Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра съдия Пламен Денев за председател на Районен съд Габрово

Висшият съдебен съвет избра с единодушие с 20 гласа „за“ съдия Пламен Пантев Денев за административен ръководител – председател на Районен съд Габрово.

Съдия Денев има над 15 години общ юридически стаж в съдебната система. Той е започнал като младши съдия през 1999 г. в Районен съд Габрово, а на следващата година е назначен като съдия.

В Концепцията за стратегическо управление той посочва, че ще работи за утвърждаване на Районен съд Габрово като независима и авторитетна институция, а осъществяваното от нея правосъдие като съответстващо на законовите изисквания. Кандидатът поставя като свой приоритет запазване на качеството, срочността и прозрачността на правораздаването. За постигането му ще работи чрез повишаване на контрола и отчетността,  затвърждаване на екипната работа, осигуряване на по-равномерно натоварване на съдиите и т. н. Съдия Денев обръща внимание на необходимостта от по-ефективно ползване на електронното правосъдие, с което ще се създадат условия за обмен на информация по делата с Окръжен съд Габрово и с прокуратурите.

Втората група цели, които той откроява, е свързана със запазване и развитие на потенциала на работещите в съда. Набелязани са конкретни мерки за намаляване на рисковете от забавяне на дела като регулиране на натовареността съдиите и повишаване на квалификацията и личната мотивация на магистратите и на съдебните служители. Кандидатът предвижда подобряване на условията на труд в съдебните деловодства, което би довело до по-ефективна комуникация с гражданите. Акцент в Концепцията му също е модернизирането и постоянното обновяване на интернет страницата на съда, която улеснява гражданите в контакта им с правосъдието.

Въпрос към кандидата постави членът на Висшия съдебен съвет Милка Итова, която поиска мнението му, оптимален ли е броят на съдиите в Районен съд Габрово. Съдия Денев отговори, че щатът от 9 съдии, с които работи съдът, е добър за нормалната работа на институцията.

Подкрепа за кандидата бе заявена от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, който смята, че съдия Денев има качества да ръководи Районен съд Габрово и да осигури добро взаимодействие между институцията и окръжната и апелативната инстанция.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд