Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Първа годишна среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела

Членовете на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) обсъдиха на проведената днес първа годишна среща програмата, по която ще работят. В срещата участваха членовете на мрежата Ангелина Лазарова -  съдия в наказателно отделение при Окръжен съд – гр. Варна, командирована в Апелативен съд – гр. Варна, и определена от ВСС за национално лице за контакт за НСММСНД, Татяна Коева – съдия при Окръжен съд – гр. Стара Загора, Румяна Илиева – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, Мариета Маринова – съдия в Специализирания наказателен съд, Атанас Атанасов – съдия в Софийски градски съд, Татяна Грозданова – Чапкънова – съдия в Софийски окръжен съд, командирована в Апелативен съд - гр. София, Цветомир Йосифов – завеждащ отдел 04  „Международен” при Върховна касационна прокуратура, и национален кореспондент за Европейската съдебна мрежа и представител на Националната прокурорска мрежа на Република България.  От страна на ВСС присъстваха членовете Висшия съдебен съвет - представляващият Съвета и председател на Комисия „Международна дейност” Соня Найденова,  и членовете на комисията Магдалена Лазарова и Мария Кузманова.

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България има за цел да оказва съдействие на съдиите в процесите по подготовка, изпращане и изпълнение на молби за международна правна помощ, както и да си сътрудничи с лицата за контакт от други държави в Европейската съдебна мрежа (ЕСМ).  Работата й е регламентирана с приетите от Висшия съдебен съвет Правила за дейността на НСММСНД. Според тях съдиите в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела се определят с решение на Висшия съдебен съвет за период от 5 години, измежду съдии от окръжни и апелативни съдилища с не по-малко от 8 години юридически опит.

На срещата се начерта план за работа в посока изработване на вътрешни правила, определяне на контактни точки в ЕСМ, обсъждане на споразумение за координиране между НСММСНД и Националната прокурорска мрежа. Акцент в работния план е и осигуряване на възможности за провеждане на специализирани обучения на съдии и прокурори по теми, свързани с международната правна помощ (Европейската заповед за арест, екстрадиция, привеждане в изпълнение на  решения на чужди съдилища, видеоконферентни разпити и други). На срещата бе обсъждана и необходимостта от кодифициране на международното сътрудничество.

В изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по т. 100, протокол № 54 от 29.20.2015 г., се обявява конкурс за допълване състава на членовете на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България. Обявата можете да видите тук.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд