КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 56
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 12 НОЕМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Христо Иванов – министър на правосъдието, Соня Найденова – представляващ ВСС
ОТСЪСТВАТ: Камен Иванов, Румен Боев
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 9.50 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
78. Проект на решение относно определение на ВАС - тричленен състав – шесто отделение, по адм. дело № 5517/2015 г., с което е отменено решение на ВСС по т. 15 от протокол № 19/19.04.2015 г., влязло в сила на 15.10.2015 г.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
79. Проект на решение по доклад от Юлиана Колева – член на ВСС и председател на комисия, определена със Заповед № 95-00-302/28.09.2015 г. на Соня Найденова – представляващ ВСС, упълномощена с решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г. относно осъществяване на контрол по чл. 36а от ЗОП върху Протокол № 3 отразяващ работата на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители” и произнасяне по отношение на финансовия ресурс на възложителя.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисията по правни въпроси
80. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
81. Проект на решение относно проект на „Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България”, разработени в рамките на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, договор за безвъзмездна помощ № 13-33-2/27.12.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Внасят: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и Комисията по правни въпроси
82. Проект на решение за командироване на съдия Георги Ушев – председател на Специализирания наказателен съд, за участие в Международна конференция за противодействие на тероризма и чуждите терористични бойци.
Внася: Комисия „Международна дейност”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура–гр.Велико Търново
Кандидати:
- Светлин Радостинов Радев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Велико Търново, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 57/04.12.2014 г., комплексна оценка „много добра”/;
- Тихомир Георгиев Шабов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Велико Търново, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 55/27.11.2014 г., комплексна оценка „много добра”/;
- Цанко Ганчев Цанев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Велико Търново, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 57/04.12.2014 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 4 гласа “за”, 9 “против” и 7 “въздържали се” за Светлин Радостинов Радев; 11 гласа „за”, 2 ”против” и 7 ”въздържали се” за Тихомир Георгиев Шабов; 4 гласа „за”, 6 ”против” и 10 ”въздържали се” за Цанко Ганчев Цанев, И СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ И ПОЛУЧЕН РЕЗУЛТАТ: с 3 гласа „за”, 11 ”против” и 6 ”въздържали се” за Светлин Радостинов Радев; 13 гласа „за”, 3 ”против” и 4 ”въздържали се” за Тихомир Георгиев Шабов; 4 гласа „за”, 9 ”против” и 7 ”въздържали се” за Цанко Ганчев Цанев, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Тихомир Георгиев Шабов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Враца
Кандидати:
- Камен Иванов Каменов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Враца, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 42/23.07.2015 г., комплексна оценка „много добра”/;
- Цветомила Цветанова Събинска – прокурор в Районна прокуратура-гр.Враца, с ранг „прокурор в ОП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 28/27.05.2015 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 1 глас “за”, 9 “против” и 10 “въздържали се” за Камен Иванов Каменов, 16 гласа „за”, 0”против” и 4 ”въздържали се” за Цветомила Цветанова Събинска, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Цветомила Цветанова Събинска – прокурор в Районна прокуратура-гр.Враца, с ранг „прокурор в ОП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Враца, с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Севлиево
Кандидат:
- Тихомир Лалев Петков – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Севлиево, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 5/30.01.2014 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: със 17 гласа “за”, 0 “против” и 4 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Тихомир Лалев Петков – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Севлиево, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Севлиево, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

4. ОТНОСНО: Заповед № ЛС-294/16.10.2015 г. на Магдалина Иванова – административен ръководител-председател на Апелативен съд-гр.Пловдив, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Любен Димитров Хаджииванов – административен ръководител-председател на Окръжен съд-гр.Смолян

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № ЛС-294/16.10.2015 г. на Магдалина Иванова – административен ръководител-председател на Апелативен съд гр. Пловдив, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Любен Димитров Хаджииванов – административен ръководител-председател на Окръжен съд гр. Смолян.
4.2. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.

КОНКУРСИ

5. ОТНОСНО: Предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в административните съдилища, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 42/23.07.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Петър Георгиев Касабов на длъжност „съдия” в Административен съд гр. Пловдив с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.2. НЕ НАЗНАЧАВА Христина Петкова Юрукова на длъжността „съдия” в Административен съд гр. Пловдив, поради попълване на местата.
5.2.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Христина Петкова Юрукова на длъжност „съдия” в Административен съд гр. Пазарджик с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Анета Христова Юргакиева - Георгиева на длъжност „съдия” в Административен съд София - град, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.4. НЕ НАЗНАЧАВА Мария Христова Желязкова на длъжността „съдия” в Административен съд гр. Пловдив, поради попълване на местата.
5.4.1. НЕ НАЗНАЧАВА Мария Христова Желязкова на длъжността „съдия” в Административен съд гр. Пазарджик, поради попълване на местата.
5.4.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Мария Христова Желязкова на длъжност „съдия” в Административен съд София – област, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.5. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в административните съдилища, както следва: Делян Петков Петков, Юлия Емилова Раданова, Миглена Мицова Йорданова, Ивайло Любенов Атанасов, Анна Найденова Додова, Георги Иванов Иванов, Габриела Георгиева Николова, Адриана Стоянова Катранджиева, Геновева Ангелова Йончева, Еми Бинкова Маджарова, Любка Ангелова Цветанова – Кръстева, Ганчо Богомилов Димитров и Надя Георгиева Радева.
6. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за преместване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор” в районните прокуратури, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по Протокол № 25/14.05.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Невена Бойкова Владимирова – прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград с ранг „прокурор в АП” в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Хасково с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.2. НЕ ПРЕМЕСТВА Валентина Славчева Радева - Ранчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Хасково, поради попълване на местата.
6.3. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Красимир Любомиров Кирилов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кнежа с ранг „прокурор” в ОП в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.4. НЕ ПРЕМЕСТВА Христина Запрянова Жисова – прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Хасково, поради попълване на местата.
6.5. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Тодор Иванов Денков – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.6. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Таня Миткова Митева – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол с ранг „прокурор в ОП” в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.7. ПРЕМЕСТВА, на основание чл.160, във връзка с чл.193, ал.3 от ЗСВ, Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд-гр.Пирдоп, в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.8. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Димитър Цветанов Цвятков – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна с ранг „прокурор в ОП” в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.9. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Силвия Стойнова Рандева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Котел с ранг „прокурор в АП” в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.10. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Яна Владимирова Петкова - Семкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливница в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.11. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Росица Станчева Маркова – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Видин, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.12. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Лилия Владимирова Димитрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.13. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Румяна Димитрова Зайкова - Калеева – прокурор в Районна прокуратура гр. Панагюрище с ранг „прокурор в АП” в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.14. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Красимир Симеонов Тодоров – прокурор в Районна прокуратура гр. Петрич в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Благоевград, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.15. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Галин Кирилов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.16. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Бригита Пламенова Байрякова – прокурор в Районна прокуратура гр. Чепеларе в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.17. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Лилия Ангелова Кариева – прокурор в Районна прокуратура гр. Карнобат в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.18. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Ваня Атанасова Прокопова – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.19. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Стефка Георгиева Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Дулово в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Добрич, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.20. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Евгений Владимиров Милев – прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.21. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Радослав Георгиев Воруков – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.22. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Лилия Михайлова Русева – прокурор в Районна прокуратура гр. Средец в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.23. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Димитър Илиев Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Айтос в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.24. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Живка Павлова Мангърова – прокурор в Районна прокуратура гр. Тутракан в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.25. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Мирослав Емилов Йосифов – прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.26. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Десислава Димитрова Димитрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.27. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Иван Лилов Илевски – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.

СЪДИЛИЩА

7. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Анета Николова Братанова – съдия в Апелативен съд, гр. Варна,с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Апелативен съд, гр.Варна, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
8. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Евелина Торос Папазян – Ангелова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
8.1. Евелина Торос Папазян – Ангелова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ваня Георгиева Бянова - Нейкова – съдия в Административен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ваня Георгиева Бянова - Нейкова – съдия в Административен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Емилов Георгиев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Емилов Георгиев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светла Радева Янкова - съдия в Районен съд гр. Нови пазар, с ранг „съдия в АС”.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светла Радева Янкова - съдия в Районен съд гр. Нови пазар, с ранг „съдия в АС”.
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Дафина Николаева Арабаджиева – съдия в Районен съд гр. Пловдив.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Дафина Николаева Арабаджиева – съдия в Районен съд гр. Пловдив.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитрина Илиева Тенева – съдия в Районен съд гр. Пловдив.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитрина Илиева Тенева – съдия в Районен съд гр. Пловдив.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николай Колев Стоянов – съдия в Районен съд гр. Пловдив.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Колев Стоянов – съдия в Районен съд гр. Пловдив.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Васил Маринов Петков – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС“.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васил Маринов Петков – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС“.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Олга Иванова Златева - съдия в Районен съд гр. Стара Загора.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Олга Иванова Златева - съдия в Районен съд гр. Стара Загора.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галин Станиславов Несторов – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Михаил Александров Малчев – съдия в Районен съд гр. Дупница, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

19. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Мариана Стоянова Белорешка от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура, гр. Враца, считано от 16.11.2015 г.
20. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Анита Георгиева Димова – прокурор в Районна прокуратура, гр. Благоевград, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура, гр. Благоевград, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Юлияна Георгиева Станева – Нейкова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Юлияна Георгиева Станева – Нейкова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
22. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Виктор Апостолов Давидов – прокурор в Районна прокуратура гр. Берковица, с ранг „прокурор в АП”.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Виктор Апостолов Давидов – прокурор в Районна прокуратура гр. Берковица, с ранг „прокурор в АП”.
23. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стоян Георгиев Добрев – прокурор в Районна прокуратура гр. Елин Пелин, с ранг „прокурор в АП”.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стоян Георгиев Добрев – прокурор в Районна прокуратура гр. Елин Пелин, с ранг „прокурор в АП”.
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Анета Боева Пачкова – прокурор в Районна прокуратура, гр. Ловеч, с ранг „прокурор в ОП”.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анета Боева Пачкова – прокурор в Районна прокуратура, гр. Ловеч, с ранг „прокурор в ОП”.
25. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кирил Христов Николов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
25.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Кирил Христов Николов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
26. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Симона Максимова Конова – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „следовател в НСлС”.
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Симона Максимова Конова – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „следовател в НСлС”.
27. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Дияна Стойкова Пенчовска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Дияна Стойкова Пенчовска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Данаил Богданов Шостак – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Десислава Георгиева Пиронева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Дочо Пламенов Дочев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Валентина Славчева Радева-Ранчева – прокурор в Районна прокуратура, гр. Димитровград, за повишаването й на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”.
32. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Дупница, за повишаване на Ивайло Володиев Илиев – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Дупница, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ на Окръжен съд гр. Велико Търново със 17 852 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 000 лв., с цел закупуване на 1 брой сървър от нисък клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
34.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 989 лв., за закупуване на 1 брой токозахранващо устройство за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две копирни машини

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 143 лв. за доставка и монтаж на две копирни машини.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт на два навеса над входовете на съдебната палата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 552 лв. за ремонт на два навеса над входовете на съдебната палата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за отстраняване на щети от застрахователно събитие

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ със 7 347 лв. за отстраняване щети от застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за участие на магистрат в състав на изпитни комисии по конкурсите за първоначално назначаване на съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

38.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Шумен за 2015 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии по конкурсите за първоначално назначаване на съдии.
38.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 353 лв.
38.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Шумен с 353 лв.
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 14 офис стола и архивен шкаф

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 533 лв. за закупуване на 14 офис стола (1 293,46 лв.) и архивен шкаф (239,99 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Враца за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи за м. ноември и м. декември 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи за м. ноември и м. декември 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация и 10 броя батерии за UPS

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

42.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Смолян по § 10-00 „Издръжка” с 300 лв. за закупуване на 10 броя батерии за UPS.
Средствата в размер на 300 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
42.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Смолян по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 949 лв. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Средствата в размер на 949 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
43. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Шумен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 000 лв., с цел закупуване на 1 брой сървър от нисък клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Балчик по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв., с цел осигуряване на средства за покриване на разходите за издръжка на съда до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 000 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Елена за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 000 лв., поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 210 лв. за ремонт на копирна машина.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Лом за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 000 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Малко Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 037 лв., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Средствата в размер на 2 037 лв. са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 3 402 лв. за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5325.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за подмяна на крайни елементи на система за видеонаблюдение, както и транспорт и монтаж на същата и смяна на акумулаторни батерии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 642 лв. за 2 бр. записващи устройства (1 032 лв.), влагозащитна камера (156 лв.), монитор (290 лв.), транспорт и монтаж на елементите (100 лв.) и смяна на батериите (64 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора по § 10-00 „Издръжка” с 9 000 лв. за покриване на разходите за издръжка на съда до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

54.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Оряхово за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 10 500 лв., с цел закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. сървър нисък клас, 4 бр. принтери и 1 бр. скенер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
54.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Оряхово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 800 лв., за закупуване на 2 бр. монитори и 2 бр. UPS-и.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Панагюрище по § 10-00 „Издръжка” с 6 000 лв. за покриване на разходите за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт N Forse и модул за връзката му към съществуващата система за управление на изпълнителни дела JES

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 960 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт N Forse (720 лв.) и модул за връзката му към съществуващата система за управление на изпълнителни дела JES (240 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Търговище за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 990 лв. за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5945.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
„Не дава съгласие”
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за монтаж на огледално противоударно фолио за съдебни зали

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Военен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 343 лв. за монтаж на огледално противоударно фолио за съдебни зали, поради липса на средства и източници на финансиране.
59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за ремонт на помещения

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд-гр.Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 19 850 лв. за ремонт на помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за ремонт на отоплителна инсталация

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Генерал Тошево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 14 921 лв. за ремонт на отоплителна инсталация.
Мотиви:
Разходът не е авариен и не е неотложен и направеното искане от административния ръководител е несвоевременно.
Некоректно е направено искането като неотложен ремонт, тъй като, видно от обстоятелствата, които са изложени, проблемът е възникнал м.декември 2014 г. През ноември 2015 г. едногодишният срок не обосновава извода за аварийност.
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОД „Охрана“ – за обособяване на защитена зала, за поставяне на отразително противоударно фолио на стъклата на съдебните зали, сутерена и първи етаж и др.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” с 5 500 лв. за изпълнение на предписания на ГД „Охрана“, поради липса на средства и източници на финансиране.
Мотиви:
Предписанията на ГД „Охрана“ на база охранителни обследвания са с препоръчителен характер и при липса на аварийност и неотложност в условията на свит бюджет могат да се планират по-далеч във времето.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
62. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
62.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” със 7 656 лв., съгласно Приложение № 1.
62.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 20 505 лв., съгласно Приложение № 1.
62.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 28 156 лв., съгласно Приложение № 1.
62.4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” с 20 000 лв., съгласно Приложение № 1.
62.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” с 3 081 лв., съгласно Приложение № 1.
62.6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 19 919 лв., съгласно Приложение № 1.
62.7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 000 лв., съгласно Приложение № 1.
62.8. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 5 лв. , съгласно Приложение №1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
67. ОТНОСНО: Повишаване в ранг на служител в дирекция „Вътрешен одит” във Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл.23, ал.1 от Вътрешните правила за провеждане на конкурсите за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС, ПОВИШАВА във ІІ (втора) степен ранг Калина Любенова Маринова – старши вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит” във Висшия съдебен съвет.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

68. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски апелативен съд за:
- трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши специалист-компютърен оператор”, считано от 01.01.2016 г.;
- увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши специалист-компютърен оператор”, считано от 01.01.2016 г.;
- увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор – I-ва степен”, считано от 01.01.2016 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

68.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши специалист-компютърен оператор” в Софийски апелативен съд, считано от 01.01.2016 г.
МОТИВИ: Необходимост от исканата трансформация във връзка със задължението на съдилищата по чл. 64 от ЗСВ за публикуване на постановените актове, извършване на обработка на актовете – обезличаване личните данни, съгласно ЗЗЛД и публикуването им на интернет-страницата на съда.
68.2. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Софийски апелативен съд с 2 /две/ щ.бр. за длъжности: „младши специалист-компютърен оператор” и „системен администратор – I-ва степен”.
МОТИВИ: Липса на финансови средства. Възможност за оптимизиране на съдебната администрация и възлагане на функции и задачи на служителите, свързани с класифицираната информация.
69. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Берковица с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Берковица с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”.
МОТИВИ: Натовареността на РС-Берковица е под средната за районните съдилища – 24,38, при средна за страната – 31,19. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – около средното за страната. Съдът разполага с достатъчно специализирана администрация.
70. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Видин с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Видин с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”.
МОТИВИ: Натовареността на РС-Видин е под средната за районните съдилища – 34,0 при средна за страната – 51,4. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – около средното за страната. Съдът разполага с достатъчно специализирана администрация – 11 съдебни секретари, 13 съдебни деловодители.
71. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Казанлък за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен статистик” и обявяване на конкурс

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Казанлък с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен статистик”.
МОТИВИ: Липса на финансови средства. Натовареност над средната за районните съдилища в страната. Съдът разполага с достатъчно съдебна администрация. Възможност за оптимизиране на съдебната администрация и възлагане на функции.
72. ОТНОСНО: Предложение от главния секретар на ВСС за трансформиране на длъжности и преназначаване на съдебни служители в АВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

72.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжности и преназначаване на съдебни служители в Администрацията на Висшия съдебен съвет, както следва:
72.1.1. Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика”, отдел „Статистически анализ и обработка на данни”:
- трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши експерт-статистическа обработка на данни” в длъжност „старши експерт-статистически анализ”
72.1.2. Дирекция „Финанси и бюджет”:
Отдел „Бюджетно финансиране”:
- трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „старши експерт-икономист” в длъжност „главен експерт-икономист”
- трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши експерт-касиер” в длъжност „старши експерт-касиер”
- трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши експерт-икономист” в длъжност „старши експерт-икономист”
72.1.3. Дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати”, отдел „Конкурси на магистрати”:
- трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „старши експерт-конкурси на магистрати” в длъжност „главен експерт-конкурси на магистрати”
- трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „старши експерт-конкурси на магистрати” в длъжност „главен експерт-конкурси на магистрати”
- трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши експерт-конкурси на магистрати” в длъжност „старши експерт-конкурси на магистрати”
МОТИВИ: Исканите трансформации са обезпечени с финансови средства в рамките на бюджета на ВСС. Директорите на дирекции са направили обосновани и основателни предложения, като конкретно са посочени качествата на предложените за преназначаване съдебни служители.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИТ И СТАТИСТИКА

73. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието относно съгласуване на нови учебни програми за дистанционно обучение на НИП, разработени в рамките на проекти „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право“ и „Пилотиране на дистанционен обучителен курс по антидискриминация на Програмата „Обучение по права на човека за юристи“ на Съвета на Европа (HELP)“

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА нови учебни програми за дистанционно обучение на магистрати, разработени в рамките на проекти, осъществявани от Националния институт на правосъдието:

  • Особености на делбеното производство;
  • Практически въпроси на непозволеното увреждане;
  • Практически проблеми на въззивното производство по ГПК и ГПК от 1952 (отм.) ;
  • Счетоводни и правни проблеми в производството по несъстоятелност и свързаните с него производства;
  • Антидискриминация.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

74. ОТНОСНО: Проект на решение относно сключване на анекс към договор № 45-06-072/29.12.2014 г. със „Смарт Системс 2010” ЕООД

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

74.1. ОТМЕНЯ решението си по Протокол № 51/15.10.2015 г., т.112.
74.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за промяна на предмета на договора и възнаграждението на изпълнителя по договор № 45-06-072/29.12.2014 г., съгласно вариант 2 от ценовото предложение на „Смарт Системс 2010” ЕООД, вх.рег.№ 96-00-450/17.12.2014 г.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

75. ОТНОСНО: Промяна в състава на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, определен с решение на ВСС по т.34 от Протокол № 46/10.09.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

75.1. Променя поименния състав на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, съгласно решението на ВСС по т.34 от Протокол № 46/10.09.2015 г., относно представителя на ВКС, като определя г-жа Маргарита Пазвантова – главен секретар на ВКС, на мястото на г-жа Таня Райковска.
76. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на Соня Найденова - представляващ ВСС за участие в заседанието на Изпълнителния Борд на ЕМСС, което ще се проведе на 23 ноември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

76.1. КОМАНДИРОВА Соня Найденова - представляващ ВСС за участие в заседанието на Изпълнителния Борд на ЕМСС, за периода 23-24 ноември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
76.2. Пътните разходи, разходите за нощувка, разходите за дневни пари за 2 дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.
77. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване представители на ВСС за участие в срещата на диалоговата група по Проект 1 „Независимост и отчетност” на ЕМСС, която ще се проведе на 20.11.2015 г. в гр.Мадрид, Испания

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

77.1. КОМАНДИРОВА за участие в срещата на диалоговата група по Проект 1 на ЕМСС „Независимост и отчетност – продължение“, в гр.Мадрид, Испания за периода 19-21 ноември 2015 г. следните лица:
1. Юлия Ковачева – член на ВСС;
2. Дочка Върбева – заместник-председател на Българска съдийска асоциация;
3. Габриела Цекова - преводач от български на английски и обратно.
77.2. Пътните разходи, разходите за две нощувки, разходите за дневни пари за 3 дни, разходите за медицински застраховки за всички командировани лица, както и хонорара на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за участие в дейностите на ЕМСС през 2015 г., за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 250 евро за един участник от институция член на ЕМСС.
77.3. ВЪЗЛАГА на Юлия Ковачева и Незабравка Стоева – представители на ВСС в проект „Независимост и отчетност”, да формулират три теми, които да представят за запознаване на членовете на ВСС в срок до 16.11.2015 г. /понеделник/. При липса на възражения същите следва да бъдат изпратени за обсъждане в диалоговата група.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

78. ОТНОСНО: Определение на ВАС, тричленен състав – шесто отделение, по адм.дело № 5517/2015 г., с което е отменено решение на ВСС по т.15 от Протокол № 19/09.04.2015 г., влязло в сила на 15.10.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СПИРА, на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, производството по предложение с вх.№ 11-04-27 от 31.03.2015 г. от Христо Иванов – министър на правосъдието, за налагане на дисциплинарно наказание на Петьо Велков Петров, до приключване на производството по адм.дело № 6033/2015 г. на Върховния Административен съд, шесто отделение, с окончателен съдебен акт.
79. ОТНОСНО: Доклад от Юлиана Колева – член на ВСС и председател на комисия, определена със Заповед № 95-00-302/28.09.2015 г. на Соня Найденова – представляващ ВСС, упълномощена с решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г. относно осъществяване на контрол по чл. 36а от ЗОП върху Протокол № 3 отразяващ работата на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители” и произнасяне по отношение на финансовия ресурс на възложителя

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

79.1. ПРИЕМА без забележки работата на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”, назначена със Заповед № 95-00-302/28.09.2015 г. на Соня Найденова – представляващ ВСС и отразена в Протокол № 3 от 06.11.2015 г.
Мотиви: При осъществяване на контрола по чл. 36а, ал. 1 от ЗОП, изразяващ се в проверка на съдържанието на Протокол № 3 за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка, възложителят не установи нарушения в работата на комисия, назначена със Заповед № 95-00-302/28.09.2015 г. на представляващия ВСС. Прогнозната стойност на обществената поръчка не е обявена като максимална стойност, която възложителят може да осигури. Поради това тя няма обвързваща сила, тъй като не е условие за участие в процедурата.
79.2. ПРИЕМА, че може да осигури финансов ресурс за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”, съгласно ценовото предложение на „Дженерали застраховане” АД в размер на 3 963 314,45 (три милиона деветстотин шестдесет и три хиляди триста и четиринадесет 0,45ст.) лева, платими по начина определен в документацията и обявлението на обществената поръчка – на общо шест равни вноски, два пъти годишно.
Мотиви: Съгласно Закона за съдебната власт (ЗСВ), Висшият съдебен съвет (ВСС) има задължение да застрахова за сметка на бюджета на съдебната власт посочените в закона групи лица.
Предходно действалият договор е изтекъл в 00.00 часа на 31.12.2014г., като към момента все още не е сключен нов договор. Обществената поръчка за избор на изпълнител, която се провежда в момента, е втора поредна за календарната година, тъй като първата процедура бе прекратена поради отказ на определения изпълнител да сключи застрахователния договор, а втори класиран не е имало (останалите участници са били отстранени от участие в процедурата).
Определената с решения на ВСС по протоколи № 41 от 16 юли 2015г. и № 44 от 30 юли 2015г. прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 1 700 000 лева.
Прогнозната стойност на поръчката не е предварително обявена като максимална стойност, поради което тя няма обвързваща сила за възложителя и участниците. Оферирането на по-висока от прогнозната стойност не представлява основание за отстраняване на участника, тъй като не е условие за участие в процедурата . В тази насока е практиката на КЗК (влязло в сила решение № 1107/2009 г. на КЗК по преписка № 814/2009 г., влязло в сила решение № 674/2015 г. по преписка № 420/2015 г. и влязло в сила решение № 631/2015 г. по преписка № 394/2015 г.) Практиката на Сметна палата е в същата насока, а именно, че когато в условията на обществената поръчка липсва изрично изискване ценовите оферти да не надвишават определена стойност, обявената от възложителя прогнозна стойност не може да се третира като предварително обявено от възложителя условие, чието нарушаване е основание за отстраняване на участници.
Също така трябва да се има предвид, че застрахователната премия следва да се приема само като прогнозна такава с оглед спецификата на застрахователните услуги. Това е така защото същата се формира въз основа на приета от съответния застраховател тарифа, която се определя индивидуално спрямо възприетата от него пазарна политика при спазване на изискванията по чл.63 и чл.65 от Кодекса на застраховането, за да не бъде допуснато отчитане на отрицателен резултат по съответната застраховка и да бъдат осигурени достатъчно премии, които да покрият бъдещите плащания във връзка с риска и извършените разходи по съответната застраховка. Спазвайки изискванията на Кодекса на застраховането, всеки застраховател трябва да предложи застрахователна премия, която да бъде достатъчна, изчислена на базата на актюерско допускане, така че да осигурява изпълнение на всички задължения на застрахователя, включително образуването на достатъчни технически резерви.
За предоставяните застрахователни услуги, управителният орган на всеки застраховател приема застрахователна тарифа, в която се определя размерът на премията в зависимост от избрани от застрахователя рискови фактори, както и са включени всички допустими завишения и отстъпки от базовия размер на премията.
Изплатените обезщетения по предходния застрахователен договор са в приблизителен размер на 3 536 000,00лв. спрямо заплатената застрахователна премия от 865 275,67лв. Липсата на реципрочност между размера на застрахователната премия и изплатените от застрахователя обезщетения е дало основание на възложителя за увеличаване на прогнозната стойност на прекратената, както и на настоящата обществена поръчка, в размер на 1 700 000лв.
Размерът на прогнозната стойност на настоящата поръчка е останал непроменен, тъй като възложителят съществено е облекчил изискванията към участниците. По този начин е счел, че ще породи у тях достатъчен интерес за участие в процедурата, като същевременно гарантира и интересите на застрахованите лица при запазване на така определената прогнозна стойност.
Въпреки промяната на съществени параметри на поръчката, участниците в процедурата са трима, като двама от тях са отстранени и е допуснат само един, който предлага размер на застрахователната премия, надвишаващ прогнозната стойност на обществената поръчка.
Съгласно условията на документацията за участие в процедурата, договорът, който би се подписал при вземане на решение за увеличаване на стойността от 1 700 000лв. до размера на ценовото предложение на допуснатия участник, ще бъде с ретроактивно действие, считано от 01.01.2015 г., така че ще осигури застрахователно покритие и за периода от изтичане на предходния договор до момента на сключване на новия договор.
Видно от данните, предоставени от органите на съдебната система относно броя и вида на настъпилите застрахователни събития за периода, считано от 01.01.2015г. до края на месец 08.2015г. и предвид ретроактивното действие на договора, размерът на обезщетенията, които застрахователят се очаква да изплати към момента на сключване на договора не е изключено да достигне прогнозната стойност, определена за целия срок на договора. Следва да се има предвид, че за застрахователя ще възникне задължение да изплати тази сума в цялост, в относително кратък срок от време, предвид заложените в документацията за участие в процедурата срокове за представяне на документи от застрахованите лица и изплащане на обезщетенията.
Както вече бе изтъкнато, поръчката се провежда за втори път през настоящата календарна година, тъй като участникът, избран при първата процедура отказва да сключи застрахователен договор.
Поредно ново откриване и провеждане на обществена поръчка би увеличило периода на ретроактивното действие на застраховката. Това от една страна ще повиши стойността на услугата, съответно ще доведе до още по-високи ценови оферти, а от друга страна, не е изключено да доведе до липса на интерес у потенциалните участници, предвид, че в двете поредни процедури участват едва по трима участници (което представлява едва 10 % от броя на застрахователите на застрахователния пазар). Резултат от този риск ще бъде неизпълнението на законово вменено задължение на ВСС, със всички произтичащи от това правни последици.
Отчитайки всички гореизложени обстоятелства, възложителят счита за целесъобразно осигуряването на финансов ресурс в съответствие с ценовото предложение на „Дженерали застраховане” АД в размер на 3 963 314,45 (три милиона деветстотин шестдесет и три хиляди триста и четиринадесет 0,45ст.) лева и приема, че може да осигури същия.
По отношение обезпечаването на финансовия ресурс, важно е да се акцентира, че съгласно документацията за участие и проект на договор, плащанията ще се извършват разсрочено на общо шест равни вноски, два пъти годишно, а не еднократно.
За осигуряване на необходимия финансов ресурс за 2015г. съответната сума ще бъде изплатена в рамките на утвърдения бюджет, като се извършат корекции между разходните параграфи по органи на съдебната власт. Законът за държавният бюджет за 2016г. на Република България все още не е приет, като ще бъдат предприети всички възможни мерки и действия разхода да бъде извършен в рамките на разполагаемия финансов ресурс. По отношение на 2017г., средствата ще бъдат предвидени в проекта на бюджет на съдебната власт.
80. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 617 106 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
81. ОТНОСНО: Проект на „Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България“, разработен в рамките на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, договор за безвъзмездна помощ № 13-33-2/27.12.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

81.1. ПРИЕМА Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България.
81.2. Да започне пилотно прилагане на Правилата за достъп до електронни съдебни дела във Върховен касационен съд, Апелативен съд гр. София, Окръжен съд гр. Благоевград, Районен съд гр. Благоевград, Окръжен съд гр. Смолян и Районен съд гр. Смолян, от 16.11.2015 г.
81.3. Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България да се публикуват в интернет сайта на ВСС, раздел „Вътрешни актове“.
82. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на съдия Георги Ушев – председател на Специализирания наказателен съд, за участие в Международна конференция за противодействие на тероризма и чуждите терористични бойци

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

82.1. КОМАНДИРОВА съдия Георги Ушев – председател на Специализирания наказателен съд, за участие в Международна конференция за противодействие на тероризма и чуждите терористични бойци, за периода 16.11.2015 г.-20.11.2015 г. в гр.Тирана, Албания.
82.2 Пътните разходи, разходите за настаняване, разходите за дневни пари са за сметка на американското правителство.
82.3. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.

/Закриване на заседанието – 15.55 ч./ 

Публикуван на:
16.11.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд