ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 3 декември 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Златоград
Кандидат:
- Стела Веселинова Юрчиева - Башева – прокурор в Районна прокуратура гр. Златоград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пирдоп
Кандидат:
- Александър Кирилов Александров – прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Радомир
Кандидат:
- Ангел Михайлов Алексов – и.ф. административен ръководител –районен прокурор на Районна прокуратура гр. Радомир.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тетевен
Кандидат:
- Калина Димитрова Кънчева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тетевен.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

5. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 4/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
6. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Русе, с която е обърнато внимание на Марин Йорданов Маринов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
7. Проект на решение по решение на Административен съд гр. Враца, ІV-ти състав, влязло в сила на 04.11.2015 г., с което е отменена заповед № 14/25.05.2015 г. на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, за обръщане на внимание на Методи Ангелов Маринов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла Слатина.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
8. Проект на решение по писмо от председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства с информация за неправомерно разрешаване прилагането на специални разузнавателни средства от орган по чл. 15 от ЗСРС и преценка на членовете на Висшия съдебен съвет за упражняване на правомощията си по чл. 312, ал. 1, т. 4 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

СЪДИЛИЩА

9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Кирил Градев Стоянов – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за периодично атестиране на Станчо Радев Савов – съдия в Окръжен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за периодично атестиране на Георги Тонев Драгостинов – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за периодично атестиране на Диана Георгиева Дякова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за периодично атестиране на Теменуга Иванова Стоева – съдия в Окръжен съд гр. Добрич, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Красимир Иванов Петракиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Елка Ангелова Братоева – съдия в Административен съд гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Катя Веселинова Арабаджиева – съдия в Административен съд гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за периодично атестиране на Михаил Драгиев Русев – съдия в Административен съд гр. Стара Загора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за периодично атестиране на Юлия Симеонова Раева – съдия в Административен съд София-град, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на Валерия Боянова Ватева – съдия в Софийски районен съд, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на Гюляй Шемсидинова Кокоева – съдия в Софийски районен съд, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Мария Томова Динева – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Силвия Георгиева Цепова – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Светослава Михайлова Цонева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за периодично атестиране на Ивайло Йорданов Бъчваров – съдия в Районен съд гр. Поморие, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за повишаване на Наталия Георгиева Дичева – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на Емилия Йорданова Иванова – съдия в Административен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за повишаване на Калин Стефанов Кунчев – съдия в Районен съд гр. Бургас, на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за повишаване на Десислава Николаева Великова – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за повишаване на Таня Илкова Илиева – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за назначаване на Димитър Георгиев Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Бургас.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализираната прокуратура за периодично атестиране на Детелина Ганчева Ганчева - прокурор в Специализираната прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализираната прокуратура за периодично атестиране на Мария Георгиева Дойчева - прокурор в Специализираната прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Светлана Георгиева Шопова - Колева – прокурор в Софийска градска прокуратура /към момента на предложението прокурор в Софийска районна прокуратура/ , на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Таня Петрова Петрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
35. Проект на решение по предложението на Емил Асенов Младенов – прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
36. Проект на решение по предложението на Светослав Кръстев Николов – прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Дупница за периодично атестиране на Славка Иванова Димитрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
38. Проект на решение по предложението на Владимир Валентинов Николов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
39. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Даниела Зефирева Андреева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
40. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Иляна Делчева Джубелиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
41. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Марина Велкова Илиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
42. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Миглена Стефанова Кирова – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
43. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Свиленград за периодично атестиране на Милена Недева Славова – прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
44. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за периодично атестиране на Малина Боянова Митова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
45. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за периодично атестиране на Ивайло Валентинов Тишков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
46. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Мариела Константинова Котовска - Цанковска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
47. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Марта Недялкова Пушева - Бориславова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
48. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Димитър Илиев Къндев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
49. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Нина Величкова Величкова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
50. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Катерина Йорданова Лещакова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
51. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Лилия Минкова Симеонова – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
52. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Мартин Константинов Бешков – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
53. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Снежанка Христова Копчева – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
54. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Евгения Асенова Щъркелова – Станкова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
55. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен за повишаване на Венцислав Данев Фердинандов – прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
56. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура гр. Радомир за повишаване на Петър Каменов Кръстев – прокурор на Районна прокуратура гр. Радомир, на място в ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
57. Проект на решение по предложението на Емилия Огнянова Генова – прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково, за повишаване на място в ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по искания на административните ръководители на Окръжен съд гр. Бургас, Районен съд гр. Дряново и Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на периферна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия по обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение по искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии по обявени конкурси за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в гражданска и наказателна колегия в окръжните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
64. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
65. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на отточен улей на покрив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
66. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
67. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
68. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на сървър и UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
69. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и облекло за новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
70. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за СИС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
71. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
72. Проект на решение по писма от председателите на Районен съд гр. Кула, Районен съд гр. Димитровград, Районен съд гр. Ямбол и Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
73. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Отлага”
74. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на офис дообзавеждане на нова сграда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
79. Проект на решение по предложението на председателя на Софийски районен съд за безвъзмездно предоставяне на стоково - материални запаси: метални шкафове /каси/ - 8 бр., парична каса /метална/ - 1 бр. и сглобяеми метални стелажи – 118 бр. за управление на Министерство на правосъдието.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

80. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Самоков за сключване на граждански договор с физическо лице за изпълнение функциите на длъжността „системен администратор” .
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИТ И СТАТИСТИКА

81. Проект на решение относно участие с проектни предложения в Процедура BG05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, ИТтатистика”
82. Проект на решение относно изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, приложение 4 „Минимални стандарти за оборудване на пресофис и необходими информационни масиви в съдебната власт“.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, ИТ статистика”

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

83. Проект на решение за командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща по Проект „Стандарти VІ – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление”, която ще се проведе на 10-11 декември 2015 г., в
гр. Рим , Италия.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
84. Проект на решение за командироване на Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС, за участие в среща на контактните точки на националните съдебни системи, която ще се проведе на 7 декември 2015 г., в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
85. Проект на решение за приемане на доклади от проведени международни срещи.
Внася: Комисия ”Международна дейност”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
02 декември 2015 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд