Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Комисията по предложенията и атестирането обсъжда възможността за актуализиране размера на възнагражденията на членовете на конкурсните комисии, участници в конкурсите за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване, както и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.

Съгласно действащите Правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, във връзка с ежегодното провеждането на конкурсите за младши съдии и младши прокурори, както и за първоначално назначаване, членовете на конкурсните комисии имат ангажимент да изготвят определен брой и различни по сложност казуси, съобразно нивото на всеки конкурс. Освен това работа на членовете на конкурсните комисии значително се е увеличила и поради участието на голям брой кандидати в писмените и устните изпити.

По отношение на конкурсите за повишаване в длъжност и преместване, членовете на конкурсните комисии имат задължението подробно да се запознаят с шест акта, постановени от всеки от допуснатите до участие магистрати (3 акта, постановени от кандидата през последните три години от дейността му, избрани на случаен принцип и 3 акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, избрани от него), което налага предварителната им задълбочена подготовка по отношение на всеки един от кандидатите.

Изброените по-горе задължения на членовете на конкурсните комисии предполагат актуализиране на възнагражденията на същите, тъй като подобна актуализация не е извършвана от 2008 г. насам.

В допълнение към горното, КПА предлага на всички магистрати да предоставят становища за изменение и допълнение на действащите към момента Правила с оглед облекчаване натовареността на магистратите, определени за членове на конкурсните комисии при разпределението на делата в съответните органи на съдебната власт.

Предложенията могат да бъдат изпращани по електронна поща на адрес: konkursi@vss.justice.bg

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд