Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

По обявения през 2015 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия” в административните съдилища (обявен с решение на ВСС по протокол № 42/23.07.2015 г.), Комисията по предложенията и атестирането ще внесе в насроченото за 12.11.2015 г. заседание на ВСС предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за длъжностите в съответните административни съдилища.

Предложението се внася след изготвяне на становища от Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС за притежаваните нравствени качества от първите трима кандидати за всяка длъжност.

В 7-дневен срок от публикуване на предложението на Интернет-страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурс за първоначално назначаване/2015 всеки от класираните кандидати следва да подаде декларация в деловодството на ВСС за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд