бъде изпратен на председателя на Върховния касационен съд и на главния инспектор на Инспектората към ВСС за изразяване на становище.
81.2. Да се изиска от министъра на правосъдието Становището, изготвено от Министерство на правосъдието и предоставено на Световната банка, във връзка с представения доклад.
82. Покана за партньорство от Министерство на правосъдието по проект във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ПОКАНАТА И ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО на Министерство на правосъдието по проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие” във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление”.

/Закриване на заседанието – 12.35 ч./ 

Публикуван на:
01.10.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд