Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра съдия Пенка Йорданова за председател на Районен съд Свищов

Висшият съдебен съвет избра Пенка Борисова Йорданова с 18 гласа „за”, 1 глас „против” и 4 гласа „въздържал се” за председател на Районен съд Свищов.

Другият кандидат за поста съдия Диана Крумова Радева получи 5 гласа „за”, 7 „против” и 11 гласа „въздържал се”.

Съдия Пенка Йорданова има над 12 години общ юридически стаж, от които 10 години в органите на съдебната власт като съдия.

Като мотивация за участието си в конкурса сочи своя дългогодишен професионален опит като съдия и подкрепата на целия колектив. В Концепцията за стратегическо управление на Районен съд Свищов кандидатът формулира като основна цел гаранция върховенството на закона и постигане на европейските стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и отчетност на съдебната система. Стратегическите цели за развитие на съда на съдия Йорданова са свързани с усъвършенстване на управлението му, като гаранция за постигане на ефективно и качествено правосъдие; развитие на кадровия потенциал, което осигурява оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване; гарантиране на достъпа до правосъдие. Тя предвижда обособяване на отделения в съда при взимане предвид разликата в постъплението на граждански и наказателни дела, както и общото събрание на съдиите да прави тримесечни анализи на съдебната практика. Кандидатът акцентира на мерките за прозрачност и публичност в работата на съда.

Членовете на ВСС Галина Карагьозова и Светла Петкова поставиха въпроси пред съдия Йорданова за ефективността на създадените в съда регистри за отводите и за издадените изпълнителни листи. Представляващият ВСС Соня Найденова поиска мнението й какви действия би предприела като административен ръководител за изпълнение на сключеното споразумение между ВСС и Камарата на Частните съдебни изпълнители за събиране на вземанията на съдебната власт по издадени изпълнителни листи. Съдия Йорданова поясни, че двата регистъра функционират, но все още е рано да се анализира тяхната ефективност. Според нея споразумението на ВСС и Камарата на Частните съдебни изпълнители е важна насока за повишаване на събираемостта по издадени от съдебната власт изпълнителни листи и за изпълнение на приходите на съдебната власт. Счита, че освен да се работи с Националната агенция за приходите за това, е удачно и да се пристъпи към повишаване на държавните такси.

Кандидатурата на съдия Пенка Йорданова бе подкрепена от членовете на Съвета Галина Карагьозова и Камен Иванов. Г-жа Карагьозова обърна внимание, че предложената от съдия Йорданова концепция за стратегическо развитие на Районен съд Свищов е по-добре разработена и защитена и съдържа по-качествен анализ как трябва да се развива институцията. Г-н Иванов също открои представянето на съдия Йорданова и изрази увереност, че тя би управлявала съда с необходимия авторитет и отговорност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд