КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 58
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 26 НОЕМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Христо Иванов – министър на правосъдието, Соня Найденова - представляващ ВСС и Светла Петкова – член на ВСС
ОТСЪСТВАТ: Елка Атанасова, Мария Кузманова, Румен Георгиев, Сотир Цацаров
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 9.45 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 76.
II. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
77. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за налагане на дисциплинарно наказание на Росен Иванов Балкански – съдия в Районен съд гр. Тервел.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
78. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. София за налагане на дисциплинарно наказание на Лилия Илиева Йорданова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Монтана.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
79. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за налагане на дисциплинарно наказание на Геновева Цветанова Георгиева - Рашева –прокурор в Районна прокуратура гр. Козлодуй.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
80. Проект на решение по молбата на Йорданка Борисова Моллова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
81. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за определяне на Таня Петрова Киркова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Ивайловград, за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Ивайловград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
82. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за периодично атестиране на Мариана Радева Христова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
83. Проект на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в протокол № 55/05.11.2015 г., т. 16 на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
84. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
85. Проект на решение по писмо от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево с Възражение по Решение на КБФ по т. 13 от протокол № 49/04.11.2015 г., и повторно искане за осигуряване на средства за авариен ремонт на газова отоплителна инсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
86. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
87. Проект на решение за корекция по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
88. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
89. Проект на решение за възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
90. Проект на решение по проект на одитен доклад и проект на одитно становище от Сметна палата във връзка със заверка на годишния финансов отчет на съдебната власт за 2014 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
91. Проект на решение за определяне на представители на ВСС за среща с екип на мисията на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе на 2 декември 2015 г. от 13.00 до 15.00 ч. в зала 201 на Националния институт на правосъдието.
Внася: Комисия „Международна дейност”
92. Обсъждане на позицията на Европейската комисия във връзка с разпространените записи от аферата „Янева гейт”
/Внесена на основание чл. 37, ал. 2 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация/
93. Участие на членове на ВСС в заседанието на Временната комисия за промени в Конституцията на Република България в Народното събрание, на 26.11.2015 г.
/Внесена на основание чл. 37, ал. 2 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация/

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Административен съд гр. Хасково
Кандидати:
- Хайгухи Хачик Бодикян – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №51/15.10.2015 г., комплексна оценка „Много добра”/
- Василка Кънева Желева – съдия в Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС” ” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №51/15.10.2015 г., комплексна оценка „Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 15 гласа “за”, 0 “против” и 5 “въздържали се” за Хайгухи Хачик Бодикян и с 1 глас „за”, 6 „против” и 13 „въздържали се” за Василка Кънева Желева, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Хайгухи Хачик Бодикян – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Луковит
Кандидат:
- Петя Маринова Грънчарова – прокурор в Районна прокуратура гр. Луковит, с ранг „прокурор в АП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 50/08.10.2015 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: със 17 гласа “за”, 0 “против”, 1 “въздържал се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Петя Маринова Грънчарова – прокурор в Районна прокуратура гр. Луковит, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Луковит, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Нови пазар
Кандидат:
- Милен Иванов Глушков – прокурор в Районна прокуратура гр. Нови пазар, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 16/10.04.2014 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: 18 гласа “за”, 2 “против”, 0 “въздържали се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Милен Иванов Глушков – прокурор в Районна прокуратура гр. Нови пазар, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр. Нови пазар, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

4. ОТНОСНО: Предложение за спиране производството по дисциплинарно дело № 34/2015 г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Спира производството по дисциплинарно дело № 34/2015 г. по описа на ВСС, при условията на чл. 328 от ЗСВ, във вр. Чл. 54, ал. 1 от АПК.
5. ОТНОСНО: Заповед № 1030/14.10.2015 г. на Владимир Чавдаров – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Илия Петров Иванов – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 1030/14.10.2015 г. на Владимир Чавдаров – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Илия Петров Иванов – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Варна.
5.2. Прилага Заповед № 1030/14.10.2015 г. на Владимир Чавдаров – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна, към кадровото досие на магистрата.
5.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.

СЪДИЛИЩА

6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Надя Георгиева Пеловска-Дилкова - административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС“.
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Надя Георгиева Пеловска-Дилкова - административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС“.
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитрина Василева Павлова – съдия в Административен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС“.
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитрина Василева Павлова – съдия в Административен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС“.
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галя Петкова Иванова - съдия в Административен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС“.
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галя Петкова Иванова - съдия в Административен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС“.
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светлана Костадинова Драгоманска - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС“.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Костадинова Драгоманска - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС“.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Весела Александрова Андонова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Весела Александрова Андонова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галина Колева Динкова - заместник на административния ръководител - заместник-председател Административен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Колева Динкова - заместник на административния ръководител - заместник-председател Административен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС“.
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мирослава Николаева Кацарска - Пантева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мирослава Николаева Кацарска - Пантева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ангелина Колева Боева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ангелина Колева Боева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Георгиев Шейтанов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Георгиев Шейтанов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Владимир Калоянов Крумов – съдия в Районен съд гр. Видин.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Владимир Калоянов Крумов – съдия в Районен съд гр. Видин.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Красимир Томов Георгиев – съдия в Районен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС“.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красимир Томов Георгиев – съдия в Районен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС“.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Васко Петров Петров - съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС“.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васко Петров Петров - съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС“.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елисавета Йорданова Радина - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елисавета Йорданова Радина - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кремена Тодорова Стамболиева – Байнова – съдия в Районен съд гр. Свиленград, с ранг „съдия в ОС“.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кремена Тодорова Стамболиева – Байнова – съдия в Районен съд гр. Свиленград, с ранг „съдия в ОС“.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мирослав Вълков Вълков – съдия в Административен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калин Трифонов Тодоров - съдия в Районен съд гр. Берковица, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Диана Колева Стоянова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

23. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Гергана Грозева Костова от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Стара Загора, считано от 01.12.2015 г.
24. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Димитър Иванов Дечев от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, считано от 01.12.2015 г.
25. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Емилиян Атанасов Козловски от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, считано от 01.12.2015 г.
26. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Милена Стойчева Стойчева - Генчева - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Айтос, с ранг „прокурор в АП”.
26.1. Милена Стойчева Стойчева - Генчева - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Айтос, с ранг „прокурор в АП”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
27. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Свилен Георгиев Цветков – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Свилен Георгиев Цветков – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
28. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светлана Пенчева Иванова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Пенчева Иванова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светозар Найденов Лозанов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светозар Найденов Лозанов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
30. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мирослав Веселинов Ангелов – прокурор в Окръжна прокуратура гр.София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мирослав Веселинов Ангелов – прокурор в Окръжна прокуратура гр.София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
31. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Зорница Захариева Таскова – заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Зорница Захариева Таскова – заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
32. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Вася Тодорова Радевска – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор в АП”.
32.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Вася Тодорова Радевска – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор в АП”.
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милена Венелинова Трифонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен.
33.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милена Венелинова Трифонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен.
34. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанас Димитров Илиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Димитров Илиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
35. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Даниела Пенева Славкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево, с ранг „прокурор в АП”.
35.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Пенева Славкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево, с ранг „прокурор в АП”.
36. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Васил Пенев Генов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
36.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васил Пенев Генов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
37. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галя Господинова Георгиева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галя Господинова Георгиева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
38. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Свилен Анастасов Цеков – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
38.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Свилен Анастасов Цеков – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
39. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветанка Димитрова Мачева - Борилова – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“ на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
40. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калин Иванов Близнаков - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
41. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Невена Яворова Зартова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
42. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валери Константинов Илиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Лом, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
43. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росен Николов Кръстев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
44. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петранка Тодорова Георгиева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Монтана, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
45. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петя Илиева Петкова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Монтана, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

46. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

46.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2015 г.
46.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2015 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
„Дава съгласие”
47. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2015 г. във връзка с писмо вх. № 04-01-045/11.11.2015 г. на Министерство на труда и социалната политика

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

I. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2015 г. на основание чл. 112, ал. 3 и чл. 113, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-01-045/11.11.2015 г. от Министерство на труда и социалната политика, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с 8 334 лв.
1.1. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с 8 334 лв.
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с 8 334 лв.
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с 8 334 лв.
2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с 8 334 лв.
Функция „Отбрана и сигурност” с 8 334 лв.
Група „Съдебна власт” с 8 334 лв.
в т.ч. по показатели:
Текущи разходи с 8 334 лв.
Персонал с 8 334 лв.
II. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” с 8 334 лв.
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и на съдебната власт в размер на 8 334 лв. съгласно писмо на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 0413-790/06.11.2015 г. /вх. № 04-01-045 от 11.11.2015 г./.
48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в конкурсна комисия за заемане на длъжност за „съдия” в районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. със 156 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в конкурсна комисия за заемане на длъжност за „съдия” в районните съдилища.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със 156 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна със 156 лв.
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в конкурсни комисии за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжните и районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Велико Търново за 2015 г. със 791 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в конкурсни комисии за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжните и районните съдилища.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със 791 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Велико Търново със 791 лв.
50. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи и капиталови разходи, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Монтана с 3 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Павликени с 4 500 лв.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Кюстендил със 7 000 лв.
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Свищов със 7 000 лв.
5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Видин с 3 000 лв.
6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Елин Пелин с 4 880 лв.
7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Разлог с 10 000 лв.
8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Перник с 20 000 лв.
9. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Червен бряг с 14 000 лв.
10. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ихтиман с 2 100 лв.
11. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Търговище с 6 500 лв.
12. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд София - град с 14 880 лв.
13. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд София - град с 2 887 лв.
14. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Пловдив с 9 540 лв.
15. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Бургас със 7 500 лв.
16. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Асеновград с 2 000 лв.
17. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Асеновград с 2 500 лв.
18. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ботевград с 3 500 лв.
19. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Провадия с 6 000 лв.
20. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Попово с 5 000 лв.
21. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Сливница с 10 000 лв.
22. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Горна Оряховица с 10 000 лв.
23. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Плевен с 5 500 лв.
24. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със 161 287 лв.
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 2 копирни машини за регистратура и съдебно деловодство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 400 лв. за доставка и монтаж на две мултифункционални устройства XEROX WC 3615 DN.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в състава на конкурсна комисия за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА извършването на корекция по бюджета на ВСС и Окръжен съд гр. Смолян за 2015 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 415 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Смолян с 415 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състава на конкурсна комисия за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия.
53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 682 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
54. ОТНОСНО: Писма от председателите на Районен съд гр. Лом, Районен съд гр. Велико Търново, Районен съд гр. Свиленград и Районен съд гр. Берковица, с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

54.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Лом за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 9 986 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
54.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 532 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
54.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Свиленград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 14 185 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ и КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
54.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Берковица за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 10 827 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за изплащане на допълнително трудово възнаграждение за 2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Берковица за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 601 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо ДТВ за 2014 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 995 лв. за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за измерване и оценка на осветлението в работните помещения, измерване на импеданс на контура „фаза-защитен проводник”, извършване на профилактика на климатиците и закупуване на бойлер

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Добрич за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 797 лв. за измерване и оценка на осветлението в работните помещения (322 лв.), измерване на импеданс на контура „фаза-защитен проводник” (220 лв.), извършване на профилактика на климатиците (1 105 лв.) и закупуване на бойлер (150 лв.).
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за авариен ремонт на улуци и доставка на офис столове

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Крумовград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 725 лв. за авариен ремонт на улуци (305 лв.) и доставка на офис столове (420 лв.).
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 14 370 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за изплащане на социално битово и културно обслужване

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Павликени за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 735 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за социално битово и културно обслужване, поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и СБКО

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 060 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и социално битово и културно обслужване, поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на пожарогасители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 401 лв. за закупуване на пожарогасители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционални устройства

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 1013 лв. за доставка и монтаж на две мултифункционални устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
„Отлага”
64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ за следващата финансова година.
„Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.”
65. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 5 695 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 21 411 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 26 959 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 96 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 51 лв., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 393 лв., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 20 000 лв., съгласно Приложение № 1.
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 790 лв., съгласно Приложение № 1.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 22 183 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
72. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършения одитен ангажимент за даване увереност ОАУ-1502 във Военно – апелативен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

72.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност във Военно – апелативен съд.
72.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Военно – апелативен съд за изпълнение на препоръката дадена по т. 1 от одитния доклад.
72.3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация.
Разни
73. ОТНОСНО: Предложение от административните ръководители на Окръжен съд гр. Видин, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура гр. Видин за предоставяне на движими вещи – климатици и щори за управление на Окръжен съд гр. Видин

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт и чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура и Районна прокуратура гр. Видин да предадат безвъзмездно за управление на Окръжен съд гр. Видин движими вещи – климатици и щори, съгласно приложените приемо-предавателни протоколи.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

74. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 54/29.10.2015 г., т. 94.3

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решението си по протокол № 54/29.10.2015 г., т. 94.3, като вместо „Мария Иванова Иванова”, да се чете „Мария Иванова Николова”.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

75. ОТНОСНО: Проект на решение относно проект на Наредба за съдебните преводачи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

75.1. СЪГЛАСУВА проекта на Наредба за съдебните преводачи със забележките, направени с решение на Комисията по правни въпроси по протокол № 24 от 20.07.2015 г. т. 6, които не са възприети в окончателния проект.
75.2. Да се уведоми Министерството на правосъдието, че ВСС поддържа становището си за изготвяне на Законопроект за вещите лица, преводачите и тълковниците, който да уреди общо материята за тези три категории участници в процеса.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

76. /ОТТЕГЛЕНА/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

77. ОТНОСНО: Предложение от Галатея Ханджиева – административен ръководител-председател на Окръжен съд гр. Добрич, за налагане на дисциплинарно наказание на Росен Иванов Балкански – съдия в Районен съд гр. Тервел

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

77.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Росен Иванов Балкански – съдия в Районен съд гр. Тервел.
77.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Юлиана Колева, Галя Георгиева, Ясен Тодоров.
78. ОТНОСНО: Предложение от Албена Вутова – административен ръководител-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София, за налагане на дисциплинарно наказание на Лилия Илиева Йорданова – заместник-административен ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Монтана

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

78.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Лилия Илиева Йорданова – заместник-административен ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Монтана.
78.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Васил Петров, Даниела Костова, Милка Итова.
79. ОТНОСНО: Предложение от Десислав Начков – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца, за налагане на дисциплинарно наказание на Геновева Цветанова Георгиева-Рашева – прокурор в Районна прокуратура гр. Козлодуй

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

79.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Геновева Цветанова Георгиева-Рашева – прокурор в Районна прокуратура гр. Козлодуй.
79.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Румен Георгиев, Соня Найденова, Калин Калпакчиев.
80. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Йорданка Борисова Моллова от заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано от 03.12.2015 г.
81. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Таня Петрова Киркова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Ивайловград, с ранг „съдия в ОС”, за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Районен съд, гр. Ивайловград, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 03.12.2015 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
82. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мариана Радева Христова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“.
82.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариана Радева Христова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“.
83. ДОПУСКА, на основание чл. 41, ал. 4 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, поправка на очевидна фактическа грешка в решението си по т. 16 от Протокол №55/05.11.2015 г., като вместо:
„16. НЕ ПРОВЕЖДА периодично атестиране на Мария Василева Карагьозова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд, гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС” ,
решението се чете, както следва:
„16.1 ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ на Мария Василева Карагьозова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд, гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС”
16.2 ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Мария Василева Карагьозова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд, гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС” .
84. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., съгласно Приложение № 1, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 75 802 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 75 802 лв.
85. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево с Възражение по Решение на КБФ по т. 13 от протокол № 49/04.11.2015 г., и повторно искане за осигуряване на средства за авариен ремонт на газова отоплителна инсталация

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Генерал Тошево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 14 921 лв. за ремонт на газова отоплителна инсталация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Веднага след усвояване на целево отпуснатите средства в размер на 14 921 лв. административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево да информира ВСС за точния размер на извършените разходи, с цел извършване на корекция по бюджета на съда с размера на неусвоената сума.
86. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

86.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г., с цел осигуряване на средства за обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
86.1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” с 300 000 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 300 000 лв.
86.2. ОТЛАГА искането за увеличение на § 10-00 „Издръжка” с 2 000 000 лв., поради липса на източник на финансиране. В края на финансовата година при реализиране на икономии по бюджетите на органите на съдебната власт, задълженията по ЗОДОВ ще бъдат разплатени.
86.3. УТВЪРЖДАВА корекции на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.
87. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

87.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши корекция по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г., на основание ПМС № 322/20.11.2015 г., във връзка с изпълнението на дейности за изграждане на КАС, както следва:
87.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 150 000 лв.
87.1.2. УВЕЛИЧАВА §§ 10-30 „Текущ ремонт” със 150 000 лв.
87.2. Да се уведоми Министерство на финансите за извършената корекция.
88. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 3 065 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 38 545 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 19 905 лв., съгласно Приложение № 1.
4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 432 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 18 432 лв., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 18 000 лв., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 1 629 лв., съгласно Приложение № 1.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 20 076 лв., съгласно Приложение № 1.
89. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

89.1. Органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебни сгради, да не изискват възстановяване на разходи, които се разпределят между отделните ползватели на сградите за фактури получени и платени в периода 10.12.2015 г. – 31.12.2015 г.
Възстановяването на разходи следва да се извършва само от ползватели на сградите, които не са органи на съдебната власт.
89.2. Органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебни сгради и които са извършили доставка на гориво за отопление за сезон 2015 г. – 2016 г. съгласно сключен договор № 45-06-047/11.09.2015 г. (Борсов договор № 2032/09.09.2015 г.) между ВСС и ДМВ ЕООД, не следва да изискват възстановяване на разходи за гориво от другите органи на съдебната власт, които са ползватели на сградата.
Възстановяване на разходите за гориво за отопление следва да се извършва само от ползватели на сградите, които не са органи на съдебната власт.
90. ОТНОСНО: Проект на одитен доклад и проект на одитно становище от Сметна палата във връзка със заверка на годишния финансов отчет на съдебната власт за 2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 54, ал. 11 от Закона за Сметна палата
ПРИЕМА БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЯ проект на одитно становище и проект на одитен доклад на Сметна палата относно резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на съдебната власт за 2014 г.
91. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на представители на ВСС за среща с екип на мисията на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе на 02 декември 2015 г. от 13.00 до 15.00 часа в зала 201 на Националния институт на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ за участие в среща с екип на мисията на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе на 02 декември 2015 г. следните членове на ВСС:
1. Соня Найденова – представляващ ВСС и председател на КМД;
2. Милка Итова – председател на КПА;
3. Юлиана Колева – председател на КПВ;
4. Калин Калпакчиев – председател на КАОСНОСВ;
5. Галя Георгиева – председател на КДП;
6. Магдалена Лазарова – председател на КПК.
7. Елка Атанасова – член на КПА;
8. Галина Карагьозова – член на КАОСНОСВ;
9. Даниела Костова – зам. председател на КПЕПК
10. Каролина Неделчева – председател на КСА
11. Димитър Узунов – председател на КБФ
92. ОТНОСНО: Обсъждане на позицията на Европейската комисия във връзка с разпространените записи от аферата „Янева гейт”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждане на точката, до приключване работа на Етичната комисия по случая.
93. ОТНОСНО: Участие на членове на ВСС в заседанието на Временната комисия за промени в Конституцията на Република България в Народното събрание, на 26.11.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ Соня Найденова – Представляващ ВСС и Михаил Кожарев – член на ВСС, за участие в заседанието на Временната комисия за промени в Конституцията на Република България в Народното събрание, която ще се проведе на 26.11.2015 г.

/Закриване на заседанието – 17.00 ч./ 

Публикуван на:
30.11.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд