Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Стартира магистратски онлайн форум за права на човека

Стартира онлайн форум с ограничен достъп за обмен на информация относно приложението на разпоредбите на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейският съд за правата на човека. Целта на платформата е повишаване на компетентността на българските магистрати в областта на защитата на човешките права и по-доброто познаване на функционирането и практиката на ЕСПЧ. Модератори на форума са български съдии, стажували в Регистратурата на ЕСПЧ, които ще споделят натрупания опит със своите колеги.

Достъпът до форума е възможен след регистрация и е разрешен единствено за съдии, прокурори и следователи. Изключение от това правило правят българските съдии в ЕСПЧ с текущ и приключил мандат и утвърдени експерти в областта на защитата на човешките права.

Форумът е изграден в изпълнение на проект “Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и е достъпен на интернет страницата на Висш съдебен съвет  http://www.vss.justice.bg, раздел „Магистратски форум за права на човека”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Висшия съдебен съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд