ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 5 ноември 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла Слатина
Кандидат:
- Методи Ангелов Маринов – прокурор в Районна прокуратура
гр. Бяла Слатина.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Габрово
Кандидати:
- Милен Спасов Миков – прокурор в Районна прокуратура
гр. Габрово;
- Пламена Петкова Дичева – Атанасова – заместник на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Габрово.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Мездра
Кандидат:
- Георги Викторов Палански – прокурор в Районна прокуратура гр. Мездра.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

4. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 13/2014 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
5. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 19/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
6. Проект на решение относно определение на ВАС – тричленен състав – шесто отделение, по адм. дело № 5517/2015 г., с което е отменено решение на ВСС по т. 15 от протокол № 19/19.04.2015 г., влязло в сила на 15.10.2015 г.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
7. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Административен съд гр. Варна, с която е обърнато внимание на Ралица Добрева Андонова – съдия в Административен съд гр. Варна, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
8. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която е обърнато внимание на Кирил Димитров Димитров – прокурор в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
9. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Петрич, с която е наложено дисциплинарно наказание „порицание” на Стоян Георгиев Дундев – прокурор в Районна прокуратура гр. Петрич.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

10. Изслушване на Анета Александрова Трайкова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Изслушване на Татяна Иванова Тодорова – съдия в Районен съд гр. Радомир, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА

12. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Специализирания наказателен съд за периодично атестиране на Виржиния Александрова Петрова – съдия в Специализирания наказателен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за периодично атестиране на Татяна Любенова Коцева – съдия в Административен съд гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за периодично атестиране на Юлиян Валериев Киров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Иванина Иванова Пъстракова – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на Мария Василева Карагьозова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Гоце Делчев, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за повишаване на Пламен Янев Панайотов – съдия в Специализиран наказателен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за повишаване на Снежина Мойнова Иванова – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на Стоян Тодоров Михов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски районен съд /към момента на предложението съдия в Софийски районен съд/, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на Милена Кръстева Каменова – съдия в Районен съд гр. Видин, за повишаване на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на Диана Кирилова Хаджиева – съдия в Районен съд гр. Петрич, за повишаване на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

22. Проект на решение по молбата на Иван Николов Георгиев за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за увеличаване щатната численост на Районна прокуратура гр. Димитровград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Гергана Димитрова Георгиева - Колева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Елица Валентинова Вълкова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Николай Миланов Николов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Хасково за периодично атестиране на Пламен Иванов Бахчеванов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на Христина Иванова Христова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград /командирована в Софийска градска прокуратура/, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Румяна Иванова Славова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Николай Панайотов Христов – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Благовест Илиев Байраков – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Бойка Асенова Димитрова - Велчева – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Деница Веселинова Симеонова - Йорданова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Зорница Петкова Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Деян Вълев Маринов – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
36. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Любомир Цанков Русев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по искания от председателите на Окръжен съд гр. Бургас и Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” и модул „Мобилен призовкар”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства, представляващи застрахователно обезщетение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за доставка на огнеупорна каса за секретно деловодство, подмяна на два амортизирани климатика и доставка и монтаж на 10 бр. климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за подмяна на дограма на два прозореца.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства, свързани с провеждане на изнесени открити заседания в сградата на Районен съд гр. Крумовград по нохд № 35/2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Административните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
51. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, определен за резервен член на конкурсна комисия на конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
53. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
54. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за подмяна на компютърна и периферна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
55. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на твърд диск за сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
56. Проект на решение за корекция по бюджета на Районен съд гр. Казанлък за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
57. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на допълнителни средства за издръжка до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие”
62. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за подмяна на 42 бр. аварийни осветителни тела.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на пожароизвестителна система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
64. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за ремонт на покрив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
69. Проект на решение по докладна записка от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС относно Решение на ВСС по т. 59 от протокол № 47/17.09.2015 г. и предложение за трансформация на свободна щатна бройка и преназначаване на служители в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
70. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Варна.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
71. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1511 в Районен съд гр. Петрич.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
72. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Пловдив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
73. Проект на решение относно отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване” (СБКО) за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

74. Проект на решение по искането от председателя на Върховен касационен съд за трансформиране на длъжности за съдебни служители.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
75. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Добрич за сключване на граждански договор с външен изпълнител за почистване на работните помещения на съдиите по вписванията.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
76. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Кърджали с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „призовкар”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
77. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Ямбол с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
78. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно извършена проверка в Окръжен и Районен съд гр. Благоевград, на основание решение на КСА по протокол № 25/22.06.2015 г. и протокол № 41/16.07.2015 г., т. 148 на ВСС.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИТ И СТАТИСТИКА

79. Проект на решение за съгласуване на нова учебни програми на Националния институт на правосъдието за текущо обучение на магистратите, разработени в рамките на проект „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право”, осъществяван по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Внася: Комисия ”Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”

РАЗНИ

80. Доклади за изпълнение на дейностите и отчети за усвояването на средствата за периода 01.07.2015 г. – 30.09.2015 г., от ръководителите на проекти, по които Висшия съдебен съвет е бенефициент.
Внася: Главен секретар на ВСС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
2 ноември 2015 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд