КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 53
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 27 ОКТОМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Христо Иванов – министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Сотир Цацаров, Юлиана Колева
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 14.05 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
2. Предложение за изпращане на писма до европейски институции за становище, с оглед подготвения проект на Закон за държавния бюджет.
Внася: Комисия” Публична Комуникация”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Обсъждане на Проектобюджета на съдебната власт за 2016 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. УВЕДОМЯВА Министерски съвет на Република България, че по проектобюджета на съдебната власт за 2016 г. не са спазени изискванията по т.2.2.7, т.2.2.8. и т.2.2.9. по РМС № 62 от 30.01.2015 г. относно сроковете по бюджетната процедура за 2016 година
1.2. Изразява своето принципно и остро несъгласие относно изготвения от Министерство на финансите проект на бюджет на съдебната власт за 2016 г. в частта на разходите, както и относно отпадането на предложените от ВСС разпоредби на ал.6 и ал.9 към чл.2 от Проектозакон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Проектът, изготвен от Министерство на финансите, предвижда разходи в размер на 473 млн. лв. Проектът, приет от Висшия съдебен съвет, предвижда разходи в размер на 542,5 млн. лв. Разликата е в размер на 69,5 млн.лв., от които 45 млн. са средствата, необходими за актуализираните възнаграждения в органите на съдебната власт, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г. и разпоредбата на чл.59 от проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 година.
Изготвеният от Министерство на финансите проект на бюджет на съдебната власт за 2016 г. не гарантира нормалното функциониране на съдебните институции и осигуряване на основните политики, заложени в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
1.3. Уведомява Министерски съвет за неспазената процедура. Изразява принципно и остро несъгласие с проекта за текст на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на проекта за Закон за държавния бюджет за 2016 г.
1.4. Подкрепя и изпраща на Народното събрание и на Министерския съвет писмата на съдиите и съдебните служители от Окръжен съд-Плевен и Окръжен съд-Хасково.
1.5. Изпраща на Народното събрание и на Министерския съвет всички постъпили във ВСС становища относно решение на ВСС по Протокол № 47/17.09.2015 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

2. ОТНОСНО: Предложение за изпращане на писма до европейски институции за становище, с оглед подготвения проект на Закон за държавния бюджет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Да се изпратят писма до Комитета на министрите на Съвета на Европа, Европейската мрежа на съдебните съвети, Консултативния съвет на европейските съдии, Консултативния съвет на европейските прокурори, Венецианската комисия и до Европейската комисия чрез представителството на Европейската комисия в България, за становище нарушават ли се установени международни принципи за независимост на съдебната власт с проекта на Закона за държавния бюджет за 2016 г., в частта относно финансиране на съдебната власт.

/Закриване на заседанието – 15.50 ч./ 

Публикуван на:
28.10.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд