Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра прокурор Цветомир Папурков за административен ръководител на Районна прокуратура Ловеч

Висшият съдебен съвет избра с 18  гласа „за”, 0 гласа „против” и 4. гласа „въздържал се” прокурор Цветомир Милков Папурков за административен ръководител на  Районна прокуратура Ловеч.

Прокурор Цветомир Папурков има над 11 години юридически стаж, от които 7 в органите на съдебната власт. От 2003 до 2007 г. той е работил като дознател, а след това и до момента като прокурор. В периода април 2010 – април 2015 г. е бил административен ръководител на Районна прокуратура Левски.

В своята Концепцията за управление на Районна прокуратура Ловеч той заявява, че има воля и решимост да организира и ръководи дейността й въз основа на натрупания практически опит и на принципа на приемственост. Като своя цел той поставя надграждането на постигнатите резултати и повишаване на ефективността в работата й. Прокурор Папурков си поставя задача да редуцира броя на връщаните от съда дела, да не допуска забавяне при решаване на преписки и досъдебни производства от прокурор, както и увеличаване на броя на образуваните и приключени незабавни производства.

Според него работата на прокуратурата може да се усъвършенства като се отстранят допусканите слабости при водене на досъдебни производства чрез активизиране на ролята на наблюдаващия прокурор и увеличаването на делата, възлагани на следовател. Като приоритети в работата си прокурор Папурков посочва осъществяването на постоянен контрол за спазване на процесуалните срокове, засилване на надзора за законност за защита на обществения интерес и правата на гражданите, както и стриктно спазване на принципа за случайно разпределение на преписките и делата.

Пред ВСС прокурор Цветомир Папурков заяви, че изпълненият от него успешен мандат в Районна прокуратура Левски, му дава увереност, че ще се справи като административен ръководител на Районна прокуратура Ловеч. Той възнамерява с личния си пример да мотивира колегите си и да реализира отговорността, която носи към прокурорите и съдебните служители там, така и към обществото

На въпрос на члена на ВСС Галя Георгиева, дали вижда възможност за повишаване на натовареността на прокурорите в Районна прокуратура Ловеч, кандидатът отговори, че има амбиция да активизира наблюдаващите прокурори и ще проведе разговори с полицията за подобряване на работата по разкриване на престъпления.

Членът на ВСС Елка Атанасова поиска становището му за необходимостта от младши прокурор в Районна прокуратура Ловеч, а канидадът каза, че не намира за необходимо съществуването на този щат, тъй като няма интерес към него.

Подкрепа за прокурор Папурков заяви членът на Съвета Елка Атанасова, която прави от представената Концепция за управление на Районна прокуратура Ловеч, направеният анализ на работата там и предвидените мерки за намаляване на забавените дела, извод за подкрепа на кандидата. В тази насока са и резултатите от неговата работа като админинистративен ръководител на Районна прокуратура Левски.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд