ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 8 октомври 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Асеновград
Кандидат:
- Калоян Минчев Димитров – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Асеновград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карлово
Кандидати:
- Христо Атанасов Анчев - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив;
- Димитрина Димитрова Шекерева - прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Хасково
Кандидат:
- Румен Валентинов Сираков – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура
гр. Хасково.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

4. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, с която е обърнато внимание на Юлиета Асенова Ушинска – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

5. Изслушване на Стоян Иванов Стоянов - съдия в Районен съд гр. Силистра, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

КОНКУРСИ

6. Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в окръжните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение за определяне на редовен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и премесване чрез събеседване в апелативните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 41/16.07.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение за определяне на резервен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и премесване чрез събеседване в окръжните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №20/22.04.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение за определяне на членове на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и премесване чрез събеседване в окръжните съдилища – търговска колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 20/22.04.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение за определяне на членове на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за премесване чрез събеседване в районните съдилища, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/21.05.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА

11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за поощряване на Мара Димитрова Христова - Христанова - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд гр. Варна и ръководител на Търговско отделение.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за освобождаване на Мара Димитрова Христова - Христанова от заеманата длъжност „съдия” и „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Апелативен съд гр. Варна и ръководител на Търговско отделение.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за:
- съкращаване на 1 (една) длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд и разкриване на 1 (една) длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Специализирания наказателен съд;
- назначаване на Мариета Неделчева Маринова - съдия в Специализирания наказателен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Специализирания наказателен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за придобиване статут на несменяемост на Антони Венцеславов Йорданов - съдия в Административен съд София-град, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за придобиване статут на несменяемост на Мариана Костадинова Тодорова - Досева - съдия в Районен съд гр. Плевен, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за периодично атестиране на Снежина Петкова Чолакова - Маринова – съдия в Административен съд гр. Шумен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за периодично атестиране на Мирослав Стефанов Христов – съдия в Районен съд гр. Силистра, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за повишаване на Георги Василев Ушев - административен ръководител на Специализиран наказателен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийски градски съд за повишаване на Иво Лъчезаров Дачев – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за повишаване на Слав Иванов Бакалов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на Екатерина Тодорова Стоева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на Розалина Георгиева Ботева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на Таня Атанасова Радуловска - Маринова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за повишаване на Йорданка Христова Вутова - съдия в Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в ОС“, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за назначаване на Евгения Христова Стоянова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Благоевград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив за назначаване на Христо Атанасов Анчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив (командирован в Окръжна прокуратура гр. Пловдив), на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор” на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за назначаване на Велина Петрова Петрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Русе.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора за назначаване на Минчо Митков Николов – прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на и.д. административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Женя Емилова Енева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Цветанка Димитрова Мачева - Борилова – прокурор в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Иван Димитров Петров – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Снежана Ангелова Станчева – прокурор в Софийска градска прокуратура (към момента на предложението прокурор в Софийска районна прокуратура), на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново за периодично атестиране на Валентина Атанасова Годжова – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Христо Минков Христов – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
35. Проект на решение по предложението на Петя Маринова Грънчарова – прокурор в Районна прокуратура гр. Луковит (към момента на предложението административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Луковит), за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
36. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Татяна Марчева Еневска – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Люба Румянова Лазарова - Маринова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
38. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Вилияна Иванова Порязова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
39. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Йорданка Миткова Чанкова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
40. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Стоян Атанасов Димитров - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг ”прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
41. Проект на решение по предложението на Людмила Георгиева Кехайова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
42. Проект на решение по предложението на Николина Георгиева Сачкова – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
43. Проект на решение по предложението на Станислава Йорданова Арабаджиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
44. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Добрич за повишаване на Наталия Недкова Станчева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
45. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Деян Славов Славов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
46. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Пламен Дончев Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
47. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Станислав Христов Стойков - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
48. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Враца за повишаване на Цветомила Цветанова Събинска – прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, на място в ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
49. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Димитровград за повишаване на Бойко Василев Живков - прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг „прокурор в ОП“, на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
50. Проект на решение по предложението на Мария Венциславова Милушева – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, за повишаване на място в ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
51. Проект на решение по предложението на административния на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Петър Николов Ганчев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, на място в ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за доработване и добавяне на нови функционалности в АСУД.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
53. Проект на решение по искането на директора на Националния институт на правосъдието за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши магистрати, съгласно чл. 258 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
54. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на принтери и дисплей за таблото за съдебни заседания.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
55. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
56. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
57. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и монитори.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, копирна машина и сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на помещения след застрахователно събитие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
64. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
65. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на оборудване и обзавеждане на нови работни места за новоназначени магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
66. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с отбелязване на юбилейни годишнини – 80 години от откриването на първото съдилище в града и 30 години от откриването на Районен съд гр. Генерал Тошево.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
67. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
68. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за закупуване компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
69. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника, периферни устройства и звукозаписно оборудване.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
70. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на допълнителни средства за авариен ремонт на отоплителен котел.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
71. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
72. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, компютри и мултифункционално устройство.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
73. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на електрически отоплителен котел и ремонт на отоплителна инсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
74. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
75. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
76. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
77. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на принтери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
78. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютри и монитори.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
79. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
80. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на софтуер за контрол на достъпа.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
81. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
82. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие”
83. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 5 копирни машини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
84. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 16 бр. климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
85. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” и § 53-00 „Придобиване на НДА”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
86. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
91. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на прилежащо оборудване /дълготрайни и краткотрайни материални активи/ към Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” гр. Варна.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

92. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Бургас за даване на съгласие за трансформиране на една заета щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител” в длъжност „младши специалист – административно-финансова дейност и статистика” и преназначаване на съдебен служител, на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

93. Проект на решение за командироване на представител на съдебната власт за участие в 56-та среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 16 октомври 2015 г., в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия ”Международна дейност”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
5 октомври 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд