Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Етиката и дисциплинарната дейност – теми на втората среща на ВСС с мисията на Европейската комисия

Преглед на дейността на Висшия съдебен съвет в областта на етиката, дисциплинарната практика и конфликта на интереси бе направен днес на среща на представителите на Експертната мисията на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка с членовете на Комисията за професионална етика и превенция на корупцията и Комисията по дисциплинарните производства.

         Европейските комисари поискаха информация за наличието на правила за осъществяване на дисциплинарната дейност и примери за  последователност на Съвета при налагане на дисциплинарни наказания. Те обърнаха внимание на необходимостта от промени на Закона за съдебната власт по отношение на дисциплинарните производства и се запознаха с направените от Висшия съдебен съвет предложения за изменението му през 2013 г. и сега. Особен интерес предизвикаха коментарите за последиците от набелязаните промени на Конституцията на Република България в дисциплинарната дейност на Съвета и в приложението на Кодекса на българските магистрати. Гостите проучиха взаимодействието между Висшия съдебен съвет и Инспектората на ВСС.

         Председателите на двете комисии Ясен Тодоров и Галя Георгиева представиха статистика на извършените проверки за нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и водените дисциплинарни производства.

         Данните сочат, че Етичната комисия е разгледала през 2012 г. - 1212 жалби, през 2013 г. - 1663 броя, през 2014 г. - 1506 броя, а за деветте месеца на тази година са подадени 1996 жалби. Много от тях са срещу резултати от конкурси за първоначално назначаване на магистрати или вътрешни такива.

         Г-жа Георгиева направи сравнение между образуваните в този мандат на Висшия съдебен съвет общо 106 дисциплинарни производства,  при 63 от предходния. В резултат са дисциплинарните производства са  отстранени от длъжност 8 магистрати. Четирима от тях са извършили нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, двама са освободени за неспазване на сроковете за решаване и забавяне на дела, един магистрат за нарушения по Кодекса и за просрочени дела, а осмият за неспазване на служебните задължения. 
         Представителите на Висшия съдебен съвет запознаха гостите с действащите от 11.12.2014 г. Правила за дисциплинарната дейност на Съвета. Обърнато бе внимание, че те подлежат на постоянен преглед и предстои допълването им предвид възникнали в съдилищата и прокуратурите казуси. При тази актуализация ще бъдат съобразени с приетите от Европейската мрежа за съдебните съвети стандарти, обърна внимание г-жа Светла Петкова – заместник-председател на дисциплинарната комисия. Тя акцентира на необходимостта, при предстоящото изменение на Закона за съдебната власт да се даде право на Висшия съдебен съвет да приема подзаконови актове.

         Председателят на Комисията Галя Георгиева съобщи, че предстои среща с Върховния административен съд, за да  се уеднакви практиката по дисциплинарните дела.

         Незабравка Стоева - председателят на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората на ВСС коментира доброто партньорство между тях. Тя  посочи, че няма акт на Инспектората, който да не е бил разгледан от Комисията и да не е довел до набелязване на конкретни мерки в органите на съдебна власт. Г-жа Стоева отбеляза неяснотата как ще продължи това сътрудничество, предвид предстоящото разделяне на ВСС на съдийска и прокурорска колегии и с техния пленум. Г-жа Георгиева допълни, че по предложение на Инспектората Висшият съдебен съвет е образувал 12 дисциплинарни дела.

         Г-н Тодоров наблегна на необходимостта от специализация на инспекторите, които ще да избере Народното събрание, във всички области на правото.

          

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд