КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 55
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 5 НОЕМВРИ 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Христо Иванов – министър на правосъдието и Соня Найденова – представляващ ВСС
ОТСЪСТВАТ: Даниела Костова, Калин Калпакчиев, Румен Боев, Сотир Цацаров,
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 9,45 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 6 и т. 69.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
81. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание на Ангел Атанасов Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
82. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски окръжен съд за налагане на дисциплинарно наказание на Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд
гр. Пирдоп.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
83. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Стефан Недялков Кюркчиев – съдия в Софийски районен съд (командирован в Софийски градски съд), с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
84. Проект на решение за периодично атестиране на Ивайло Христов Родопски - съдия в Районен съд гр. Костинброд, с ранг „съдия в АС” и изготвена нова комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, след изслушване в заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 12.06.2014 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
85. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за периодично атестиране на Ива Тодорова Гогова - съдия в Районен съд гр. Свиленград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
86. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за извънредно периодично атестиране на Емил Траянов Георгиев - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание
чл. 6, т. 3 от Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител..
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
87. Проект на решение по искания от административните ръководители на Окръжен съд гр. Бургас, Административен съд гр. Бургас и Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изграждане на 3 регистратури.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
88. Проект на решение по искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за ремонт на помещения, обзавеждане и оборудване на същите.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
89. Проект на решение по искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за сключване на договор с дирекция „Бюро по труда”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
90. Проект на решение по докладна записка от Таня Райковска, Красимир Влахов и Павлина Панова - заместник председатели на ВКС във връзка с прилагане на решение на ВСС по протокол № 29 от 12 юли 2012 г., т. 49.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Бяла Слатина
Кандидат:
- Методи Ангелов Маринов – прокурор в Районна прокуратура – гр. Бяла Слатина,с ранг „прокурор в ОП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 20/15.05.2014 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 15 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържали се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Методи Ангелов Маринов – прокурор в Районна прокуратура – гр. Бяла Слатина,с ранг „прокурор в ОП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Бяла Слатина, с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Габрово
Кандидати:
- Милен Спасов Миков – прокурор в Районна прокуратура – гр. Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 32/26.07.2012 г., комплексна оценка „много добра”/;
- Пламена Петкова Дичева – Атанасова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Габрово, с ранг „прокурор в АП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 3/23.01.2014 г., комплексна оценка „ добра”/;

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 10 гласа “за”, 3 “против” и 6 “въздържали се” за Милен Спасов Миков, 7 гласа „за”, 8 ”против” и 4 ”въздържали се” за Пламена Петкова Дичева – Атанасова НЕ ИЗБИРА административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Габрово.
3. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Мездра
Кандидат:
- Георги Викторов Палански – прокурор в Районна прокуратура – гр. Мездра, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 19/16.05.2013 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 13 гласа “за”, 3 “против” и 3 “въздържали се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги Викторов Палански – прокурор в Районна прокуратура – гр. Мездра, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Мездра, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

4. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 13/2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ НАЛАГА дисциплинарно наказание на Даниела Христова Харитонова, прокурор в Районна прокуратура - гр. Горна Оряховица, по направеното предложение от Инспектората към ВСС.

5. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 19/2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА произнасянето за заседание на ВСС на 19.11.2015 г., поради нередовно уведомяване на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат.

6. /ОТТЕГЛЕНА/
7. ОТНОСНО: Заповед № РД-0392/08.10.2015 г. на Тинка Косева - административен ръководител-председател на Административен съд гр. Варна, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Ралица Добрева Андонова – съдия в Административен съд гр. Варна.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-0392/08.10.2015 г. на Тинка Косева - административен ръководител-председател на Административен съд гр. Варна, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Ралица Добрева Андонова – съдия в Административен съд гр. Варна.
7.2. Прилага Заповед № РД-0392/08.10.2015 г. на Тинка Косева - административен ръководител-председател на Административен съд гр. Варна, към кадровото досие на магистрата.
7.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
8. ОТНОСНО: Заповед № 3144/08.10.2015 г. на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Кирил Димитров Димитров - прокурор в Софийска градска прокуратура.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 3144/08.10.2015 г. на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Кирил Димитров Димитров - прокурор в Софийска градска прокуратура.
8.2. Прилага Заповед № 3144/08.10.2015 г. на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, към кадровото досие на магистрата.
8.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
9. ОТНОСНО: Заповед № 219/16.09.2015 г. на Лидия Манолова – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр.Петрич, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 2 от ЗСВ - „порицание“, на Стоян Георгиев Дундев – прокурор в Районна прокуратура гр. Петрич

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. ПОТВЪРЖДАВА, на основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт, наложеното със Заповед № 219/16.09.2015 г. на Лидия Манолова – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр.Петрич, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ - „порицание”, на Стоян Георгиев Дундев – прокурор в Районна прокуратура гр. Петрич, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, т. 2 и т. 5 от ЗСВ.
9.2. Заповед № 219/16.09.2015 г. на Лидия Манолова – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр.Петрич, ведно с решението на ВСС да се приложат към кадровото досие на магистрата.
9.3. Копие от материалите, ведно със Заповед № 219/16.09.2015 г. на Лидия Манолова – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр.Петрич, да се изпрати на административния ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, по компетентност, с копие до Главния прокурор на Република България.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

10. ОТНОСНО: Изслушване на Анета Александрова Трайкова – съдия в Районен съд – гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ИЗСЛУШВА на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Анета Александрова Трайкова – съдия в Районен съд – гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
10.2. УВАЖАВА възражението на Анета Александрова Трайкова – съдия в Районен съд – гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС”, по изготвената й комплексна оценка.
10.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Анета Александрова Трайкова – съдия в Районен съд – гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС”.
11. ОТНОСНО: Изслушване на Татяна Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – гр. Радомир, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ИЗСЛУШВА на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Татяна Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – гр. Радомир, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
11.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Татяна Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – гр. Радомир.
11.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Татяна Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – гр. Радомир
11.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра" - 90 точки на Татяна Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – гр. Радомир

СЪДИЛИЩА

12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Виржиния Александрова Петрова - съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС”.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Виржиния Александрова Петрова - съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС”.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Татяна Любенова Коцева - съдия в Административен съд, гр. Враца, с ранг „съдия в АС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Татяна Любенова Коцева - съдия в Административен съд, гр. Враца, с ранг „съдия в АС”.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Юлиян Валериев Киров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд, гр. Враца, с ранг „съдия в АС”.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Юлиян Валериев Киров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд, гр. Враца, с ранг „съдия в АС”.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иванина Иванова Пъстракова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
15.1 ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иванина Иванова Пъстракова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
16. НЕ ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на Мария Василева Карагьозова – и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд, гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС“.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Янев Панайотов – съдия в Специализиран наказателен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Снежина Мойнова Иванова – съдия в Административен съд, гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стоян Тодоров Михов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски районен съд, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от Милена Кръстева Каменова - съдия в Районен съд гр. Видин, за повишаването й на място в по-горен ранг „съдия в ОС”.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Диана Кирилова Хаджиева - съдия в Районен съд, гр. Петрич, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

22. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1 т. 2 от ЗСВ, Иван Николов Георгиев от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. София, считано от датата на вземане на решението.
23. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура, гр. Хасково, считано от 01.12.2015 г.
23.1.РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Димитровград, считано от 01.12.2015 г.
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Гергана Димитрова Георгиева - Колева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Бургас, с ранг „следовател в НСлС”.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Гергана Димитрова Георгиева - Колева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Бургас, с ранг „следовател в НСлС”.
25. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елица Валентинова Вълкова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Бургас.
25.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елица Валентинова Вълкова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Бургас.
26. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николай Миланов Николов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Перник, с ранг „следовател в НСлС”.
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Миланов Николов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Перник, с ранг „следовател в НСлС”.
27. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Пламен Иванов Бахчеванов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”.
27.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Иванов Бахчеванов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”.
28. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от Христина Иванова Христова – прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Благоевград, за повишаването й на място в по-горен ранг „прокурор в АП”.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Румяна Иванова Славова – прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Панайотов Христов- прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг ”прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Благовест Илиев Байраков - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Бойка Асенова Димитрова – Велчева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Деница Веселинова Симеонова - Йорданова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Зорница Петкова Николова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Деян Вълев Маринов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Любомир Цанков Русев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 11 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител да поднови само един договор за ползване на абонамент за правно-информационни системи за 2016 г.
38.ОТНОСНО: Искания от председателите на Окръжен съд гр. Бургас и Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” и модул „Мобилен призовкар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Бургас по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 966 лв., от които: 474 лв. за закупуване и внедряване на модул „Съдебен призовкар” и 492 лв. за закупуване и внедряване на модул „Мобилен призовкар”.
Средствата в размер на 966 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Бургас по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 966 лв., от които: 474 лв. за закупуване и внедряване на модул „Съдебен призовкар” и 492 лв. за закупуване и внедряване на модул „Мобилен призовкар”.
Средствата в размер на 966 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Видин за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 13 200 лв., поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства, представляващи застрахователно обезщетение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка” в размер на 1 960 лв. с цел осигуряване на средства, представляващи застрахователно обезщетение за ремонт на окачен таван в заседателна зала в подпокривното пространство.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка” с 25 000 лв. за покриване на разходи за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за доставка на огнеупорна каса за секретно деловодство, подмяна на два амортизирани климатика и доставка и монтаж на 10 бр. климатици

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Русе за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 299 лв. за подмяна на три климатика.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Русе за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 440 лв. за доставка на огнеупорна каса за секретно деловодство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Русе за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 11 800 лв. за доставка и монтаж на 10 бр. климатици, поради липса на средства и източници на финансиране.
Предлага на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе да поднови искането си през бюджетна 2016 г.
43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за подмяна на дограма на два прозореца

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Русе за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 640 лв. за подмяна на дограма на два прозореца.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 23 221 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 474 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 11 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи за м. ноември и м. декември 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства, свързани с провеждане на изнесени открити заседания в сградата на Районен съд гр. Крумовград по нохд № 35/2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 126 лв. за покриване на разходите, свързани с провеждане на изнесени открити заседания в сградата на Районен съд гр. Крумовград по нохд № 35/2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
48.ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Административните съдилища, да се изплатят съгласно приложената справка, от Административните съдилища.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 990 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Перник за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 510 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 480 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Разград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 10 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” за 2015 г. с 1 990 лв.
6. Възнаграждението на хабилитиран член на конкурсната комисия в размер на 230 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка.
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Кърджали за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 500 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи за м. ноември и м. декември 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
50.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Плевен по § 10-00 „Издръжка” с 677 лв. за закупуване на 1 брой компютър.
Средствата в размер на 677 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, определен за резервен член на конкурсна комисия на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Разград за 2015 г. със 153 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, определен за резервен член на конкурсна комисия на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със 153 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Разград със 153 лв.
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Ардино за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи за м. ноември и м. декември 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Белоградчик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 000 лв., поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за подмяна на компютърна и периферна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Гоце Делчев по § 10-00 „Издръжка” с 4 526 лв., от които: 1 442 лв. за закупуване на 5 броя принтери, 2 418 лв. за закупуване на 3 броя UPS за сървър и 666 лв. за закупуване на 1 брой скенер.
Средствата в размер на 4 526 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Гоце Делчев по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 9 477 лв. за закупуване на 10 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на 9 477 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на твърд диск за сървър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Гълъбово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 670 лв. за закупуване на твърд диск за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
56. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Районен съд гр. Казанлък за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 10-00 „Издръжка” с 27 000 лв. за покриване на разходите за издръжка на съда до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Козлодуй за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 000 лв., поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Левски за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 11 000 лв., поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 300 000 лв. за текущи разходи до края на годината.
Средствата в размер на 300 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 41 319 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на допълнителни средства за издръжка до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Ямбол по § 10-00 „Издръжка” със 17 000 лв. за покриване на разходите за издръжка на съда до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за подмяна на 42 бр. аварийни осветителни тела

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 245 лв. за подмяна на 42 бр. аварийни осветителни тела, поради липса на средства и източници на финансиране.
63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на пожароизвестителна система

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Разград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 465 лв. за изграждане на пожароизвестителна система, поради липса на средства и източници на финансиране.
64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за ремонт на покрив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 59 623 лв. за ремонт на покрив, поради включването му в инвестиционната програма на Министерство на правосъдието за 2016 г.

69./ОТТЕГЛЕНА/
70. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и изводи в Административен съд гр. Варна.
71. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1511 в Районен съд гр. Петрич

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Приема резултатите от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Петрич.
2. Одобрява изпълнението на дадените по време на одита препоръки, посочени в доклада, съгласно предоставената писмена информация.
72. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Пловдив.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
3. Одобрява предприетите действия за изпълнение на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.
„Разни”
73. ОТНОСНО: Отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване” (СБКО) за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

За периода 01 октомври 2015 г. до 31 декември 2015 г. органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на централизирания фонд СБКО за 2015 г., да не отчисляват 0,1% от средствата за СБКО, съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 1/08.01.2015 г.
За същия период средствата за СБКО да се изплащат в размер на 3,0% на база начислените средства за работна заплата.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

74. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен касационен съд за трансформиране на длъжности за съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжности за съдебни служители във Върховен касационен съд, както следва:
- 1 /една/ щ.бр. за длъжност „старши експерт - държавна собственост” в дирекция „Управление и стопанисване на съдебното имущество” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник”;
- 1 /една/ щ.бр. за длъжност „куриер” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”.
МОТИВИ: Исканата трансформация е в рамките утвърдената на бюджетна сметка на ВКС.
75. ОТНОСНО: Искане на председателя на Районен съд гр. Добрич за сключване на граждански договор с външен изпълнител за почистване на работните помещения на съдиите по вписванията

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Районен съд гр. Добрич да сключи граждански договор с външен изпълнител за почистване на работните помещения на съдиите по вписванията.
МОТИВИ: Средствата за сключване на граждански договор са в рамките на утвърдената бюджетна сметка на РС-Добрич за 2015 г.
76. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Кърджали с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „призовкар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Кърджали с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжността „призовкар“.
МОТИВИ: Натовареността на ОС-Кърджали е под средната за окръжните съдилища в страната – 5,55 при средна – 12,36. Съотношението бр. магистрати/ бр. служители е около средното за страната - 2,00, при средно 2,01.
77. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Ямбол с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Ямбол с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”.
МОТИВИ: Натовареността на РС-Ямбол е под средната за районните съдилища – 32,23, при средна за страната – 51,4. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – над средното за страната. Съдът разполага с достатъчно специализирана администрация – 11 съдебни секретари, 13 съдебни деловодители, трима. зав. служба „Съдебни деловодители” и един зав. служба „Съдебни секретари”.
78. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно извършена проверка в Окръжен и Районен съд гр. Благоевград на основание решение на КСА по Протокол № 25/22.06.2015 г. и Протокол № 41/16.07.2015 г., т. 148 на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

78.1. ПРИЕМА изразеното в доклада на директора на дирекция „Вътрешен одит” становище от извършената проверка в Окръжен и Районен съд гр. Благоевград, възложена с решение на Комисия „Съдебна администрация” по Протокол № 25/22.06.2015 г. и Протокол № 41/16.07.2015 г., т. 148 на Висш съдебен съвет.
78.2. УКАЗВА на председателя на Окръжен съд гр. Благоевград да приведе в съответствие с Кодекса на труда и Правилника за администрацията в съдилищата, Раздел III „Назначаване” от Вътрешните правила за подбор на съдебни служители, в сила от 12.05.2014 г.
МОТИВИ: Раздел III „Назначаване” от Вътрешните правила за подбор на съдебни служители, утвърдени от административния ръководител на ОС-Благоевград, в сила от 12.05.2014 г., е неадекватен, тъй като не е съобразен със законовата и подзаконова нормативна уредба, регламентираща провеждането на конкурс, а именно КТ и ПАС. Съгласно чл. 95 от КТ и чл. 139 от ПАС, класирането на комисията е окончателен етап от провеждането на конкурс и работодателят, в случая административния ръководител е обвързан с това класиране. Трудовото правоотношение в резултат на проведения конкурс възниква по реда на чл. 96 от КТ и чл. 140 от ПАС. Тази част от правилата следва да бъде актуализирана, като бъде приведена в съответствие с посочените нормативни актове.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИТ И СТАТИСТИКА

79. ОТНОСНО: Съгласуване на нови учебни програми на НИП за текущо обучение на магистратите, разработени в рамките на проект „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право”, осъществяван по ОПАК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СЪГЛАСУВА новите учебни програми на НИП за текущо обучение на магистратите, разработени в рамките на проект „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право”, осъществяван с подкрепата на ОПАК през периода м. юли 2014 г – октомври 2015 г.
РАЗНИ
80. ОТНОСНО: Доклади за изпълнение на дейностите и отчети за усвояването на средствата за периода 01.07.2015 г. – 30.09.2015 г., от ръководителите на проекти, по които Висшият съдебен съвет е бенефициент

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

80.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладите за изпълнение на дейностите и отчетите за усвояване на средствата за периода 01.07.2015 г. – 30.09.2015 г., предоставени от ръководителите на проекти, по които ВСС е бенефициент, съгласно решение по т. 48 на ВСС от Протокол № 12/13.03.2014 г., изменено с решение по т. 99 от Протокол № 54/29.10.2015 г.
80.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ изготвените в табличен вид обобщени справки за изпълнение на дейностите и за получените и изразходвани средства за проектите, по които ВСС е бенефициент.
80.3. ДОКЛАДИТЕ за отделните проекти и Обобщената информация за изпълнение на дейностите да се публикуват на интернет страницата на ВСС – Раздел „Международна дейност” /Международни проекти и програми/.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

81. ОТНОСНО: Заповед на Калина Чапкънова – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ - „порицание” на Ангел Атанасов Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура гр.Бургас.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

81.1. НЕ ПОТВЪРЖДАВА наложеното със Заповед № РД 19-03/16.07.2015 г. на Калина Чапкънова – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ - „порицание”, на Ангел Атанасов Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура гр.Бургас, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 от ЗСВ.
82. ОТНОСНО: Предложение от Филип Владимиров – административен ръководител-председател на Софийски окръжен съд, за налагане на дисциплинарно наказание на Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд гр. Пирдоп

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

82.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд гр. Пирдоп.
82.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Милка Итова, Румен Георгиев и Калин Калакчиев
/При избора на състав не е включен Ясен Тодоров, поради направен самоотвод по чл. 35 от ЗСВ/
83.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стефан Недялков Кюркчиев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
83.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стефан Недялков Кюркчиев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
84. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивайло Христов Родопски - съдия в Районен съд гр. Костинброд, с ранг „съдия в АС”.
84.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Христов Родопски - съдия в Районен съд гр. Костинброд, с ранг „съдия в АС”.
85.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ива Тодорова Гогова - съдия в Районен съд гр. Свиленград.
85.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ива Тодорова Гогова - съдия в Районен съд гр. Свиленград.
86.ПРОВЕЖДА извънредно периодично атестиране на Емил Траянов Георгиев - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
86.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емил Траянов Георгиев - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
87.ОТНОСНО: Искане от председателите на Окръжен съд гр. Бургас, Административен съд гр. Бургас и Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на регистратури от алуминиев профил, щори, настилка и ел. мрежа за същите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г. за изработка, доставка и монтаж на регистратури от алуминиев профил, настилка и ел. мрежа за същите, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Бургас с 3 813 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с 1 382 лв.
3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд гр. Бургас с 3 650 лв.
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Бургас със 790 лв.
5. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Бургас с 3 715 лв.
6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Бургас с 810 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
88. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за ремонт на помещения, обзавеждане и оборудване на същите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Перник за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 960 лв. за ремонт на помещения, обзавеждане и оборудване на същите.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г
89. ОТНОСНО: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателя на Районен съд гр. Сандански да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда” – Сандански за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции.
90. ОТНОСНО: Докладна записка от Таня Райковска, Красимир Влахов и Павлина Панова – заместник председатели на ВКС във връзка с прилагане на решение на ВСС по Протокол 29, т. 49 от заседанието проведено на 12 юли 2012 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Да се предоставят на председателя на ВКС копия от писма на ВСС с изх. № 91-00-061/12.07.2012 г. и № 91-00-061/20.07.2012 г., ведно с копия от разносната книга за кореспонденцията на ВСС, от които е видно, че писмата са доставени във ВКС.
2. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира проверка във ВКС за прилагане на решения на ВСС по Протокол № 29, т. 49 от заседанието проведено на 12 юли 2012 г. и по Протокол № 31, т. 17, допълнителна, от заседанието проведено на 19 юли 2012 г.

/Закриване на заседанието – 15, 30 ч./

Публикуван на:
06.11.2015г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд