КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 54
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 29 ОКТОМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Соня Найденова – представляващ ВСС И Светла Петкова – член на ВСС
ОТСЪСТВАТ: Сотир Цацаров, Юлиана Колева
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 9.45 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
101. Проекти на писма в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 53/27.10.2015 г., д.т. 2.
Внася: Комисия „Международна дейност”
102. Систематизиране/систематична информация относно действия на Висшия съдебен съвет, предприети мерки и срокове, относно оптимизиране на щатове в ОСВ, работно натоварване, реформа на съдебната карта, управление на бюджета.
Внася: Соня Найденова – представляващ ВСС
103. Предложение за избор на нов член на дисциплинарния състав по д.д. № 27/2015 г.
Внася: Михаил Кожарев – член на ВСС и председател на дисциплинарния състав по д.д. № 27/2015 г.
104. Предложение за обединяване производствата по д.д. № 14/2015 г. и д.д. 38/2015 г.
Внася: Дисциплинарен състав
105. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Апелативен съд гр. София за определяне на Катя Николова Бельова – административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Благоевград, за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Окръжен съд
гр. Благоевград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
106. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за периодично атестиране на Пламен Борисов Евгениев – съдия в Специализирания наказателен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
107. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Силвия Александрова Цанкова - Захариева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
108. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за периодично атестиране на Теодора Матева Нейчева - съдия в Окръжен съд гр. Разград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
109. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Даниела Божидарова Александрова - съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
110. Проект на решение по предложението на Калоян Симеонов Петров – съдия в Районен съд гр. Ивайловград, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
111. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Георги Любчев Аргиров – прокурор в Районна прокуратура Троян /към момента на предложението административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Троян/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
112. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
113. Проект на решение по искания от председателите на Апелативен съд гр. Бургас и Административен съд гр. Бургас за увеличаване щатната численост с длъжност „експерт – връзки с обществеността”.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
114. Проект на решение относно изменение и допълнение на Правилата за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт, приети с решение на ВСС по протокол № 26/19.06.2014 г.
Внася: Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”
115. Предложение относно вземане на решение за обявяване на направените отводи и самоотводи от членове на ВСС на всеки етап от дисциплинарното производство.
/Внесена на основание чл. 37, ал. 2 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация/
Внася: Галина Карагьозова

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Габрово
Кандидати:
- Пламен Пантев Денев – съдия в Районен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС”/Атестиран с решение на ВСС по Протокол №29/18.07.2013 г., комплексна оценка „Много добра”/
- Христо Тотев Христов – съдия в Районен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в ОС” /постъпил отказ от участие в конкурса/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 20 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Пламен Пантев Денев – съдия в Районен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд – гр. Габрово, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла
Кандидат:
- Трифон Петков Владов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла, с ранг „прокурор в АП”/Атестиран с решение на ВСС по Протокол №38/11.08.2014 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 20 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Трифон Петков Владов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Бяла, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Монтана
Кандидат:
- Галин Найденов Байчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана/Атестиран с решение на ВСС по Протокол №33/11.06.2015 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 18 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Галин Найденов Байчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Монтана, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
4. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова Загора
Кандидат:
- Драгомир Богомилов Драганов – прокурор в Районна прокуратура гр. Котел, с ранг „прокурор в АП” и и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова Загора/Атестиран с решение на ВСС по Протокол №54/20.11.2014 г. г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 16 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА - Драгомир Богомилов Драганов – прокурор в Районна прокуратура гр. Котел, с ранг „прокурор в АП” и и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова Загора на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Нова Загора, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

5. ОТНОСНО: Заповед № РП-103/04.09.2015 г. на Гергана Мутафова – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр.Пловдив, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Асен Ангелов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РП-103/04.09.2015 г. на Гергана Мутафова – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр.Пловдив, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Асен Ангелов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив.
5.2. Прилага Заповед РП-103/04.09.2015 г. на Гергана Мутафова – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр.Пловдив, към кадровото досие на магистрата.
5.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
6. ОТНОСНО: Предложение от Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България, за налагане на дисциплинарно наказание на Георги Стефанов Русев – и.д. административен ръководител на Районна прокуратура гр. Несебър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Георги Стефанов Русев – и.д. административен ръководител на Районна прокуратура гр. Несебър.
6.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Галина Карагьозова, Каролина Неделчева, Даниела Костова.
7. ОТНОСНО: Предложение от Славчо Славов – и.д. административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен, за налагане на дисциплинарно наказание на Христо Маринов Киновски – административен ръководител-районен прокурор на гр. Никопол

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Христо Маринов Киновски – административен ръководител-районен прокурор на гр. Никопол.
7.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Камен Иванов, Елка Атанасова, Юлия Ковачева.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

8. ОТНОСНО: Изслушване на Красимира Желева Желева – Колева – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ИЗСЛУШВА на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Красимира Желева Желева, съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
8.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Красимира Желева Желева, съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”.
8.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Красимира Желева Желева, съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”.
8.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра" - 94 точки на Красимира Желева Желева, съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”.
9. ОТНОСНО: Изслушване на Искра Стефанова Ганева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. ИЗСЛУШВА на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Искра Стефанова Ганева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
9.2. УВАЖАВА възражението на Искра Стефанова Ганева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП”, по изготвената й комплексна оценка.
9.2. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Искра Стефанова Ганева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП”.
10. ОТНОСНО: Изслушване на Момчил Иванов Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ИЗСЛУШВА на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Момчил Иванов Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка.
10.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Момчил Иванов Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
10.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Момчил Иванов Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
10.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „добра" - 85 точки на Момчил Иванов Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.

СЪДИЛИЩА

11. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Мария Петрова Александрова от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд, гр. Оряхово, считано от датата на вземане на решението.
12. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Цветомира Димитрова Димитрова – съдия в Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в ОС“.
12.1. Цветомира Димитрова Димитрова – съдия в Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в ОС“, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
13. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Станимир Тодоров Ангелов – съдия в Районен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС“.
13.1. Станимир Тодоров Ангелов – съдия в Районен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС“, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милена Георгиева Панева – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милена Георгиева Панева – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Таня Петрова Киркова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Ивайловград, с ранг „съдия в ОС“.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Таня Петрова Киркова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Ивайловград, с ранг „съдия в ОС“.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ваня Стоянова Иванова – съдия в Административен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ваня Стоянова Иванова – съдия в Административен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Вълко Драганов Драганов – съдия в Административен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Вълко Драганов Драганов – съдия в Административен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христо Йорданов Христов – съдия в Административен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Йорданов Христов – съдия в Административен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Даниела Христова Вълева - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Девня с ранг „съдия в АС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Христова Вълева - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Девня с ранг „съдия в АС”.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Кристина Антонова Лалева - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивета Жикова Пекова – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Иванов Койчев – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Михайлова Михайлова - съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милена Маринова Несторова - Дичева - съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Ангелов Маджев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светослав Василев Василев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

27. НЕ НАЗНАЧАВА, Румяна Димитрова Зайкова - Калеева – прокурор в Районна прокуратура, гр. Панагюрище, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура, гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
28. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Красимир Иванов Стайков – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново.
28.1. Красимир Иванов Стайков – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стойчо Тодоров Ненков – прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стойчо Тодоров Ненков – прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
30. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Росица Тодорова Славова - прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росица Тодорова Славова - прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
31. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Павел Йорданов Жеков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”.
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Павел Йорданов Жеков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”.
32. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
32.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елена Йорданова Димитрова - Петкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна.
33.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елена Йорданова Димитрова - Петкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна.
34. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галина Димитрова Стоймирова - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП“.
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Димитрова Стоймирова - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП“.
35. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Минчо Анастасов Минчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп, с ранг „прокурор в АП”.
35.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Минчо Анастасов Минчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп, с ранг „прокурор в АП”.
36. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Здравена Валентинова Янева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив.
36.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Здравена Валентинова Янева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив.
37. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светослав Раев Раев – прокурор в Районна прокуратура гр. Тутракан, с ранг „прокурор в ОП”.
37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светослав Раев Раев – прокурор в Районна прокуратура гр. Тутракан, с ранг „прокурор в ОП”.
38. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Красимиров Димитров – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
38.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Красимиров Димитров – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
39. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Станислав Бориславов Николов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
39.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Станислав Бориславов Николов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
40. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, предложението на и.д. административния ръководител на Специализирана прокуратура за повишаване на Детелина Ганчева Ганчева – прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП” , на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
41. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, предложението на и.д. административния ръководител на Специализирана прокуратура за повишаване на Милко Георгиев Първанов – прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП” , на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
42. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 *от ЗСВ, Екатерина Тодорова Даракчиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
43. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Василева Дамянова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Девин, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

44. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

44.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2015 г.
44.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2015 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
45. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Върховен касационен съд за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

45.1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка”, §§ 10-30 „Текущ ремонт” с 32 407 лв.
45.2. УВЕЛИЧАВА резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. с 32 407 лв.
46. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Националния институт на правосъдието общо с 25 000 лв., разпределени по параграфи както следва по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 7 110 лв. и по § 10-00 „Издръжка” със 17 890 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 107 007 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за текущи разходи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Военно-апелативен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 400 лв. с цел осигуряване на средства за извънредни текущи разходи с еднократен характер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 7 000 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
50. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Габрово, с искане за извършване на корекции по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

50.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 15 500 лв., поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
50.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 6 200 лв., поради недостиг за изплащане на СБКО.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

51.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 814 лв., с цел закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
51.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 239 лв., с цел закупуване на 1 бр. персонален принтер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Добрич по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 11 920 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 20 044 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
55. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Специализиран наказателен съд, с искане за извършване на корекция по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

55.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 28 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
55.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 9 000 лв., в т.ч. 2 200 лв. за обезпечаване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели за м. декември 2015 г. и 6 800 лв. за СБКО.
Средствата в размер на 9 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
55.3. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител да поднови само един договор за ползване на абонамент за правно-информационни системи.
56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 4 броя копирни машини

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Варна за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 133 лв. за доставка и монтаж на 4 копирни машини.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на изплатени суми за облекло на двама новоназначени служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 926 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатени суми за облекло на двама новоназначени служители от м. март 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Видин по § 10-00 „Издръжка” с 3 059 лв., от които: 740 лв. за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство, 1 199 лв. за закупуване на 1 брой документен скенер и 1 120 лв. за закупуване на 1 брой проектор.
Средствата в размер на 3 059 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на допълнителни средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Враца за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 860 лв. за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 652 лв. за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряван на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Перник за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 12 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Разград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Силистра за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 600 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд София-град за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 129 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Военен съд гр. Сливен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 000 лв., с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Средствата в размер на 4 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
66. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за хидроизолиране и вътрешно боядисване

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Брезник за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 945 лв. за хидроизолиране и вътрешно боядисване.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
67. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Видин за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 26 837 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
68. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

68.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Девин по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 601 лв. за закупуване на 1 брой сървър и 2 844 лв. за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
68.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Девин по § 10-00 „Издръжка” с 1 190 лв. за закупуване на 5 броя принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
69. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Дряново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 000 лв., поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
70. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 153 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
71. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

71.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Ихтиман по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 14 860 лв., от които: 13 482 лв. за закупуване на 15 броя компютърни конфигурации и 1 378 лв. за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Средствата в размер на 14 860 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
71.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Ихтиман по § 10-00 „Издръжка” с 1 872 лв. за закупуване на 15 броя UPS устройства.
Средствата в размер на 1 872 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
72. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за обзавеждане на съдийски кабинет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кубрат за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 845 лв. за обзавеждане на съдийски кабинет.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
73. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за ремонт на три помещения

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 637 лв. за ремонт на три помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
74. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв. за текущи разходи до края на годината.
Средствата в размер на 3 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
75. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет и три метални архивни шкафа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 217 лв. за доставка и монтаж на климатик за кабинет (1 140 лв.) и три метални архивни шкафа (1 077 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
76. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Несебър по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на 1 897 лв. за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
77. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Поморие за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 204 лв. за доставка и монтаж на копирна машина. XEROX WC 5325.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
78. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Попово за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 484 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
79. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Севлиево за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 11 373 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
80. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Тетевен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 576 лв. за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
„Не дава съгласие”
81. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на интериорни врати на кабинети

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

81.1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 000 лв. за подмяна на интериорни врати на кабинети.
81.2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос да ограничи искането си в рамките на изискванията на РС „ПБЗН” гр. Айтос, или да поднови искането си през 2016 г.
„Отлага”
82. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

82.1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 400 лв. за доставка и монтаж на климатик за кабинет.
82.2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана да поднови искането си преди започване на летния сезон на 2016 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
83. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 6 842 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 70 865 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 77 707 лв., съгласно Приложение № 1.
84. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд гр. Враца във връзка с отпускане на допълнителни средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд гр. Враца за 2015 г. с цел осигуряване на коректно счетоводно отчитане на разхода за придобиване на климатик, който ще надхвърли определения праг на същественост, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 1 055 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 055 лв.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
90. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Костинброд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

90.1. ОТЛАГА приемането на резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Костинброд.
90.2. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира извършването на допълнителни проверки за изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Костинброд.
Разни
91. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III-то тримесечие на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

91.1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за III-то тримесечие на 2015 г.
91.2. Одобрява направените разходи за командировки на Главния прокурор на Република България за III-то тримесечие на 2015 г.
91.3. Приема за сведение информацията на Председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за III-то тримесечие на 2015 г.
92. ОТНОСНО: Предложение от главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за безвъзмездно предоставяне на движими вещи – частна държавна собственост

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Висшият съдебен съвет да предостави безвъзмездно за управление на Инспектората към Висш съдебен съвет движими вещи по приложения списък, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

93. ОТНОСНО: Предложения за намаляване щатната численост на Военен съд гр. Пловдив с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „призовкар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Военен съд гр. Пловдив с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „призовкар”.
МОТИВИ: Натовареност по щат и съотношение брой служители/брой магистрати по щат, около средното за военните съдилища в страната. Наличие на възможност за оптимизиране и възлагане на функции на работник по поддръжката или друг служител.
94. ОТНОСНО: Предложения за намаляване щатната численост на Административен съд гр. Сливен с 4 /четири/ щ.бр. за съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

94.1. НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Сливен с 4 /четири/ щ.бр. за съдебни служители, както следва:
- 2 /две/ заети щ.бр. за длъжността „съдебен помощник”;
- 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „касиер”;
- 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”
МОТИВИ: Ниска натовареност на Адм.С-Сливен – 11,12, под средната за административните съдилища в страната – 19,8. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – над средното за страната.
94.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на:
- Административен съд гр. Бургас с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник”.
- Административен съд гр. Пловдив с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник”.
94.3. УКАЗВА на председателите на Административен съд гр. Бургас и Административен съд гр. Пловдив, на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ, да преназначат следните съдебни служители:
- Кристина Савова Янкулова – съдебен помощник в Административен съд гр. Сливен на длъжност „съдебен помощник” в Административен съд гр. Бургас.
- Мария Иванова Иванова – съдебен помощник в Административен съд гр. Сливен на длъжност „съдебен помощник” в Административен съд гр. Пловдив.
МОТИВИ: Натовареността на Административен съд гр. Пловдив е над средната за административните съдилища в страната. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – под средното за страната. Административен съд гр. Бургас е с натовареност над средната за административните съдилища в страната. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – под средното за страната. Съдебните помощници от Административен съд гр. Сливен са дали писмено съгласие за предпочитанията си за преназначаване в друг съдебен орган.
95. ОТНОСНО: Предложения за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Перник с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Перник с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“.
МОТИВИ: Натовареността на ОС-Перник е под средната за окръжните съдилища в страната – 8,16 при средна 12,36. Съотношението бр. магистрати/ бр. служители е около средното за страната 2.00 при средно 2.01. Възможност за оптимизиране функциите на съдебната администрация.
96. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Ивайловград за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „чистач”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

96.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Ивайловград с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „чистач”.
МОТИВИ: Липса на финансови средства.
96.2. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Ивайловград да възложи функциите по почистването на наличните служители.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

97. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие в 57-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в Люксембург на 9-10 ноември 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

97.1. КОМАНДИРОВА за участие в 57-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в Люксембург, за периода 9 - 11 ноември, следните лица:
- г-жа Наталия Панайотова Неделчева – съдия в Окръжен съд Варна;
- г-жа Ивелина Тодорова Солакова – съдия в Окръжен съд Велико Търново;
- г-жа Рената Георгиева Мишонова – Хальова – съдия в Окръжен съд Враца.
97.2. Пътните разходи и разходите за една нощувка са за сметка на организаторите на срещата.
97.3. Разходите за една нощувка по фактически размер, дневни пари за 3 дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.
97.4. Не одобрява предложението за командироване за участие в срещата г-жа Богдана Желявска – съдия в СГС.
98. ОТНОСНО: Проект на решение относно организиране на конференция с международно участие посветена на теми: „Реформа на съдебната карта”, „Разпределение на делата” и „Съдебна статистика - обмяна на опит и добри практики”, която ще се проведе на 18 и 19 януари 2016 г. в гр. София, България

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на предложението за организиране на конференция с международно участие посветена на темите: „Реформа на съдебната карта”, „Разпределение на делата” и „Съдебна статистика - обмяна на опит и добри практики”.
ВЪЗЛАГА на комисия „Международна дейност”, съгласувано с комисия „Бюджет и финанси”, да изготви финансов разчет за подготовката и осъществяването на конференцията.
Комисия „Международна дейност” да обсъди и с другите комисии на ВСС, възможност за разширяване и включване и на други теми в конференцията.
99. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 12 от 13 март 2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Изменя решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 12 от 13 март 2014 г. както следва:
„48.1 Ръководителите на проекти, по които ВСС е бенефициент, да представят на всеки три месеца доклади за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояването на средствата по ръководените от тях проекти (до 15-то число на следващия месец), на отдел „Европейски и международни програми и проекти” и на комисия „Бюджет и финанси”.
48.2 Главният секретар на ВСС внася обобщените доклади в заседание на Висшия съдебен съвет за запознаване.”
100. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за допълване състава на членовете на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

100.1. ОБЯВЯВА конкурс за допълване състава на членовете на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.
100.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” да публикува обявата на интернет страницата на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

101. ОТНОСНО: Проекти на писма в изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 53/27.10.2015 г., д.т. 2

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА текста на писмата, изготвени в изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 53/27.10.2015 г, д.т. 2.
102. ОТНОСНО: Систематизиране/систематична информация относно действия на Висшия съдебен съвет, предприети мерки и срокове, относно оптимизиране на щатове в ОСВ, работно натоварване, реформа на съдебната карта, управление на бюджета

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

102.1.ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информация относно действия на Висшия съдебен съвет, предприети мерки и срокове, относно оптимизиране на щатове в ОСВ, работно натоварване, реформа на съдебната карта, управление на бюджета
102.2. ВЪЗЛАГА мандат на Лозан Панов – председател на ВКС, Георги Колев – председател на ВАС, Соня Найденова – представляващ ВСС и Димитър Узунов – председател на комисия „Бюджет и финанси”, да представят позицията на Висшия съдебен съвет пред министъра на финансите за защита бюджета на съдебната власт за 2016 г., така както е предложен от ВСС и в съответствие със становищата, изразени в днешното заседание.
103. ОТНОСНО: Предложение за избор на нов член на дисциплинарния състав по д.д. № 27/2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Избира чрез жребий Магдалена Лазарова за член на дисциплинарния състав по д.д. № 27/2015 г. на мястото на Калин Калпакчиев.
104. ОТНОСНО: Предложение за обединяване производствата по д.д. № 14/2015 г. и д.д. 38/2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОБЕДИНЯВА производствата по д.д. № 14/2015 г. и д.д. № 38/2015 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу съдия Йорданка Николова Ваклева, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗСВ, в едно общо дисциплинарно производство, което да продължи по д.д. № 14/2015 г.
105. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Катя Николова Бельова – административен ръководител - председател на Окръжен съд, гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Окръжен съд, гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 03.11.2015 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
106. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Пламен Борисов Евгениев – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС”.
106.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Борисов Евгениев – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС”.
107. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Силвия Александрова Цанкова - Захариева - съдия в Окръжен съд, гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“.
107.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Силвия Александрова Цанкова - Захариева - съдия в Окръжен съд, гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“.
108. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Теодора Матева Нейчева - съдия в Окръжен съд, гр. Разград, с ранг „съдия в АС“.
108.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Теодора Матева Нейчева - съдия в Окръжен съд, гр. Разград, с ранг „съдия в АС“.
109. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Даниела Божидарова Александрова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“.
109.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Божидарова Александрова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“.
110. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Калоян Симеонов Петров – съдия в Районен съд, гр. Ивайловград.
110.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калоян Симеонов Петров – съдия в Районен съд, гр. Ивайловград.
111. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Георги Любчев Аргиров – прокурор в Районна прокуратура, гр. Троян, с ранг „прокурор в АП”.
111.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Любчев Аргиров – прокурор в Районна прокуратура, гр. Троян, с ранг „прокурор в АП”.
112. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 6 010 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 76 769 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 82 010 лв., съгласно Приложение № 1.
4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” с 1 612 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 16 071 лв., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 59 лв., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 14 400 лв., съгласно Приложение № 1.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 645 лв., съгласно Приложение № 1.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” със 124 лв., съгласно Приложение № 1.
113. ОТНОСНО: Искания от председателите на Апелативен съд гр. Бургас и Административен съд гр. Бургас за увеличаване щатната численост с длъжност „експерт-връзки с обществеността”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

113.1. НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Бургас с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „работник по поддръжката”.
113.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Бургас с 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „експерт-връзки с обществеността”.
113.3. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативен съд гр. Бургас с 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „експерт-връзки с обществеността”.
МОТИВИ: Необходимост от професионално подготвен експерт за връзки с медиите. Голям брой дела със значим обществен интерес, които са обект на медийно внимание. Липса на възможност за съвместяване на функции от друг служител или магистрат.
114. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилата за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт, приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 26/19.06.2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Допълва член 3 от Правилата за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт, като създава нова ал.4 със следното съдържание:
„(4) При наличие на сигнали срещу магистрати от Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и Национална следствена служба, проверките се извършват от комисиите по професионална етика към съответния орган на съдебната власт.”
115. ОТНОСНО: Предложение относно вземане на решение за обявяване на направените отводи и самоотводи от членове на ВСС на всеки етап от дисциплинарното производство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Направените отводи и самоотводи по дисциплинарни производства от членове на ВСС, на всеки етап от дисциплинарното производство, да се обявяват публично от председателстващия заседанието на ВСС.

/Закриване на заседанието – 16.15 ч./ 

Публикуван на:
30.10.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд