ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 19 ноември 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр. София
Кандидат:
- Емил Димитров Ангелов – военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък
Кандидат:
- Таня Цветанова Димитрова – и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Попово
Кандидат:
- Пламен Иванов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Попово.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разлог
Кандидат:
- Ружена Георгиева Кондева - Елчинова – прокурор в Районна прокуратура гр. Разлог.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

5. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
6. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 19/2015 г. по описа на ВСС /отложено с решение на ВСС по протокол № 55/05.11.2015 г., т. 5/.
Внася: Дисциплинарен състав
7. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която е обърнато внимание на Станой Аспарухов Станоев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
8. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, с която е обърнато внимание на Антон Димитров Ефтимов – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

КОНКУРСИ

9. Проект на решение по предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в районните съдилища, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение относно определяне възнаграждение на членовете на конкурсни комисии за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА

11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Величка Симеонова Борилова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за периодично атестиране на Мария Кръстева Маринова - Зафирова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Силвия Цветкова Кръстева – съдия в Окръжен съд гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Нина Стойчева Янакиева – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на Пенка Колева Костова – съдия в Административен съд гр. Кърджали, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Стилияна Красимирова Григорова – съдия в Софийски районен съд /към момента на предложението заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски районен съд/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на Роман Тодоров Николов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Брезник, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на Димитър Иванов Думбанов – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Разлог, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за периодично атестиране на Кристина Иванова Тодорова – съдия в Районен съд гр. Сливница /командирована в Окръжен съд гр. София/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за извънредно периодично атестиране на Детелин Кирилов Георгиев – прокурор в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на Любомир Манолов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Разград /към момента на предложението административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разград/, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
22. Писма от Инспектората към ВСС, Административен съд гр. Ямбол, Районен съд гр. Нови Пазар и Районен съд гр. Оряхово, с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в работна среща за конституиране на конкурсна комисия за заемане на длъжност за „съдия” в окръжните съдилища, участие в заседание на комисия „Международна дейност” и работна група за изработване на Правилника за администрацията в съдилищата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за покриване на разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността на съдиите.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на комутатори.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в състава на конкурсна комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за съдия в районните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за издръжка, поради недостиг до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за разделяне на общото с окръжен съд деловодство и оформяне на самостоятелно такова за районния съд, противопожарно преграждане на котелно помещение за оформяне на канцелария за районен съд и обзавеждане на деловодство.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за подмяна на износени меки подови настилки в работни помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за авариен ремонт на електрозахранването на сградата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии в конкурсите за първоначално назначаване на съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
45. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
48. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно – апелативен съд за предоставяне на лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № С 3553 за нуждите на Районен съд гр. Карлово.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

49. Проект на решение по искането на главния прокурор на Република България за даване на съгласие за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор-II-ра степен” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор – I-ва степен” в дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Администрация на Главния прокурор.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
50. Проект на решение по искането на главния прокурор на Република България за даване на съгласие за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „камериер” в щ.бр. за длъжност „младши специалист-администратор” в УБ „Цигов чарк”, гр. Батак.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
51. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Враца с 2 /две/ свободни щ.бр. за съдебни служители.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
52. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Административен съд гр. Ямбол с 1 /една/ свободна щ.бр. за съдебен служител.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
53. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Ямбол с 1 /една/ свободна щ.бр. за съдебен служител.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
54. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Бургас за даване на съгласие за сключване на граждански договор с външен изпълнител за осъществяване на инвеститорски контрол във връзка с изпълнение на ремонтни дейности.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

55. Проект на решение за командироване на участници в среща на проектния екип на ЕМСС по Проект „Независимост и отчетност на съдебната власт”, която ще се проведе в периода 3-4 декември 2015 г., в
гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
56. Проект на решение за командироване на участници в среща на проектния екип на ЕМСС по Проект „Финансиране на съдебната власт”, която ще се проведе в периода 30 ноември - 1 декември 2015 г., в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
57. Проект на решение по информация относно изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2015 в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка от компетентност на ВСС.
Внася: Комисия ”Международна дейност”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
16 ноември 2015 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд