Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра прокурор Драгомир Драганов за административен ръководител на Районна прокуратура - Нова Загора

Висшият съдебен съвет с 16  гласа „за”, 1 глас „против” и 3 гласа „въздържал се” избра Драгомир Богомилов Драганов за административен ръководител на Районна прокуратура - Нова Загора.

Той има над 13 години юридически стаж в органите на съдебната власт като младши прокурор, съдия и прокурор. В момента той е изпълняващ длъжността административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Нова Загора.

В представената Концепция за стратегическо управление на Районна прокуратура - Нова Загора той заявява, че е мотивиран да кандидатства за поста от натрупания професионален и ръководен опит, както и от желанието си да работи за ефективното и успешно функциониране на този орган на съдебната власт. Сред целите, които си поставя прокурор Драганов са подобряване на качеството на работата на прокурорите в Районна прокуратура - Нова Загора, което да доведе до намаляване на броя на върнатите от съда дела; провеждане на съвместни срещи между прокурори и разследващи полицаи за повишаване на качеството на тяхната работа; мотивиране на прокурорите и съдебните служители за повишаване на тяхната квалификация; вземане на мерки за подобряване на срочността на разследването чрез засилване на контрола върху работата на разследващите органи и ефективно използване на капацитета на следователите от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура Сливен, засилване на контрола при издирване на лица по неизпълнени влезли в сила присъди „лишаване от свобода“.

Прокурор Драганов заявява намерение да продължи и усъвършенства създадените положителни управленски практики в институцията, запазване на съществуващия много добър работен климат, като се доразвие принципа на екипност в работата на Районна прокуратура - Нова Загора.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Висшия съдебен съвет Румен Боев, Галина Карагьозова, Магдалена Лазарова и Галя Георгиева относно съхранението на веществените доказателства в прокуратурата, засилване контрола на прокуратурата върху работата на оперативно издирвателните служби, бъдещото му кариерно развитие, дадената му оценка от предходния ръководител на Окръжна прокуратура - Сливен през 2012 г.

Подкрепа за прокурор Драганов заявиха членовете на Висшия съдебен съвет Румен Боев и Елка Атанасова, като се аргументираха с много добрата работа на Районна прокуратура - Нова Загора, приносът на кандидата за постигнатите резултати и изцяло положителните отзиви за работата му, дадени в хода на атестационната му процедура.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд