КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 52
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 22 ОКТОМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – Представляващ ВСС
ОТСЪСТВАТ: Галина Карагьозова, Елка Атанасова, Камен Иванов, Сотир Цацаров, Юлиана Колева
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Саша Харитонова – и.ф.главен секретар на ВСС, съгласно Заповед № 95-00-327/21.10.2015 г./

/Откриване на заседанието – 9,35 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
46. Проект на решение относно Указания за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
47. Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните прокуратури, обявен с решение на ВСС по протокол № 17/02.04.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
48. Проект на решение по предложението на и.ф.административен ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Таня Калоянова Орешарова – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
49. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Диана Колева Стоянова – съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
50. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за периодично атестиране на Стоян Георгиев Хаджиев – съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
51. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за повишаване на Цветелина Александрова Кънева – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
52. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за повишаване на Йордан Росенов Русев – съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
53. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за повишаване на Евелина Торос Папазян - Ангелова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
54. Проект на решение по предложението на Атанас Николов Николов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
55. Проект на решение по предложението на Милен Петков Евтимов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
56. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. София за периодично атестиране Вичо Колев Вичев – прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
57. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране Калоян Димитров Ангелов – прокурор в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
58. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране Стелияна Петрова Атанасова – прокурор в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
59. Проект на решение по предложението на Недко Севдалинов Симов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Смолян, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
60. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Веселина Атанасова Гайдажиева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас, на място в ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
61. Проект на решение по предложението на Атанас Христов Палхутев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
62. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализираната прокуратура за повишаване на Марин Стоянов Дишлянов – прокурор в Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
63. Проект на решение за промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание ПМС № 279/14.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
64. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
65. Проект на решение относно Анализ и оптимизиране на разходите на органите на съдебната власт.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
66. Проект на решение по искания от административни ръководители на органи на съдебната власт за закупуване на служебни автомобили.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
67. Проект на решение относно мерки по оптимизиране щата на съдебните служители в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
68. Проект на решение по проект на образец на декларация по чл. 45, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество на кандидатите за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, изпратен от министъра на правосъдието.
Внася: Комисия по правни въпроси
69. Проект на решение по писмо от министъра на правосъдието относно създаване на работна група с цел изготвяне на концепция за организацията на дейността на вещите лица, а при необходимост и проект на Закон за вещите лица.
Внася: Комисия по правни въпроси
70. Проект на решение по проект на писмо до административните ръководители на органите на съдебната власт по прилагане на Споразумението за сътрудничество за принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт с Камарата на частните съдебни изпълнители и предприемане на действия за подобряване събираемостта на съдебните вземания.
Внася: Комисия по правни въпроси
71. Доклад относно воденето на регистър на наказателните производства, образувани срещу съдия, прокурор или следовател, както и такива срещу неизвестен извършител, по които като обвиняеми са привлечени съдия, прокурор или следовател.
Внася: Комисия по дисциплинарни производства

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура–гр.Балчик
Кандидат:
- Тодор Димов Тодоров – прокурор в Районна прокуратура-гр.Балчик, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 46/21.11.2013 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: със 17 гласа “за”, 1 “против” и 0 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Тодор Димов Тодоров – прокурор в Районна прокуратура-гр.Балчик, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура-гр.Балчик, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура–гр.Ботевград
Кандидат:
- Дарин Георгиев Лаков – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Ботевград, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 31/19.07.2012 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 16 гласа “за”, 0 “против” и 2 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Дарин Георгиев Лаков – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Ботевград, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура-гр.Ботевград, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДИЛИЩА

3. НЕ ОСВОБОЖДАВА Мартин Данчев Данчев – съдия в Окръжен съд, гр. Сливен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд, гр. Сливен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
4. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Дарин Николаев Йорданов - съдия в Районен съд, гр. Русе, с ранг „съдия в АС” от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател”, на Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС”.
4.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Виржиния Константинова Караджова - съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС”, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател” на Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
5. ПРИЕМА молбата от Грета Иванова Денчева – кандидат за младши съдия, за отказ от заемане на длъжността „младши съдия” в ОС–Разград, отказ от участие в конкурсната процедура, както и отказ от обучение в Националния институт на правосъдието.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
6. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Върховния административен съд за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховния административен съд по § 10-00 „Издръжка” със 110 000 лв., в т.ч. по §§ 10-15 „Материали” с 35 000 лв., §§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 65 000 лв. и §§ 10-20 „Външни услуги” с 10 000 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
6.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Върховния административен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Мотиви: Анализът на бюджета към 30.09.2015 г. показва, че по §§ 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение” Върховния административен съд разполага със 111 209 лв. до края на годината. При недостиг на средства ще бъде извършена корекция за изплащане на дължими обезщетения след представяне на необходимите документи.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 20 169 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 4 330 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 35 503 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 153 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за авариен ремонт на асансьорна шахта

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 992 лв. за авариен ремонт на асансьорна шахта.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 16 864 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в заседание на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за съдия в административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА извършването на корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Бургас за 2015 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 340 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Бургас с 340 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в заседание на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за съдия в административните съдилища.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Монтана по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 778 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет на председателя

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 850 лв. за доставка и монтаж на климатик за кабинет на председателя.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 474 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
17.1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 11 920 лв.
17.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Силистра за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 11 920 лв.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по т. 29, Протокол № 10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Административен съд София-град и Върховен административен съд за 2015 г., с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
18.1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със 7 134 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
18.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със 7 134 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Военен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв. с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 130 годишнина от създаването на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
20.1. НАМАЛЯВА бюджета на Военно-апелативен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 038 лв.
20.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Военен съд гр. София за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 038 лв.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” с 9 000 лв. за покриване на разходите за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
21.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” със 180 лв. за покриване на разходи за сключване на договор за противопожарно известяване и поддръжка на пожарогасители до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за ремонт на съдебни зали и канцеларии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Девин за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 500 лв. за ремонт на съдебни зали и канцеларии.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ивайловград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 599 лв. за доставка и монтаж на климатик за кабинет.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Каварна по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 356 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за ремонт на санитарни помещения и пригаждането им за ползване от хора с двигателни увреждания

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кнежа за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 890 лв. за ремонт на санитарни помещения и пригаждането им за ползване от хора с двигателни увреждания.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Котел за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 9 563 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Мадан за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 737 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за доставка и монтаж на газова горелка

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Мездра за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 752 лв. за доставка и монтаж на газова горелка.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за частична подмяна и разширяване на компютърна кабелна мрежа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 600 лв. за частична подмяна и разширяване на компютърна кабелна мрежа.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 4 118 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 23 496 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за ремонт на асансьорна шахта и подмяна на асансьор

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 193 лв. за ремонт на асансьорна шахта и по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 27 240 лв. за подмяна на асансьор.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за изработка и монтаж на мебели за „Бюро съдимост”, доставка и монтаж на 5 броя стелажи за архив, доставка и монтаж на балатум и изработка и монтаж на входна врата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Поморие за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 626 лв. за изработка и монтаж на мебели за „Бюро съдимост” (3 600 лв.), доставка и монтаж на 5 броя стелажи за архив (690 лв.), доставка и монтаж на балатум (1 592 лв.) и изработка и монтаж на входна врата (744 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две мултифункционални устройства

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 704 лв. за доставка и монтаж на две мултифункционални устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за ремонт на коридор и новопридобити помещения за деловодство и архив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Търговище за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 8 132 лв. за ремонт на коридор и новопридобити помещения за деловодство и архив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Царево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 8 000 лв., с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Средствата в размер на 8 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт на част от покрива на сградата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 9 023 лв. за спешен авариен ремонт на част от покрива на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
„Не дава съгласие”
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на киоск и сървър и информационен дисплей във връзка с управление на делата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Търговище за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 354 лв. за закупуване на киоск, поради липса на неотложност на разхода.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
39. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
39.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 10 151 лв., съгласно Приложение № 1.
39.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 20 390 лв., съгласно Приложение № 1.
39.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 28 271 лв., съгласно Приложение № 1.
39.4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 20 000 лв., съгласно Приложение № 1.
39.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 20 000 лв., съгласно Приложение № 1.
39.6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 2 270 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

43. /ОТЛОЖЕНА/

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

44. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представители на ВСС за участие в Регионален семинар за Източен и Югоизточен регион на тема „Продължителност на съдебния процес” (Навременност), който ще се проведе в на 9 и 10 ноември 2015 г. в гр.Букурещ, Румъния

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

44.1. КОМАНДИРОВА за участие в Регионален семинар за Източен и Югоизточен регион на тема „Продължителност на съдебния процес” (Навременност), който ще се проведе в гр.Букурещ, Румъния, за периода 8-11 ноември 2015 г. следните лица:
- Елка Атанасова – член на ВСС и зам.председател на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт;
- Милка Итова – член на ВСС и председател на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи;
- Габриела Цекова – преводач от български на английски език и обратно.
44.2. Пътните разходи, разходите за нощувки, за дневни пари за 4 дни и за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването ще се извърши със самолет.
Забележка: За представители на членовете ЕМСС ще възстанови до 250 евро за пътуване до Румъния за двама участници от националните съдебни съвети.
45. ОТНОСНО: Проект на решение относно информация за изпълнението на препоръките от доклади на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка и относно информация, предоставена на ЕК от Министерството на правосъдието за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

45.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информация по изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка.
45.2. Периодичната информация от ВСС по изпълнение на препоръките по доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка да се изпраща и към Генералния секретариат на Европейската комисия.
45.3. ПРЕДЛАГА на министъра на правосъдието, преди изпращане на обобщена информация по Механизма за сътрудничество и проверка към Европейската комисия, касаеща дейността на съдебната власт, същата да се съгласува с Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

46. ОТНОСНО: Указания за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

46.1. ПРИЕМА Указания за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт.
46.2. Указанията за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт да се публикуват на интернет страницата на ВСС.
47. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните прокуратури, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 17/02.04.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.1. Определя Симона Благова Генова – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, за редовен член на конкурсната комисия за окръжните прокуратури, на мястото на Димитър Боянов Стефанов.
47.1.1. Определя чрез жребий Стоян Илиев Вараджаков – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – гр. Велико Търново, за резервен член на конкурсната комисия за окръжните прокуратури, на мястото на Симона Благова Генова.
48. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Таня Калоянова Орешарова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
48.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Таня Калоянова Орешарова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
49. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Диана Колева Стоянова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС“.
49.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диана Колева Стоянова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС“.
50. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стоян Георгиев Хаджиев - съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС”.
50.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стоян Георгиев Хаджиев - съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС”.
51. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветелина Александрова Кънева – съдия в Административен съд, гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
52. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Йордан Росенов Русев - съдия в Административен съд, гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
53. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Евелина Торос Папазян-Ангелова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
54. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Николов Николов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
55. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милен Петков Евтимов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
56. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Вичо Колев Вичев - прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
56.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Вичо Колев Вичев - прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
57. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Калоян Димитров Ангелов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
57.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калоян Димитров Ангелов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
58. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стелияна Петрова Атанасова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
58.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стелияна Петрова Атанасова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
59. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Недко Севдалинов Симов – заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура, гр. Смолян, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
60. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселина Атанасова Гайдажиева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
61. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Христов Палхутев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Димитровград, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
62. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от административния ръководител на Специализираната прокуратура за повишаване на Марин Стоянов Дишлянов - прокурор в Специализираната прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
63. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание ПМС № 279/14.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание ПМС № 279 от 14.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт за възлагане на комплексна съдебно – счетоводна експертиза от Прокуратурата на Република България, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С 400 000 лв.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Текущи разходи 400 000 лв.
в т.ч. по органи на съдебната власт:
Прокуратура на Република България 400 000 лв.
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 400 000 лв.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) 400 000 лв.
III. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2015 г. С 400 000 лв.
IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2015 г. С 400 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България с 400 000 лв. по § 10-00 „Издръжка”, на основание ПМС № 279 от 14.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт за възлагане на комплексна съдебно – счетоводна експертиза.
3. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
64. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, облекло, обезщетения за първите три дни при временна нетрудоспособност и обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със 740 000 лв.
1.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 15 500 лв.
1.3. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” със 139 550 лв.
1.4. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 895 050 лв.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г., с цел осигуряване на средства за извършване на плащания по договор за доставка на компютърно оборудване и принадлежности, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 670 000 лв.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 670 000 лв.
3. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.
65. ОТНОСНО: Анализ и оптимизиране на разходите на органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

65.1. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да предприемат спешни мерки за приоритизиране и ограничаване на разходите по бюджетите си и да изискат от отговорните длъжностни лица да изготвят анализ на разходите с конкретни предложения за тяхното оптимизиране/намаление.
65.2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да не извършват плащания по договори с аналогични предмети, например: /Правно-информационни продукти/ и да сведат до минимум разходите за други външни услуги.
65.3. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да предприемат мерки относно събирането на вземанията, на съответния орган, представляващи съдебни разноски, глоби и други.
65.4. За предприетите мерки да се уведоми комисия „Бюджет и финанси”.
66. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители на органи на съдебната власт за закупуване на служебни автомобили

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 45 000 лв. за закупуване на служебен автомобил.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 45 000 лв. за закупуване на служебен автомобил.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на служебен автомобил.
67. ОТНОСНО: Мерки по оптимизиране щата на съдебните служители в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

67.1. ВЪЗЛАГА на Комисия „Съдебна администрация” да организира и проведе работна среща с представители на административни ръководители от всички нива на органи на съдебната власт от апелативните райони /вкл. и административни съдилища/, на която да актуализира и приеме критерии за оптимизиране щатната численост на съдебните служители.
67.2. Председателите на апелативните съдилища да определят участници в работната група /до 5 участника общо от апелативен район/. Да проведат обсъждане и представят предложения и становища, които да се разгледат по време на работната среща.
67.3. Работната среща да се проведе през м. ноември 2015 г., като мястото ще бъде определено допълнително.
68. ОТНОСНО: Проект на образец на Декларация по чл. 45, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество кандидатите за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, изпратен от министъра на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

68.1. ПРИЕМА образец на Декларация по чл. 45, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество на кандидатите за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
68.2. ИЗПРАЩА образеца на Декларация по чл. 45, ал. 1 от ЗСВ на министъра на правосъдието за утвърждаване.
69. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието относно създаване на работна група с цел изготвяне на концепция за организацията на дейността на вещите лица, а при необходимост и проект на Закона за вещите лица

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

69.1. ОПРЕДЕЛЯ Незабравка Стоева за представител на ВСС в работната група, създадена от Министерството на правосъдието, с цел изготвяне на концепция за организацията на дейността на вещите лица, а при необходимост и проект на Закон за вещите лица.
69.2. Да се уведоми Министерството на правосъдието за имената на определения представител на ВСС, длъжност, служебен телефон и електронен адрес за контакти.
70. ОТНОСНО: Проект на писмо до административните ръководители на органите на съдебната власт по прилагане на Споразумението за сътрудничество за принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт с Камарата на частните съдебни изпълнители, и предприемане на действия за подобряване събираемостта на съдебните вземания

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

70.1. ОДОБРЯВА текста на писмото до административните ръководители на органите на съдебната власт по прилагане на Споразумението за сътрудничество за принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт с Камарата на частните съдебни изпълнители.
70.2. ИЗПРАЩА писмото до административните ръководители на органите на съдебната власт.
70.3. ПОДКРЕПЯ проекта на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители за изменение и допълнение на чл. 264, ал. 2 от Закона за съдебната власт, като текстът да придобие следното съдържание: „Държавните съдебни изпълнители осъществяват принудително изпълнение на частни притезания. Държавата и органите, компетентни да установяват публични вземания, могат да възлагат на държавните съдебни изпълнители и събирането на публични вземания.”
Решението да се изпрати на министъра на правосъдието.
70.4. ПОДДЪРЖА предложението, многократно изпращано до министъра на финансите и на министъра на правосъдието, за включване в текста на чл. 162, ал. 2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс нова точка 10 със следното съдържание „Разноските, които органите на съдебната власт правят в изпълнение на своята публична функция.”
Решението да се изпрати на министъра на финансите и на министъра на правосъдието.
71. ОТНОСНО: Доклад за воденето на Регистър за наказателните производства, образувани срещу съдия, прокурор или следовател, както и такива срещу неизвестен извършител, по които като обвиняеми са привлечени съдия, прокурор или следовател

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

71.1. Приема за сведение информацията относно състоянието на данните по Регистъра за образуваните наказателни производства срещу магистрати, както и информация за дисциплинарните производства, разглеждани във Висшия съдебен съвет.
71.2. Изпраща информацията относно Регистъра за образуваните наказателни производства срещу магистрати на главния прокурор, с оглед предприемане на действия за осигуряване своевременно подаване на информация от Софийска градска прокуратура към Висшия съдебен съвет за движението на досъдебните производства спрямо магистрати.

/Закриване на заседанието – 12,05 ч./

Публикуван на:
22.10.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд