ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 12 ноември 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велико Търново
Кандидати:
- Светлин Радостинов Радев – прокурор в Районна прокуратура
гр. Велико Търново;
- Тихомир Георгиев Шабов – прокурор в Районна прокуратура
гр. Велико Търново;
- Цанко Ганчев Цанев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура
гр. Велико Търново.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Враца
Кандидати:
- Камен Иванов Каменов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура
гр. Враца;
- Цветомила Цветанова Събинска – прокурор в Районна прокуратура гр. Враца.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Севлиево
Кандидат:
- Тихомир Лалев Петков – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Севлиево.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

4. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив, с която е обърнато внимание на Любен Димитров Хаджииванов – административен ръководител на Окръжен съд гр. Смолян, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

КОНКУРСИ

5. Проект на решение по предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в административните съдилища, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 42/23.07.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по мотивирано предложение за преместване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор” в районните прокуратури, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 25/14.05.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА

7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за назначаване на Анета Николова Братанова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Апелативен съд гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийски градски съд за придобиване статут на несменяемост на Евелина Торос Папазян - Ангелова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски градски съд, считано от датата на вземане на решение.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за периодично атестиране на Ваня Георгиева Бянова - Нейкова – съдия в Административен съд гр. Ямбол, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Иван Емилов Георгиев – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за периодично атестиране на Светла Радева Янкова – съдия в Районен съд гр. Нови пазар, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Дафина Николаева Арабаджиева – съдия в Районен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Димитрина Илиева Тенева – съдия в Районен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Николай Колев Стоянов – съдия в Районен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за периодично атестиране на Васил Маринов Петков – съдия в Районен съд гр. Русе, на основание
чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за периодично атестиране на Олга Иванова Златева – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за повишаване на Галин Станиславов Несторов – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за повишаване на Михаил Александров Малчев – съдия в Районен съд гр. Дупница, на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

19. Проект на решение по заявлението на Мариана Стоянова Белорешка за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Враца.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Благоевград за назначаване на Анита Георгиева Димова – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Благоевград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора за периодично атестиране на Юлияна Георгиева Станева - Нейкова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура гр. Берковица за периодично атестиране на Виктор Апостолов Давидов – прокурор в Районна прокуратура гр. Берковица, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Елин Пелин за периодично атестиране на Стоян Георгиев Добрев – прокурор в Районна прокуратура гр. Елин Пелин, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Анета Боева Пачкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Кирил Христов Николов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Симона Максимова Конова – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196,
т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Дияна Стойкова Пенчовска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание
чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на Данаил Богданов Шостак – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Десислава Георгиева Пиронева – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Дочо Пламенов Дочев – прокурор в Софийска районна прокуратура /командирован в Софийска градска прокуратура/, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на Валентина Славчева Радева - Ранчева – прокурор в Районна прокуратура
гр. Димитровград, за повишаване на място в ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Дупница за повишаване на Ивайло Володиев Илиев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница, на място в ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две копирни машини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт на два навеса над входовете на съдебната палата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за отстраняване на щети от застрахователно събитие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за участие на магистрат в състав на изпитни комисии по конкурсите за първоначално назначаване на съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 14 офис стола и архивен шкаф.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация и 10 броя батерии за UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по искането на председателя на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
51. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за подмяна на крайни елементи на система за видеонаблюдение, както и транспорт и монтаж на същата и смяна на акумулаторни батерии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
53. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
54. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
55. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
56. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт N Forse и модул за връзката му към съществуващата система за управление на изпълнителни дела JES.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
57. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие”
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за монтаж на огледално противоударно фолио за съдебни зали.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за ремонт на помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за ремонт на отоплителна инсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОД „Охрана“ – за обособяване на защитена зала, за поставяне на отразително противоударно фолио на стъклата на съдебните зали, сутерена и първи етаж и др.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .
62. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.
* * * * *
67. Предложение от представляващия ВСС за повишаване в ранг на служител от дирекция „Вътрешен одит” във ВСС.
Внася: Представляващ ВСС

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

68. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. София за трансформиране на длъжност и увеличаване щатната численост на съда с 2 щ. бр. за съдебни служители
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
69. Проект на решение за намаляване на щатната численост на Районен съд гр. Берковица с 1 свободна щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
70. Проект на решение за намаляване щатната численост на районен съд гр. Видин с 1 свободна щ. бр. за длъжност „съдебен секретар”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
71. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за увеличаване щатната численост на съда с 1 щ. бр. за длъжност „съдебен статистик”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
72. Проект на решение по предложението на главния секретар на ВСС за трансформиране на длъжности и преназначаване на съдебни служители.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИТ И СТАТИСТИКА

73. Проект на решение за съгласуване на нови учебни програми за дистанционно обучение на НИП, разработени в рамките на проект „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право“ и на проект„Пилотиране на дистанционен обучителен курс по антидискриминация на Програмата „Обучение по права на човека за юристи“ на Съвета на Европа (HELP)“.
Внася: Комисия ”Професионална квалификация, ИТ и статистика”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

74. Проект на решение относно сключване на анекс към договор № 45-06-072/29.12.2014 г. със „Смарт Системс” ЕООД.
Внася: Комисия по правни въпроси

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

75. Проект на решение за промяна в състава на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, определен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 46/10.09.2015 г., т. 34.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
76. Проект на решение за командироване на Соня Найденова - представляващ ВСС, за участие в заседание на Изпълнителния борд на ЕМСС, което ще се проведе на 23 ноември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
77. Проект на решение за командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща на диалогова група по Проект І – „Независимост и отчетност на съдебната власт” на ЕМСС, която ще се проведе на 20 ноември 2015 г. в гр. Мадрид, Испания.
Внася: Комисия ”Международна дейност”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
10 ноември 2015 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд