Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет изрази тревога за погазване на независимостта на магистратите с проекта на Закона за държавния бюджет за 2016 г.

На извънредно заседание Висшият съдебен съвет изрази принципно и остро несъгласие относно изготвения от Министерство на финансите проект на бюджет на съдебната власт за 2016г. в частта на разходите. Съветът не приема отпадането на предложените от него разпоредби за ал. 6 и ал. 9 към чл. 2 от Проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Принципно и остро несъгласие се заявява и относно текста на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Проекта за Закон за държавния бюджет за 2016 г., с който се дава право на изпълнителната власт да определя възнагражденията на магистратите.  

Решено бе, да се поиска от Комитета на министрите на Съвета на Европа, Европейската мрежа на съдебните съвети, Консултативния съвет на европейските съдии, Консултативния съвет на европейските прокурори, Венецианската комисия и Европейската комисия чрез представителството на Европейската комисия в България становище, нарушават ли се установени международни принципи за независимостта на съдебната власт с проекта на Закона за държавния бюджет за 2016 г., в частта относно финансирането на съдебната власт.

Висшият съдебен съвет ще уведоми Министерския съвет на Република България, че не са спазени изискванията за сроковете на бюджетната процедура за 2016 г.

Съветът посочва, че изготвеният от Министерство на финансите Проект на бюджет на съдебната власт за 2016г. не гарантира нормалното функциониране на съдебните институции и осигуряване на основните политики, заложени в Актуализираната стратегия за продължаване реформата в съдебната система.

Проектът, изготвен от Министерство на финансите предвижда разходи в размер на 473 млн. лв. Проектът, приет от ВСС залага разходи в размер на 542,5 млн. лв. Разликата е в размер на 69.5 млн.лв., от които 45 млн. са средствата, необходими за актуализираните възнаграждения в органите на съдебната власт, съгласно решение на ВСС по протокол №47/17.09.2015г. и разпоредбата на чл. 59 от Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016г.

Съветът ще изпрати на Народното събрание и на Министерския съвет получените отворени писма от съдиите и съдебните служители от Окръжен съд Плевен и Окръжен съд Хасково, както и всички становища на органи на съдебната власт в подкрепа на решението на Висшия съдебен съвет за увеличаване на заплатите на магистратите. Всички те са популяризирани на интернет на страницата на Висшия съдебен съвет.

Членовете на Съвета обърнаха внимание, че за пръв път от демократичната ни история от 1989 г. и новата Конституция от 1991 г. така грубо се посяга на независимостта на съдебната власт от изпълнителната. Подчерта се, че не става въпрос за заплатите на магистратите, а за независимостта им и то не личната, а само независимостта в интерес на обществото. Членовете на Съвета акцентираха, че става въпросът е за върховенството на закона, за спазване на принципа на разделение на властите и взаимодействието между тях.

В хода на обсъждането бяха отхвърлени упреците, че бюджетът на съдебната власт не е прозрачен. В продължение на 3 години проектобюджетът на съдебната власт се поставя на интернет страницата на Комисия «Бюджет и финанси» и с писма се канят Министерството на финансите и гражданските организации за обсъждане и внасяне на становища и предложения. Същевременно Висшият съдебен съвет е единствената институция, която не залага в проектобюджета си средства за незаетите щатни бройки. Опровергани бяха упреците, че ВСС не предприема действия за програмен бюджет, тъй като такова задължение не е предвидено в Закона за публичните финанси и няма възможност подобно предложение да бъде прието от Народното събрание. Съветът обаче, успешно изпълни пилотен проект по Оперативна програма «Административен капацитет» за програмно бюджетиране, който предстои да бъде надграждан за органите на съдебна власт.

Членовете на ВСС подчертаха, че от началото на мандата си този Висш съдебен съвет постоянно работи по реформата на съдебната система. Но нито една от провежданите политики няма да бъде завършена с предвидения съдебен бюджет за 2016 г. Акцентирано бе, че в рамките на тази година предстои да се вземат кардинални решения за нормата за натовареност на магистратите и за съдебната карта въз основа на изготвените вече статистики и анализи на работата на съдебната система. Членовете на Съвета обаче са катерогични, че корекцията на съдебната карта трябва да се прави много внимателно като се отчита достъпът на гражданите до правосъдие, както и че редуцирането на съдилищата няма да доведе до бюджетни икономии за следващата година.

Припомни се и предприетото от Висшия съдебен съвет закриване на над 300 щатни бройки в по-слабо натоварени органи на съдебната власт и разкриване на такива в силно натоварени. В резултат на това е преодоляна свръхнатовареността в съдилища като Софийски районен съд.

Наблегна се, че за ускоряване на съдебната реформа са необходими законодателни промени. Членовете на Съвета обърнаха внимание, че от 2013 г. предлагат промяна на Закона за съдебната власт в частта за конкурсите за преместване на магистрати, която ще доведе също до финансови икономии.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд