Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи се срещнаха с представители на експертната мисия на Европейската комисия в България

Членовете на Висшия съдебен съвет от Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи участваха в третата работна среща с представители на експертната мисия на Европейската комисия в България по Механизма за сътрудничество и оценка.

По време на разговорите бяха обсъдени и анализирани предприетите действия от ВСС в отговор на препоръките от  Доклада на Европейската комисията от 28.01.2015г., по отношение стандартите на натовареност, промените в съдебната карта на България съобразно заложените цели, график и протичане на процеса; процедурите по назначения, атестации и повишения на магистратите и приноса на комисиите по етика и превенция на корупцията в органите на съдебната власт.

            Председателят на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи Милка Итова посочи, че в изпълнение на средносрочните мерки за регулиране на натовареността, ежеседмично съгласувано с Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт се извършва оптимизиране на магистратските длъжности от ВСС, като до момента в цялата съдебна система са съкратени 370 щата в по-ниско натоварени съдилища и прокуратури и са разкрити 381 в по-високо натоварените такива. В резултат е постигнат сериозен спад в натовареността на най-високо натоварените - Софийски районен съд и Районен съд Варна по отношение броя на разглежданите дела. Напредък бе отчетен в решаване на проблема с командироването на магистрати в други органи на съдебната власт, с акцент, че трайното решение на проблема е възможно единствено чрез законодателни промени в ЗСВ, касаещи правилата и времето за провеждане на конкурсни процедури за магистрати.

            Пред европейските представители бе отчетено, че настоящият състав на ВСС е провел 82 конкурсни процедури за 905 магистратски длъжности, като са назначени 541 съдии, прокурори и следователи, а общият брой на допуснатите до участие кандидати надхвърля 10 000 души. През същия период са обявени 337 процедури за избор на административни ръководители, проведени са 237 избора, от които 198 са приключили с назначаване на административен ръководител. В 153 от проведените процедури е участвал само един кандидат, което е обвързано с увеличаване задълженията и отговорностите на посочените длъжности, както и с факта, че в голяма част от органите на съдебната власт работят по 2-ма или 3 –ма магистрати.

            Приносът на местните етични комисии в процеса по атестиране бе представен в контекста на приетия от ВСС анализ на проблемите, очертани при прилагането на съществуващата правна уредба в областта на атестирането, направените предложения за промяна на съответните текстове от ЗСВ, както и практиката при наличие на конкретен проблем членове на ВСС да посещават съответния орган на съдебната власт.

            Председателят на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт Калин Калпакчиев представи основните резултати и изводи от Анализа на натовареността на съдилищата през 2014г., както и Доклада за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система, като посочи, че са обобщени около 10 000 анкетни карти въз основа, на които е създадена норма за натовареност на съдиите при отчитане фактическата и правна сложност на делата, при изследвани над 300 групи дела разпределени по материя, за които е определена времева стойност за разглеждането им.

            Съобщено бе, че до края на месец октомври ще бъдат изготвени Правила/методика за времевите стойности на всички видове дела разглеждани от съдилищата, съобразно тяхното инстанционно ниво, както и правила за изчисляване нормата на натовареност, при отчитане коефициента на сложност на делото, с което ще се гарантира равномерното натоварване на съдиите във всеки съд от съответното районно, окръжно или апелативно ниво. Посочено бе, че са приети седем критерия въз основа, на които ще протече реформата на съдебната карта, както и график и сроковете за изпълнение.

Заместник председателят на КАОСНОВ Елка Атанасова представи напредъка в прилагането на нормата за натовареност на прокурори и следователи при действието на приетите Правила  за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки  прокурор и следовател. Съобщено бе, че до 15.10.2015г. ще бъде представен доклад за значението на районните прокуратури и териториалната им структура. Посочено бе, че се работи по изготвяне на предложения за определяне критериите към прокуратурите при реформата на съдебната карта.

До края на месец ноември 2015г. определените екипи, с участие на членове на ВСС, ще представят предложения за конкретни промени в съдебната карта в петте апелативни района по отношение на районните съдилища.

В работната среща участваха членовете на ВСС Галина Карагьозова, Галя Георгиева, Даниела Костова, Елка Атанасова, Калин Калпакчиев, Магдалена Лазарова, Мария Кузманова, Милка Итова,  Светла Петкова, и Ясен Тодоров.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд