ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 29 октомври 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Габрово
Кандидати:
- Пламен Пантев Денев – съдия в Районен съд гр. Габрово;
- Христо Тотев Христов – съдия в Районен съд гр. Габрово /отказ от участие/
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла
Кандидат:
- Трифон Петков Владов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Монтана
Кандидат:
- Галин Найденов Байчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова Загора
Кандидат:
- Драгомир Богомилов Драганов – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова Загора.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

5. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив, с която е обърнато внимание на Асен Ангелов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
6. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за налагане на дисциплинарно наказание на Георги Стефанов Русев – и.д. административен ръководител на Районна прокуратура гр. Несебър.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
7. Проект на решение по предложението на и.д. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен за налагане на дисциплинарно наказание на Христо Маринов Киновски –административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

8. Изслушване на Красимира Желева Желева - Колева – съдия в Административен съд София-област, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Изслушване на Искра Стефанова Ганева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Изслушване на Момчил Иванов Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА

11. Проект на решение по молбата на Мария Петрова Александрова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд гр. Оряхово.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Административен съд гр. Хасково за придобиване статут на несменяемост на Цветомира Димитрова Димитрова – съдия в Административен съд гр. Хасково.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за придобиване статут на несменяемост на Станимир Тодоров Ангелов – съдия в Районен съд гр. Добрич.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Апелативен съд гр. София за периодично атестиране на Милена Георгиева Панева – съдия в Апелативен съд гр. София, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за периодично атестиране на Таня Петрова Киркова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Ивайловград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за периодично атестиране на Ваня Стоянова Иванова – съдия в Административен съд гр. Ямбол, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за периодично атестиране на Вълко Драганов Драганов – съдия в Административен съд гр. Ямбол, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за периодично атестиране на Христо Йорданов Христов – съдия в Административен съд гр. Ямбол, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на Даниела Христова Вълева – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Девня, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за повишаване на Кристина Антонова Лалева – съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за повишаване на Ивета Жикова Пекова – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за повишаване на Христо Иванов Койчев – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за повишаване на Мариана Михайлова Михайлова – съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за повишаване на Милена Маринова Несторова - Дичева – съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на Атанас Ангелов Маджев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на Светослав Василев Василев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за назначаване на Румяна Димитрова Зайкова - Калеева – прокурор в Районна Панагюрище, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Пловдив.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново за придобиване статут на несменяемост на Красимир Иванов Стайков – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Стойчо Тодоров Ненков – прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализираната прокуратура за периодично атестиране на Росица Тодорова Славова – прокурор в Специализираната прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Хасково за периодично атестиране на Павел Йорданов Жеков – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Хасково, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Елена Йорданова Димитрова - Петкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Кюстендил за периодично атестиране на Галина Димитрова Стоймирова – прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пирдоп за периодично атестиране на Минчо Атанасов Минчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
36. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Здравена Валентинова Янева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
37. Проект на решение по заявлението на Светослав Раев Раев – прокурор в Районна прокуратура гр. Тутракан /към момента на предложението административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тутракан/, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
38. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Димитър Красимиров Димитров – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
39. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Станислав Бориславов Николов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
40. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализираната прокуратура за повишаване на Детелина Ганчева Ганчева – прокурор в Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
41. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализираната прокуратура за повишаване на Милко Георгиев Първанов – прокурор в Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
42. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за повишаване на Екатерина Тодорова Даракчиева – прокурор в Окръжна прокуратура Благоевград, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
43. Проект на решение по предложението на Мария Василева Дамянова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Девин, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

44. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
45. Проект на решение за корекция по бюджета на Върховен касационен съд за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение за корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за текущи разходи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение по писмо от председателя на Окръжен съд гр. Габрово с искане за извършване на корекции по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
51. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
53. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
54. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
55. Проект на решение по писмо от председателя на Специализиран наказателен съд, с искане за извършване на корекция по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
56. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 4 броя копирни машини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
57. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на изплатени суми за облекло на двама новоназначени служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на допълнителни средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряван на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
64. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
65. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
66. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за хидроизолиране и вътрешно боядисване.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
67. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
68. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
69. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
70. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
71. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
72. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за обзавеждане на съдийски кабинет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
73. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за ремонт на три помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
74. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
75. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет и три метални архивни шкафа.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
76. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
77. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
78. Проект на решение по искането от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
79. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
80. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие”
81. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на интериорни врати на кабинети.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Отлага”
82. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .
83. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
84. Проект на решение за вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд гр. Враца във връзка с отпускане на допълнителни средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
90. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Костинброд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
91. Проект на решение за одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III-то тримесечие на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
92. Проект на решение по предложението на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за безвъзмездно предоставяне на движими вещи – частна държавна собственост.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

93. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Военен съд гр. Пловдив с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „призовкар”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
94. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Административен съд гр. Сливен с 4 /четири/ щ.бр. за съдебни служители.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
95. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Перник с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
96. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Ивайловград за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „чистач”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

97. Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие в 57-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в Люксембург на 9-10 ноември 2015 г.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
98. Проект на решение относно организиране и провеждане от Висшия съдебен съвет на конференция с международно участие на тема: „Реформа на съдебната карта, разпределение на делата и съдебна статистика – обмяна на опит и добри практики”.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
99. Проект на решение за изменение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/13.03.2014 г..
Внася: Комисия ”Международна дейност”
100. Проект на решение за обявяване на конкурс за допълване състава на членовете на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.
Внася: Комисия ”Международна дейност”

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
СОНЯ НАЙДЕНОВА

Публикуван на:
23 октомври 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд