Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Румен Сираков за административен ръководител на Районна прокуратура – Хасково

Висшият съдебен съвет избра с 18 гласа „за”, нито един „против” и един „въздържал се” Румен Валентинов Сираков за административен ръководител на Районна прокуратура –  Хасково.

Румен Сираков има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор. Бил е прокурор в Районна прокуратура – Свиленград в периода 2001г.-2004г,  от 2004г. до 2012г. е прокурор в Районна прокуратура Хасково, като от м. февруари същата година и към настоящия момент е заместник-административен ръководител.

В Концепцията си за управление прокурор Сираков се мотивира с професионалния си и практическия си опит за компетентно и отговорно управление, основано на приемственост на добрите практики надграждане на постигнатите резултати, повишаване ефективността в работата и доверието на обществото в прокуратурата.

Набелязаните цели и мерките за тяхното постигане са изведени от състоянието и нуждите на РП – Хасково и обхващат следните приоритетни направления: прозрачна и активна прокуратура посредством взаимодействие с органите на МВР; осъществяване на съвместни мероприятия за противодействие на престъпността с акцент върху престъпленията срещу интелектуалната собственост; подобряване работата срещу досъдебните производства, водени срещу лица с три и повече неприключили наказателни производства, такива с продължителност на разследването повече от две години от образуването за тежки престъпление и над една за останалите; ефективно упражняване на функциите по ръководство и надзор върху разследването на досъдебните производства за корупционни престъпления; запазване и увеличаване броя на бързите и незабавните производства; намаляване на досъдебните производства по които разследването продължава над шест месеца, подобряване срочността и качеството на разследване; изготвяне на следствено календарни планове с участието на наблюдаващия прокурор; прилагане принципа на екипност; подобряване взаимодействието с оперативните служби на МВР и ДАНС по водените от тях разработки; подобряване координацията и взаимодействието с другите правоохранителни и правоприлагащи органи; ефективно използване капацитета на следствения отдел при ОП-Хасково; засилване дейността по самосезиране на прокуратурата; подобряване качеството на внасяните актове с цел намаляване броя на върнатите дела и постановените оправдателни присъди; създаване на активна интернет страница; по-пълно въвеждане на електронен документооборот.

Румен Сираков бе подкрепен от члена на ВСС Румен Боев и главния инспектор на ИВСС Теодора Точкова, които споделиха личните си впечатления. Те се обединиха около мнението, че кандидатът е старателен, обективен и отговорен магистрат, който може да се справи с ръководството на прокуратурата, да амбицира и ангажира колектива с изпълнението на представените приоритети. Отчетено бе, че в актовете от извършени проверки от ИВСС през 2008г. и 2012г. не са установени нарушения в работата на прокурор Сираков, както и че професионалната кариера на кандидата е преминала в двете най-тежки прокуратури на съдебен район Хасково.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд