Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Димитрина Шекерова за административен ръководител на Районна прокуратура – Карлово

Висшият съдебен съвет избра с 20 гласа „за”, нито един глас „против” и един „въздържал се” Димитрина Димитрова Шекерова за административен ръководител на Районна прокуратура –  Карлово.

Димитрина Шекерова има над 22 години юридически стаж. От 26.10.2009г. е назначена на длъжност прокурор в Районна прокуратура – Карлово.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът тя следните приоритетни направления: повишаване качеството на прокурорските актове; намаляване броя на върнатите от съда дела за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, и на оправдателните присъди; анализ на осъдителните решения по отношение на прокуратурата по ЗОДОВ; увеличаване броя на досъдебните производства приключили в двумесечен срок; контрол върху исканията за удължаване на сроковете за разследване; подобряване качеството и срочността на разследване; намаляване броя на спрените досъдебни производства; увеличаване броя на бързите и незабавни производства; повишаване компетентността и качеството на работа на полицейските служители; взаимодействието със специализираните контролни органи; активността на прокурорите за самосезиране при наличие на данни за извършено престъпление; активизиране работата с малолетни и непълнолетни чрез персонална разяснителна работа от страна на прокурорите работещи по този надзор; прилагане на ясен стандарт и правила за предпоставките за ангажиране дисциплинарната отговорност на прокурорите; повишаване квалификацията на прокурорите и съдебните служители; разработване информационният сайт на районната прокуратура; представяне на ежегоден отчет за изпълнението на целите в защитената  Концепция за стратегическо управление.

Членовете на ВСС Юлиана Колева, Камен Иванов и Елка Атанасова попитаха кандидата с кои от органите на държавната и общинската администрация е постигнат добър синхрон и кои не оказват сътрудничество; достатъчен ли е прокурорският щат за обезпечаване дейността на прокуратурата и ще се търси ли възможност за запълване на незаетите длъжности; в какъв формат ще се отчита годишното изпълнение на заложените в Концепцията цели и ще бъде ли информиран и ВСС.

Прокурор Шекерева бе подкрепена от члена на ВСС Елка Атанасова и главния прокурор Сотир Цацаров, които се позоваха на богатия й практически опит, умението да изведе постиженията, да открие проблемите и да търси ефективни начини за тяхното преодоляване. Отчетен бе прецизния анализ на постиженията в дейността на прокуратурата и подробно разписаните цели. Елка Атанасова акцентира върху заложената цел за увеличаване съотношението между действията, касаещи правата на гражданите за сметка на тези, които се извършват в условията на неотложност и последващо одобрение.

Главният прокурор даде за пример бързите и адекватни действия на прокурор Шекерева след взривовете във Вазовските машиностроителни заводи в с. Иганово.     

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд