ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 15 октомври 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Свищов
Кандидати:
- Диана Крумова Радева – съдия в Районен съд гр. Свищов;
- Пенка Борисова Йорданова - съдия в Районен съд гр. Свищов.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев
Кандидат:
- Иван Николов Чилев – прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ловеч
Кандидат:
- Цветомир Милков Папурков – прокурор в Районна прокуратура гр. Левски.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Несебър
Кандидат:
- Георги Стефанов Русев – прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

5. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 8/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
6. Проект на решение по предложението на петима членове на Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Майа Иванова Попова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
7. Проект на решение по предложението на петима членове на Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Милена Кирова Костова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Стара Загора.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
8. Проект на решение по предложението от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийски районен съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за налагане на дисциплинарно наказание на Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствен отдел към Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
10. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка” на Мъгърдич Мелкон Мелконян – съдия в Окръжен съд гр. Бургас.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

11. Изслушване на Гинка Георгиева Лазарова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА

12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за придобиване статут на несменяемост на Стоян Людмилов Тонев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Специализирания наказателен съд, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за придобиване статут на несменяемост на Теодора Матева Нейчева – съдия в Окръжен съд гр. Разград, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за придобиване статут на несменяемост на Петър Славов Петров – съдия в Районен съд гр. Несебър, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за придобиване статут на несменяемост на Димчо Генев Димов – съдия в Районен съд гр. Нова Загора, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Иван Атанасов Воденичаров – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на Александър Людмилов Григоров – административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Плевен, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за периодично атестиране на Таня Райкова Димитрова - Стоянова – съдия в Административен съд гр. Добрич, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за периодично атестиране на Теодора Андонова Милева – съдия в Административен съд гр. Добрич, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Емил Иванов Дечев – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Хайгухи Хачик Бодикян – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Атанас Николов Николов – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Валентин Тодоров Борисов – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Васил Крумов Петров – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Галина Георгиева Господинова - Стефанова – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Зорница Ангелова Езекиева – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Мария Христова Шойлекова - Маринова – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Петя Тошкова Стоянова – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на Петина Кръстева Николова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Нови пазар, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за периодично атестиране на Тонка Мирославова Славова – съдия в Районен съд гр. Провадия, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за периодично атестиране на Емилия Колева Енчева – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
32. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Апелативен съд гр. София за повишаване на Атанас Неделчев Кеманов – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за повишаване на Николай Димитров Димитров – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за повишаване на Бранимир Веселинов Василев – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за повишаване на Милена Бориславова Рангелова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
36. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за повишаване на Веселина Тенчева Чолакова – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за повишаване на Кремена Сайкова Данаилова - Колева – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
38. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за повишаване на Полина Христова Богданова - Кучева - административен ръководител – председател на Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
39. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за повишаване на Калина Иванова Пецова – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
40. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за повишаване на Величка Захариева Иванова - Влашева – военен съдия във Военен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
41. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за повишаване на Даниел Атанасов Луков – военен съдия във Военен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
42. Проект на решение по предложението на Диляна Господинова Господинова - съдия в Софийски районен съд /командирована в Софийски градски съд/, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
43. Проект на решение по предложението на Румяна Антонова Спасова – Кежова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
44. Проект на решение по предложението на Весела Иванова Гълъбова - съдия в Районен съд гр. Варна, за повишаване на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
45. Проект на решение по предложението на Ивелина Златкова Владова - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
46. Проект на решение по предложението на Румяна Димова Христова - Ненова - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
47. Проект на решение по предложението на Христина Валентинова Тодорова - Колева - съдия в Районен съд гр. Варна, за повишаване на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
48. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за повишаване на Цветомира Георгиева Велчева - съдия в Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в ОС“, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
49. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за повишаване на Спас Маринов Стефанов - съдия в Районен съд гр. Тутракан, с ранг „съдия в ОС“, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
50. Проект на решение по решение № 10324/23.07.2014 г. на Върховен административен съд – Шесто отделение, по административно дело № 14322/2013 г. за отмяна решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 20/23.05.2013 г., т. 3.2, 3.3 и 3.4, и връщане за ново произнасяне по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за периодично атестиране на Иво Николаев Петров – съдия в Районен съд гр. Ботевград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

51. Проект на решение по предложението на Георги Никодимов Светославов – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Белоградчик, за придобиване статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
52. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Анна Владимирова Помакова – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
53. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализираната прокуратура за периодично атестиране на Ирина Владимирова Арменова - Янчева – прокурор в Специализираната прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
54. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Монтана за периодично атестиране на Лилия Илиева Йорданова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Монтана, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
55. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Чавдар Веселинов Пастованов – прокурор в Софийска градска прокуратура /към момента на предложението прокурор в Софийска районна прокуратура/ , на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
56. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за периодично атестиране на Цанка Богомилова Иванова – прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
57. Проект на решение по предложението на Христо Маринов Киновски – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
58. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Диана Кирилова Мицканова – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
59. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Анелия Лилкова Трифонова – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
60. Проект на решение по предложението на Ивайло Атанасов Тодоров – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Червен бряг, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
61. Проект на решение по предложението на Пламен Марчев Костадинов – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
62. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Катя Стоянова Петрова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
63. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Анна Мариянова Алексова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
64. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Ивелина Петрова Петрова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
65. Проект на решение по предложението на Георги Никодимов Светославов – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Белоградчик /към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура гр. Белоградчик/, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
66. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Враца за повишаване на Росен Петров Колев - прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в ОП“, на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
67. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Димитровград за повишаване на Невена Бойкова Владимирова - прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград /командирована в Окръжна прокуратура гр. Хасково/, с ранг „прокурор в ОП“, на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
68. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Сливен за повишаване на Нина Стефанова Янева - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в ОП“, на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
69. Проект на решение по предложението на административния на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за повишаване на Светлана Георгиева Петрова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, на място в ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
70. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
71. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
72. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителен котел.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
73. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
74. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
75. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
76. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства представляващи възстановени щети от застраховател.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
77. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на мебели за обзавеждане на работни места за нови щатни бройки и ремонт на помещенията за тази цел.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
78. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
79. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
80. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
81. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
82. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
83. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт на помещение за веществени доказателства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
84. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
85. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
86. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
87. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за текущи разходи и изплащане на възнаграждения на преводачи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
88. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .
89. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Одитни доклади
94. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1516 в Окръжен съд гр. Русе.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
95. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно проследяване и оценка на изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Генерал Тошево по одобрения план за действие, приет с Решение на ВСС по протокол № 12 от 15.03.2015 г., т. 61.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
96. Проект на решение за сключване на писмено споразумение с НИП за възстановяване на стойността на изразходваната от ВСС електроенергия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

97. Доклад от главня секретар на ВСС относно констатация за причинени щети на ВСС /отложена с решение на ВСС по протокол № 50/08.10.2015 г./.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
98. Проект на решение за преразпределение на длъжности за съдебни служители в органи на съдебната власт, с оглед оптимизиране на щатната обезпеченост.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

99. Проект на решение по писмо от Националната агенция за приходите относно проект на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между НАП, Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт.
Внася: Комисия по правни въпроси

АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

100. Проект на решение за приемане на Доклад за значението на районните прокуратури и критериите за промени в териториалната структура на районните прокуратури.
Внася: Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
СОНЯ НАЙДЕНОВА

Публикуван на:
9 октомври 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд