КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 57
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 19 НОЕМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Соня Найденова – представляващ ВСС
ОТСЪСТВАТ: Юлия Ковачева
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Саша Харитонова – и.ф.главен секретар на ВСС, съгласно Заповед № 95-00-352/18.11.2015 г./

/Откриване на заседанието – 9.45 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
58. Проект на решение относно определение на ВАС - петчленен състав – ІІ колегия, по адм. дело № 5340/2015 г., с което е отменено решение на ВСС по т. 16 от протокол № 13/19.03.2015 г., влязло в сила на 05.11.2015 г.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
59. Проект на решение по заявление на Иван Колев Гаргов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
60. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за определяне на изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд гр. Благоевград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
61. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за периодично атестиране на Таня Генчева Спасова – съдия в Районен съд гр. Айтос, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
62. Проект на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в протокол № 55/05.11.2015 г., т. 2 на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
63. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за подмяна на дограма с изтекъл ресурс и доставка и монтаж на преграда на коридор.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
64. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за ремонт на пет зали.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
65. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за подмяна на стари мебели в три кабинета и обзавеждане на кабинет на новоназначен съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
66. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
67. Проект на решение по докладна записка от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС относно Решение на ВСС по т. 59 от протокол № 47/17.09.2015 г. и предложение за трансформация на свободна щатна бройка и преназначаване на служители в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
68. Проект на решение за издаване на мотивирано решение на ВСС, с което се обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез груповазастраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаванесъдии, прокурори и следователи, младшисъдии и младшипрокурори, кандидати за младшисъдии и младшипрокурори, съдебнипомощници и прокурорски помощници, държавнисъдебниизпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”, открита с решение №10-00-037/14.08.2015г. на Галина Карагьозова – и.ф.представляващ ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
69. Проект на решение по доклад от Румен Георгиев – член на ВСС и ръководител проект относно плащане по договор № 45-06-027/15.06.2015 г. между ВСС и „Абати” АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
70. Проект на решение за плащане по договор № 45-06-022/16.04.2015г. между ВСС и Обединение“Попов и партньори – Мапекс» за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договора № 13-33-2/27.12.2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
71. Проект на решение за освобождаване на гаранции за участие по обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на сървъри; Обособена позиция № 2 - Доставка на компютърни конфигурации; Обособена позиция № 3 - Доставка на лаптопи; Обособена позиция № 4 – Доставка на Външен дисков масив и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС; Обособена позиция № 5 – Доставка на защитна стена и втора опционална за изграждане на отказоустойчивост; Обособена позиция № 6 - Доставка на принтери; Обособена позиция № 7 - Доставка на многофункционални устройства; Обособена позиция № 8 - Доставка на сканиращи устройства“ е издадено решение №10-00-046 от 03.11.2015г. за класиране на участниците и определяне на изпълнители по обособените позиции от горецитираната обществена поръчка. С решението възложителят е посочил отстранените участници и е обявил класирането на участниците в процедурата по обособени позиции.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
72. Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
Внася: Комисия по правни въпроси
73. Проект на решение относно изпълнение на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС, чрез Европейския социален фонд.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
74. Проект на решение за командироване на членове на ВСС за участие в работно посещение в гр. Страсбург, Франция в периода 25-28 ноември 2015 г. с цел задълбочаване познанията за работа на Европейската комисия за ефективност на правосъдието(CEPEJ) към Съвета на Европа.
Внася: комисия „Международна дейност”
75. Предложение за преразглеждане решение на ВСС по Протокол № 49/01.10.2015 г., свързано с покана за партньорство от Министерство на правосъдието по проект във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление”.
Внася: Милка Итова – член на ВСС
76. План за организиране и провеждане на информационна кампания в регионални и национални медии във връзка с предстоящата реформа на съдебната карта.
/Внесена на основание чл. 37, ал. 2 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация/
Внася: Комисия „Публична комуникация”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр. София
Кандидат:
- полк. Емил Димитров Ангелов – военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол №19/24.04.2014 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 18 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА полк. Емил Димитров Ангелов – военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „административен ръководител - военно-окръжен прокурор” на Военно-окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък
Кандидат:
- Таня Цветанова Димитрова – и.ф. административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №22/30.04.2015 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: със 17 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Таня Цветанова Димитрова – и.ф. административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Попово
Кандидат:
- Пламен Иванов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Попово, с ранг „прокурор в ОП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 42/23.07.2015 г., комплексна оценка „добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: със 17 гласа “за”, 0 “против” и 4 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Пламен Иванов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Попово, с ранг „прокурор в ОП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Попово, с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
4. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разлог
Кандидат:
- Ружена Георгиева Кондева-Елчинова – прокурор в Районна прокуратура гр. Разлог, с ранг „прокурор в АП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 54/20.11.2014 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: със 17 гласа “за”, 3 “против” и 2 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Ружена Георгиева Кондева-Елчинова – прокурор в Районна прокуратура гр. Разлог, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Разлог, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

5. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НАЛАГА на Румяна Методиева Ченалова – съдия в Софийски градски съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т.т 1, 2, 3 и 5 от ЗСВ, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност”.
/Решението е взето без участието на Камен Иванов, поради направен самоотвод по чл. 35 от ЗСВ/
6. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 19/2015 г. по описа на ВСС /отложено с Решение на ВСС по Протокол № 55/05.11.2015 г., т. 5/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА, че Петър Владимиров Петров – съдия в РС – гр. Димитровград, като командирован съдия в Софийски градски съд, е извършил дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ „неизпълнение на други служебни задължения”, като е нарушил нормите на чл. 278, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 от ГПК и му НАЛАГА дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 на сто за срок от една година.
/Решението е взето без участието на Лозан Панов, поради направен самоотвод по чл. 35 от ЗСВ/
7. ОТНОСНО: Заповед № 3171/12.10.2015 г. на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Станой Аспарухов Станоев – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 3171/12.10.2015 г. на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Станой Аспарухов Станоев – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура.
7.2. Прилага Заповед № 3171/12.10.2015 г. на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, към кадровото досие на магистрата.
7.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
8. ОТНОСНО: Заповед № 1817/13.10.2015 г. на Петър Белчев – административен ръководител-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Антон Димитров Ефтимов – прокурор в Районна прокуратура гр. София

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 1817/13.10.2015 г. на Петър Белчев – административен ръководител-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Антон Димитров Ефтимов – прокурор в Районна прокуратура гр. София.
8.2. Прилага Заповед № 1817/13.10.2015 г. на Петър Белчев – административен ръководител-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, към кадровото досие на магистрата.
8.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.

КОНКУРСИ

9. ОТНОСНО: Предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в районните съдилища, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по Протокол № 41/16.07.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Гергана Живкова Троянова на длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Силвия Петрова Кирова на длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.3. НЕ НАЗНАЧАВА Росен Пламенов Александров на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
9.3.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Росен Пламенов Александров на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Радомир с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.4. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Венцислав Георгиев Петров на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Добрич с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.5. НЕ НАЗНАЧАВА Ина Милчева Генжова на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
9.5.1. НЕ НАЗНАЧАВА Ина Милчева Генжова на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Радомир, поради попълване на местата
9.5.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Ина Милчева Генжова на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Враца с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.6. НЕ НАЗНАЧАВА Пламен Маринов Дойков на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Добрич, поради попълване на местата.
9.6.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Пламен Маринов Дойков на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Малко Търново с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.7. НЕ НАЗНАЧАВА Мирослав Руменов Саневски на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
9.7.1. НЕ НАЗНАЧАВА Мирослав Руменов Саневски на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Радомир, поради попълване на местата.
9.7.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Мирослав Руменов Саневски на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Дупница с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.8. НЕ НАЗНАЧАВА Анна Николаева Христова на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
9.8.1. НЕ НАЗНАЧАВА Анна Николаева Христова на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Радомир, поради попълване на местата.
9.8.2. НЕ НАЗНАЧАВА Анна Николаева Христова на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Дупница, поради попълване на местата.
9.8.3. НЕ НАЗНАЧАВА Анна Николаева Христова на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Враца, поради попълване на местата.
9.9. НЕ НАЗНАЧАВА Надя Величкова Маринова на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
9.9.1. НЕ НАЗНАЧАВА Надя Величкова Маринова на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Радомир, поради попълване на местата.
9.9.2. НЕ НАЗНАЧАВА Надя Величкова Маринова на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Дупница, поради попълване на местата.
9.9.3. НЕ НАЗНАЧАВА Надя Величкова Маринова на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Враца, поради попълване на местата.
9.9.4. НЕ НАЗНАЧАВА Надя Величкова Маринова на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Добрич, поради попълване на местата.
9.9.5. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Надя Величкова Маринова на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Сливен с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.10. ПРЕКРАТЯВА гласуването.
10. ОТНОСНО: Определяне възнаграждение на членовете на конкурсни комисии, съгласно Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОТМЕНЯ решението си по т. 14 от Протокол №49/26.11.2008 г., за определяне възнаграждението на членовете на конкурсни комисии.
10.2. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на редовен член на конкурсна комисия за провеждане на конкурс за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване, както следва:
- за провеждане на писмен изпит - 200 лв.
- за проверена и оценена писмена работа - 20 лв.
- за устно изпитан и оценен кандидат - 10 лв.
10.3. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на редовен член на конкурсна комисия, за провеждане на конкурс за повишаване в длъжност и преместване, както следва:
-за проведено събеседване и оценен кандидат - 30 лв.
10.4. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на резервен член на конкурсна комисия, за провеждане на конкурс за повишаване в длъжност и преместване, както следва:
-50% от определеното възнаграждение на редовен член на конкурсната комисия, спрямо общия брой на всички събеседвани кандидати.
10.5. Решенията по т. 1.2, т.1.3 и т. 1.4 се отнасят за всички конкурси, обявени през 2015 г.

СЪДИЛИЩА

11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Величка Симеонова Борилова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Величка Симеонова Борилова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Кръстева Маринова - Зафирова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Кръстева Маринова - Зафирова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Силвия Цветкова Кръстева - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Силвия Цветкова Кръстева - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Нина Стойчева Янакиева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нина Стойчева Янакиева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Пенка Колева Костова - съдия в Административен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС”.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пенка Колева Костова - съдия в Административен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС”.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стилияна Красимирова Григорова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стилияна Красимирова Григорова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Роман Тодоров Николов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Брезник, с ранг „съдия в АС”.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Роман Тодоров Николов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Брезник, с ранг „съдия в АС”.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Иванов Думбанов – и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в АС“.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Иванов Думбанов – и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в АС“.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кристина Иванова Тодорова - съдия в Районен съд гр. Сливница, с ранг „съдия в АС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кристина Иванова Тодорова - съдия в Районен съд гр. Сливница, с ранг „съдия в АС”.

ПРОКУРАТУРИ

20. ПРОВЕЖДА извънредно периодично атестиране на Детелин Кирилов Георгиев - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Детелин Кирилов Георгиев - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Любомир Манолов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Разград, с ранг „прокурор в АП”.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Любомир Манолов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Разград, с ранг „прокурор в АП”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
22. ОТНОСНО: Писма от Инспектората към ВСС, Административен съд гр. Ямбол, Районен съд гр. Нови Пазар и Районен съд гр. Оряхово, с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Инспектората към ВСС за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 37 730 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
22.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 564 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
22.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Нови Пазар за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 19 473 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ и КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
22.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Оряхово за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 600 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ (3 023 лв.) и дължима сума за облекло (577 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в работна среща за конституиране на конкурсна комисия за заемане на длъжност за „съдия” в окръжните съдилища, участие в заседание на комисия „Международна дейност” и работна група за изработване на Правилника за администрацията в съдилищата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. с 375 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в работна среща за конституиране на конкурсна комисия за заемане на длъжност за „съдия” в окръжните съдилища, участие в заседание на комисия „Международна дейност” и работна група за изработване на Правилника за администрацията в съдилищата.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 375 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна с 375 лв.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за покриване на разходи до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 18 000 лв. за покриване на разходи до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 965 лв. за доставка и монтаж на копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Мотиви:
Контролните оферти в администрацията на ВСС са за машина XEROX WC 5024 с припокриващи се параметри с машина марка REX ROTARY, и гаранция две години на цена 1 965 лв. с ДДС, доставка и монтаж.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 239 лв. за доставка и монтаж на копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 600 лв. за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Силистра за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 8 719 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 980 лв. за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5325.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността на съдиите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Монтана за 2015 г. с 82 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността на съдиите, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 82 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Монтана с 82 лв.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на комутатори

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Военен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 840 лв. за закупуване на 2 броя 16-портови комутатори.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
32. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органи на съдебната власт за 2015 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за текуща издръжка, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Девня с 2 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Перник с 22 000 лв.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Шумен с 10 000 лв.
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Шумен с 25 000 лв.
5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Луковит с 10 000 лв.
6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Самоков с 6 500 лв.
7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Русе с 8 000 лв.
8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Своге с 5 000 лв.
Средствата в размер на 88 500 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в състава на конкурсна комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за съдия в районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА извършването на корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Ботевград за 2015 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със 120 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ботевград със 120 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състава на конкурсна комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за съдия в районните съдилища.
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за издръжка, поради недостиг до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 000 лв., поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за разделяне на общото с окръжен съд деловодство и оформяне на самостоятелно такова за районния съд, противопожарно преграждане на котелно помещение за оформяне на канцелария за районен съд и обзавеждане на деловодство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 16 837 лв. за оформяне на общо деловодство (12 468 лв.), противопожарно преграждане на котелно помещение за оформяне на канцелария (1 534 лв.) и обзавеждане на деловодство (2 835 лв.).
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за подмяна на износени меки подови настилки в работни помещения

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Девня за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 259 лв. за подмяна на износени меки подови настилки в работни помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Лом за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 19 715 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Панагюрище по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на 1 899 лв. за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Перник по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 785 лв. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 535 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за авариен ремонт на електрозахранването на сградата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Свиленград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 002 лв. за авариен ремонт на електрозахранването на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 337 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Средец по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв. за покриване на разходите за издръжка на съда до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии в конкурсите за първоначално назначаване на съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии в конкурсите за първоначално назначаване на съдии.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 015 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ямбол с 1 015 лв.
45. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 4 500 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 17 810 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 22 310 лв., съгласно Приложение № 1.
4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 300 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 13 300 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
48. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Военно – апелативен съд за предоставяне на лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № С 3553 за нуждите на Районен съд гр. Карлово

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

48.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ служебен автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № С 3553, числящ се на Военно – апелативен съд да се предаде безвъзмездно за управление на Районен съд гр. Карлово, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.
48.2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител на Военно – апелативен съд да предприеме необходимите действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

49. ОТНОСНО: Искане от главния прокурор на РБ за даване на съгласие за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор-II-ра степен” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор – I-ва степен” в дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Администрация на Главния прокурор

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор-II-ра степен” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор – I-ва степен” в дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Администрация на Главния прокурор.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед осъществяване поддръжката на компютърната мрежа на ПРБ, свързваща всички прокуратури и следствени отдели в страната, записване и съхраняване на информацията. Налице е финансова обезпеченост.
50. ОТНОСНО: Искане от главния прокурор на РБ за даване на съгласие за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „камериер” в щ.бр. за длъжност „младши специалист-администратор” в УБ „Цигов чарк”, гр. Батак

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „камериер” в щ.бр. за длъжност „младши специалист-администратор” в УБ „Цигов чарк”, гр. Батак.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед организация и контрол на дейността на служителите, обслужващи хотелската част, във връзка със спазването на финансовата, технологичната и трудовата дисциплина. Налице е финансова обезпеченост.
51. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Враца с 2 /две/ свободни щ.бр. за съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

51.1. НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Враца с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”.
МОТИВИ: Ниска натовареност на ОС-Враца – под средната за окръжните съдилища в страната – 6,73, при средна – 12,36.
51.2. НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Враца с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „домакин-снабдител”.
МОТИВИ: ОС-Враца е добре обезпечен със съдебна администрация. Възможност за оптимизиране и възлагане изпълнението на функциите на тази длъжност на друг служител.
52. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Административен съд гр. Ямбол с 1 /една/ свободна щ.бр. за съдебен служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Ямбол с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”.
МОТИВИ: Ниска натовареност на Адм.съд-Ямбол – 5,95 при средна за административните съдилища в страната – 19,8. Съдът разполага с достатъчно специализирана администрация. Възможност за оптимизиране и възлагане на функции.
53. /ОТТЕГЛЕНА/
54. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Бургас за даване на съгласие за сключване на граждански договор с външен изпълнител за осъществяване на инвеститорски контрол във връзка с изпълнение на ремонтни дейности

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Районен съд гр. Бургас да сключи граждански договор с външен изпълнител за осъществяване на инвеститорски контрол във връзка с изпълнение на ремонтни дейности.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед изпълнение на ремонтни дейности в съда, съгласно сключен договор. Липса са специалист с необходимите знания и опит, който да осъществява инвеститорски контрол по време на ремонтните дейности. Налице е финансова обезпеченост.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

55. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на участници в срещата на проектния екип на ЕМСС по Проект „Независимост и отчетност на съдебната власт”, която ще се проведе в периода 3 - 4 декември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

55. 1. КОМАНДИРОВА за участие в срещата на проектния екип на ЕМСС по Проект „Независимост и отчетност на съдебната власт“, за периода 2 - 5 декември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия, следните лица:
- Незабравка Стоева – член на ВСС, определен за участие в проектен екип на ЕМСС за 2015-2016 г. по Проект „Независимост и отчетност на съдебната власт“;
- Юлия Ковачева – член на ВСС, определен за участие в проектен екип на ЕМСС за 2015-2016 г. по Проект „Независимост и отчетност на съдебната власт“;
- Виктор Тарчев – представител на ПРБ, определен за участие в работата на Подгрупа за „Независимост и отчетност на прокурорите“;
- Мариана Стойчева – преводач от български на английски език и обратно.
55.2. Пътните разходи, разходите за три нощувки, разходите за дневни пари за 4 дни, разходите за медицински застраховки за всички командировани лица, както и хонорара на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за участие в дейностите на ЕМСС през 2015 г., за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 250 евро за един участник от институция член на ЕМСС.
56. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на участници в срещата на проектния екип на ЕМСС по Проект „Финансиране на съдебната власт”, която ще се проведе в периода 30 ноември - 1 декември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

56.1. КОМАНДИРОВА за участие в срещата на проектния екип на ЕМСС по Проект „Финансиране на съдебната власт“, за периода 29 ноември – 2 декември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия, следните лица:
- Камен Иванов – член на ВСС, определен за участие в проектен екип на ЕМСС за 2015-2016 г. по Проект „Финансиране на съдебната власт“;
- Габриела Цекова – преводач от български на английски език и обратно.
56.2. Пътните разходи, разходите за три нощувки, разходите за дневни пари за 4 дни, разходите за медицински застраховки за всички командировани лица, както и хонорара на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за участие в дейностите на ЕМСС през 2015 г., за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 250 евро за един участник от институция член на ЕМСС.
57. ОТНОСНО: Информация от Висшия съдебен съвет по изпълнение на препоръките на Европейската комисия от Доклада на ЕК от 28.01.2015 г. за периода януари - ноември 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

57.1. ОДОБРЯВА обобщената информация от Висшия съдебен съвет по изпълнение на препоръките на Европейската комисия от Доклада на ЕК от 28.01.2015 г. за периода януари - ноември 2015 г.
57.2. ИНФОРМАЦИЯТА по изпълнение на препоръките на Европейската комисия от Доклада на ЕК от 28.01.2015 г. за периода януари – ноември 2015 г. да се изпрати на Министерство на правосъдието и на Генералния секретариат на Европейската комисия.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

58. ОТНОСНО: Определение на ВАС - петчленен състав – II колегия, по адм.дело № 5340/2015 г., с което е отменено решение на ВСС по т. 16 от протокол № 13/19.03.2015 г., влязло в сила на 05.11.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

58.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Владимира Янева Янева-Манолева – временно отстранена от длъжност на основание чл. 230, ал. 2 от ЗСВ.
58.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Соня Найденова, Юлиана Колева и Румен Боев.
59. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Иван Колев Гаргов от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, считано от. 23.11.2015 г.
60. НЕ ПРИЕМА предложението на административния ръководител-председател на Окръжен съд гр. Благоевград за определяне на Вера Георгиева Коева – съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите на административен ръководител-председател на Районен съд гр. Благоевград.
60.1. НЕ ПРИЕМА предложението на председателя на ВКС за определяне на Екатерина Петрова Николова, административен ръководител-председател на Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите на административен ръководител-председател на Районен съд гр. Благоевград.
61. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Таня Генчева Спасова – съдия в Районен съд гр. Айтос.
61.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Таня Генчева Спасова – съдия в Районен съд гр. Айтос.
62. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в протокол № 55/05.11.2015 г, т. 2 на Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПУСКА, на основание чл. 41, ал. 4 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, поправка на очевидна фактическа грешка в Протокол №55/05.11.2015 г., т. 2, като в относно: “... атестирана с решение на ВСС по протокол №3/23.01.2014 г., комплексна оценка” “Добра”, да се чете: „... атестирана с решение на ВСС по протокол №3/23.01.2014 г. комплексна оценка “Много добра”.
63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за подмяна на дограма с изтекъл ресурс и доставка и монтаж на преграда на коридор

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 14 115 лв. за подмяна на дограма с изтекъл ресурс и доставка и монтаж на преграда на коридор.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за ремонт на пет зали

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Казанлък за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 19 186 лв. за ремонт на пет съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък да прецени възможността за реновиране на съществуващия паркет.
65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за подмяна на стари мебели в три кабинета и обзавеждане на кабинет на новоназначен съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Сандански за 2015 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” с 1 968 лв. за подмяна на стари мебели в три кабинета и обзавеждане на кабинет на новоназначен съдия.
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 790 лв. за подмяна на стари мебели в три кабинета и обзавеждане на кабинет на новоназначен съдия.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
66. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 126 979 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
67. ОТНОСНО: Проект на решение по докладна записка от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС относно Решение на ВСС по т. 59 от протокол № 47/17.09.2015 г. и предложение за трансформация на свободна щатна бройка и преназначаване на служители в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

67.1. Определя основна месечна заплата в размер, съгласно КДАОСВ по чл. 341 от ЗСВ считано от 01.11.2015 г. на служителите в дирекция „Вътрешен одит”, както следва:
- Валентин Емилов Ангелов, директор – 2 236 лв.
- Валентин Христов Томов, държавен вътрешен одитор – 1 790 лв.
- Иво Петков Иванов, главен вътрешен одитор – 1 565 лв.
- Галина Веселинова Петронова, главен вътрешен одитор – 1 565 лв.
- Лъчезар Спасов Спасов, старши вътрешен одитор – 1 366 лв.
- Калина Любенова Маринова, старши вътрешен одитор – 1 366 лв.
- Надежда Олеговна Петрова, старши вътрешен одитор – 1 277 лв.
67.2. Трансформира 1 щатна бройка „главен вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” в 1 щатна бройка „държавен вътрешен одитор” в същата дирекция.
67.3. Преназначава Иво Петков Иванов от длъжност „главен вътрешен одитор” в длъжност „държавен вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” с основна месечна заплата в размер на 1 790 лв., съгласно КДАОСВ по чл. 341 от ЗСВ считано от 01.12.2015 г.
67.4. Преназначава Лъчезар Спасов Спасов от длъжност „старши вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” в длъжност „главен вътрешен одитор” в същата дирекция с основна месечна заплата в размер на 1 565 лв., съгласно КДАОСВ по чл. 341 от ЗСВ считано от 01.12.2015 г.
68. ОТНОСНО: Издаване на мотивирано решение на ВСС, с което се обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”, открита с решение №10-00-037/14.08.2015г. на Галина Карагьозова – и.ф.представляващ ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, открита с решение №10-00-037/14.08.2015г. на Галина Карагьозова – и.ф.представляващ ВСС и упълномощено лице с Решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015г. и обявена в Официален вестник на ЕС в бр.2015/S 159-292495 на 19.08.2015г. с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”.
На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), констатациите и съображенията, изложени в Протокол № 1 от 28.09.2015г. (окончателно изготвен и подписан на 02.10.2015г.), Протокол № 2 от 16.10.2015г. (окончателно изготвен и подписан на 03.11.2015г.), Протокол №3 от 06.11.2015г.(окончателно изготвен и подписан на 09.11.2015г.), от дейността на комисията, назначена със Заповед № 95-00-302/28.09.2015год., за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”, открита с решение №10-00-037/14.08.2015г. на Галина Карагьозова – и.ф.представляващ ВСС, упълномощено лице с решение на ВСС по протокол №44/30.07.2015г. и обявена в Официален вестник на ЕС в бр.2015/S 159-292495 на 19.08.2015г.
I. ОТСТРАНЯВА:
от участие в процедурата:
1. Участника ЗК „Уника Живот” АД на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП във вр. с раздел III „Изисквания към участниците в откритата процедура”, т.6, раздел IV. “Изисквания към офертата” и т.7, „Съдържание на офертата”, подт.2 „Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2)” и Приложение №11 от документацията за участие в обществената поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Мотиви:
В противоречие с предварително обявените условия в документацията за участие, Техническото задание и Приложение №11, участникът е допълнил т.1.3. „Основни покрити рискове“ от образеца на Техническо предложение – Приложение №11, по начин по който е ограничил обхвата на застрахователните случаи, в които би дължал застрахователно обезщетение при временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, а именно:
По отношение на временната загуба на работоспособност, причинена от битова или трудова злополука, или от злополука, настъпила по повод изпълнение на служебни задължения или в следствие на злоумишлени действия на трети лица, в документацията за участие в процедурата е указано, че застрахователят следва да изплаща на застрахованото лице обезщетение за всеки ден неработоспособност, което се определя в размер на процент от лимита на застрахователната сума от 35 000.00 лв. Размерът на това обезщетение участникът следва да предложи в техническото си предложение. Също така, участникът следва да оферира размер на този процент при задължителните минимум - 0,0150 % и максимум - 0,0400 %.
Това изискване е възпроизведено по идентичен начин в образеца на Техническо предложение – Приложение №11 от документацията за участие, което участниците следва да представят в Плик №2, с вписани конкретни размери на предложените обезщетения. Съгласно изискванията на закона образците, приложени към документацията за участие, са част от предварително обявените условия в процедурата, поради което същите са задължителни за участниците в обществената поръчка, без последните да могат да се отклоняват от тях.
При подготовката на предложението си, участникът ЗК „Уника Живот” АД е оферирал конкретни стойности на обезщетенията в посочените граници, които подлежат на оценка, но се е отклонил от задължителните изисквания на възложителя, като е допълнил декларативната част на образеца на предложението и по този начин е изменил параметрите на дължимото обезщетение при временната загуба на работоспособност в резултат на злополука (стр.3, т.1, 1.3. от предложението). В резултат на направеното допълнение, предложението е придобило следният израз:
«Временна загуба на работоспособност от злополука - при временна загуба на работоспособност, причинена от битова или трудова злополука, или от злополука, настъпила по повод изпълнение на служебни задължения или вследствие на злоумишлени действия на трети лица, застрахователят изплаща на застрахованото лице обезщетение за всеки ден неработоспособност, при минимум /заличено на основание чл. 22б, ал. 3 във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП/, което се определя в размер на процент от лимита на застрахователната сума от 35 000.00 лева, предложен по – долу. Предложеният от участника размер на процента следва да бъде минимум в размер на 0.0150% и максисум в размер на 0.0400%.»
Направеното допълнение ограничава правата на застрахованите лица, като редуцира случаите, в които им се дължи задължителната застраховка, като ги свежда само до случаите, в които е налице временна загуба на работоспособност от злополука при минимум /заличено на основание чл. 22б, ал. 3 във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП/. От това следва, че в случаите на временна временна загуба на работоспособност от злополука при по-малко от /заличено на основание чл. 22б, ал. 3 във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП/, застрахованите лица няма да имат право на застраховтелна претенция, респективно – на застрахователно обезщетение.
По силата на Закона за съдебната власт, за ВСС съществува задължение да застрахова посочените в закона лица със застраховка “Злополука”, ето защо подобно предложение за изпълнение би довело до стесняване обхвата на предмета на обществената поръчка, а от там и до частично неизпълнение на законово вменено задължение на възложителя, поради което то е недопустимо.
С представеното предложение за изпълнение на поръчката участникът съществено се е отклонил от обявените от възложителя изисквания, като недопустимо е променил условията, при които ще предоставя услугата, с което е представил оферта, която не съответства на предварително обявените изисквания на възложителя, определени в документацията за участие.
По този начин той не се е съобразил с указанията на възложителя в „Съдържание на офертата”, т.2 – „Предложение за изпълнение на поръчката (Плик №2) от документацията за участие, където е посочено, че Техническото предложение следва да бъде изготвено съгласно техническото задание и при попълване на образец Приложение № 11 и възложителят ще отстранява от участие в процедурата участници, които са представили Предложение за изпълнение на поръчката, което е непълно (т.е. не съдържа част от изискуемата информация) и/или не съответства на изискванията в обявлението, документацията и/или техническото задание.
Съгласно раздел III „Изисквания към участниците в откритата процедура”, т.6 от документацията за участие в обществената поръчка, възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, който не отговаря на нормативно установените изисквания в ЗОП и на общите изисквания, посочени в настоящата документацията за участие, както и ако не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия. В раздел IV. “Изисквания към офертата” от документацията за участие е указано, че участниците в процедурата трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с нормите на ЗОП и изискванията на възложителя, определени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.
Поради горните обстоятелства участникът подлежи на отстраняване на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като се е отклонил от предварително обявените условия в процедурата.
2. Участника ЗК „Надежда” АД на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП във вр. с раздел III „Изисквания към участниците в откритата процедура”, т.6, раздел IV. “Изисквания към офертата” и т.7„Съдържание на офертата”, подт.2 „Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2)” и Приложение №11 от документацията за участие в обществената поръчка, тъй като е представил оферта, която е непълна (не е представил някой от необходимите документи или информация по смисъла на чл.56 от ЗОП, а именно не е приложил към техническото си предложение съгласно чл.56, ал.1, т.7 Общи условия, валидни за предмета на поръчката) и не отговаря на предварително обявените условия на възложителя .
Мотиви:
Съгласно т.8 от Техническото задание на възложителя, към техническото предложение, участниците следва да представят Общите условия, валидни за застраховките, предмет на възлагането по настоящата поръчка.
Предмет на възлагането по обществената поръчка е „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука”, като в дефиницията на възложителя, дадена в документацията за участие в процедурата, за еднакви или сходни услуги е заложено, че „под услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира: услуги за групово застраховане (по смисъла на чл. 231 от Кодекса на застраховането) „Злополука” и/или „Живот” на минимум 100 лица”. В обхвата на застраховката са включени рискове, настъпващи в резултат на застрахователни събития – злополука и заболяване (изчерпателно посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка).
От страна на участника „ЗК Надежда” АД са представени „Общи условия за здравна (медицинска) застраховка заболяване – Надежда” и Общи условия по застраховка „Злополука” на ЗК „Надежда” АД.
В първите Общи условия изрично е посочено, че същите регламентират правилата, реда и условията за застраховане на физически лица, което застрахователят извършва като сключва договори за медицинска застраховка по смисъла на чл. 222а от КЗ. Тъй като застраховките по чл. 222а от Кодекса на застраховането представляват Здравно (медицинско) застраховане, което се предоставя въз основа на сключен договор за медицинска застраховка, какъвто не е предметът на настоящата обществена поръчка, комисията за разглеждане и оценка на офертите по чл.34 от ЗОП, на основание чл.68, ал.11, т.1 от ЗОП, е изискала информация от компетентен орган, в лицето на Комисия за финансов надзор.
Целта е извършване на проверка Общите условия за здравна (медицинска) застраховка заболяване – Надежда” представляват ли Общи условия, валидни за застраховките, предмет на възлагането по настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложител (каквото е изискването към участниците, регламентирано в документацията за участие в процедурата).
От информацията, предоставена от Комисия за финансов надзор, се формира извод, че представените Общи условия, относими към допълнително покритите рискове по обществената поръчка, не съответстват изцяло на застраховките, предмет на възлагането по настоящата поръчка, каквото изискване на възложителя е посочено в техническото му задание и в Приложение №11 от документацията за участие в процедурата. С оглед на посоченото, представените от участника ЗК „Надежда” АД Общи условия не могат да се приемат за съотвестващи на изискуемите от възложителя Общи условия, валидни за застраховките, предмет на възлагането по настоящата поръчка, съгласно изискването, заложено в т.8 от Техническото задание на възложителя.
Тъй като представените Общи условия за допълнително покритите рискове не са изцяло валидни за застраховките, предмет на възлагането по настоящата поръчка и покриват само частично обхвата на поръчката, се приема, че участникът е представил Техническо предложение, което не съответства на изискванията на възложителя, определени в документацията за участие и в частност – в Техническото задание и Приложение №11 и не съдържа част от изискуемата информация.
Това несъответствие е съществено, доколкото съгласно Кодекса на застраховането общите условия на застрахователя са неразделна част от застрахователния договор и обвързват възложителя и застрахованите лица в частта, в която не противоречат на индивидуално определените от страните специални условия за видовете застраховки, предмет на възлагането. Т. е. същите регулират неуредените в документацията за участие случаи и определят условията на застраховането извън минималните изисквания на възложителя. Доколкото приложените от участника Общи условия не покриват изцяло обхвата на обществената поръчка, може да се приеме, че с непредоставянето им възложителят и застрахованите лица не са поставени в условия на информираност по отношение на всички условия на договора за застраховка, предмет на възлагане, каквото право имат съгласно чл. 186, ал. 3 от КЗ. Същото е в отклонение с изискванията на нормативната уредба, регламентираща специалния режим в областта на застраховането.
В „Съдържание на офертата”, т.2 – „Предложение за изпълнение на поръчката (Плик №2) от документацията за участие, изрично е посочено, че Техническото предложение следва да бъде изготвено съгласно техническото задание и при попълване на образец Приложение № 11, като възложителят ще отстранява от участие в процедурата участници, които са представили Предложение за изпълнение на поръчката, което е непълно (т.е. не съдържа част от изискуемата информация) и/или не съответства на изискванията в обявлението, документацията и/или техническото задание.
Съгласно раздел III „Изисквания към участниците в откритата процедура”, т.6 от документацията за участие в обществената поръчка, възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, който не отговаря на нормативно установените изисквания в ЗОП и на общите изисквания, посочени в настоящата документацията за участие, както и ако не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия. В раздел IV. “Изисквания към офертата” от документацията за участие е указано, че участниците в процедурата трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с нормите на ЗОП и изискванията на възложителя, определени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.
Поради горните обстоятелства участникът подлежи на отстраняване на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП., тъй като не е представил необходими документи/информация, съгласно чл.56 от ЗОП и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия в процедурата.
II. ОБЯВЯВА:
Класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, съгласно обявения критерий за оценка на офертите "икономически най-изгодна оферта" в следния ред:
Първо място: „Дженерали застраховане” АД с комплексна оценка на офертата 100 точки.
III. ОПРЕДЕЛЯ:
Участника „Дженерали застраховане” АД, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка.
IV. На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до всички участници в процедурата.
V. На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП настоящото решение да се публикува на профила на купувача заедно с протоколите на комисията в деня на изпращането му на участниците.
VI. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 120 и следващи от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.
69. ОТНОСНО: Доклад от Румен Георгиев – член на ВСС и ръководител проект относно плащане по договор № 45-06-027/15.06.2015 г. между ВСС и „Абати” АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – 168 000,00 лв. с ДДС по договор № 45-06-027/15.06.2015 г. между Висшия съдебен съвет и „Абати” АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.
Сумата по фактура № 0000000381/13.11.2015 г. за поддейност „Тестване” в размер на 48 000,00 лв. и ф-ра № 0000000382/16.11.2015 г. за поддейност „Внедряване” да се плати със средства от бюджета на съдебната власт до окончателното верифициране от Управляващия орган на ОП „Административен капацитет”.
70. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-022/16.04.2015 г. между ВСС и Обединение“Попов и партньори – Мапекс» за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договора № 13-33-2/27.12.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – 33300,00 лв. с ДДС по договор № 45-06-022/16.04.2015 г. между Висшия съдебен съвет и Обединение”Попов и партньори – Мапекс” за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договора № 13-33-2/27.12.2013 г.
Сумата по фактури №0000000004/17.11.2015 г., на стойност 33300,00 лв. да се плати със средства от бюджета на съдебната власт до окончателното верифициране от Управляващия орган на ОП”Административен капацитет”.
71. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранции за участие по обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на сървъри; Обособена позиция № 2 - Доставка на компютърни конфигурации; Обособена позиция № 3 - Доставка на лаптопи; Обособена позиция № 4 – Доставка на Външен дисков масив и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС; Обособена позиция № 5 – Доставка на защитна стена и втора опционална за изграждане на отказоустойчивост; Обособена позиция № 6 - Доставка на принтери; Обособена позиция № 7 - Доставка на многофункционални устройства; Обособена позиция № 8 - Доставка на сканиращи устройства“ е издадено решение №10-00-046 от 03.11.2015г. за класиране на участниците и определяне на изпълнители по обособените позиции от горецитираната обществена поръчка. С решението възложителят е посочил отстранените участници и е обявил класирането на участниците в процедурата по обособени позиции

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

71.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП да бъдат освободени гаранциите за участие в горецитираната процедура на отстранените участници, както следва:
„ТЕМПУС 2000“ ООД по обособена позиция №6 в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, по обособена позиция №7 в размер на 51 лв. /петдесет и един лева/ и по обособена позиция №8 в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/;
„ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ” ООД по обособена позиция №1 в размер на 1090 лв. /хиляда и деветдесет лева/, по обособена позиция №6 в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, по обособена позиция №7 в размер на 51 лв. /петдесет и един лева/ и по обособена позиция №8 в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/;
„АКСИОР“ ООД по обособена позиция №1 в размер на 1090 лв. /хиляда и деветдесет лева/, по обособена позиция №2 в размер на 290 лв. /двеста и деветдесет лева/, по обособена позиция №3 в размер на 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/ и по обособена позиция №7 в размер на 51 лв. /петдесет и един лева/;
„АЙ ПИ СЕК“ ЕООД по обособена позиция №4 в размер на 1232 лв. /хиляда двеста тридесет и два лева/ и по обособена позиция №5 в размер на 155 лв. /сто петдесет и пет лева/.
71.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП да бъдат освободени гаранциите за участие в горецитираната процедура на класираните на трето място участници, както следва:
„ПАРТНЬОРИТЕ” ЕООД по обособена позиция №6 в размер на 70 лв. /седемдесет лева/;
„КОНТРАКС“ АД по обособена позиция №7 в размер на 51 лв. /петдесет и един лева/;
„АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД по обособена позиция №8 в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/.
72. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнени на Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
73. ОТНОСНО: Изпълнение на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

73.1. Одобрява Единния портал на електронното правосъдие, разработен по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, в изпълнение на договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.
73.2. Да се изпрати на съдилищата за обсъждане проект на техническо задание за разработване и внедряване на единна система за управление на делата.
73.3. Дава съгласие за представяне на резултатите от проекта – разработения Единен портал на електронното правосъдие и възможностите му, пред журналисти, Висшия адвокатски съвет и НПО, участници в Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, в сградата на Висшия съдебен съвет.
73.4. Възлага на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” да проведе разговори за осигуряване на информация на Единния портал на електронното правосъдие от действащите системи за управление на съдебните дела /САС – разработена от „Информационно обслужване” АД и EMSG – разработена от “Декстро груп” ООД.
73.5. Избира контактна група от екипа на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” и членове на Висшия съдебен съвет, в състав:
1. Румен Георгиев – член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”;
2. Юлия Ковачева – член на Висшия съдебен съвет;
3. Деница Вълкова – председател на Апелативен съд гр. Бургас;
4. Валери Михайлов – директор на дирекция „ИТСС” в АВСС, която да формулира и предложи на ВСС приоритети във връзка с:
- законодателни изменения, в частта касаеща нормите за електронно правосъдие и електронния избор на осмия състав на Висшия съдебен съвет;
- взаимодействие с Висшия адвокатски съвет за използване новите възможности, които предлага Единния портал на електронното правосъдие и координация на обучението.
74. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на членове на ВСС за участие в работно посещение в гр. Страсбург, Франция в периода 25-28 ноември 2015 г. с цел задълбочаване познанията за работа на Европейската комисия за ефективност на правосъдието(CEPEJ) към Съвета на Европа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

74.1. КОМАНДИРОВА за участие в работно посещение в гр. Страсбург, Франция в периода 25-28 ноември 2015 г.:
- Елка Атанасова – член на ВСС;
- Мария Кузманова – член на ВСС;
- Румен Георгиев – член на ВСС.
74.1.1 Разходите по пътуването: самолетен билет, нощувки, дневни и медицинска застраховка на представителите на ВСС са за сметка на Министерство на правосъдието.
74.2. КОМАНДИРОВА за участие в работно посещение в гр. Страсбург, Франция за периода 25 - 28 ноември 2015 г.
- Саша Борисова Николова – преводач от български на английски език и обратно.
74.2.1 Пътните разходи, разходите за три нощувки, разходите за дневни пари за 4 дни, разходите за медицинска застраховка, както и за хонорара на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
75. ОТНОСНО: Предложение за преразглеждане решение на ВСС по Протокол № 49/01.10.2015 г., свързано с покана за партньорство от Министерство на правосъдието по проект във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪЗДАВА работна група в състав: Милка Итова, Елка Атанасова, Калин Калпакчиев и Галя Георгиева – членове на ВСС, която да се запознае подробно с проекта на Министерството на правосъдието „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие” във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление”, съгласно решение на ВСС по Протокол № 49/01.10.2015 г., т.8.2, и да изготви доклад, с който да направи анализ на ангажиментите, които се поемат от ВСС; да направи предложение за персоналния състав от членове на ВСС и представители на съдилищата и прокуратурата, които ще бъдат ангажирани.
Работната група да проведе нарочна среща с представители на Министерството на правосъдието, преди попълване на документите (декларация и др.).
76. ОТНОСНО: План за организиране и провеждане на информационна кампания в регионални и национални медии във връзка с предстоящата реформа на съдебната карта

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Плана за организиране и провеждане на информационна кампания в регионални и национални медии във връзка с реформата на съдебната карта с направените допълнения и изменения.

/Закриване на заседанието – 15.35 ч./ 

Публикуван на:
20.11.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд