КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 50
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 8 ОКТОМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – Представляващ ВСС
ОТСЪСТВАТ: Милка Итова
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 9,50 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
94. Проект на решение по заявления за отвод от редовни членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, обявени с решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
95. Проект на решение относно осигуряване на социално-битови условия и задоволяване жилищни нужди на членове на Висшия съдебен съвет, които не притежават жилища на територията на гр. София.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
96. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изработка , доставка и монтаж на обзавеждане на сграда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
97. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за актуализиране на работните заплати на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
98. Проект на решение относно сключване на договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьори в сградата на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
99. Доклад от главния секретар на ВСС относно констатация за причинени щети на ВСС.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
100. Проект на решение за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
Внася: Комисия по правни въпроси
101. Проект на решение за приемане на Отчет за първите шест месеца на 2015 г. на План – графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система, приет с решение на ВСС по протокол
№ 20/22.04.2015 г.
Внася: Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”
102. Молба от Таня Иванова Райковска за освобождаване от заеманата длъжност „заместник-председател” на Върховния касационен съд и от длъжността „съдия”.
103. Предложение за поощрение на Таня Иванова Райковска с отличие „личен почетен знак – първа степен „златен”.
Внася: Каролина Неделчева – член на ВСС
/Внесена на основание чл. 37, ал. 2 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация/
104. Предложение за допълване на решение по Протокол № 47/17.09.2015 г.,т. 62.
Внася: Магдалена Лазарова – член на ВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Асеновград
Кандидат:
- Калоян Минчев Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Асеновград, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 31/25.07.2013 г., комплексна оценка „Много добра”/;

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 19 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Калоян Минчев Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Асеновград, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Асеновград, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карлово
Кандидати:
- Христо Атанасов Анчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив - /ПОСТЪПИЛ ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА/
- Димитрина Димитрова Шекерева – прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово, с ранг „прокурор в ОП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 26/19.06.2014 г., комплексна оценка „Много добра”/;

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 20 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Димитрина Димитрова Шекерева – прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово, с ранг „прокурор в ОП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Карлово, с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Хасково
Кандидат:
- Румен Валентинов Сираков – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 8/20.02.2014 г., комплексна оценка „Много добра”/;

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 18 гласа “за” 0 “против” и 1 “въздържал се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румен Валентинов Сираков – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

4. ОТНОСНО: Заповед на административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Юлиета Асенова Ушинска – прокурор в Софийска района прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 1626/08.09.2015 г. на Петър Белчев - административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Юлиета Асенова Ушинска – прокурор в Софийска района прокуратура.
4.2. Прилага Заповед № 1626/08.09.2015 г. на Петър Белчев - административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура, към кадровото досие на магистрата.
4.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

5. ОТНОСНО: Изслушване на Стоян Иванов Стоянов – съдия в Районен съд гр. Силистра, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ /поканен, не се явява за изслушване/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. УВАЖАВА възражението на Стоян Иванов Стоянов – съдия в Районен съд гр. Силистра, по изготвената му комплексна оценка.
5.2. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Стоян Иванов Стоянов – съдия в Районен съд гр. Силистра.
КОНКУРСИ
6. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в окръжните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. Определя Елен Михайлов Маламов – заместник-председател на Окръжен съд гр. Смолян, за редовен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Радка Димитрова Дражева - Първанова.
6.2. Определя чрез жребий Карамфила Ранкова Тодорова, съдия в СГС, за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Елен Михайлов Маламов.
7. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на редовен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 41/16.07.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Определя чрез жребий Теодора Александрова Стамболова, съдия във ВКС, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Марио Първанов Първанов
8. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на резервен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 20/22.04.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Определя чрез жребий Росица Василева Лолова, съдия в Апелативен съд гр. Варна, за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Румян Жеков Христов.
9. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на членове на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните съдилища – търговска колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 20/22.04.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. Определя Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Апелативен съд гр. София, за редовен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – търговска колегия, на мястото на Златка Стамова Златилова – Тодорова.
9.2. Определя чрез жребий Иван Димитров Иванов, съдия в Апелативен съд гр. София, за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – търговска колегия, на мястото на Ивайло Стоилов Младенов.
10. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на членове на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за преместване чрез събеседване в районните съдилища, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/21.05.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. Определя Пламен Христов Дацов – съдия в Апелативен съд гр. София, за редовен член на конкурсната комисия за районните съдилища, на мястото на Румян Жеков Христов.
10.2. Определя чрез жребий Веселина Петкова Вълева, съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, за резервен член на конкурсната комисия за районните съдилища на мястото на Пламен Христов Дацов.

СЪДИЛИЩА

11. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Мара Димитрова Христова - Христанова - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд гр. Варна и ръководител на Търговско отделение, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
12. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Мара Димитрова Христова - Христанова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател” на Апелативен съд гр. Варна, както и от длъжността „съдия” в Апелативен съд, гр. Варна, считано от 12.10.2015 г.
13. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд.
13.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател” на Специализирания наказателен съд.
13.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Мариета Неделчева Маринова - съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател” на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
14. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Антони Венцеславов Йорданов - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”.
14.1. Антони Венцеславов Йорданов - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
15. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Мариана Костадинова Тодорова - Досева - съдия в Районен съд гр. Плевен.
15.1. Мариана Костадинова Тодорова - Досева - съдия в Районен съд гр. Плевен, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Снежина Петкова Чолакова - Маринова – съдия в Административен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Снежина Петкова Чолакова - Маринова – съдия в Административен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мирослав Стефанов Христов – съдия в Районен съд гр. Силистра, с ранг „съдия в АС“.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мирослав Стефанов Христов – съдия в Районен съд гр. Силистра, с ранг „съдия в АС“.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Георги Василев Ушев - административен ръководител - председател на Специализиран наказателен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иво Лъчезаров Дачев – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Слав Иванов Бакалов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Екатерина Тодорова Стоева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Розалина Георгиева Ботева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Атанасова Радуловска - Маринова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Йорданка Христова Вутова - съдия в Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

25. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Евгения Христова Стоянова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
26. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, полковник Максим Илиев Караджов – военен прокурор във Военноокръжна прокуратура, гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, от длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-военноокръжен прокурор” на Военноокръжна прокуратура, гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
26.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Христо Атанасов Анчев – прокурор в Районна прокуратура, гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-военноокръжен прокурор” на Военноокръжна прокуратура, гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
27. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Велина Петрова Петрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
28. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Минчо Митков Николов – прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Женя Емилова Енева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП“.
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Женя Емилова Енева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП“.
30. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цветанка Димитрова Мачева - Борилова – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветанка Димитрова Мачева - Борилова – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
31. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Димитров Петров – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Димитров Петров – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
32. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Снежана Ангелова Станчева – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
32.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Снежана Ангелова Станчева – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Валентина Атанасова Годжова – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
33.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валентина Атанасова Годжова – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
34. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христо Минков Христов – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч.
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Минков Христов – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч.
35. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Маринова Грънчарова – прокурор в Районна прокуратура гр. Луковит, с ранг „прокурор в АП”.
35.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Маринова Грънчарова – прокурор в Районна прокуратура гр. Луковит, с ранг „прокурор в АП”.
36. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Татяна Марчева Еневска – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”.
36.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Татяна Марчева Еневска – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”.
37. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Люба Румянова Лазарова - Маринова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в АП”.
37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Люба Румянова Лазарова - Маринова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в АП”.
38. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Вилияна Иванова Порязова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
38.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Вилияна Иванова Порязова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
39. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Йорданка Миткова Чанкова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
40. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стоян Атанасов Димитров - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг ”прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
41. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Людмила Георгиева Кехайова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
42. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николина Георгиева Сачкова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
43. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Станислава Йорданова Арабаджиева - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Благоевград, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
44. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Наталия Недкова Станчева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
45. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Деян Славов Славов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
46. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Дончев Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
47. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Станислав Христов Стойков - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
48. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветомила Цветанова Събинска – прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
49. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Бойко Василев Живков - прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
50. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Венциславова Милушева – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
51. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Николов Ганчев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за доработване и добавяне на нови функционалности в АСУД

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен касационен съд за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 28 000 лв. с цел осигуряване на средства за добавяне на нови функционалности и доработване на съществуващи в АСУД.
Средствата в размер на 28 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
53. ОТНОСНО: Искане от директора на Националния институт на правосъдието за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши магистрати, съгласно чл. 258 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

53.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Националния институт на правосъдието за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 127 693 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на кандидатите за младши магистрати.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт.
53.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Националния институт на правосъдието за 2015 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с 60 000 лв. с цел осигуряване на средства за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши магистрати.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт.
54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на принтери и дисплей за таблото за съдебни заседания

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 691 лв., от които 2 272 лв. за закупуване на 16 бр. персонални принтери и 419 лв. за закупуване на дисплей за табло за съдебни зали.
Средствата в размер на 2 691 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” в размер на 9 282 лв. с цел осигуряване на средства представляващи застрахователно обезщетение за ремонт на покрив и помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

56.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Варна по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 10 320 лв., от които 8 840 лв. за закупуване на 10 броя компютърни конфигурации и 1 480 лв. за закупуване на 1 брой UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
56.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка” с 2 147 лв., от които 1 647 лв. за закупуване на 3 броя принтери и 500 лв. за закупуване на 3 броя устройства тип – точки за достъп (АР).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

57.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 198 лв. с цел закупуване на 2 бр. акумулаторни батерии за UPS на сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
57.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 298 лв. с цел закупуване на 2 бр. документни скенери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и монитори

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

58.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка” с 1 596 лв. за закупуване на 7 броя монитори.
Средствата в размер на 1 596 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
58.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Монтана по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 17 593 лв. за закупуване на 19 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на 17 593 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка” с 30 000 лв. за покриване на разходите за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, копирна машина и сървър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски окръжен съд за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 855 лв. за закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации.
Средствата в размер на 6 855 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт.
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на помещения след застрахователно събитие

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка” в размер на 363 лв. с цел осигуряване на средства за ремонт на помещения след застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Кюстендил по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 105 лв., от които 4 495 лв. за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации и 1 610 лв. за закупуване на 1 брой външен дисков масив.
Средствата в размер на 6 105 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
62.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” с 420 лв. за закупуване на 10 броя батерии за персонален UPS.
Средствата в размер на 420 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

63.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 466 лв., с цел закупуване на 1 бр. МФУ висок клас в размер на 792 лв., 5 бр. монитори на стойност 1 170 лв. и 4 бр. персонални UPS на стойност 504 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
63.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 12 873 лв., с цел закупуване на 10 бр. компютри на стойност 6 920 лв., 4 бр. компютърни конфигурации на стойност 3 775 лв. и 1 бр. външен дисков масив на стойност 2 178 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Берковица за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 794 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на оборудване и обзавеждане на нови работни места за новоназначени магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

65.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 244 лв. за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
Средствата в размер на 3 244 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
65.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 796 лв. за закупуване на 4 бр. персонални принтери.
Средствата в размер на 1 796 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
66. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с отбелязване на юбилейни годишнини – 80 години от откриването на първото съдилище в града и 30 години от откриването на Районен съд гр. Генерал Тошево

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Генерал Тошево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 850 лв. с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с отбелязване на юбилейни годишнини – 80 години от откриването на първото съдилище в града и 30 години от откриването на Районен съд гр. Генерал Тошево.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
67. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

67.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 854 лв. с цел закупуване на 6 бр. персонални принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
67.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 8 440 лв. с цел закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
68. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за закупуване компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

68.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 676 лв. за закупуване на 4 бр. компютри.
Средствата в размер на 2 676 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
68.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 673 лв., от които 996 лв. за закупуване на 4 бр. монитори, 960 лв. за закупуване на 1 бр. високоскоростен скенер и 717 лв. за закупуване на 3 бр. персонални принтери.
Средствата в размер на 2 673 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
69. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника, периферни устройства и звукозаписно оборудване

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

69.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Каварна по § 10-00 „Издръжка” с 4 568 лв., от които 943 лв. за закупуване на 1 брой UPS за сървър, 1 589 лв. за закупуване на 15 броя персонални UPS, 1 015 лв. за закупуване на 5 броя персонални принтери, 659 лв. за закупуване на 1 брой високоскоростен скенер и 362 лв. за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство.
Средствата в размер на 4 568 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
69.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Каварна по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 15 307 лв., от които 13 778 лв. за закупуване на 15 броя компютърни конфигурации и 1 529 лв. за закупуване на 1 брой високоскоростен скенер.
Средствата в размер на 15 307 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
70. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на допълнителни средства за авариен ремонт на отоплителен котел

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Казанлък за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 769 лв. за ремонт на отоплителен котел.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
71. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 34 652 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
72. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, компютри и мултифункционално устройство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 178 лв., от които 2 807 лв. за закупуване на 4 бр. компютри и 371 лв. за закупуване на 1 бр. МФУ.
Средствата в размер на 3 178 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
73. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на електрически отоплителен котел и ремонт на отоплителна инсталация

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

73.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Панагюрище за 2015 г., както следва:
- По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 988 лв. за доставка и монтаж на ел. отоплителен котел (4 440 лв.) и циркулационна помпа (1 548 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
- По § 10-00 „Издръжка” с 9 100 лв. за ремонт на отоплителна инсталация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Мотиви: Потенциалните изпълнители са изпратили нереално високи оферти, некореспондиращи с контролната оферта в Администрацията на ВСС.
73.2. ИЗПРАЩА контролната оферта на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище, за сведение.
74. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Плевен по § 10-00 „Издръжка” в размер на 1 759 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по изпълнителен лист на Прокуратурата на Република България.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
75. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

75.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 9 812 лв. с цел закупуване на 15 бр. монитори (2 988 лв.) и 10 бр. мултифункционални устройства висок клас (6 824 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
75.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 17 782 лв. с цел закупуване на 31 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
76. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по т. 29, протокол № 10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Районен съд гр. Пловдив, Окръжен съд гр. Пловдив и Софийски районен съд за 2015 г. с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови и служебни правоотношения” с 2 887 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови и служебни правоотношения” с 39 933 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови и служебни правоотношения” с 42 820 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
77. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на принтери

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Раднево по § 10-00 „Издръжка” с 1 440 лв. за закупуване на 6 броя принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
78. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютри и монитори

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

78.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Разград по § 10-00 „Издръжка” с 1 740 лв. за закупуване на 3 броя компютри.
Средствата в размер на 1 740 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
78.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Разград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 340 лв. за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на 2 340 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
79. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 8 042 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
80. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на софтуер за контрол на достъпа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 3 392 лв. за закупуване на софтуер за контрол на достъпа.
Средствата в размер на 3 392 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
81. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

81.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Троян по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 356 лв. за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на 4 356 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
81.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Троян по § 10-00 „Издръжка” със 708 лв. за закупуване на 5 броя UPS устройства.
Средствата в размер на 708 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
82. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

82.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 705 лв. с цел закупуване на 7 бр. персонални принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
82.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 296 лв. с цел закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
„Не дава съгласие”
83. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 5 копирни машини

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 000 лв. за доставка и монтаж на пет мултифункционални устройства, поради липса на средства и източници на финансиране.
84. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 16 бр. климатици

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Панагюрище за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 16 986 лв. за доставка и монтаж на 16 бр. климатици , поради липсата на необходимост от алтернативен начин на отопление.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
85. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” и § 53-00 „Придобиване на НДА”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 1 954 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 33 265 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 33 597 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 250 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 342 лв., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 30 лв., съгласно Приложение № 1.
86. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 13 124 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 150 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 16 274 лв., съгласно Приложение № 1.
4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 7 000 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 000 лв., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” с 1 500 лв., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 500 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
91. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на прилежащо оборудване /дълготрайни и краткотрайни материални активи/ към Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” гр. Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Прокуратурата на Република България да получи безвъзмездно прилежащо оборудване /дълготрайни и краткотрайни материални активи по приложения списък/ към Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” гр. Варна от Министерство на правосъдието.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

92. ОТНОСНО: Искане на председателя на Районен съд гр. Бургас за даване на съгласие за трансформиране на една заета щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” в длъжност „младши специалист-административно-финансова дейност и статистика” и преназначаване на съдебен служител, на основание чл. 343, ал. 2, от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на една заета щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” в длъжност „младши специалист-административно-финансова дейност и статистика” и преназначаване на съдебен служител, на основание чл. 343, ал. 2, от ЗСВ в Районен съд гр. Бургас, считано от 01.01.2016 г.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед възлагане на допълнителни функции на съдебния служител. Натовареност за 2014 г. - 43,5 бр.дела месечно, близка до средната за страната, за районните съдилища в областните центрове. Съотношение брой служители към общ брой магистрати – по-ниско от средното за страната.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

93. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд, национално лице за контакт за Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България - граждански дела, за участие в 56-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 15 - 17 октомври 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

93.1. КОМАНДИРОВА Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд, национално лице за контакт за Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България - граждански дела, за участие в 56-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 15 - 17 октомври 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
93.2. Пътните разходи, както и разходите за една нощувка ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
93.3. Разходите за една нощувка по фактически размери, дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка, са за сметка на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

94. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от редовни членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, обявени с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 41/16.07.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

94.1. Определя Геника Атанасова Михайлова – съдия във Върховен касационен съд – гражданска колегия, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Любка Богданова Гелкова.
94.1.1. Определя чрез жребий Красимир Красимиров Влахов – съдия във ВКС – Гражданска колегия, за резервен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Геника Атанасова Михайлова.
94.2. Определя Ирина Ставрева Петрова – съдия във Върховен касационен съд – търговска колегия, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – търговска колегия, на мястото на Таня Иванова Райковска.
94.2.1. Определя чрез жребий Емилия Василева Василева – съдия във ВКС, Търговска колегия за резервен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – търговска колегия, на мястото на Ирина Ставрева Петрова.
94.3. Определя Лидия Христова Стоянова – съдия във Върховен касационен съд – наказателна колегия, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Севдалин Иванов Мавров.
94.3.1. Определя чрез жребий Павлина Стефанова Панова – заместник-председател на ВКС Наказателна колегия за резервен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Лидия Христова Стоянова.
95. ОТНОСНО: Осигуряване на социално-битови условия и задоволяване жилищни нужди на членове на Висшия съдебен съвет, които не притежават жилища на територията на гр. София

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Да се продължи срока на изтичащите договори за наем, с оглед липсата до този момент на годни за настаняване ведомствени жилища, както и наличието на финансова обезпеченост в рамките на утвърдените бюджетни средства, като упълномощава Соня Найденова – представляващ ВСС да сключва, изменя и прекратява тези договори.
96. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на сграда

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Шумен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 59 642 лв. с цел осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на кабинети на съдии, съдебни зали, помещение за класифицирана информация, адвокатска стая, информационен център, архив, работни места за служители в преустроена административна сграда, както и за разработване на проектна документация за участие, при възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
В седмодневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства в размер на 59 642 лв. административния ръководител на Административен съд гр. Шумен да информира ВСС за точния размер на извършените разходи, с цел извършване на корекция по бюджета на съда с размера на неусвоената сума.
97. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за актуализиране на работните заплати на служителите от Бюро по защита при главния прокурор

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на главния прокурор на Република България на основание чл. 8 от Правила за устройството и дейността на Бюрото по защита при главния прокурор съгласувани с ВСС да актуализира Таблицата за заплатите и Щатното разписание на служителите по ЗМВР, съобразно Решение по т. 59 от протокол № 47 от 17.09.2015 г. на ВСС.
98. ОТНОСНО: Сключване на договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьори в сградата на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Асансьорни монтажи” АД за абонаментно поддържане и ремонт на асансьори в сградата на ВСС за срок от две години.
99. ОТНОСНО: Доклад от главния секретар на ВСС относно констатация за причинени щети на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на ВСС.
100. ОТНОСНО: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
101. ОТНОСНО: Проект на Отчет за първите шест месеца на 2015 г. на План –графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система, приет с решение по протокол № 20 от 22.04.2015 г. на Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Отчет за първите шест месеца на 2015 г. на План –графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система, който да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
102. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Таня Иванова Райковска от заеманата длъжност „заместник-председател” на Върховния касационен съд, както и от длъжността „съдия”, считано от датата на встъпване в длъжност ”съдия” в Конституционния съд.
103. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а” от ЗСВ, Таня Иванова Райковска - „заместник-председател” на Върховния касационен съд с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
104.ОТНОСНО: Допълване на решение по Протокол № 47/17.09.2015 г.,т. 62.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Допълва решение по Протокол № 47/17.09.2015 г., т. 62, както следва: „Включва в състава на екипа от членове на ВСС за апелативен район – София Магдалена Лазарова.”

/Закриване на заседанието – 12,50 ч./

Публикуван на:
09.10.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд