КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 51
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 15 ОКТОМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Христо Иванов – министър на правосъдието и Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 9,50 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
101. Проект на писмо до Министерство на финансите.
Внася: Комисия „Публична комуникация”
102. Проект на решение по молбата на Юрий Димитров Кръстев за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” във Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
103. Проект на решение по заявлението на Атанас Иванов Попов за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
104. Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на ВСС по протокол
№ 41/16.07.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
105. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за периодично атестиране Василка Кънева Желева – съдия в Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
106. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране Албена Славова Илиева – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
107. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране Атанас Николаев Атанасов – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
108. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за периодично атестиране Цветан Ангелов Маринов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на основание
чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
109. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за периодично атестиране Цани Венцисловов Попов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на основание
чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
110. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране Таня Петкова Петкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
111. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на страда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
112. Проект на решение относно сключване на анекс към договор № 45-06-072/29.12.2014 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
113. Проект на решение относно необходимост от техническа поддръжка на софтуерен продукт за изпълнение изискванията на Закона за обществените поръчки.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
114. Проект на решение относно Обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, военните, окръжните, административните, специализираните и районните съдилища за първото полугодие на 2015 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 1, т. 13 от ЗСВ
Внася: Комисия „Професионална квалификация, ИТ и статистика”
115. Проект на решение за командироване на членове на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт за работно посещение в Република Хърватия, в периода 21-24 октомври 2015 г., с цел непосредствено запознаване с хърватския опит в реформата на съдебната власт.
Внася: Комисия „Международна дейност”
116. Проект на решение относно сключване на Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд с оглед осъществяване на необходимите съвместни дейности за постигане на техническата и функционалната съвместимост между разработената от ВАС единна деловодно-информационна система и разработения от ВСС приложен софтуер за изпращане на електронни призовки от системите за управление на делата.
Внася: Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект
117. Проект на решение относно проект на Национална програма Цифрова България 2016–2020 г. и Пътна карта към нея, изпратена от Работна група 31 „Европа 2020” – Министерство на финансите.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, ИТ и статистика”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Свищов
Кандидати:
- Диана Крумова Радева – съдия в Районен съд- гр. Свищов, с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 38/11.08.2014 г., комплексна оценка „Много добра”/;
- Пенка Борисова Йорданова – съдия в Районен съд – гр. Свищов, с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 13/20.03.2014 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 5 гласа “за”, 7 “против” и 11 “въздържали се” за Диана Крумова Радева и 18 гласа „за”, 1 ”против” и 4”въздържали се” за Пенка Борисова Йорданова, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Пенка Борисова Йорданова – съдия в Районен съд – гр. Свищов, с ранг „съдия в АС” на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд – гр. Свищов, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев
Кандидат:
- Иван Николов Чилев – прокурор в Районна прокуратура - гр. Гоце Делчев, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 3/22.01.2015 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 19 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иван Николов Чилев – прокурор в Районна прокуратура - гр. Гоце Делчев, с ранг „прокурор в АП, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Ловеч
Кандидат:
- Цветомир Милков Папурков - прокурор в Районна прокуратура - гр. Левски, с ранг „прокурор в ОП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 22/30.04.2015 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 18 гласа “за”, 0 “против” и 4 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Цветомир Милков Папурков - прокурор в Районна прокуратура - гр. Левски, с ранг „прокурор в ОП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
4. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Несебър
Кандидат:
- Георги Стефанов Русев – и.д. „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – гр. Несебър, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 28/17.07.2013 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 4 гласа “за”, 10 “против” и 10 “въздържали се” за Георги Стефанов Русев, НЕ ИЗБИРА административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Несебър.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

5. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 8/2015 г., по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ НАЛАГА дисциплинарно наказание на Ангел Димитров Гагашев – съдия в Районен съд – гр. Сливен.
/Решението е взето без участието на Юлиана Колева, поради направен самоотвод по чл. 35 от ЗСВ/
6. ОТНОСНО: Предложение от петима членове на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Майа Иванова Попова – съдия в Районен съд – гр. Пазарджик

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. НЕ ОБРАЗУВА дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Майа Иванова Попова – съдия в Районен съд-Пазарджик, поради изтичане на сроковете по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ.
6.2. ВЪЗЛАГА на Комисията по дисциплинарни производства всеки месец да внася справка във Висшия съдебен съвет за състоянието на данните по Регистъра за образуваните наказателни производства.
7.ОТНОСНО: Предложение от петима членове на Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Милена Кирова Костова-Колева – административен ръководител-председател на Районен съд гр.Стара Загора.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Милена Кирова Костова-Колева – административен ръководител-председател на Районен съд гр.Стара Загора.
7.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Соня Найденова, Галина Карагьозова, Мария Кузманова.
8.ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева - съдия в Софийски районен съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева - съдия в Софийски районен съд.
8.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Незабравка Стоева, Юлия Ковачева , Галя Георгиева.
9.ОТНОСНО: Предложение от Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, за налагане на дисциплинарно наказание на Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствен отдел към Софийска градска прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствен отдел към Софийска градска прокуратура.
9.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Румен Боев, Ясен Тодоров, Елка Атанасова.
10.ОТНОСНО:Заповед на Боряна Димитрова – административен ръководител-председател на Окръжен съд гр. Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка” на Мъгърдич Мелкон Мелконян – съдия в Окръжен съд гр. Бургас.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ПОТВЪРЖДАВА, на основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт, наложеното със Заповед № 484/11.06.2015 г. на Боряна Димитрова – административен ръководител-председател на Окръжен съд гр. Бургас, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Мъгърдич Мелкон Мелконян – съдия в Окръжен съд гр. Бургас,за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ.
10.2. Заповед № 484/11.06.2015 г. на Боряна Димитрова – административен ръководител-председател на Окръжен съд гр. Бургас, ведно с решението на ВСС да се приложат към кадровото досие на магистрата.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

11. ОТНОСНО: Изслушване на Гинка Георгиева Лазарова, прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ /ПОКАНЕНА, НЕ СЕ ЯВЯВА ЗА ИЗСЛУШВАНЕ/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Гинка Георгиева Лазарова, прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в ОП”, срещу изготвената й комплексна оценка.
11.2. Провежда периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Гинка Георгиева Лазарова, прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в ОП”.
11.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра” – 96 /деветдесет и шест/ точки на Гинка Георгиева Лазарова, прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в ОП”.

СЪДИЛИЩА

12. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Стоян Людмилов Тонев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
12.2. Стоян Людмилов Тонев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
13. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Теодора Матева Нейчева - съдия в Окръжен съд гр. Разград, с ранг „съдия в АС”.
13.1. Теодора Матева Нейчева - съдия в Окръжен съд гр. Разград, с ранг „съдия в АС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
14. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Петър Славов Петров - съдия в Районен съд гр. Несебър.
14.1. Петър Славов Петров - съдия в Районен съд гр. Несебър, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
15. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Димчо Генев Димов – съдия в Районен съд гр. Нова Загора.
15.1. Димчо Генев Димов – съдия в Районен съд гр. Нова Загора, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Атанасов Воденичаров - съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Атанасов Воденичаров - съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Александър Людмилов Григоров – и.ф.административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Александър Людмилов Григоров – и.ф.административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Таня Райкова Димитрова – Стоянова – съдия в Административен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС“.
18.1 ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Таня Райкова Димитрова – Стоянова – съдия в Административен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС“.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Теодора Андонова Милева - съдия в Административен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС“.
19.1 ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Теодора Андонова Милева - съдия в Административен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС“.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Емил Иванов Дечев съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емил Иванов Дечев съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Хайгухи Хачик Бодикян - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Хайгухи Хачик Бодикян - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
22. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанас Николов Николов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”,.
22.1 ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Николов Николов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”,.
23. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Валентин Тодоров Борисов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валентин Тодоров Борисов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Васил Крумов Петров – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васил Крумов Петров – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
25. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галина Георгиева Господинова - Стефанова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“.
25.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Георгиева Господинова - Стефанова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“.
26. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Зорница Ангелова Езекиева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Зорница Ангелова Езекиева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
27. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Христова Шойлекова - Маринова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Христова Шойлекова - Маринова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
28. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Тошкова Стоянова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Тошкова Стоянова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петина Кръстева Николова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Нови пазар, с ранг „съдия в ОС“.
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петина Кръстева Николова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Нови пазар, с ранг „съдия в ОС“.
30. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Тонка Мирославова Славова – съдия в Районен съд гр. Провадия, с ранг „съдия в ОС“.
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тонка Мирославова Славова – съдия в Районен съд гр. Провадия, с ранг „съдия в ОС“.
31. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Емилия Колева Енчева – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС“.
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емилия Колева Енчева – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС“.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Неделчев Кеманов – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Димитров Димитров – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Бранимир Веселинов Василев - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милена Бориславова Рангелова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселина Тенчева Чолакова – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Кремена Сайкова Данаилова – Колева – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Полина Христова Богданова – Кучева – административен ръководител – председател на Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
39. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калина Иванова Пецова – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
40. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, майор Величка Захариева Иванова - Влашева - военен съдия във Военен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

41. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, старши лейтенант Даниел Атанасов Луков - военен съдия във Военен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
42. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Диляна Господинова Господинова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
43. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Румяна Антонова Спасова - Кежова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
44. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Весела Иванова Гълъбова – съдия в Районен съд гр. Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
45. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивелина Златкова Владова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
46. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Румяна Димова Христова – Ненова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
47. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христина Валентинова Тодорова - Колева - съдия в Районен съд гр. Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
48. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветомира Георгиева Велчева - съдия в Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
49. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Спас Маринов Стефанов – съдия в Районен съд гр. Тутракан, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
50. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иво Николаев Петров – съдия в Районен съд гр. Ботевград, с ранг „съдия в АС”.
50.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иво Николаев Петров – съдия в Районен съд гр. Ботевград, с ранг „съдия в АС”.

ПРОКУРАТУРИ

51. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Георги Никодимов Светославов – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Белоградчик, с ранг „прокурор в ОП”.
51.1. Георги Никодимов Светославов – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Белоградчик, с ранг „прокурор в ОП”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
52. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Анна Владимирова Помакова – прокурор в Апелативна прокуратура гр.Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
52.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анна Владимирова Помакова – прокурор в Апелативна прокуратура гр.Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
53. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ирина Владимирова Арменова - Янчева- прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
53.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ирина Владимирова Арменова - Янчева- прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
54. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Лилия Илиева Йорданова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
54.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Лилия Илиева Йорданова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
55. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Чавдар Веселинов Пастованов – прокурор Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
55.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Чавдар Веселинов Пастованов – прокурор Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
.
56. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цанка Богомилова Иванова - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП”.
56.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цанка Богомилова Иванова - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП”.
57. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христо Маринов Киновски - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
57.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Маринов Киновски - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
58. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Диана Кирилова Мицканова – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в ОП”.
58.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диана Кирилова Мицканова – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в ОП”.
59. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Анелия Лилкова Трифонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
59.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анелия Лилкова Трифонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
60. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивайло Атанасов Тодоров - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Червен бряг, с ранг „прокурор в АП”.
60.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Атанасов Тодоров - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Червен бряг, с ранг „прокурор в АП”.
61. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Марчев Костадинов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
62. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Катя Стоянова Петрова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
63. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Анна Мариянова Алексова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
64. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивелина Петрова Петрова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
65. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Георги Никодимов Светославов - и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Белоградчик, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
66. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росен Петров Колев - прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
67. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Невена Бойкова Владимирова - прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
68. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нина Стефанова Янева - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
69. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светлана Георгиева Петрова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
70. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 95 862 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
71. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 4 135 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 4 135 лв.
72. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителен котел

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 982 лв. за ремонт на отоплителен котел.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
73. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 299 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
74. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 11 520 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
75. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 709 лв. с цел закупуване на 3 броя компютърни конфигурации (2 228 лв.) и 1 брой високоскоростен скенер (1 481 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 329 лв. с цел закупуване на 2 броя принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
76. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства представляващи възстановени щети от застраховател

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ардино за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 471 лв. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Средствата в размер на 1 471 лв. са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
77. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на мебели за обзавеждане на работни места за нови щатни бройки и ремонт на помещенията за тази цел

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 842 лв. за закупуване на мебели за обзавеждане на работни места за нови щатни бройки (1 292 лв.) и ремонт на помещенията за тази цел (550 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
78. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Девин за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 896 лв. с цел закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
79. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Дряново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 788 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
80. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Кърджали по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 9 050 лв. за закупуване на 10 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на 9 050 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
81. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка” със 7 359 лв. за закупуване на 11 броя компютри.
Средствата в размер на 7 359 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
82. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Нови Пазар за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 012 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
83. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт на помещение за веществени доказателства

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 960 лв. за ремонт на помещение за веществени доказателства.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
84. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Попово за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 554 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
85. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Първомай за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 11 153 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
86. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Първомай за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 14 593 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
87. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за текущи разходи и изплащане на възнаграждения на преводачи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 8 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи и изплащане на възнаграждения на преводачи до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
88. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със 730 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт N Force (490 лв.) и модул за връзката му към съществуващата система за управление на изпълнителни дела jesAPI (240 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
89. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 548 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 548 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
94. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1516 в Окръжен съд гр. Русе

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент.
2. Одобрява изпълнението на дадените препоръки за подобряване на одитираните процеси в Окръжен съд гр. Русе, съгласно утвърдения от административния ръководител План за действие и представената писмена информация.
95. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно проследяване и оценка на изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Генерал Тошево по одобрения план за действие, приет с Решение на ВСС по протокол № 12 от 15.03.2015 г., т. 61.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Одобрява изпълнението на препоръката по точка 3 от плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево одобрен с решение на ВСС по протокол № 12/15.03.2015 г., съгласно предоставената информация.
Разни
96. ОТНОСНО: Сключване на писмено споразумение с НИП за възстановяване на стойността на изразходваната от ВСС електроенергия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА проект на споразумение между НИП и ВСС за възстановяване стойността на изразходваната от ВСС електрическа енергия със срок на действие до 14.03.2019 г.
2. ОДОБРЯВА поемане на задължение в прогнозен размер от 120 000 лв. за възстановяване на НИП на стойността на изразходваната от ВСС електрическа енергия за срок до 14.03.2019 г.
3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с НИП споразумение за възстановяване стойността на изразходваната от ВСС електрическа енергия със срок на действие до 14.03.2019 г. по одобрения проект.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

97.ОТНОСНО: Доклад от главния секретар на ВСС относно констатация за причинени щети на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението за осъществяване на ограничена имуществена отговорност спрямо Славка Каменова – главен секретар на ВСС към 1.3.2011 г. за сумата от 183,39 лв.
98. ОТНОСНО: Преразпределение на длъжности за съдебни служители в органи на съдебната власт, с оглед оптимизиране на щатната обезпеченост

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. НАМАЛЯВА щатната численост на Софийски окръжен съд с 2 /две/ свободни щ.бр. за длъжност: „завеждащ служба” и „съдебен деловодител”, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Длъжностите са от специализираната администрация и пряко обслужват работата на съдиите. Ниска натовареност на СОС за 2014 г. – 7,87, при средната за окръжните съдилища в страната – 12,36. За 2013 г. – натовареност 7,75, при средна – 12,77. За 2012 г. – натовареност 7,59, при средна за окръжните съдилища в страната – 13,26. Възможност за оптимизиране на съдебната администрация.
2. НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Видин с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Длъжността е от специализираната администрация и пряко обслужва работата на съдиите. Ниска натовареност на ОС-Видин за 2014 г. – 7,64, при средна за окръжните съдилища в страната – 12,36. За 2013 г. – натовареност 7,68, при средна – 12,77. За 2012 г. – натовареност 7,74, при средна за окръжните съдилища в страната – 13,26. Съществува тенденция за значително намаляване на постъпленията на делата. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 2,58 - над средното за страната за окръжните съдилища.
3. НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Враца с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Длъжността е от специализираната администрация и пряко обслужва работата на съдиите. Ниска натовареност на Адм.С- гр. Враца – 11,69 – под средната за административните съдилища в страната – 17,03. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – над средното за страната.
4. НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Стара Загора с 0,5 /половин/ свободна щ.бр. за длъжност „шофьор”, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Съдът има свободен щат за шофьор. Сключен е трудов договор с призовкар за тричасов работен ден, който допълнително е и шофьор по чл. 110 от КТ. В много от административните съдилища липсва длъжността „шофьор” – София-област, Видин, Кюстендил, Добрич, Търговище, Шумен, Плевен. В други съдилища длъжността „шофьор” се съвместява от работник-поддръжка. Тъй като е сключен трудов договор за тричасов работен ден, призовкаря може да съвместява и функциите на длъжността „шофьор”, поради което не се налага съществуването на отделна щатна бройка за тази длъжност.
5. НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Смолян с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Длъжността е от специализираната администрация и пряко обслужва работата на съдиите. Ниска натовареност на ОС гр. Смолян за 2014 г. – 7,18 – под средната за окръжните съдилища в страната – 12,36. За 2013 г. натовареността е – 6,72, при средна за страната – 12,77. За 2012 г. – натовареност 6,79, при средна за страната – 13,26 броя дела месечно на един магистрат. Съществува тенденция за намаляване на постъпленията на дела. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – над средното за окръжните съдилища в страната.
6. НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Велико Търново с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Длъжността е от специализираната администрация и пряко обслужва работата на съдиите. Ниска натовареност на ОС гр. Велико Търново за 2014 г. – 7,63 – под средната за окръжните съдилища в страната – 12,36. За 2013 г. натовареността е – 8,51, при средна за страната – 12,77. За 2012 г. – натовареност 8,83, при средна за страната – 13,26 броя дела месечно на един магистрат. Съществува тенденция за намаляване на постъпленията на дела. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – над средното за окръжните съдилища в страната.
7. НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Ловеч с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „шофьор”, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Липса на необходимост от тази длъжност.
8. НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Плевен с 2 /две/ свободни щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Длъжността е от специализираната администрация и пряко обслужва работата на съдиите. Ниска натовареност на Адм.С - гр. Плевен – 14,00 – под средната за административните съдилища в страната – 17,03. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 4,43, над средното за административните съдилища в страната – 3,21.
9. НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Русе с 2 /две/ свободни щ.бр. за съдебни служители за длъжност „работник поддръжка”, считано от датата на решението.
МОТИВИ: ОС-Русе разполага с 3 щ.бр. ”работник поддръжка–огняр”; ”работник поддръжка–ел.техник” и ”работник поддръжка- съобщителна техника” .
10. НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Варна с 4 /четири/ свободни щ.бр. за съдебни служители, считано от датата на решението, както следва:
- 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „завеждащ служба”;
- 3 /три/ свободни щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”;
МОТИВИ: Длъжностите са от специализираната администрация и пряко обслужват работата на съдиите. Ниска натовареност на Адм. съд-Варна за 2014 г. – 13,43 при средна за административните съдилища в страната – 17,03. За 2013 г. натовареността е 15,33, при средна за страната – 18,93. За 2012 г. – натовареност 14,98, при средна за административните съдилища в страната – 18,40 брой дела. Съществува тенденция за намаляване на постъпленията на дела. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – около средното за страната. Възможност за оптимизиране на щатната численост.
11. НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Разград с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Длъжността е от специализираната администрация и пряко обслужва работата на съдиите. Ниска натовареност на Адм. съд-Разград за 2014 г. – 9,69 при средна за административните съдилища в страната – 17,03. За 2013 г. натовареността е 8,10, при средна за страната – 18,93. За 2012 г. – натовареност 8,67, при средна за страната - 18,40. Съществува тенденция за намаляване на постъпленията на дела. Съотношение бр. служители/бр. магистрати –3,75, над средното за административните съдилища в страната.
12. НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Силистра с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Длъжността е от специализираната администрация и пряко обслужва работата на съдиите. Ниска натовареност на Адм. съд-Силистра за 2014 г. 8,52 при средна за административните съдилища в страната – 17,03. За 2013 г. натовареността е 9,51, при средна за страната – 18,93. За 2012 г. – натовареност 8,31, при средна за страната - 18,40. Съществува тенденция за намаляване на постъпленията на дела. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 3,75, над средното за административните съдилища в страната.
13. НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Разград с 0,5 /половин/ свободна щ.бр. за длъжност „работник поддръжка”, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Възможност за оптимизиране на съдебната администрация и възлагане на функции на друг служител. Съдът разполага с шофьор, двама куриери и трима призовкари.
14. НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Тутракан с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Натовареността на РС-Тутракан е около средната за страната. Съотношението бр. магистрати/ бр. служители е над средното за страната 5.4 при средно 3.76. Длъжността „съдебен секретар“ е от специализираната администрация и пряко обслужва работата на съдиите.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

99. ОТНОСНО: Проект на решение по писмо от Националната агенция за приходите относно проект на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между НАП, Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

99.1. ОДОБРЯВА проект на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между НАП, Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, със следните забележки:
Да отпадне изцяло текста на чл. 13, ал. 3 и § 2 от Допълнителните разпоредби на Инструкцията се допълни с текста: „…и съдебни разноски направени от ОСВ в изпълнение на публичните им функции.”, както и да отпадне текста на чл. 13, ал. 3 /цялата/.
99.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващият ВСС да подпише Инструкцията, съобразно направените забележки.
АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
100. ОТНОСНО: Приемане на Доклад за значението на районните прокуратури и критериите за промени в териториалната структура на районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

100.1. Приема представения от Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт Доклад за значението на районните прокуратури в структурата на съдебната система и критериите за промяна в териториалната структура на районните прокуратури.
100.2. Приема предложените в доклада критерии за реорганизация на съдебната карта на районните прокуратури.
100.3. Докладът по т. 100.1. да се публикува на Интернет страницата на ВСС и в електронната форма за контакт с магистратите за обсъждане.
100.4. Докладът за значението на районните прокуратури, както и Докладът за значението на районните съдилища да се внесат за обсъждане в Гражданския съвет на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

101. ОТНОСНО: Проект на писмо до Министерство на финансите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

101.1. Приема текста на писмо до министъра на финансите Владислав Горанов за осигуряване на бюджетни средства за нормалното функциониране на органите на съдебната власт.
101.2. Писмото да се публикувана интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
102. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Юрий Димитров Кръстев от заеманата длъжност „съдия” във Върховния касационен съд, считано от 01.11.2015 г.
103. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Атанас Иванов Попов от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от 20.10.2015 г.
104. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в апелативните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 41/16.07.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Определя Павлина Стефанова Панова, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Теодора Александрова Стамболова.
1.1. Определя чрез жребий Мина Иванова Топузова - съдия във Върховен касационен съд – наказателна колегия, за резервен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Павлина Стефанова Панова.
105. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Василка Кънева Желева – съдия в Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС”.
105.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Василка Кънева Желева – съдия в Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС”.
106. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Албена Славова Илиева - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”.
106.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Албена Славова Илиева - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”.
107. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанас Николаев Атанасов - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“.
107.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Николаев Атанасов - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“.
108. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цветан Ангелов Маринов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
108.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Цветан Ангелов Маринов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
109. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цани Венциславов Попов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
109.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Цани Венциславов Попов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
110. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Таня Петкова Петкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в АП”.
110.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Таня Петкова Петкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в АП”.
111. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на сградата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Петрич за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 79 000 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на административна сграда за нуждите на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Административният ръководител на Районен съд гр. Петрич следва да извърши разходите за изработка, доставка и монтаж на необходимото обзавеждане в рамките на утвърдените с решения на ВСС лимити.
В седмодневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за обзавеждане, административният ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда между § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА” с размера на цената на активите, чиято стойност надхвърля определения праг на същественост, с цел коректното им счетоводно отчитане.
В седмодневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства в размер на 79 000 лв. административния ръководител на Районен съд гр. Петрич да информира ВСС за точния размер на извършените разходи, с цел извършване на корекция по бюджета на съда с размера на неусвоената сума.
112. ОТНОСНО: Сключване на анекс към договор №45-06-072/29.12.2014г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за промяна на възнаграждението на изпълнителя по договор № 45-00-072/29.12.2014 г., съгласно вариант 2 от ценовото предложение на „Смарт Системс 2010” ЕООД, вх. рег. № 96-00-450/17.12.2014 г.
113. ОТНОСНО: Необходимост от техническа поддръжка на софтуерен продукт за изпълнение изискванията на Закона за обществените поръчки

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „ВЕЕМ Консулт” ЕАД договор за техническа поддръжка на софтуерен продукт „ПроЗОП” за управление на процедури по ЗОП и Профила на купувача за срок от една година.
114.ОТНОСНО: Обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, военните, окръжните, административните, специализираните и районните съдилища за първо полугодие на 2015 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Обобщените статистически таблици за дейността на апелативните, военните, окръжните, административните, специализираните и районните съдилища за първо полугодие на 2015 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за съдебната власт.
2. Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2015 г. ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на Интернет-страницата на ВСС, в раздел Съдебна статистика.
115. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на членове на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт (КАОСНОСВ) за работно посещение в Република Хърватия в периода 21-24 октомври 2015 г. с цел непосредствено запознаване с хърватския опит в реформата на съдебната карта

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

115.1. КОМАНДИРОВА за участие в работно посещение в Република Хърватия в периода 21-24 октомври 2015г. следните членове на ВСС и преводач:
- Елка Атанасова – член на ВСС и зам.-председател на КАОСНОСВ;
- Юлиана Колева – член на ВСС и член на КАОСНОСВ;
- Галина Карагьозова – член на ВСС и член на КАОСНОСВ;
- Камен Иванов – член на ВСС и член на КАОСНОСВ;
- Стела Хакимова – преводач с хърватски език.
115.2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за подпомагане на участниците в работното посещение в Република Хърватия в периода 21-24 октомври 2015 г. Емилия Петкова – ст. експерт в отдел „САОД”, дирекция „ИТСС”, експертен сътрудник към КАОСНОСВ.
115.3. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за подпомагане на участниците в работното посещение в Република Хърватия в периода 21-24 октомври 2015 г. Красимир Илиев - гл. специалист - автотранспорт от АВСС, който да осъществи пътуването.
115.4. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари за 4 дни, разходите за медицински застраховки, както и разходите за превод са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването по маршрут София – Осиек –Вуковар – Загреб - София ще се извърши със служебен автомобил – микробус Фолксваген Транспортер, регистрационен № СА 9520 НК.
116. ОТНОСНО: Проект на решение относно сключване на Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд с оглед осъществяване на необходимите съвместни дейности за постигане на техническата и функционалната съвместимост между разработената от ВАС единна деловодно-информационна система и разработения от ВСС приложен софтуер за изпращане на електронни призовки от системите за управление на делата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА проекта на Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд.
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова, в качеството й на Представляващ ВСС и Галина Карагьозова, в качеството й на член на ВСС и ръководител проект, да подпишат Споразумението за сътрудничество от страна на Съвета.
117.ОТНОСНО: Проект на Национална програма Цифрова България 2016-2020 г. и Пътна карта към нея, изпратена от Работна група 31 „Европа 2020“ - Министерство на финансите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение проект на Национална програма Цифрова България 2016-2020 г. и Пътна карта към нея.

/Закриване на заседанието – 16,50 ч./

Публикуван на:
16.10.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд