КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 59
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Христо Иванов – министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Камен Иванов
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 14, 10 ч./

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Предложение от Христо Иванов – министър на правосъдието, за налагане на дисциплинарно наказание на Христо Димитров Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Христо Димитров Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура.
2. ОТНОСНО: Предложение от Христо Иванов – министър на правосъдието, за налагане на дисциплинарно наказание на Боряна Бецова – прокурор при Софийска градска прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

 

НЕ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Боряна Димитрова Бецова – прокурор на Софийска градска прокуратура.

/Закриване на заседанието – 16.30 ч./ 

Публикуван на:
30.11.2015г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд