ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 26 ноември 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Административен съд гр. Хасково
Кандидати:
- Хайгухи Хачик Бодикян – съдия в Софийски градски съд;
- Василка Кънева Желева – съдия в Административен съд
гр. Хасково.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Луковит
Кандидат:
- Петя Маринова Грънчарова – прокурор в Районна прокуратура гр. Луковит.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нови пазар
Кандидат:
- Милен Иванов Глушков – прокурор в Районна прокуратура
гр. Нови пазар.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

4. Предложение за спиране производството по дисциплинарно дело № 34/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
5. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна, с която е обърнато внимание на Илия Петров Иванов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

СЪДИЛИЩА

6. Проект на решение по предложението на Надя Георгиева Пеловска – Дилкова – административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Враца, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за периодично атестиране на Димитрина Василева Павлова – съдия в Административен съд гр. Ловеч, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за периодично атестиране на Галя Петкова Иванова – съдия в Административен съд гр. Сливен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за периодично атестиране на Светлана Костадинова Драгоманска – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Сливен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за периодично атестиране на Весела Александрова Андонова – съдия в Административен съд София-град, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за периодично атестиране на Галина Колева Динкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Стара Загора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Мирослава Николаева Кацарска - Пантева – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Ангелина Колева Боева – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на Иван Георгиев Шейтанов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Асеновград, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за периодично атестиране на Владимир Калоянов Крумов – съдия в Районен съд гр. Видин, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Враца за периодично атестиране на Красимир Томов Георгиев – съдия в Районен съд гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за периодично атестиране на Васко Петров Петров – съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за периодично атестиране на Елисавета Йорданова Радина – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Пазарджик, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за периодично атестиране на Кремена Тодорова Стамболиева – Байнова – съдия в Районен съд
гр. Свиленград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за повишаване на Мирослав Вълков Вълков – съдия в Административен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на Калин Трифонов Тодоров – съдия в Районен съд гр. Берковица /командирован в Районен съд гр. Монтана/, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на Диана Колева Стоянова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

23. Проект на решение по молбата на Гергана Грозева Костова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Стара Загора.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по молбата на Димитър Иванов Дечев за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по молбата на Емилиян Атанасов Козловски за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас за придобиване статут на несменяемост на Милена Стойчева Стойчева – Генчева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Айтос.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. Велико Търново за периодично атестиране на Свилен Георгиев Цветков – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за периодично атестиране на Светлана Пенчева Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Светозар Найденов Лозанов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Мирослав Веселинов Ангелов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Зорница Захариева Таскова – заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Вася Тодорова Радевска – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Милена Венелинова Трифонова – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Атанас Димитров Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Раднево за периодично атестиране на Даниела Пенева Славкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
36. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Васил Пенев Генов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
37. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Галя Господинова Георгиева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
38. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Свилен Анастасов Цеков – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
39. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Цветанка Димитрова Мачева - Борилова – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
40. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Калин Иванов Близнаков – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
41. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Невена Яворова Зартова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
42. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Лом за повишаване на Валери Константинов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом, с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
43. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен за повишаване на Росен Николов Кръстев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
44. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Монтана за повишаване на Петранка Тодорова Георгиева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Монтана, на място в ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
45. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Монтана за повишаване на Петя Илиева Петкова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Монтана, на място в ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

46. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
47. Проект на решение за корекция на бюджета на съдебната власт за 2015 г. във връзка с писмо вх. № 04-01-045/11.11.2015 г. на Министерство на труда и социалната политика.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в конкурсна комисия за заемане на длъжност за „съдия” в районните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в конкурсни комисии за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжните и районните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
51. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 2 копирни машини за регистратура и съдебно деловодство.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в състава на конкурсна комисия за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
53. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
54. Проект на решение по писма от председателите на Районен съд гр. Лом, Районен съд гр. Велико Търново, Районен съд гр. Свиленград и Районен съд гр. Берковица, с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
55. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за изплащане на допълнително трудово възнаграждение за 2014 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
56. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
57. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за измерване и оценка на осветлението в работните помещения, измерване на импеданс на контура „фаза-защитен проводник”, извършване на профилактика на климатиците и закупуване на бойлер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за авариен ремонт на олуци и доставка на офис столове.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за изплащане на социално битово и културно обслужване.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и СБКО.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на пожарогасители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционални устройства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Отлага”
64. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .
65. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
72. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършения одитен ангажимент за даване увереност ОАУ-1502 във Военно–апелативен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
73. Проект на решение по предложението на административните ръководители на Окръжен съд гр. Видин, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура гр. Видин за предоставяне на движими вещи – климатици и щори за управление на Окръжен съд гр. Видин.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

74. Проект на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 54/29.10.2015 г., т. 9.4.3.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

75. Проект на решение относно проект на Наредба за съдебните преводачи.
Внася: Комисия по правни въпроси

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

76. Проект на решение за командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща по Проект „Стандарти ІV – Стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление”, която ще се състои на 10-11 декември 2015 г., в
гр. Рим , Италия.
Внася: Комисия ”Международна дейност”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
24 ноември 2015 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд