ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 22 октомври 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Балчик
Кандидат:
- Тодор Димов Тодоров – прокурор в Районна прокуратура гр. Балчик.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ботевград
Кандидат:
- Дарин Георгиев Лаков – заместник на административния ръководител – заместник – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ботевград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА

3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за:
- освобождаване на Мартин Данчев Данчев от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Сливен;
- назначаване на Радка Димитрова Дражева – Първанова – съдия в Окръжен съд гр. Сливен, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Сливен.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за:
- освобождаване на Дарин Николаев Йорданов от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Русе;
- назначаване на Виржиния Константинова Караджова– съдия в Районен съд гр. Русе, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Русе.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по молбата на Грета Иванова Денчева – кандидат за младши съдия, за отказ от обучение в Националния институт на правосъдието, випуск 2015 – 2016 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
6. Проект на решение за корекция по бюджета на Върховния административен съд за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за авариен ремонт на асансьорна шахта.
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в заседание на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за съдия в административните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет на председателя.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за ремонт на съдебни зали и канцеларии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за ремонт на санитарни помещения и пригаждането им за ползване от хора с двигателни увреждания.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за доставка и монтаж на газова горелка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за частична подмяна и разширяване на компютърна кабелна мрежа.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за ремонт на асансьорна шахта и подмяна на асансьор.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за изработка и монтаж на мебели за „Бюро съдимост”, доставка и монтаж на 5 броя стелажи за архив, доставка и монтаж на балатум и изработка и монтаж на входна врата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две мултифункционални устройства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за ремонт на коридор и новопридобити помещения за деловодство и архив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт на част от покрива на сградата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие”
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на киоск и сървър и информационен дисплей във връзка с управление на делата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .
39. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

43. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Добрич с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

44. Проект на решение за командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в Регионален семинар за Източен и Югоизточен регион на тема „Продължителност на съдебния процес” /Навременност/, който ще се проведе на 9 и 10 ноември 2015 г., в гр. Букурещ, Румъния, за периода 8-11 ноември 2015 г.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
45. Проект на решение относно информация за изпълнение на препоръките от доклади на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка и относно информация, предоставена на ЕК от Министерство на правосъдието за 2015 г.
Внася: Комисия ”Международна дейност”

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
СОНЯ НАЙДЕНОВА

Публикуван на:
20 октомври 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд